คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ลบ แก้ไข 
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
( Faculty of Information and Communication Technology )
เรียนอะไร ? เรียนที่ไหน ? จบไปทำงานอะไร ?คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและก

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรียนอะไร ??

 


                   ศึกษาให้รู้จักระบบและเทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น การใช้โปรแกรมเบื้องต้น และศาสตร์อื่นๆ ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานในปัจจุบัน อาทิเช่น การตลาดอิเล็กทรอนิคส์ การบริหารจัดการโครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบเครือข่ายเชิงประยุกต์โดยมีการเน้นการเรียนรู้แนวทางด้านเทคโนโลยีที่จะเป็นประโยชน์ต่อการประกอบวิชาชีพของนักศึกษาในอนาคต อาทิเช่น Microsoft TechDays, glThailand (Google Developer), และ Cisco Networking Academy เป็นต้น
 

เรียนที่ไหน ??

รายชื่อ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยที่เปิดสอนหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ มีดังต่อไปนี้

- วิทยาลัยศิลปะ สื่อและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
- คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนครพนม
- คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
- คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา
- คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
- คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
- คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
- คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
- คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา
- คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล
- คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร
- คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
- คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
- คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม
- คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
- คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
- คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยรังสิต
- คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม
- คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
- คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
- คณะวิทยาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
- สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
- คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด
- หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
- สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
- สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

 
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและก

 
 จบไปทำงานอะไร ??

- Programmer, Software Developer
- IT specialist
- Systems Analyst, Systems Designer, System Engineer
- Web Designer, Web Developer
- Database Administrator, Database Developer
- Network Administrator, System Administrator
- IT Security Analyst
- IT Manager, Electronic Business Manager
- Quality Assurance Analyst, Quality Assurance Tester

 
 
 
____________________________________________ 
 loading...


โดย Minddii ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 25 เม.ย. 60 14:31 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 3,562 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 3,562 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องล่าสุด
advertisement