สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์และดนตรี

ลบ แก้ไข
 

สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ และ ดนตรี
เรียนอะไร ? เรียนที่ไหน ? จบไปทำงานอะไร ?


สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์แลสาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ และ ดนตรี เรียนอะไร ??

                ปัจจุบันนี้มีมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ที่เปิดคณะดนตรี และ สาขาดนตรีทั้งเอกการแสดงดนตรี ดนตรีอุตสาหกรรม และเอกต่างๆมากมายพอเราสอบเข้าไปได้แล้ว เราก็จะได้เรียน Skill หรือ ที่เรียกว่า ทักษะ และจะต้องเรียนวิชาพื้นฐานของมหาวิทยาลัยด้วย มี ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย Social วิชารวม อาจมีเลือกของคณะอื่นเช่น เรียนกฏหมายลิขสิทธิ วิชาดนตรี   ประวัติดนตรี  ทฤษฏีดนตรี การประสานเสียง การประพันธ์เพลง counterpoint conducting, piano literature วรรณคดีเปียโน ,Pedagogy เรื่องเกียวกับการสอนตามแต่เครื่องเอกวิชาเลือกดนตรีในแต่ละเทอมนั้น ก็เรียน 20-21 หน่วยกิจเหมือนกันส่วนทักษะก็มีการสอบทุกเทอม  บางครั้งมีสอบกลางภาค มีสอบ Junior Recital,  Senior Recital ไม่ใช่เรื่องง่ายๆ แต่จบมาก็จะมีความรู้ครบ ครอบคลุมหลายๆวิชาไม่ใช่แค่วิชาเอกของตัวเองเพียงอย่างเดียวเท่านั้น
 
- มีการเรียนการสอนในหลากหลายวิชาย่อย แต่มหาวิทยาลัยส่วนมากจะแบ่งเป็น 2 วิชาเอก คือ ดนตรีไทย และดนตรีสากล ในแต่ละวิชาเอกสามารถเลือกความสนใจพิเศษไปทางการสอนเครื่องดนตรีและวงดนตรี หรือการสอนทฤษฎีก็ได้ ซึ่ง 2 สาย ดังกล่าวเป็นทางเลือกสำหรับผู้ที่ต้องการ กระบวนการของการเรียนการสอนออกไปสอนในกลุ่มผู้เรียนวิชาเอกดนตรีทางลึก
- ศึกษาด้านการเรียนการสอน กระบวนการ และแนวคิดด้านดนตรีศึกษาในแบบต่าง ๆ ของโลก  เช่น Kodaly , Orff, Dalcroze หรือแม้กระทั่งวิธีการเรียนการสอนดนตรีไทยตามสำนักต่างๆ โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนนำไปใช้ในกลุ่มผู้เรียนได้ทุกเพศทุกวัย ทั้งในระบบและนอกระบบ 
- ศึกษาทักษะดนตรีในเครื่องมือที่ตนเองสอบข้ามากับคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ แบบตัวต่อตัว นอกจากนั้นยังมีรายวิชาด้านทฤษฎี ประวัติศาสตร์ และวรรณคดี รวมทั้งวิชาทางด้านดนตรีศึกษาตามความถนัด
- นิสิตที่เรียนวิชาเอกดนตรีประเภทใดประเภทหนึ่ง ก็จะได้เรียนวิชาดนตรีพื้นฐานในอีกสายหนึ่งไปด้วย เช่น นิสิตเอกดนตรีไทย จะได้เรียนวิชาทฤษฎีดนตรีตะวันตก การขับร้องประสานเสียง ประวัติศาสตร์วรรณคดีดนตรี ตะวันตกเบื้องต้น และสามารถเลือกเรียนวิชาดนตรีสากลอื่น ๆ ที่มีความสนใจได้นอกจากวิชาเอกดนตรีไทยและของตนเองและในทางกลับกัน นิสิตเอกดนตรีสากล ก็จะได้เรียนรู้ในวิชาพื้นฐานด้านดนตรีไทยด้วย

 
สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์แล


 
เรียนที่ไหน ??
- มหาวิทยาลัยนเรศวร                                            
- มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
- มหาวิทยาลัยศิลปากร                                          
- มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร                       
- มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม                         
- มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย                                                              
- มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่                                                                              
- มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี              
- มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
- มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
- มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา                       
- มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์                                                  
- มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร                                                               
- มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา                              
- มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
- มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี                                                
- มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต                    
- มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด              
- มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
- มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
- มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
- มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
- มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์                              
- มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
- มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
- มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
- มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
- มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี
- มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
- มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง  
- มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี                                                                                              
- มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์             
- มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี                       
- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี          
- จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 
- มหาวิทยาลัยขอนแก่น
- มหาวิทยาลัยทักษิณ            
- มหาวิทยาลัยบูรพา                                                                                               
- มหาวิทยาลัยพะเยา
- มหาวิทยาลัยมหิดล
- สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
- มหาวิทยาลัยพายัพ
- มหาวิทยาลัยรังสิต               
- มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
- มหาวิทยาลัยสยามวิทยาลัยศิลปะการแสดง                                     
- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ


 
สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์แล

จบไปทำงานอะไร ??
อาชีพที่เกี่ยวข้อง
- นักประพันธ์เพลง
- คอนดักเตอร์
- นักดนตรี
- sound engineer
- อาจารย์
- เจ้าของกิจการ เจ้าหน้าที่ หรือผู้บริหาร ในธุรกิจดนตรีหรือหน่วยงานของรัฐ 
_________________________

ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก  : rakbankerd.com , 8smarts.net
 
 loading...


โดย Minddii ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 24 เม.ย. 60 15:06 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 4,900 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 4,900 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง