โบราณคดี ​(Archaeology)

ลบ แก้ไข
โบราณคดี 
​(Archaeology)


 
เรียนอะไร ? เรียนที่ไหน ? จบไปทำงานอะไร ?

โบราณคดี  ​(Archaeology)
เรียนอะไร ??
 
                  โบราณคดี (Archaeology) คือ วิชาที่ว่าด้วย การศึกษาเรื่องราวในอดีตของมนุษย์ โดยผ่านทางการศึกษาหลักฐานทางโบราณคดี ที่ได้มาจากการขุดค้น (โบราณวัตถุ) การขุดแต่ง (โบราณสถาน) และการศึกษาเอกสารทางประวัติศาสตร์ประเภทต่างๆ (ศิลาจารึก จดหมายเหตุ พงศาวดาร) โดยทั่วไป จะต้องใช้ศาสตร์ด้านอื่นๆ ประกอบด้วยเพื่อให้เรื่องราวในอดีตของมนุษย์ชัดเจนมากยิ่งขึ้น ศาสตร์เหล่านั้น เช่น ประวัติศาสตร์ศิลปะ ธรณีวิทยา สัตววิทยาพฤกษศาสตร์ เรณูวิทยา การกำหนดอายุทางวิทยาศาสตร์ เป็นต้น 


วิธีการศึกษาทางโบราณคดี

                  การศึกษาโบราณคดี เปนการศึกษาแบบวิทยาศาสตรแขนงหนึ่งเชนเดียวกับการศึกษาทางสังคมศาสตรการศึกษาทางโบราณคดีเปนการศึกษาจากหลักฐานตางๆ ดังกลาว มาแลว การที่จะทราบเรื่องราวของมนุษย์ในยุคใดในสมัยใดได้ละเอียดมากน้อยเพียงใดย่อมขึ้นอยู่กับหลักฐานที่พบการแปลความหมายและการวางตัวเป็นกลาง ไม่มีอคติในเรื่องของชาตินิยมของนักโบราณคดีเรื่องราวที่ได้จึงจะถูกต้องกับความเป็นจริงมากที่สุดจึงจะถูกตองตรงกับความเปนจริงมากที่สุด

โบราณคดีอาจแบงออกเปน 4 ขั้นตอน คือ

1. การสำรวจ (survey)
              เปนการตรวจหาแหลงโบราณคดี อาจทำไดโดยการ ตรวจสอบจากภาพถายทางอากาศ การศึกษาจากเอกสารและการเดินสำรวจเพื่อเปนการ รวบรวมหลักฐานสำหรับประเมินคาของแหลงโบราณคดีนั้นๆ ในการวางแผนขุดคนตอไป

2. การขุดคน (excavation)
               เปนกรรมวิธีขั้นที่สองของการศึกษาทางโบราณคดี เพื่อให้ได้หลักฐานที่ถูกต้องมากที่สุด การขุดค้นจะต้องทำอย่างระมัดระวังเพื่อไม่ให้เป็นการใหไดหลักฐานที่ถูกตองมากที่สุด การขุดคนจะตองทำอยางระมัดระวัง เพื่อไม่ให้เป็นการ ทำลายหลักฐานที่ทับถมอยูในดินเปนเวลาหลายรอยหลายพันปจึงตองมีการบันทึกอยางละเอียด และการวาดภาพหรือถายภาพประกอบดวย

3. การวิเคราะห (analysis)
              หลักฐานที่ไดจากการขุดคน จะตองนำมาวิเคราะหใน หองปฏิบัติการเพื่อหาแบบอย่างของรูปร่างของ สิ่งของที่ขุดได้เพื่อประโยชน์ในการศึกษาต่อไป

4. การแปลความหมาย (interpretation)
                และการเขียนรายงานเปนการรวบรวมหลักฐานตางๆ ที่ไดจากการสำรวจ การขุดคน และการวิเคราะหแลวนำมาแปลความหมาย เพื่อเขียนเป็นรายงานพิมพ์ออกเผยแผร่และจัดนิทรรศการ สรุปเรื่องราวของมนุษย์ในยุคนั้น สมัยนั้นต่อจากนั้นก็เป็นการ รักษาโบราณศิลปวัตถุที่ค้นพบซึ่งได้แก่ การจัดพิพิธภัณฑ์ เพื่อเป็นประโยชน์ในสำหรับการศึกษาค้นคว้าแนวทางการศึกษา วิชาโบราณคดีโดยทั่วไป


 
ปัจจุบันคณะโบราณคดีมี  7 สาขาวิชาเอก มีหลักสูตรการศึกษา 4 ปี 
ผู้ที่จบการศึกษาจะได้ปริญญาศิลปะศาสตร์บัณฑิต ตามสาขาวิชาต่อไปนี้


1. สาขาวิชาโบราณคดี  เป็นสาขาวิชาที่เน้นศึกษาเรื่องราวมนุษย์ในอดีต โดยศึกษาจากหลักฐานทางโบราณคดี ทั้งที่เป็นโบราณวัตถุและโบราณสถาน เพื่อให้เกิดความเข้าใจเรื่องราวของชุมชน ประชากร และวัฒนธรรมที่เป็นเจ้าของโบราณวัตถุและโบราณสถานเหล่านั้น เนื้อหาของวิชาโบราณคดีที่มีการเรียนการสอนยังแบ่งออกได้เป็น 2 สาขา คือ โบราณคดีสมัยก่อนประวัติศาสตร์ ซึ่งหมายถึงสมัยอดีตช่วงก่อนที่จะมีการจดบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร และโบราณคดีสมัยประวัติศาสตร์ ซึ่งหมายถึงสมัยอดีตช่วงมีการจดบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรแล้ว

2. สาขาวิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ  เป็นการศึกษาศิลปกรรมในอดีตที่มนุษยชาติได้สร้างสรรค์ขึ้น วัตถุประสงค์ของการศึกษาคือ เข้าใจปรากฏการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในอดีต ทำความสังคมและมนุษย์ในอดีตผ่านทางศิลปะที่พวกเขาเหล่านั้นได้เหลือทิ้งไว้

3.  สาขาวิชามานุษวิทยา  เป็นสาขาวิชาที่มุ่งสร้างความรู้และความเข้าใจในเนื้อหาสาระ ระเบียบวิธีการวิจัยแนะคิดและทฤษฎีทางมานุษยวิทยาที่มีเป้าหมายผ่านการศึกษาและทำความเข้าใจสังคม วัฒนธรรมและพฤติกรรมมนุษย์เป็นหลัก รวมทั้งฝึกฝนและพัฒนาทักษะความสามารถในการศึกษาวิจัยด้วยวิธีการทางมานุษยวิทยา

4. สาขาวิชาภาษาไทย  เป็นสาขาวิชาที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาภาษาไทย โดยวิเคราะห์ลักษณะภาษาไทยปัจจุบัน ทั้งภาษาไทยกลางและภาษาอื่นๆ ทั้งในและนอกประเทศไทย  ศึกษาวรรณคดีไทยทั้งวรรณคดีโบราณและวรรณกรรมปัจจุบัน ศึกษาการอ่านจารึกเพื่อศึกษาอักษรที่ใช้ในจารึกและเอกสารโบราณ ตลอดจนข้อความในจารึกและเอกสารโบราณที่ใช้ภาษาไทย นอกจากนี้ยังศึกษาการใช้ภาษาไทย เพื่อส่งเสริมการพูดและเขียนในการสื่อความหมายทั่วไปให้มีประสิทธิภาพ

5. สาขาวิชาภาษาตะวันออก  เป็นสาขาวิชาที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ผู้ศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษาและวรรณคดีสันสกฤต บาลีและเขมร อันเป็นรากฐานสำคัญของการศึกษาศิลปวัฒนธรรม ภาษาและวรรณคดีไทย เพื่อให้ผู้ศึกษาสามารถนำความรู้ความเข้าใจนี้ไปใช้ในการศึกษาวิเคราะห์ศิลปวัฒนธรรม ภาษา และวรรณคดีไทยในระดับสูงต่อไป

6. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  เป็นสาขาวิชาที่มีจุดมุ่งหมายที่จะผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ  โดยการฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษ เพื่อให้มีศักยภาพในการสื่อสาร และสามารถนำความรู้ไปใช้หรือประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพ หรือดำรงชีวิตในสังคม และให้เกิดความเข้าใจและมีความซาบซึ้งในวรรณคดีและศิลปะ ตลอดจนปรัชญาแนวคิดอันเป็นรากฐานของวัฒนธรรมตะวันตก

7. สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส  เป็นสาขาวิชาที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อฝึกทักษะการอ่าน การฟัง การเขียนและการพูด ให้สามารถภาษาฝรั่งเศสได้อย่างถูกต้องและคล่องแคล่ว ให้มีความรู้ทางวรรณคดีและอารยธรรมฝรั่งเศสอย่างดีพอที่จะไปประกอบอาชีพที่ใช้ภาษาฝรั่งเศส ทั้งในส่วนราชการและเอกชน หรือเป็นพื้นฐานในการศึกษาชั้นสูง


นอกจากนี้นักศึกษายังมีสาขาวิชาโทอีก  4 สาขาวิชา จัดให้นักศึกษาได้เลือกศึกษาตามความสนใจของตนเอง ดังนี้

1. สาขาวิชาโทประวัติศาสตร์
2. สาขาวิชาโทพิพิธภัณฑสถานศึกษา
3. สาขาวิชาโทมัคคุเทศก์
4. สาขาวิชาโทภาษาฮินดี 
เรียนที่ไหน ??

โบราณคดี  ​(Archaeology)
 
 ที่ประเทศไทย มีการเปิดสอน คณะโบราณคดี ที่ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ เป็นเพียงที่เดียวในประเทศไทย


จบไปทำงานอะไร ??
 
                        นักศึกษาที่จบการศึกษาจากคณะโบราณคดี จะไปประกอบอาชีพต่างๆทั้งในหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสหกิจ เอกชน และประกอบธุรกิจส่วนตัว  ซึ่งอาชีพที่ประกอบนั้นมีทั้งใช้วิชาความรู้ที่เรียนมาโดยตรงและโดยทางอ้อม ตัวอย่างอาชีพที่บัณฑิตคณะโบราณคดีประกอบอาชีพ คือ

- นักโบราณคดี / ภัณฑารักษ์ ทำงานที่กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นผู้สำเร็จการศึกษาในสาขาวิชาโบราณคดี ซึ่งจะค่อนข้างตรงกับสาขาวิชาที่เรียน
- ครู อาจารย์ ทั้งในส่วนของราชการและเอกชน
- มัคคุเทศก์ บัณฑิตจากคณะโบราณคดีส่วนหนึ่งไปประกอบอาชีพมัคคุเทศก์ โดยเฉพาะวิชาโบราณคดีประวัติศาสตร์ศิลปะ
- แอร์โฮสเตส/สจ๊วต ในสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศส
- นักเขียน นักแปล บัณฑิตทุกสาขา เช่น ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศส

 
ฯลฯ

 
_______________________________________________
 
ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก  :
wikipedia  , คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร.
 loading...


โดย Minddii ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 21 เม.ย. 60 15:59 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 8,889 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 8,889 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องล่าสุด
advertisement