เกี่ยวกับผู้เขียน

Photo tirama
tirama
  • ประเภท : Blogger (พี่แนะนำน้อง)
  • จำนวนเรื่อง : 12 เรื่อง
  • ผู้ชม : 320,502 ครั้ง
  • ผู้ติดตาม : 8 คน
  • ระดับ : เพชร

ติดตามคนนี้ ดูเนื้อหาทั้งหมด

เรื่องทั้งหมดของผู้เขียนStatement of Cash Flow

ลบ แก้ไข

 

งบกระแสเงินสด

ในทางธุรกิจ แม้กิจการจะมีตัวเลขที่เป็นรายได้จำนวนมาก  หรือกำไรมากเพียงไร  แต่บางทีกิจการก็อาจประสบปัญหาเนื่องจากการขาดแคลนเงินสด  อันเนื่องมาจากความไม่สมดุลระหว่างรอบระยะเวลาของรายได้ที่เข้ามาและ รายจ่ายทีเกิดขึ้นในส่วนที่เป็นเงินสด    

กระแสเงินสดจากกิจกรรมการดำเนินงาน (Cash Flows from Operating Activities)

-          บอกถึงการรับเงินและใช้ไปของการดำเนินงาน ซึ่งสัมพันธ์โดยตรงกับรายได้และค่าใช้จ่ายที่รายงานอยู่ในงบกำไรขาดทุน  โดยมี 2 ทางเลือกที่จะแสดงใน CF (Cash Flows)

1.               Direct Method วิธีทางตรง  คิดรายการเงินสดที่เพิ่มขึ้นและจ่ายไป จากกิจกรรมทั้ง 3

 

Inflows  เงินสดรับเข้า

Outflows – เงินสดจ่ายออก

ลูกค้า

ซื้อสินค้า

เงินปันผลจากการลงทุน

เงินเดือนค่าจ้าง

ดอกเบี้ยจากการลงทุน

ภาษี  ,ดอกเบี้ยจ่าย

 

Inflow – Outflow = Net Cash Inflow หรือ Outflow จากกิจกรรมการดำเนินงาน

แต่วิธีนี้ไม่ค่อยใช้กัน มีค่าใช้จ่ายสูง จึงไม่เป็นที่นิยม

 

2.               Indirect Method  คิดจากงบกำไรขาดทุน หลังจากนั้น ให้ตัดหรือเพิ่ม รายการที่ไม่ใช่เงินสด ออก  เป็นวิธีที่ใช้กันมากในสหรัฐ ทำได้โดย การปรับปรุงจากงบกำไรขาดทุน

กำไรสุทธิ  +/- รายการปรับปรุงที่มิใช่เงินสด = Net Cash Inflow หรือ Outflow จากกิจกรรมการดำเนินงาน

ไม่ว่าจะใช้วิธีใดก็ตามแต่ สุดท้าย กระแสเงินสดที่ได้ต้องเท่ากันนะครับ

 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมการลงทุน (Cash Flows from Investing Activities)

                ตรงนี้จะเน้นถึง เงินเข้าและออก ที่เกี่ยวกับ การซื้อและกำจัด (ตัดใช้ไป) ของสินทรัพย์ที่มีอายุการใช้งานนาน  โดยหลักแล้วจะได้แก่

Inflows

Outflows

การขายหรือการใช้ไปของสินทรัพย์ต่างๆ  อาทิ  โรงงาน อุปกรณ์

การซื้อสินทรัพย์  โรงงาน และอุปกรณ์

การขายหรือการครบกำหนดเวลาของหลักทรัพย์ที่ได้ลงทุนไว้

ซื้อหลักทรัพย์เพื่อลงทุน

ผลต่างของสองรายการข้างบน ก็จะเรียกว่า  กระแสดเงินสดสุทธิจากกิจกรรมการลงทุน

กระแสเงินสดจากกิจกรรมทางการเงิน (Cash Flows from Financing Activities)

เกี่ยวข้องกับแหล่งเงินทุนจากภายนอก (รวมทั้งเจ้าของและผู้ให้สินเชื่อ)  ถ้าง่าย ๆ ก็ เกี่ยวกับการกู้ยืมและการชำระคืนเงินกู้อันเนื่องมาจากหนี้สินระยะยาว  เพื่อประกอบกิจการหรือธุรกิจนั้น

Inflows

Outflows

การกู้ยืม สินเชื่อระยะยาว  ออกหุ้นกู้

การจ่ายเงินคืนเจ้าหนี้ (ไม่รวมดอกเบี้ย)

ออกหุ้น ทุน

จ่ายปันผลให้เจ้าของ

 

ซื้อหุ้น

ผลต่างของสองรายการข้างบน ก็จะเรียกว่า  กระแสดเงินสดสุทธิจากกิจกรรมทางการเงิน

 

ตรงนี้ก็จะมี คำถามให้ลองทำว่าเข้าใจแค่ไหน

โปรดระบุว่ารายการต่อไปนี้ เกี่ยวข้องกับกระแสเงินสดจากกิจกรรมใด ?

