ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ต้องทำอย่างไร

ลบ แก้ไข
ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

กราบเรียน ท่านผู้บริหารโรงเรียน และคณะครู อาจารย์ ที่เคารพทุกท่าน

ปิดภาคเรียนนี้ ท่านต้องทุ่มเทจิตใจและร่างกาย ทำงานหนักที่จำเป็นต้องทำ ให้เสร็จสิ้น และมีคุณภาพทันตามกำหนดเวลา “เปิดภาคเรียนหน้า” ดังนี้ครับ

1.จัดทำโครงสร้างเวลาเรียน โครงสร้างหลักสูตรของสถานศึกษา,
เรื่องนี้มีความสำคัญยิ่งที่ต้องดำเนินงานเป็นขั้นตอน เริ่มตั้งแต่คุณครูในแต่ละหมวด/ฝ่าย/งาน พิจารณาเนื้อหาของหลักสูตร ปรับหลักสูตรให้เป็นปัจจุบัน เวลาเรียนที่ต้องการซึ่งสามารถยืดหยุ่นได้ “ตามลักษณะของเนื้อหา กิจกรรม และรูปแบบการเรียนรู้ According to the nature of the content, activity and style of learning” เพื่อนำไปจัดทำตารางเรียน และออกแบบการเรียนการสอน ออกแบบกิจกรรมหรือคัดเลือกกิจกรรมที่เหมาะสม และสอดคล้องต้องกันกับกระบวนการเรียนรู้ Conform to the learning process.คุณภาพของการเรียนการสอนจึงจะสัมฤทธิ์ผลตามวัตถุประสงค์ และตัวชี้วัด

***เพียงแค่นี้ท่านก็อาจมองเห็นภาพของความโกลาหล ของ“การสั่งการในรูปแบบที่อาศัยความเด็ดขาดทางกายภาพ และการสั่งการทางการศึกษาซึ่งเป็นเรื่องของ “จิตวิญญาณ” มันเป็นคนละเรื่อง และการตอบสนองทันทีโดยขาดวิจารณญาณนั้น มันจะส่งผลกระทบต่อการศึกษาไปอีกนาน***

2.จัดทำตารางเรียน, ทำการคัดเลือก “กิจกรรม”ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้,

***ท่านที่เคารพ คนที่ไม่เคยเป็นครู และคนที่ “ไม่พยายามศึกษาให้ทันโลกของการเรียนรู้ยุคปัจจุบัน”จะไม่มีวันเข้าใจถึง “วิธีการ และเวลา”ที่ต้องใช้ไปในการสร้างคนให้ คิดเป็น ทำเป็น และแก้ปัญหาได้ นั้น ไม่สามารถทำได้ด้วย “คำสั่งให้เป็นไปตามปาก” มันต้องใช้เวลาเตรียมการอย่างรอบคอบในการบริหารการศึกษา..ดังที่เราเคยขอร้องว่า...”ให้เลื่อนการลดเวลาเรียนออกไปก่อน อย่างน้อยที่สุด ไปดำเนินการในปีการศึกษาหน้า ก็ยังไม่สาย..แต่ สพฐ ก็ไม่เคยรับฟังและไม่นำไปคิดพิจารณาในช่วงที่มีสติสัมปชัญญะครบบริบูรณ์***

3.ปฏิบัติตามภาระงาน และกิจกรรม,

***เรื่องของการปฏิบัติตามภาระงาน และกิจกรรมนี้ คือ “การกระทำ” ปรับวิธีเรียน เปลี่ยนวิธีสอน อันเป็น “”หัวใจหลักของการปฏิรูปการศึกษา The core of education reform”เลยทีเดียว เพราะมันคือ “กระบวนการเรียนรู้ Learning process”ที่ครูทั้งโรงเรียนจะต้อง Brainstorming, Cooperative and Collaborative ภายในโรงเรียนของตนอย่างแจ่มแจ้ง แล้วจึงร่วมมือกันเขียนเป็นนวัตกรรม Innovation และทิศทางการเรียนการสอนแบบเดียวกันโดยตลอด..ซึ่งมันเป็นงานที่ต้องใช้เวลา ในเรื่อง“การออกแบบและวางแผนการเรียนการสอน Design and planning of instruction ทั้งของโรงเรียนและของคุณครูแต่ละคน***

4.วิจัย ติดตาม และประเมินผลกิจกรรมการเรียนรู้
ท่านที่เคารพ..การวิจัยทางการศึกษาของไทย “ไปไม่รอด และไม่เคยนำมาใช้แก้ไข ปรับปรุง และพัฒนาเพื่อยกระดับการศึกษาของชาติได้อย่างเป็นชิ้นเป็นอัน” เพราะอะไรหรือ ?...ตอบง่ายๆ ก็เพราะว่า “มันได้ข้อมูลที่นำมาวิจัยนั้น ไม่ตรงกับความเป็นจริง” ท่านทั้งหลายคงเคยได้รับ “ซองคำถามเพื่อการวิจัย”มาแล้วคนละหลายๆซอง..เป็นเรื่องที่น่าสงสารประเทศไทยเป็นที่สุด..ที่คนบางกลุ่มกล้าใช้ข้อมูล “ยกเมฆ”ในการทำวิจัย

