เกี่ยวกับผู้เขียน

Photo tirama
tirama
  • ประเภท : Blogger (พี่แนะนำน้อง)
  • จำนวนเรื่อง : 12 เรื่อง
  • ผู้ชม : 316,767 ครั้ง
  • ผู้ติดตาม : 8 คน
  • ระดับ : เพชร

ติดตามคนนี้ ดูเนื้อหาทั้งหมด

เรื่องทั้งหมดของผู้เขียนStatement of Cash Flow

ลบ แก้ไข

 

งบกระแสเงินสด

ในทางธุรกิจ แม้กิจการจะมีตัวเลขที่เป็นรายได้จำนวนมาก  หรือกำไรมากเพียงไร  แต่บางทีกิจการก็อาจประสบปัญหาเนื่องจากการขาดแคลนเงินสด  อันเนื่องมาจากความไม่สมดุลระหว่างรอบระยะเวลาของรายได้ที่เข้ามาและ รายจ่ายทีเกิดขึ้นในส่วนที่เป็นเงินสด    

กระแสเงินสดจากกิจกรรมการดำเนินงาน (Cash Flows from Operating Activities)

-          บอกถึงการรับเงินและใช้ไปของการดำเนินงาน ซึ่งสัมพันธ์โดยตรงกับรายได้และค่าใช้จ่ายที่รายงานอยู่ในงบกำไรขาดทุน  โดยมี 2 ทางเลือกที่จะแสดงใน CF (Cash Flows)

1.               Direct Method วิธีทางตรง  คิดรายการเงินสดที่เพิ่มขึ้นและจ่ายไป จากกิจกรรมทั้ง 3

 

Inflows  เงินสดรับเข้า

Outflows – เงินสดจ่ายออก

ลูกค้า

ซื้อสินค้า

เงินปันผลจากการลงทุน

เงินเดือนค่าจ้าง

ดอกเบี้ยจากการลงทุน

ภาษี  ,ดอกเบี้ยจ่าย

 

Inflow – Outflow = Net Cash Inflow หรือ Outflow จากกิจกรรมการดำเนินงาน

แต่วิธีนี้ไม่ค่อยใช้กัน มีค่าใช้จ่ายสูง จึงไม่เป็นที่นิยม

 

2.               Indirect Method  คิดจากงบกำไรขาดทุน หลังจากนั้น ให้ตัดหรือเพิ่ม รายการที่ไม่ใช่เงินสด ออก  เป็นวิธีที่ใช้กันมากในสหรัฐ ทำได้โดย การปรับปรุงจากงบกำไรขาดทุน

กำไรสุทธิ  +/- รายการปรับปรุงที่มิใช่เงินสด = Net Cash Inflow หรือ Outflow จากกิจกรรมการดำเนินงาน

ไม่ว่าจะใช้วิธีใดก็ตามแต่ สุดท้าย กระแสเงินสดที่ได้ต้องเท่ากันนะครับ

 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมการลงทุน (Cash Flows from Investing Activities)

                ตรงนี้จะเน้นถึง เงินเข้าและออก ที่เกี่ยวกับ การซื้อและกำจัด (ตัดใช้ไป) ของสินทรัพย์ที่มีอายุการใช้งานนาน  โดยหลักแล้วจะได้แก่

Inflows

Outflows

การขายหรือการใช้ไปของสินทรัพย์ต่างๆ  อาทิ  โรงงาน อุปกรณ์

การซื้อสินทรัพย์  โรงงาน และอุปกรณ์

การขายหรือการครบกำหนดเวลาของหลักทรัพย์ที่ได้ลงทุนไว้

ซื้อหลักทรัพย์เพื่อลงทุน

ผลต่างของสองรายการข้างบน ก็จะเรียกว่า  กระแสดเงินสดสุทธิจากกิจกรรมการลงทุน

กระแสเงินสดจากกิจกรรมทางการเงิน (Cash Flows from Financing Activities)

เกี่ยวข้องกับแหล่งเงินทุนจากภายนอก (รวมทั้งเจ้าของและผู้ให้สินเชื่อ)  ถ้าง่าย ๆ ก็ เกี่ยวกับการกู้ยืมและการชำระคืนเงินกู้อันเนื่องมาจากหนี้สินระยะยาว  เพื่อประกอบกิจการหรือธุรกิจนั้น

Inflows

Outflows

การกู้ยืม สินเชื่อระยะยาว  ออกหุ้นกู้

การจ่ายเงินคืนเจ้าหนี้ (ไม่รวมดอกเบี้ย)

ออกหุ้น ทุน

จ่ายปันผลให้เจ้าของ

 

ซื้อหุ้น

ผลต่างของสองรายการข้างบน ก็จะเรียกว่า  กระแสดเงินสดสุทธิจากกิจกรรมทางการเงิน

 

ตรงนี้ก็จะมี คำถามให้ลองทำว่าเข้าใจแค่ไหน

โปรดระบุว่ารายการต่อไปนี้ เกี่ยวข้องกับกระแสเงินสดจากกิจกรรมใด ?

__ 1. ซื้อหุ้นจากผู้ถือหุ้น                   ___4. ซื้อโรงงานและอุปกรณ์

__2. เก็บเงินจากลูกค้า                       ___5. การร่วมลงทุนในหลักทรัพย์

__3. จ่ายดอกเบี้ยเจ้าหนี้

 

ความสัมพันธ์ของงบดุลและงบกำไรขาดทุน  (คงอธิบายมาในบท ก่อน ๆ แล้ว ข้ามเนอะ)

การเตรียมงบกระแสเงินสด จำเป็นต้องมีข้อมูล ต่อไปนี้

งบดุล  งบกำไรขาดทุน  และก็รายการอื่น ๆ

จากสมการ  สินทรัพย์  = หนี้สิน + ส่วนของเจ้าของ

สินทรัพย์ ก็คือ เงินสด และสิ่งที่ไม่ใช่เงินสด  จะได้สมการ

เงินสด + ทรัพย์สินที่มิใช่เงินสด  = หนี้สิน + ส่วนของเจ้าของ

พอย้ายข้างใส่ r จะได้สมการ

rCash  = rLiabilities + rS.E. - r Noncash Assets

รายการต่าง ๆ ที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของเงินสด  ก็เช่น รายการในตารางด้านล่างครับ

 

แบบ A วิธีทางอ้อม

กำไรสุทธิ (ขาดทุนสุทธิ)มาปรับ เพิ่มหรือลด รายการที่ถูกเปลี่ยนแปลงตามเกณฑ์เงินสด ดังนี้

 

 ขั้นตอนการทำ มี 2 ขั้น เอง

ขั้นแรก  ปรับปรุงกำไรสุทธิ ด้วยค่าเสื่อมราคาทั้งของทรัพย์สินและสินทรัพย์ทางปัญญา  เนื่องจากสองรายการนี้ ถูกตัดเป็นค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุน  ซึ่งแท้จริงแล้ว ไม่ได้มีการใช้เงินสดออกไปจากกิจการ

ขั้นต่อไป ปรับปรุงกำไรสุทธิ  ด้วยค่าการเปลี่ยนแปลงของ สินทรัพย์หมุนเวียนและหนี้สินหมุนเวียน ที่เกิดจากการดำเนินงาน  ด้วยวิธีการดังนี้

                - บวก รายการเปลี่ยนแปลงเมื่อ สินทรัพย์หมุนเวียนลด และหนี้สินหมุนเวียนเพิ่ม

                - ลบ การเปลี่ยนแปลง เมื่อสินทรัยพ์หมุนเวียนเพิ่ม และหนี้สินหมุนเวียนลด

คำศัพท์

Depreciation = ค่าเสื่อมราคา (ใช้กับสินทรัพย์ที่มีตัวตน เช่น อาคาร เครื่องจักร รถยนต์ อุปกรณ์สำนักงาน ฯลฯ)
Amortization = ค่าเสื่อมราคา (ใช้กับสินทรัพย์ไม่มีตัวตน เช่น โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ค่าความนิยม ฯลฯ)
Accumulated = สะสม (ก็จะมีทั้งค่าเสื่อมราคาสะสม และค่าตัดจำหน่ายสะสม เหมือนกับทบไปเรื่อยๆ น่ะ และจะอยู่ด้านเครดิต เพื่อไปหักออกจากสินทรัพย์ที่อยู่ด้านเดบิต จำนวนที่เหลืออยู่จะเรียกว่า net book value)

 

 

 

 


 

                1.             การเปลี่ยนแปลงของลูกหนี้การค้า – Account Receivable

เกิดจากการดำเนินงาน (O ย่อจาก Operation)  ตัวเลขในงบดุล

อันนี้ต้องย้อนไปนิดนึงว่า รายได้จากการขาย  จะเกิดในรูปของ เงินสด และ ลูกหนี้ ดังนั้น พอพิจารณารายการนี้ จึงต้องดูตัวเลขจากงบกำไรขาดทุนประกอบด้วย  ถ้าเข้าใจการลงบัญชี ตัว T ก็จะแสดงได้ชัดเจน ว่า เมื่อ บันทึกบัญชี รายได้จากการขาย  (เชื่อ) ลูกหนี้การค้าจะเพิ่ม  และการเก็บเงินสด มาภายหลัง จะทำให้ บัญชี ลุกหนี้การค้า ลดลง

Account Receivable

ยอดยกมาต้นงวด    10,432 – ดูจากBS ’03

 

รายได้จากการขาย   44,655 – ดูจาก IS ‘04

Collection from customers 45,516 หาเองได้

ยอดยกไป (สิ้นงวด)   9,571- ดูจาก BS ‘04

 

จากตัวอย่างของยอดขายบอสตันเบียร์ คือ 44,655  น้อยกว่า เงินที่เก็บได้จากลุกค้า 45,516  อยู่ 861  (หาจาก 44655-45516 = - 861)  ยอดจากตัวนี้ ก็จะแสดงให้เห็นว่า เงินสด ที่ได้น้อยกว่า ยอดขายจริง อยู่ 861 บาท

เอาล่ะ ข้างต้นเป็นการพิสูจน์ว่า ลูกหนี้การค้า เปลี่ยนแปลงทำให้กระแสเงินสด เปลี่ยนแปลงไป

ถ้ามาเป็นการทำอย่างง่าย คือ เข้าใจแล้วว่า AR ทำให้ Cash เปลี่ยน ก็ นำ

ยอดลูกหนี้ต้นงวด  - ยอดลูกหนี้ ปลายงวด = ยอดลูกหนี้ที่เพิ่มลด

ของ Boston  10432 – 9571 = 861 (นี่คือ ลูกหนี้ลดลง 861 )

ถ้าได้ ค่าเป็น บวก ก็นำไป หักจาก รายได้สุทธิ

ถ้าได้ค่าเป็น ลบ ก็นำไปเพิ่ม ในรายได้สุทธิ

Boston  จะต้องนำ 861 ไปบวก ในบัญชีรายได้สุทธิ ในตอนทำงบกระเสเงินสด

(ในความเข้าใจก็คือ ถ้ามียอดลูกหนี้เพิ่ม แสดงว่า เก็บเงินสดได้น้อยลงนะเอง)

 

 

 

 

2.             การเปลี่ยนแปลง จากสินค้าคงเหลือ Inventory

เมื่อซื้อสินค้ามาขาย จะทำให้สินค้าเพิ่มขึ้น ด้านขวา  และเมื่อขายสินค้าไป ก็จะทำให้สินค้าลดลงด้านซ้าย  ดูง่ายๆ ใน T Account

Inventories

ยอดยกมาต้นงวด    

 

ซื้อมาเพิ่ม

ต้นทุนขาย

ยอดยกไป (สิ้นงวด)   

 

 

จากของบอสตัน เช่นกัน

Inventories

ยอดยกมาต้นงวด    9,890

 

เพิ่มขึ้น                     577 – หาเองได้ เนอะ

 

ยอดยกไป (สิ้นงวด)   10467

 

 

หลักการเช่นเดียวกัน เมื่อสินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้น แสดงว่า ต้องจ่ายเงินสด เพื่อการซื้อไป  ดังนั้นต้องไปปรับลดในงบกระแสเงินสด   -577 

 

3.             ค่าใช้จ่าย จ่ายล่วงหน้า Prepaid Expenses

(ไม่เขียน T Account แล้วนะ เพราะบทก่อน ๆ ก็มีอธิบายแล้วนะ)

ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า

ต้นงวด 1,126  จาก BS 2003

เพิ่มขึ้น 322  -หาเองนะ

ปลายงวด 1,448 จาก BS2004

ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าเป็นรายการที่ใช้เงินจ่ายออกไป โดยค่าใช้จ่ายยังไม่เกิดขึ้น  ดังนั้น มีมีการเพิ่มขึ้นในระหว่างงวด  บ่งชี้ว่า เงินสด จะต้องลดลง ดังนั้น ต้องนำ 322 ไปหักออกจาก กำไรสุทธิ ในตอนทำงบกระแสเงินสดนะครับ

 

4.             เจ้าหนี้การค้า Accounts Payable

รายการที่มากระทบ เจ้าหนี้การค้าคือ การจ่ายชำระหนี้ และการซื้อเพิ่มด้วยเงินเชื่อ

ต้นงวด 6395

ลดลง 52  หาเองได้จาก ผลต่างระหว่างต้นงวดกับปลายงวด ตามในงบดุล

ปลายงวด 6343

เจ้าหนี้การค้าลดลง 52 แสดงว่า นำเงินสดไปจ่ายชำระมา ดังนั้น ต้องนำไป หักออกจากกำไรสุทธิ

5.             ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย  Accrued Expenses

คิดตามความเป็นจริงนะครับ   รายการนี้ถูกบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายไปแล้ว  แต่ความเป็นจริง เรายังไมได้จ่ายเงินสดออกไป  แต่ก็บันทึกบัญชีไปแล้ว

ต้นงวด   15,504

ลดลง        954

ปลายงวด 14,550

ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายที่ลดลง แสดงว่า ต้องนำเงินสดไปชำระ  (pay off accruals)  ทำให้ต้องนำ 954 ไปบวกเพิ่มในกำไรสุทธิ

สรุปได้ตาม ตารางของ Text เลยนะครับ  (ที่ไม่แปลเพราะตอนสอบน่าจะเป็นภาษาอังกฤษนะครับ)

จำไว้ว่า

บวกเพิ่ม หากสินทรัพย์หมุนเวียนลดลง  หรือหนี้สินหมุนเวียนเพิ่มขึ้น

ลบออก หากสินทรัพย์หมุนเวียนเพิ่มขึ้น  หรือ หนี้สินหมุนเวียนลดลง

 

 

แบบ B วิธีทางตรง (การรายงานกระแสเงินสดจากกิจกรรมการดำเนินงาน)

การทำงบกำไรขาดทุน ตามเกณฑ์เงินสดนั่นเอง

วิธีนี้จะบันทึกทุกกิจกรรมที่เกิดขึ้นและใช้งินสด ตามรูป

 

ทำรายได้ให้อยู่ในรูปของกระแสเงินสดถ้าใช้ข้อมูลจากงบกำไรขาดทุนและงบดุลของ บอสตันดังนี้

กระแสเงินสดจากกิจกรรมการดำเนินงาน

เงินสดรับจากลูกค้า

45,516

เงินสดจากดอกเบี้ยรับ

     192

เงินสดจ่ายให้คู่ค้า

(17,702)

เงินสดจ่ายสำหรับค่าใช้จ่าย

(23,464)

เงินสดจ่ายภาษี

     (772)

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมการดำเนินงาน

     2,770

  

1.             รายได้ที่เป็นเงินสดเข้าสู่กิจการ

         2.             ต้นทุนขาย เพื่อหาเงินสดที่จ่ายให้คู่ค้า

 

3.             ค่าใช้จ่ายจากกิจกรรมการดำเนินงาน คือเงินสดที่จ่ายออกไป

 

 

การแปรผลกระแสเงินสดจากกิจกรรมการดำเนินงาน

มุ่งเน้นที่ ความสามารถในการดำเนินงานของบริษัทและการบริหารจัดการสินทรัพย์หมุนเวียนและหนี้สินหมุนเวียน (Working Capital)  นักวิเคราะห์มีความเห็นว่า เป็นส่วนที่สำคัญที่สุด เนื่องจากในระยะยาว  การดำเนินงานจะเป็นแหล่งที่มาของเงิน  ซึ่งส่งผลกับ คนสองกลุ่ม

กลุ่มแรกคือนักลงทุน  เขาจะสนใจบริษัทที่มีความสามารถสร้างงินได้ผลการดำเนินงาน

กลุ่มสองคือสถาบันการเงิน  เขาก็จะให้กู้กับกิจการที่จะสามารถชำระเงินกู้เขาได้  ซึ่งต้องเป็นกิจการที่สร้างเงินสดจากกิจกรรมการดำเนินงานได้

                รายการที่ควรสนใจเพิ่มเติม คือ ลูกหนี้การค้าและสินค้าคงเหลือ

a.              พิจารณาความเปลี่ยนแปลงของลูกหนี้การค้า รายละเอียดในบทที่ 6

b.             พิจารณาความเปลี่ยนแปลงของสินค้าคงเหลือ

การเพิ่มขึ้นของสินค้าคงเหลืออย่างคาดไม่ถึง  ทำให้กำไรสุทธิเพิ่มขึ้น มากกว่า เงินสดที่ได้จากการดำเนินงานเช่นกัน  ซึ่งบ่งชี้ถึงความสามารถทางการขายและการบริหารจัดการสินค้าคงเหลือ  หรืออีกด้านหนึ่ง  การลดลงของสินเค้าคงเหลือก็เป็นสัญลักษณ์บ่งบอกว่าบริษัทคาดว่าจะมียอดขายน้อยในไตรมาสหน้า   ดังนั้นจึงมีการนำ Quality of income ratio มาช่วยวิเคราะห์

 

 

คำถาม : เราจะได้เงินสดเพิ่มขึ้นเท่าไร จากกำไรสุทธิที่เกิดขึ้น

Quality of  Income Ratio      =  (กระแสเงินสดจากการดำเนินงาน/กำไรสุทธิ) x 100

     เป็นการวัดขนาดของกำไรที่แปรเปลี่ยนเป็นกระแสเงินสดภายในกิจการ

                ยิ่งสูง -à สร้างเงินสดได้มาก สามารถนำมาใช้การดำเนินงานสบาย ๆและยังแสดงให้เห็นถึงบริษัทมีการรับรู้รายได้ที่เปลงเป็นตัวเงินอย่างรวดเร็ว  

แต่เมื่อค่าของ Ratio ดังกล่าวไม่เท่ากับ 1 ต้องหาว่า การเพิ่มหรือลด มาจากไหน

1.             The Corporate Life cycle การเพิ่มขึ้นหรือลดลงของยอดขาย

ในภาวะปกติที่ยอดขาย เพิ่ม à ลูกหนี้การค้าและสินค้าคงเหลือ จะต้องเพิ่มเร็วกว่าเจ้าหนี้การค้า  ส่งผลให้ Ratio ลดลง

2.             Seasonality ตัวอย่างของบอสตันเบียร์ ผลของความผันแปรในยอดขายและการซื้อสินค้าคงเหลือเป็นผลให้  Ratio เปลี่ยนไปจาก 1

3.             การเปลี่ยนแปลงของการรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย  การรับรู้รายได้แบบ Aggressive  ทำให้กำไรสุทธิเพิ่ม ก็ทำให้ อัตราส่วนลดลงเช่นกัน

4.             การเปลี่ยนแปลงของการบริหารจัดการสินทรัพย์และหนี้สิน  การบริหารจัดการที่ไม่มีประสิทธิภาพ (Inefficient Management)  จะทำให้เกิดการเพิ่มของสินทรัพย์ในการดำเนินงานและลดหนี้สิน  จะทำให้ไปลดกระแสดเงินสดจากการดำเนินงานและไปลด Ratio

ข้อควรระวัง  การวิเคราะห์ด้วยQuality of income ratio ต้องอาศัยพื้นฐานความเข้าใจของแต่ละธุรกิจประกอบด้วย  ดังนั้นควรวิเคราะห์ Accounts receivable turnover และ Inventories turnover ratio ประกอบด้วย

 การรายงานกระแสเงินสดจากกิจกรรมการลงทุน

รายการที่เกี่ยวข้อง คือ Property, Equipment , Intangible Assets, การลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทอื่น  โดยปกติ

- การซื้อของเหล่านี้  ทำให้เงินสดลด

- การขาย ก็จะทำให้เงินสดเพิ่ม

จำไว้ว่า

1.             จะพิจารณาเฉพาะรายการที่เกี่ยวข้องกับเงินสด หรือรายการเทียบเท่าเงินสดเท่านั้น

2.             จำนวนเงินสดที่ได้รับ จากการขายสินทรัพย์  ไม่คำนึงถึงผลกำไรขาดทุน

 

Equipment Net หรือ อุปกรณ์สุทธิ

อุปกรณ์ต้นงวด + ซื้อมาระหว่างงวด  - ค่าเสื่อม = อุปกรณ์สุทธิ

ถ้าลองพิจารณาจาก บอสตันเบียร์

17059 + ซื้อมาระหว่างงวด – 2543 = 16,889

หาค่า จะได้ ซื้อมาระหว่างวด มีค่าเป็นบวกคือ 2,373

ในส่วนตรงนี้ กระแสเงินสดจากกิจกรรมการลงทุน  ก็จะต้อง นำไปหักออก เพราะเราใช้เงินไป เพื่อซื้ออุปกรณ์ จำนวน 2,373

 

Investments การลงทุน

หาได้เช่นเดียวกัน ดูใน BS ของ Boston  จะได้

ต้นงวด + เงินลงทุนในหน่วยลงทุนระหว่างงวด – ขายหน่วยลงทุน= ปลายงวด

15098 + เงินลงทุนฯ = 19725

แสดงว่าซื้อเงินลงทุนเพิ่ม  4627  นั่นคือเงินสดลดลง 

ในส่วนตรงนี้  กระแสเงินสดจากกิจกรรมการลงทุน ก็ต้องนำไปลบเวลาทำงบกกระแสเงินสด 

 

ดังนั้นกระแสดเงินสดจากกิจกรรมการลงุทน คือ

ซื้ออุปกรณ์                                                            (2373)

ซื้อหน่วยลงทุนระยะสั้น                                   (4627)

กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมการลงุทน     (7,000)

 

การแปรผล จากงบกระแสเงินสด ในส่วนของกิจกรรมการลงทุน

วิธีการที่จะประเมินความสามารถของบริษัท ต้องใช้สองวิธี คือ Capital Acquisition Ratio และ Free Cash Flow

 

 

คำถาม  : จะใช้อะไรวัดความสามารถของบริษัทที่จะหาเงินมาเพื่อซื้อ อาคาร ที่ดินและอุปกรณ์  เงินที่ได้มากจากกิจกรรมการดำเนินงาน จะพอเหรอ?

การวิเคราะห์ โดยทั่วไป อัตราส่วนนี้ จะสะท้อนถึงการซื้ออาคารที่ดินและอุปกรณ์ โดยใช้แหล่ง

เงินทุนจากภายในโดยได้มาจากกิจกรรมการดำเนินงาน  

ยิ่งค่าที่ได้มาก แสดงว่า ไม่ต้องพึ่งพาเงินภายนอกในปัจจุบันและการขยายกิจการในอนาคต ซึ่งเป็นเรื่องดีกับบริษัท เพราะทำให้บริษัทสามารถพัฒนาธุรกิจได้มาก

ข้อควรระวัง ในบางธุรกิจก็แตกต่างอย่างมาก เช่น สายการบิน  เทียบกับ บ.พิซซ่า เขาจึงบอกว่า ควรเปรียบเทียบตัวเลขดังกล่าว กับอุตสาหกรรมเดียวกัน หรือเทียบกับปีก่อน ของบริษัท

 

Free Cash Flow

ช่วยในการวัดความสามารถของบริษัทในการลงทุนระยะยาว  คำนวณจาก

Free Cash Flow = CFO – Dividends – Capital Expenditures

ค่าที่เป็นบวกแสดงให้เห็นว่าธุรกิจมีความสามารถในการบริหารจัดการได้ดีโดยไม่ต้องใช้แหล่งเงินภายนอก  และยังแสดงให้เห็นถึงต้นทุนที่ซ่อนอยู่อันเกิดจากผู้ถือหุ้น

 

การรายงานและแปลผลกระแสเงินสดจากกิจกรรมการลงทุน

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

การรายงานกระแสเงินสดจากกิจกรรมทางการเงิน

กิจกรรมทางการเงินจะเกิดจาก ด้านของผู้ให้สินเชื่อและเจ้าของ

CFF  => Creditor + owner

ส่วนนี้จะแสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของ Notes Payable (Short-term Debt) และ Current Maturities ของLong –term Debt  ก็คือ การเปลี่ยนแปลง ในส่วนของ หนี้สินระยะยาวและส่วนของผู้ถือหุ้น  ดังนั้นงบดุลจะเกี่ยวกับ บัญชีหนี้ครบกำหนด  หุ้น และการจ่ายปันผล

 

จำไว้ว่า

·       ถ้าหนี้สินหรือหุ้นเพื่อสิ่งอื่นมากกว่าเงินสด ไม่รวมในรายการนี้

·       การชำระคืนด้วยเงินสด จะรวมอยู่ในกิจกรรมทางการเงิน

·       ดอกเบี้ยจ่าย เป็น CFO

·       เงินปันผลจ่าย เป็น CFF

บัญชีที่เกี่ยวข้องกับ CFF  ก็จะมี

Contributed Capital (SE)

ทำแบบยาวมาเยอะแล้ว เอาย่อ ๆ บ้างแล้วกันนะครับ จากงบดุล เราทราบว่า

ต้นงวด CC มีค่า 22923 และ ปลายงวดมีค่า 24107 นั่นคือ ระหว่างงวดเพิ่มขึ้น 1184  นั่นคือ เราก็ต้องมีเงินสดที่ได้จาการขายหุ้น 1184 เช่นกัน 

ในงบกระแสเงินสดจากกิจกรรมทางการเงินก็จะต้องบวกเพิ่ม 1,184

 

Short and long term debt

เช่นเดียวกัน

นำปลายงวด – ต้นงวด  ถ้าได้ เป็น + แสดงว่า  เราได้เงินเพิ่มมา (มีหนี้เพิ่ม) 

ในงบกระแสเงินสดจากกิจกรรมทางการเงินก็จะต้องบวกเพิ่ม

 

Retained Earnings

จากที่ทราบกันดี มาก ๆ ว่า

(Ending) RE = Begin +NI – Dividends

จริง ๆ ในบัญชีนี้ส่วนที่เราอยากทราบคือ ค่าของ เงินปันผล  เพราะกำไรสุทธิเราเอาไปใช้ใน CFO แล้ว  ดังนั้น เราสนว่าจ่ายเงินปันผลไปเท่าไร  เพราะต้องนำไปลบออก ในส่วนของ CFF

(พอดีบอสตันไม่จ่ายปันผล ดังนั้น มีค่าเป็น 0)

การแปรผล จากงบกระแสเงินสด ในส่วนของกิจกรรมทางการเงิน

การเติบโตในระยะยาวของบริษัท จะมีที่มาของเงินในสามทางคือ

1.             การเกิดขึ้นของรายได้ ด้วยตนเอง (CFO)

2.             การออกหุ้น

3.             เงินกู้ยืมระยะยาว

สิ่งสำคัญที่จะกล่าวถึงคือ การใช้แหล่งเงินจากภาพนอก เกี่ยวเนื่องกับความเสี่ยงของบริษัท และลักษณะของผลตอบแทน   งบกระแสเงินสดแสดงให้เห็นว่า มีการบริหารจัดการโดยเลือกเงินทุนอย่างไรเพื่อการเติบโตของบริษัท    ซึ่งจะทำให้ นักวิเคราะห์ใช้เป็นข้อมูลในการพิจารณาถึงความน่าลงทุนและศักยภาพในอนาคต

# การวิเคราะห์CF ควรพิจารณารอบระยะการดำเนินงานทั้งปี มากกว่าการใช้รายไตรมาสเผื่อหลีกเลี่ยงผลจาก ฤดูกาล#

 

 โดย tirama ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 22 ต.ค. 51 13:50 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 61,460 ครั้ง


ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 61,460 ครั้ง ตอบ 3 ครั้ง)

ลบ แจ้งลบ
โดย เกียรติยศ
IP : 118.172.177.***

อ่านแล้วเข้าใจมากขึ้น

ลบ แจ้งลบ
โดย kra-buang@hotmail.com
IP : 118.173.156.***

กำลังเป็นมือปืนให้เขา  อ่านแล้วเข้าใจง่ายขอบคุณมากครับ

ขอมอบภาพให้ดูเป็นที่ระลึกในยามเหงาครับ

ลบ แจ้งลบ
โดย nana
IP : 58.10.155.***

thank you detail cash flow at my work .

i greet to meet you.

my name nana

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่คำฮิต

โรงเรียน7 วิชาสามัญ , enn gat pat 57 , open house ,Asean , twitter , เด็ก กยศ , กสพท , เกมคณิตศาสตร์ , เกมคิดเลข , อาเซียน , เกมส์คิดเลข , ขยายเวลา , ข่าวการศึกษาต่างประเทศ , ม.ต้น ,ข่าวอาเซียน , ค้นหาตัวเอง , ค่าย , คำขวัญวันเด็ก , เคล็ดลับเรียนเก่ง , ของเล่นเคลียริ่งเฮ้าส์ , โควตา , จุฬาฯ , ทุนการศึกษา , แท๊บเล็ต คาถาชินบัญชร ประชาคมอาเซียน , ประโยชน์ของอินเตอร์เน็ต , ประวัติวันครู , เฟสบุ๊ค , ม.ทักษิณ , อาเซียน 10 ประเทศ , ม.รังสิต 57 , มมส 57 มศว. , มหาวิทยาลัยนเรศวร , มหาวิทยาลัยพะเยา , รับตรง เกษตรศาสตร์ 57 , รับตรง มข 57 , ประกาศผลสอบ Admissions 57 ประถมศึกษารับตรงศิลปากร , เรียนต่อ , เรียนฟรี , ลาดกระบังฯ , เก็งคะแนน Admission 57 ,  เลื่อนเปิดเทอม ,อนุบาลวันตรุษจีน , สทศ , สมัคร clearing house , สอบตรง , อ.วิริยะ , เว็บโรงเรียนตัวอย่างงานวิจัย,ความคิดสร้างสรรค์ , เว็บสำเร็จรูป , เว็บหน่วยงาน , ทำเว็บฟรี , เว็บไซต์หน่วยงานราชการ , รายชื่อโรงเรียนทั่วประเทศ , โครงงานวิทยาศาสตร์ , สารสนเทศโทษของอินเตอร์เน็ต , GAT , PAT  , วันช้างไทย , วันสตรีสากล , MH17 , เครื่องบินตก  , โค้ชเช , วันสงกรานต์GAT/PAT ครั้งที่ 2/2557 , บัตรสอบ , เอเชียศึกษา , บันทึกความดี , แฟ้มสะสมผลงาน , วันจักรี , Portfolio , ประกาศผล GAT/PAT 57 , วันอาสาฬหบูชาสทศ.Admission 57 , วันภาษาไทยแห่งชาติ , มุดพกความดี , วันเข้าพรรษา , วันวิสาขบูชา , วันงดสูบบุหรี่โลก , ประกาศผลรับตรงโควตา ม.ศิลปากร ประกาศผลรับตรง ม.ธรรมศาสตร์ , U-NET , ประกาศผลธรรมศาสตร์ , ประกาศผลจุฬา , ประกาศผลศิลปากร โควตา 28 จังหวัด , Variety , เลิกบุหรี่ , ยืนยันสิทธิ์ , วันสุนทรภู่ , 

คำค้นหา

สอบตรง , อาเซียน , มหาวิทยาลัย ,โรงเรียน , ศึกษาต่อ , asean , ศึกษาต่อต่างประเทศ , ทุนการศึกษา , เรียนต่อ , ประชาคมอาเซียน, ข่าวบันเทิง, คำราชาศัพท์, สพฐ, กยศ, ความรู้ ประถมศึกษา , ข่าวอาเซียน วิชาการ, portfolio แฟ้มผลงาน , ความรู้ มัธยมปลาย , โครงงานวิทย์ , ประวัติอาเซียน , ความรู้ , วิชาการ , อาจารย์วิริยะ , สาขาแห่งอนาคต , ดูหนัง หนังใหม่ ดูหนังออนไลน์ movie , ฟังเพลง เพลงใหม่ ฟังเพลงออนไลน์ เพลงฮิต , ดูทีวีย้อนหลัง ดูทีวี ดูทีวีออนไลน์ , ดูดวง ดวง ทำนายฝัน ดูดวงรายวัน , รถยนต์มือสอง เครื่องเสียงรถยนต์ รถยนต์ , การ์ตูน รูปการ์ตูน ภาพการ์ตูน คลิปการ์ตูน , ข่าวบันเทิง ข่าวกีฬา ข่าวไทยรัฐ , ทวิสเตอร์ twitter วิธีเล่น twitter , เฟสบุ๊ค facebook คือ facebook วิธีเล่น facebook , ร้านอาหาร ร้านอาหารในกรุงเทพ ร้านอาหารแนะนำ ร้านอาหารเกาหลี , การ์ตูน , ซุปซิป ดารา , ผลบอล, ข่าว IT, หาเพื่อน , ข่าว, AEC, รถ, แบบทดสอบ, รูปภาพ , เกมส์รถแข่ง, เกมส์แต่งตัว หนังสือพิมพ์ , ข่าวประชาสัมพันธ์, วาเลนไทน์ , wallpaper , wallpaper น่ารัก , รับทำเว็บไซต์ , Hosting , รถมือสอง , รูปดารา , ประเมินโอกาสติดแอดมิชชัน , ภาพเคลื่อนไหว , ดูดวง , นิยาย , เกม , หางาน , แม่เหล็ก , เกมส์, สถานที่ท่องเที่ยว , สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย , Thailand Travel โหลดเพลง , งานราชการ , งาน , เกมส์จับคู่ , เกมส์จับคู่ผลไม้ , เกมส์ปลูกผัก , เกมขุดทอง , เกมส์แข่งรถ , เกมส์ทำอาหาร , ประกาศผลสอบ Admissions 57 , เว็บไซต์โรงเรียน,ความคิดสร้างสรรค์ , เว็บไซต์หน่วยงานราชการ , เก็งคะแนน Admission 57 ,  สารสนเทศ , วันวาเลนไทน์ , นิทาน , กสพท , วันศิลปินแห่งชาติ , รับตรง ม.เกษตร 57 , Varietyโทษของอินเตอร์เน็ต , GAT , PAT , วันช้างไทย , แฟ้มสะสมผลงาน , MH17 , เครื่องบินตก , ประกาศผล O-NET ม.6 , โค้ชเช , วันสงกรานต์ , บัตรสอบ , GAT/PAT ครั้งที่ 2/2557 , เคลียริ่งเฮาส์เอเชียศึกษา , อักษร ศิลปากร , วันโกหก , บันทึกความดี , Portfolioสมุดพกความดี , บริจาคโลหิตวันจักรี , โปรแกรมสร้างแฟ้มสะสมผลงาน , วันอาสาฬหบูชา , ประกาศผล GAT/PAT 57 , สทศ. , Admission 57 , วันภาษาไทยแห่งชาติ , วันฉัตรมงคล , วันเข้าพรรษา , วันวิสาขบูชา , วันงดสูบบุหรี่โลก , ประกาศผลรับตรงโควตา 28 จังหวัด ม.ศิลปากรประกาศผลรับตรง ม.ธรรมศาสตร์ ,  U-NET , ประกาศผลจุฬา , กฏอัยการศึก , รัฐประหาร , วาไรตี้ , ประกาศผล , เลิกบุหรี่ , ยืนยันสิทธิ์ , เคลียริ่งเฮ้าส์ , วันสุนทรภู่