__ 1. ซื้อหุ้นจากผู้ถือหุ้น                   ___4. ซื้อโรงงานและอุปกรณ์

__2. เก็บเงินจากลูกค้า                       ___5. การร่วมลงทุนในหลักทรัพย์

__3. จ่ายดอกเบี้ยเจ้าหนี้

 

ความสัมพันธ์ของงบดุลและงบกำไรขาดทุน  (คงอธิบายมาในบท ก่อน ๆ แล้ว ข้ามเนอะ)

การเตรียมงบกระแสเงินสด จำเป็นต้องมีข้อมูล ต่อไปนี้

งบดุล  งบกำไรขาดทุน  และก็รายการอื่น ๆ

จากสมการ  สินทรัพย์  = หนี้สิน + ส่วนของเจ้าของ

สินทรัพย์ ก็คือ เงินสด และสิ่งที่ไม่ใช่เงินสด  จะได้สมการ

เงินสด + ทรัพย์สินที่มิใช่เงินสด  = หนี้สิน + ส่วนของเจ้าของ

พอย้ายข้างใส่ r จะได้สมการ

rCash  = rLiabilities + rS.E. - r Noncash Assets

รายการต่าง ๆ ที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของเงินสด  ก็เช่น รายการในตารางด้านล่างครับ

 

แบบ A วิธีทางอ้อม

กำไรสุทธิ (ขาดทุนสุทธิ)มาปรับ เพิ่มหรือลด รายการที่ถูกเปลี่ยนแปลงตามเกณฑ์เงินสด ดังนี้

 

 ขั้นตอนการทำ มี 2 ขั้น เอง

ขั้นแรก  ปรับปรุงกำไรสุทธิ ด้วยค่าเสื่อมราคาทั้งของทรัพย์สินและสินทรัพย์ทางปัญญา  เนื่องจากสองรายการนี้ ถูกตัดเป็นค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุน  ซึ่งแท้จริงแล้ว ไม่ได้มีการใช้เงินสดออกไปจากกิจการ

ขั้นต่อไป ปรับปรุงกำไรสุทธิ  ด้วยค่าการเปลี่ยนแปลงของ สินทรัพย์หมุนเวียนและหนี้สินหมุนเวียน ที่เกิดจากการดำเนินงาน  ด้วยวิธีการดังนี้

                - บวก รายการเปลี่ยนแปลงเมื่อ สินทรัพย์หมุนเวียนลด และหนี้สินหมุนเวียนเพิ่ม

                - ลบ การเปลี่ยนแปลง เมื่อสินทรัยพ์หมุนเวียนเพิ่ม และหนี้สินหมุนเวียนลด

คำศัพท์

Depreciation = ค่าเสื่อมราคา (ใช้กับสินทรัพย์ที่มีตัวตน เช่น อาคาร เครื่องจักร รถยนต์ อุปกรณ์สำนักงาน ฯลฯ)
Amortization = ค่าเสื่อมราคา (ใช้กับสินทรัพย์ไม่มีตัวตน เช่น โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ค่าความนิยม ฯลฯ)
Accumulated = สะสม (ก็จะมีทั้งค่าเสื่อมราคาสะสม และค่าตัดจำหน่ายสะสม เหมือนกับทบไปเรื่อยๆ น่ะ และจะอยู่ด้านเครดิต เพื่อไปหักออกจากสินทรัพย์ที่อยู่ด้านเดบิต จำนวนที่เหลืออยู่จะเรียกว่า net book value)

 

 

 

 


 