***สำหรับการประเมินผล เป็นเกรด 1,2,3,4, ที่เรียกว่า scoring rubric ที่คุณครูอาจารย์ทุกท่านคุ้นเคยกันดีอยู่แล้ว และเป็นอย่างเดียวกันกับ การวัดผลตามความเป็นจริง หรือ Authentic assessment นั่นเอง***

รูปแบบของกิจกรรมการเรียนการสอนที่ท่านอาจารย์จะได้นำไป “เตรียมการ” ก่อนเปิดภาคเรียนหน้า เป็นดังนี้ครับ

ชั้นประถมศึกษา และชั้นมัธยมศึกษา สพฐ.ให้แนวทาง “การจัดการบริหารการเรียนรู้ School learning management เป็นรูปแบบเดียวกัน” ดังนี้

8.00-8.30 กิจกรรมหน้าเสาธง

8.30-11.30 จัดให้มีการเรียนวิชาพื้นฐาน และรายวิชาเพิ่มเติม 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ หรือ เรียนเนื้อหาสาระภาควิชาการ

12.30-14.30 ---จัดให้มีการเรียนรายวิชาพื้นฐาน และรายวิชาเพิ่มเติม 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ และภาคปฏิบัติ---และหรือ---จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน “ที่จัดเป็นกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”ภาคบังคับตามหลักสูตร

14.30-15.30 จัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”

ท่านที่เคารพ อย่าชะล่าใจ..ท่านผู้อำนวยการ คณะผู้บริหารโรงเรียน และคุณครูทุกท่าน “โปรดเตรียมการให้รอบคอบ” ในทุกสิ่งทุกประการตามที่ได้กล่าวมานี้ “ให้เสร็จสิ้นก่อนเปิดเทอมหน้า”..มันเป็นงานหนักที่ต้องทำในเวลาจำกัด..และเป็นสิ่งที่จำเป็นต้องทำเพื่อไม่ให้การศึกษาของชาติตกต่ำลงไปมากกว่านี้..

>>>การลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้นี้เป็นของดี ถ้ามีเวลาเพียงพอ “ในการออกแบบการเรียนการสอนที่ดีพอ และ คุณครูผู้สอนมองเห็นแนวทางของการเป็นครูแห่งศตวรรษที่ 21.ได้อย่างกระจ่างแจ้งด้วยตนเอง จะเป็นคุณแก่การศึกษาของชาติอย่างมากมายมหาศาลเลยทีเดียว<<<

***ขอให้พวกเรา “แอบตั้งความหวังว่า ฟ้าหลังฝนต้องสวยงาม อย่างแน่นอน” เพราะแท้ที่จริงแล้ว..การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ แทบจะเรียกได้ว่า “เป็นการปฏิวัติ ก้าวกระโดดเข้าสู่การเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21 แบบสายฟ้าแลบ นั่นเอง”***

ท่านผู้บริหารสถานศึกษา และ คุณครู อาจารย์ทุกท่าน..การเตรียมการ เพื่อ”ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”นี้..ผมขอเสนอหนังสือที่จะช่วยท่าน “เพิ่มศักยภาพความเป็นครูให้ตนเอง”ได้ “เต็มร้อย” ในการเตรียมการ วางแผน ดำเนินงานการเรียนการสอน และพัฒนาการเรียนรู้ในรูปแบบต่างๆ.ฯ..ชื่อหนังสือ “ครูแห่งศตวรรษที่ 21 โดย สุทัศน์ เอกา”..ลองถามเพื่อนครูที่มีหนังสือเล่มนี้แล้ว..ท่านสามารถปรึกษาหารือกับท่านผู้นั้น หรือ สั่งซื้อเพื่อเป็นคู่มือพัฒนาวิชาชีพของท่านเอง หรือสั่งซื้อเพื่อเป็นคู่มือประกอบการอบรม สัมมนาทำ Workshop..และสร้างความเข้าใจใน “วิชาครู”อย่างแจ่มแจ้ง..เพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียน ซึ่งก็คือคุณภาพของประชาชนไทยในอนาคต..ประเทศชาติบ้านเมืองของเราจะได้รับแต่ประโยชน์สถานเดียว นับว่าคุ้มค่าที่สุดที่ได้เกิดมาเป็นครูคนแล้ว

---------------------------------------------------------------
สนับสนุนบทความโดย : สุทัศน์ เอกา
 loading...


โดย อ.สุทัศน์ เอกา ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 10 ก.พ. 61 18:33 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 474 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 474 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง