ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ

ลบ แก้ไข

สาขาภูมิศาสตร์ และ ภูมิสารสนเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ( วิทยาศาสตร์บัณฑิต(ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ)) มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา

ชื่อหลักสูตร 

ภาษาไทย : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ

ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science Program in Geography - Geo-Informatics

ชื่อปริญญา

ภาษาไทย : วิทยาศาสตรบัณฑิต (ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ) วท.บ. (ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ)

ภาษาอังกฤษ :Bachelor of Science (Geography and Geo-Informatics)
B.Sc. (Geography and Geo-Informatics
)

 

ศึกษาเกี่ยวกับ

- ศึกษาเชิงปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ทั้งทางกายภาพและชีวภาพ เชื่อมโยงกัน เช่น ธรณีวิทยา อุตุนิยมวิทยา อุทกศาสตร์ นิเวศวิทยา เป็นต้น


- ศึกษาปัยจัยทางภูมิศาตร์เชื่อมโยงกับหลักการของสายวิชาการแขนงอื่นๆ เช่น ภูมิศาสตร์เศรฐกิจ ภูมิศาสตร์การเมือง ภูมิศาสตร์การขนส่ง ภูมินิเวศ ภูมิศาสตร์การท่องเที่ยว ภูมิศาสตร์ประชากร เป็นต้น


- ศึกษาเกี่ยวกับเทคนิคเชิงพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ เช่น สถิติทางภูมิศาสตร์ ระบบสารสนเทศภูมิศาตร์(GIS) การสำรวจจากระยะไกล(Remote Sensing) การเขียนแผนที่และการแปลแผนที่ การสำรวจในรูปแบบต่างๆ เป็นต้น


- ศึกษาเกี่ยวกับวิชาเสริมทักษะทางภูมิศาสตร์ (เช่น ภาษาอังกฤษในวิชาภูมิศาสตร์ คอมพิวเตอร์เบื้อต้นสำหรับนักภูมิศาสตร์)

 

การศึกษานอกสถานที่ (ออกฟิว)


         การศึกษานอกสถานที่ หรือ ที่เรียกกันว่า ออกฟิว ในสาขาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศนั้น มีความสำคัญมาก ฉะนั้นผู้ที่ศึกษามีความจำเป็นมากในเรื่องนี้เพราะการเรียนทางด้านนี้ เราควรเรียนรู้กับสถานที่จริงมากกว่าในห้องเรียน และผู้เรียนต้องมีความพร้อมทางด้านร่างกายและจิตใจซึ้งการออกฟิว นอกจากความรู้ที่ได้รับแล้ว ยังมีผลดีอีกนานับประการ เช่น การก้าวข้ามขีดจำกัดทางร่างการและจิตใจเป็นการชนะตัวเราเอง สร้างความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่-รุ่นน้อง ศิษย์-อาจารย์ เป็นการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม(เช่นโครงการปลูกป่า) ฯลฯ

 จบแล้วทำงานอะไร

         รับรองว่าไม่ตกงาน เพราะสาขาวิชานี้มีมหาลัยในเมืองไทยเปิดรับไม่ค่อยมากและประกอบกับหลายบริษัททั้งเอกชนและรัฐบาลต่างๆก็ใช้บุคลากรด้านนี้อยู่มาก จากหน่วยงานใหญ่ไปเล็ก เช่น กรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมอุทกวิทยา กรมอุตุนิยมวิทยา กรมแผนที่ทางทหาร กรมพัฒนาที่ดิน กรมสิ่งแวดล้อม กรมอุทยานแห่งชาติ ต่างๆ  และศูนย์ต่างๆที่แยกมาจากกรมอีกมากมาย ในอนาคตสาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศมีความสำคัญต่อประเทศไทยเป็นอย่างมาก สาขาวิชานี้เป็นศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่ ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมต่างๆ หรือ กล่าวง่ายๆว่า เรียนเกี่ยวกับทุกสิ่งทุกอย่างบนพื้นโลก จึงไม่ต้องกลัวว่าจะตกงานเพราะหน่วยงานต่างๆยังขาดแคลนบุคลากรสาขานี้อยู่มาก  ถ้าติดตามข่าว สำหรับงานที่ทำจะมีหลายด้าน ทางภาควิชานี้มีชื่อเสียงทางด้านแผนที่และระบบGISเป็นอย่างมาก ถ้ารู้โปรแกรมทางภูมิศาสตร์ไปสมัครงานที่ไหนก็ไม่ตกงาน

 loading...


โดย TANgmO3 ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 26 เม.ย. 53 03:47 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 167 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 167 ครั้ง ตอบ 1 ครั้ง)

ลบ แจ้งลบ
โดย Ammoji Chumnanjit
IP : 110.168.48.***
ขอบคุณมากเลยค่ะ ^^

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องล่าสุด
advertisement