สาขาวิชาจุลชีววิทยา ​ (Microbiology)

ลบ แก้ไข


สาขาวิชาจุลชีววิทยา
​ (Microbiology) 

 เรียนอะไร ? เรียนที่ไหน ? จบไปทำงานอะไร ?

 
 


 
เรียนอะไร ??

                   จุลชีววิทยา (Microbiology) คือ  การศึกษาสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กหรือ จุลินทรีย์ (Microorganism) ทั้งที่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า เช่น เห็ด (Mushroom) รา (Fungus) และที่ไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่า เช่น ยีสต์ (Yeast) แบคทีเรีย (Bacteria) ไวรัส (Virus) โปรโตซัว (Protozoa) สาหร่ายบางชนิด (Algae)

การศึกษาทางด้านจุลชีววิทยามีความสำคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากสามารถพบจุลินทรีย์อยู่ทั่วไปในสิ่งแวดล้อมรอบตัวเรา และจุลินทรีย์เหล่านี้มีบทบาทมากมายทั้งด้านที่เป็นประโยชน์และโทษต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์เรา เช่น
- ด้านการผลิตอาหารและการเน่าเสียของอาหาร
- ด้านการผลิตสารต่างๆ ในอุตสาหกรรม
- ด้านสาธารณสุข
- ด้านการเกษตรและสิ่งแวดล้อม

                   ซึ่งการศึกษาจุลชีววิทยาจะทำให้ได้ผลิตภัณฑ์หรือผลลัพธ์ที่มีประโยชน์ต่างๆ เช่น ยีสต์ที่ใช้ผลิตแอลกอฮอล์สำหรับใช้เป็นเชื้อเพลิงหรือใช้ในอุตสาหกรรมเครื่องดื่ม การผลิตยาปฏิชีวนะจากแบคทีเรียชั้นสูงหรือเชื้อราบางชนิดเพื่อใช้บำบัดรักษาโรคต่างๆ หรือการศึกษากลไกการก่อโรคของเชื้อโรคต่างๆ เพื่อการป้องกันและการรักษา เช่น เชื้อ Clostridium botulinum ที่ทำให้เกิดพิษในนมหรืออาหารหมักชนิดต่างๆ การประยุกต์ใช้จุลินทรีย์เพื่อประโยชน์ทางการเกษตร การใช้จุลินทรีย์บำบัดสิ่งแวดล้อม หรือเพื่อการศึกษาวิจัยระดับสูง

การศึกษาจุลชีววิทยาโดยหลักๆ ประกอบด้วย
การศึกษาแบคทีเรีย (Bacteriology)
- การศึกษาเห็ด ราและยีสต์ (Mycology)
- การศึกษาไวรัส (Virology)
- การศึกษาระบบภูมิคุ้มกัน (Immunology)สาขาของจุลชีววิทยา
เนื้อหาของจุลชีววิทยาสามารถแบ่งออกเป็นสาขาย่อยได้มากมาย ได้แก่


- สรีรวิทยาของจุลินทรีย์ ศึกษาหน้าที่ทางชีวเคมี การเจริญเติบโต เมตาบอลิซึม และโครงสร้างของเซลล์ของจุลินทรีย์
- พันธุศาสตร์ของจุลินทรีย์ ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างหน้าที่ของเซลล์ของจุลินทรีย์และการสร้างหรือควบคุมยีน สาขานี้มีความเกี่ยวข้องกับอณูชีววิทยา
- จุลชีววิทยาทางการแพทย์ ศึกษาบทบาทของจุลินทรีย์ในโรคของมนุษย์ กระบวนการก่อโรคของจุลินทรีย์ และระบาดวิทยา สาขานี้มีความเกี่ยวข้องกับพยาธิวิทยาและวิทยาภูมิคุ้มกัน
- จุลชีววิทยาของสิ่งแวดล้อม ศึกษาหน้าที่และความหลากหลายของจุลินทรีย์ในสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติ รวมทั้งนิเวศวิทยาของจุลินทรีย์ บทบาทของจุลินทรีย์ในวัฏจักรสารอาหาร
- จุลชีววิทยาของอุตสาหกรรม ศึกษาการใช้จุลินทรีย์ในกระบวนการทางอุตสาหกรรม ตัวอย่างเช่น การหมัก การบำบัดน้ำเสีย สาขานี้มีความเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีชีวภาพ
- จุลชีววิทยาของอากาศ ศึกษาจุลินทรีย์ที่อยู่ในอากาศ
- จุลชีววิทยาของอาหาร ศึกษาการเน่าเสียของอาหารที่มีสาเหตุจากจุลินทรีย์

 
 
 

เรียนที่ไหน ??
 
- ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
- ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
- ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
- ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพา
- ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ   
- ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล
- ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
- ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศิลปากร
- ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
-
ภาคสาขาวิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

 
 
จบไปทำงานอะไร ??

- เป็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการด้านจุลชีววิทยาทางการเกษตร อาหาร อุตสาหกรรม การแพทย์ สิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยีชีวภาพ 
- เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ 
- เจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
- นักวิจัยหรือนักวิชาการในสถานประกอบการต่างๆ 
- ตัวแทนจําหน่ายวัสดุ สารเคมี และอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 
- ผู้ประกอบการอิสระทางด้านจุลชีววิทยา 
_______________________________________________
 
 
 loading...


โดย Minddii ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 26 เม.ย. 60 12:30 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 7,306 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 7,306 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องล่าสุด
advertisement