การวิจัย the new learning model for Thai students : CBL

ลบ แก้ไข

การสอนแบบ สร้างสรรค์เป็นฐาน 


Creativity-based learning Model

 


รูปแบบการสอนนี้ได้ทำการวิจัยต่อยอด มาจาก problem -based learning PBL

ซึ่งเป็นหนึ่งในแนวทางการสอนแบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลางซึ่งใช้ได้ผลดีในหลายประเทศ 

เป็นการสอนแบบ active learning คือการจัดการสอนให้ผู้เรียนตื่นตัว ในการค้นคว้า

แทนที่จะรอรับการบรรยายแบบเดิม 

 

ก็มีอาจารย์ส่วนหนึ่งของเราได้นำมาใช้ในวิชาที่ตนสอนในหลายคณะ หลายมหาวิทยาลัย 

ซึ่งมักจะใช้ผสมผสานกับการสอนแบบดั้งเดิมคือการเลคเชอร์ 

การสอนแบบ PBL มีขั้นตอนโดยสรุปสั้นๆ ดังนี้ครับ

  1.  แบ่งกลุ่ม ผู้เรียนกลุ่มละประมาณ 6-10 คน
  2.  ให้ค้นคว้า เพื่อแก้ปัญหาที่ ผู้สอนจัดหามาให้
  3.  ผู้เรียน จะได้ฝึกการวิเคราะห์และแก้ปัญหา ฝึกความร่วมมือ 
  4.  ผู้เรียนจะได้รับความรู้ใหม่ๆจากการค้นคว้า
  5.  ผู้สอนจะลดบทบาทในการสอนมาเป็นผู้อำนวยการ ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้
  6.  ผู้เรียนจะได้นำเสนอแนวคิด และแนวทางในการแก้ปัญหานั้นๆ

ส่วนการวัดผลนั้นจะแตกต่างจากการวัดผลแบบเดิมมาก 

ผู้สอนจะทำการวัดผลแบบค่อยเป็นค่อยไปครับ ไม่ได้วัดผลจากการทำข้อสอบ เพื่อวัดว่าผู้เรียนรู้อะไรบ้าง 

แต่จะวัดผลออกมาหลายครั้งและหลายด้าน (multi-dimensional assessment )

เช่น วัดการนำข้อมูลมาใช้อย่างมีเหตุผล วัดการนำเสนอผลงาน การทำงานเป็นร่วมมือ 

และก็จะวัดหลายครั้งเพื่อช่วยให้ผู้เรียนพัฒนาทักษะในด้านที่ตนเองยังขาดไป 

ซึ่งผู้เรียนเองจะมีโอกาสพัฒนาตนเองในด้านทักษะต่างๆ และยังเก็บเกี่ยวความรู้ที่ได้จากการค้นคว้าและทำโครงงาน

ในการวัดผลครั้งสุดท้าย ผู้สอนจะประเมินผลออกเป็นผลการเรียนที่ไม่ได้