                1.             การเปลี่ยนแปลงของลูกหนี้การค้า – Account Receivable

เกิดจากการดำเนินงาน (O ย่อจาก Operation)  ตัวเลขในงบดุล

อันนี้ต้องย้อนไปนิดนึงว่า รายได้จากการขาย  จะเกิดในรูปของ เงินสด และ ลูกหนี้ ดังนั้น พอพิจารณารายการนี้ จึงต้องดูตัวเลขจากงบกำไรขาดทุนประกอบด้วย  ถ้าเข้าใจการลงบัญชี ตัว T ก็จะแสดงได้ชัดเจน ว่า เมื่อ บันทึกบัญชี รายได้จากการขาย  (เชื่อ) ลูกหนี้การค้าจะเพิ่ม  และการเก็บเงินสด มาภายหลัง จะทำให้ บัญชี ลุกหนี้การค้า ลดลง

Account Receivable

 
โดย tirama ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 22 ต.ค. 51 13:50 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 61,843 ครั้ง


ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 61,843 ครั้ง ตอบ 3 ครั้ง)

ลบ แจ้งลบ
โดย เกียรติยศ
IP : 118.172.177.***

อ่านแล้วเข้าใจมากขึ้น

ลบ แจ้งลบ
โดย kra-buang@hotmail.com
IP : 118.173.156.***

กำลังเป็นมือปืนให้เขา  อ่านแล้วเข้าใจง่ายขอบคุณมากครับ

ขอมอบภาพให้ดูเป็นที่ระลึกในยามเหงาครับ

ลบ แจ้งลบ
โดย nana
IP : 58.10.155.***

thank you detail cash flow at my work .

i greet to meet you.

my name nana

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่คำฮิต

โรงเรียน7 วิชาสามัญ , enn gat pat 57 , open house ,Asean , twitter , เด็ก กยศ , กสพท , เกมคณิตศาสตร์ , เกมคิดเลข , อาเซียน , เกมส์คิดเลข , ขยายเวลา , ข่าวการศึกษาต่างประเทศ , ม.ต้น ,ข่าวอาเซียน , ค้นหาตัวเอง , ค่าย , คำขวัญวันเด็ก , เคล็ดลับเรียนเก่ง , ของเล่นเคลียริ่งเฮ้าส์ , โควตา , จุฬาฯ , วันสันติภาพไทยทุนการศึกษา , แท๊บเล็ต , เหรียญ 10คาถาชินบัญชร ประชาคมอาเซียน , ประโยชน์ของอินเตอร์เน็ต , ประวัติวันแม่ , เฟสบุ๊ค , ม.ทักษิณ , อาเซียน 10 ประเทศ , ม.รังสิต 57 , มมส 57 มศว. , มหาวิทยาลัยนเรศวร , มหาวิทยาลัยพะเยา , รับตรง เกษตรศาสตร์ 57 , รับตรง มข 57 , ประกาศผลสอบ Admissions 57 ประถมศึกษารับตรงศิลปากร , เรียนต่อ , เรียนฟรี , ลาดกระบังฯ , เก็งคะแนน Admission 57 ,  เลื่อนเปิดเทอม ,อนุบาลวันตรุษจีน , สทศ , สมัคร clearing house , สอบตรง , อ.วิริยะ , เว็บโรงเรียนตัวอย่างงานวิจัย,ความคิดสร้างสรรค์ , เว็บสำเร็จรูป , เว็บหน่วยงาน , ทำเว็บฟรี , เว็บไซต์หน่วยงานราชการ , รายชื่อโรงเรียนทั่วประเทศ , โครงงานวิทยาศาสตร์ , สารสนเทศโทษของอินเตอร์เน็ต , GAT , PAT  , วันช้างไทย , วันสตรีสากล ณเดชน์ , เครื่องบินตก , อุ้มบุญ , โค้ชเช , วันสงกรานต์GAT/PAT ครั้งที่ 2/2557 , Ice Bucket Challenge , บัตรสอบ , เอเชียศึกษา , ไวรัสอีโบลา , บันทึกความดี , แฟ้มสะสมผลงาน , วันจักรี , วันรพี , Portfolio , ประกาศผล GAT/PAT 57 , วันอาสาฬหบูชาสทศ.Admission 57 , วันภาษาไทยแห่งชาติ , มุดพกความดี , วันแม่ , วันวิสาขบูชา , รับน้อง , เขียน Blog ที่ไหนดี ? ประกาศผลรับตรงโควตา ม.ศิลปากร ประกาศผลรับตรง ม.ธรรมศาสตร์ , U-NET , ประกาศผลธรรมศาสตร์ , ประกาศผลจุฬา , ประกาศผลศิลปากร โควตา 28 จังหวัด , Variety , เลิกบุหรี่ , ยืนยันสิทธิ์ , วันสุนทรภู่ , หย่า , วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ

คำค้นหา

สอบตรง , อาเซียน , มหาวิทยาลัย ,โรงเรียน , ศึกษาต่อ , asean , ศึกษาต่อต่างประเทศ , ทุนการศึกษา , เรียนต่อ , ประชาคมอาเซียน, ข่าวบันเทิง, คำราชาศัพท์, สพฐ, กยศ, ความรู้ ประถมศึกษา , ข่าวอาเซียน วิชาการ, portfolio แฟ้มผลงาน , ความรู้ มัธยมปลาย , โครงงานวิทย์ , ประวัติอาเซียน , ความรู้ , วิชาการ , อาจารย์วิริยะ , สาขาแห่งอนาคต , ดูหนัง หนังใหม่ ดูหนังออนไลน์ movie , เหรียญ 10ฟังเพลง เพลงใหม่ ฟังเพลงออนไลน์ เพลงฮิต , ดูทีวีย้อนหลัง ดูทีวี ดูทีวีออนไลน์ , ดูดวง ดวง ทำนายฝัน ดูดวงรายวัน , วันสันติภาพไทยรถยนต์มือสอง เครื่องเสียงรถยนต์ รถยนต์ , การ์ตูน รูปการ์ตูน ภาพการ์ตูน คลิปการ์ตูน , ข่าวบันเทิง ข่าวกีฬา ข่าวไทยรัฐ , ทวิสเตอร์ twitter วิธีเล่น twitter , เฟสบุ๊ค facebook คือ facebook วิธีเล่น facebook , ร้านอาหาร ร้านอาหารในกรุงเทพ ร้านอาหารแนะนำ ร้านอาหารเกาหลี , การ์ตูน , ซุปซิป ดารา , ผลบอล, ข่าว IT, หาเพื่อน , ข่าว, AEC, รถ, แบบทดสอบ, รูปภาพ , เกมส์รถแข่ง, เกมส์แต่งตัว หนังสือพิมพ์ , ข่าวประชาสัมพันธ์, วาเลนไทน์ , wallpaper , wallpaper น่ารัก , รับทำเว็บไซต์ , Hosting , รถมือสอง , รูปดารา , ประเมินโอกาสติดแอดมิชชัน , ภาพเคลื่อนไหว , ดูดวง , นิยาย , เกม , หางาน , เขียน Blog ที่ไหนดี? , แม่เหล็ก , เกมส์, สถานที่ท่องเที่ยว , สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย , Thailand Travel โหลดเพลง , งานราชการ , งาน , เกมส์จับคู่ Ice Bucket Challenge , เกมส์จับคู่ผลไม้ , เกมส์ปลูกผัก , เกมขุดทอง , อุ้มบุญเกมส์แข่งรถ , เกมส์ทำอาหาร , ประกาศผลสอบ Admissions 57 , เว็บไซต์โรงเรียน,ความคิดสร้างสรรค์ , เว็บไซต์หน่วยงานราชการ , เก็งคะแนน Admission 57 ,  สารสนเทศ , วันวาเลนไทน์ , นิทาน , กสพท , วันศิลปินแห่งชาติ , รับตรง ม.เกษตร 57 , Varietyโทษของอินเตอร์เน็ต , GAT , PAT , วันแม่ , แฟ้มสะสมผลงาน , อุเทนถวาย , เครื่องบินตก , ประกาศผล O-NET ม.6 , โค้ชเช , วันสงกรานต์ , วันรพี , บัตรสอบ , GAT/PAT ครั้งที่ 2/2557 , เคลียริ่งเฮาส์เอเชียศึกษา , ไวรัสอีโบลา , อักษร ศิลปากร , วันโกหก , บันทึกความดี , Portfolioสมุดพกความดี , บริจาคโลหิตวันจักรี , โปรแกรมสร้างแฟ้มสะสมผลงาน , วันอาสาฬหบูชา , ประกาศผล GAT/PAT 57 , สทศ. , Admission 57 , วันภาษาไทยแห่งชาติ ,  , วันแม่แห่งชาติ , วันวิสาขบูชา , วันงดสูบบุหรี่โลก , ประกาศผลรับตรงโควตา 28 จังหวัด ม.ศิลปากรประกาศผลรับตรง ม.ธรรมศาสตร์ ,  U-NET , ประกาศผลจุฬา , กฏอัยการศึก , รัฐประหาร , วาไรตี้ , ประกาศผล , เลิกบุหรี่ , ยืนยันสิทธิ์ , เคลียริ่งเฮ้าส์ , วันสุนทรภู่ , หย่า , รับน้อง , วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติณเดชน์