TMA Business Canvas for Young Entrepreneur 2016

ลบ แก้ไข
TMA จัดโครงการ TMA สร้างนักบริหารดีและแก่ง โดยมุ่งหวังให้นิสิต นักศึกษาได้รับประสบการณ์ในการเริ่มต้นการทำธุรกิจในแบบ Entrepreneurship สามารถสร้างสรรค์ธุรกิจพร้อมลงมือดำเนินธุรกิจจริง และสามารถพัฒนาต่อยอดเป็น Entrepreneur ที่ประสบความสำเร็จต่อไปในอนาคต
คุณสมบัติและเงื่อนไข การสมัครของผู้เข้าร่วมโครงการ
 1. นิสิต นักศึกษาจากสถาบันการศึกษาทั่วประเทศไทย ทีมละ 3-4 คน ชั้นปี 2-3 โดยต้องมีสมาชิกในทีมอย่างน้อย 1 ท่าน ที่มาจาก สายการบริหารธุรกิจ
  แต่ละทีมจะต้องมีอาจารย์ที่ปรึกษา 1 ท่านต่อทีม จากสถาบันนั้นๆ โดยลงนามรับรองเอกสารต่างๆ และต้องทำหน้าที่ให้คำแนะนำ ดูแลให้นิสิต นักศึกษา ในการทำโครงการอย่างต่อเนื่อง
  เอกสารรับการรับรองจากคณบดี คณะใดคณะหนึ่ง (หากทีมมาจากหลายคณะ) กรณีที่ผ่านเข้ารอบ สำหรับ 10 ทีม
 
ระยะเวลาโครงการ          เดือนมกราคม ถึง สิงหาคม 2559
รูปแบบ             
 • การแข่งขัน โดยใช้ความคิดสร้างสรรค์ ริเริ่ม และเขียนแผนธุรกิจ ที่มีประสิทธิภาพ ในแบบ Entrepreneurship
  การฝึกอบรมให้นิสิต นักศึกษา ที่สมัครมาจากสถาบันทั่วประเทศโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ
  การเข้าค่าย TMA Business Canvas for Young Entrepreneur 2016 เป็นเวลา 3 วัน  โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ  นิสิต นักศึกษาจะได้ฝึกฝนกับโจทย์การสร้างธุรกิจจำลอง วิเคราะห์ความเป็นไปได้ ประสิทธิภาพของแผนงาน เรียนรู้รูปแบบการประกอบธุรกิจ (Business Model CANVAS) โดยทุกทีมจะเข้าสู่ระบบพี่เลี้ยง Mentoring System จากผู้ประกอบการตัวจริง และ ผู้บริหารมืออาชีพจาก TMA จากนี้จนกระทั่งจบโครงการ (เฉพาะ 10 ทีมที่ผ่านการคัดเลือก)
  การคัดเลือก การนำเสนอ การตัดสิน การประกาศผล และการมอบรางวัล
 
 
 
ขั้นตอนการดำเนินงาน ระหว่างเดือนมกราคม ถึง สิงหาคม 2559
 
1.เปิดรับสมัครรายชื่อเข้าร่วมปฐมนิเทศ เปิดโครงการและให้ความรู้             วันนี้ – 10 มีนาคม 2559
2.หัวข้อการให้ความรู้ กิจกรรมปฐมนิเทศ เปิดโครงการและให้ความรู้ วันที่ 14-15 มีนาคม 2559 ณ ห้องชฎาแกรนด์บอลรูมโรงแรมบางกอก ชฎา ถ.รัชดาภิเษก
 “How to Become a Successful Entrepreneurship”
 “Just Being Right, You Will WIN”
Experience Sharing  “Drive to Succeed Entrepreneur”
“ How to Understanding Your Potential Market “
“Writing a Winning Business Plan”
“Daring to Succeed, Entrepreneurship for Better Growth “
Experience Sharing  “Social Entrepreneur”   
3.เปิดรับใบสมัครทีมเข้าร่วมแข่งขัน
              นิสิต นักศึกษารวมกลุ่มทีมละ 3-4 คน ชั้นปี 2-3 (ต้องมีสมาชิกในทีมอย่างน้อย 1 คนมาจากคณะบริหารธุรกิจ) พร้อมแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา ส่งใบสมัครพร้อมแนบสำเนาบัตรนิสิต นักศึกษา                วันนี้ – 18 มีนาคม 2559
4.ปิดรับงานเขียน (รอบคัดเลือกรอบที่ 1)
              นิสิต นักศึกษาส่งงานเขียน ในประเด็นเรื่อง Entrepreneurship ซึ่งประกอบด้วย 3 หัวข้อ (เปิดอิสระในการเลือกธุรกิจ)
1.Entrepreneurship ในความหมายของท่านคืออะไร
2.โครงการธุรกิจที่ท่านต้องการทำคืออะไร มีแรงบันดาลใจในการเข้าร่วมโครงการนี้อย่างไร  รวมถึงเป้าหมายของธุรกิจนั้นๆ ตอบสนองต่อผู้บริโภคโดยส่วนรวมอย่างไร
3.เหตุผล / โอกาสทางธุรกิจในการเลือกทำโครงการนี้คืออะไร
หมายเหตุ
-งานเขียนต้องประกอบด้วย 3 หัวข้อข้างต้น และ 1 ทีมส่งได้เพียง 1 ผลงานเท่านั้น
-จำกัดจำนวนเพียง 3 หน้าA4 อักษร Cordia New 16 กั้นหน้าปกติ       25 เมษายน 2559
5.ประกาศผล 10 ทีมที่ผ่านการคัดเลือก
            10 ทีมต้องมีเอกสารรับการรับรองจากคณบดี คณะใดคณะหนึ่ง (หากทีมมาจากหลายคณะ) นำส่งให้ TMA        สัปดาห์ที่ 3 พฤษภาคม 2559
6.เข้าค่ายฝึกอบรม (TMA Business Model CANVAS Camp) – วันที่ 9-11มิถุนายน 2559
 
            10 ทีมเข้าค่ายฝึกอบรมและเรียนรู้ ฝึกฝนกับโจทย์การสร้างธุรกิจจำลอง วิเคราะห์ความเป็นไปได้ ประสิทธิภาพของแผนงาน เรียนรู้รูปแบบการประกอบธุรกิจ (Business Model CANVAS) โดยทุกทีมจะเข้าสู่ระบบพี่เลี้ยง Mentoring System จากผู้ประกอบการตัวจริง และ ผู้บริหารมืออาชีพจาก TMA จากนี้จนกระทั่งจบโครงการ
                ระยะเวลา 3 วัน ณ ...สถานที่จะแจ้งให้ทราบภายหลัง....
 
6.หลังกิจกรรมเข้าค่ายฝึกอบรม
•          มูลนิธิยุทธสาร ณ นครฯ มอบเงินทุนสำหรับเริ่มต้นประกอบธุรกิจ ทีมละ 20,000 บาท (กำหนดเวลาการประกอบธุรกิจ 1 เดือน)
•          ทีมสามารถหาเงินทุนเพิ่มเติมจากแหล่งอื่นๆ เพื่อดำเนินกิจการได้ โดยต้องระบุรายละเอียดที่มาของเงินทุนให้ชัดเจน
•          ทีมพร้อมลงพื้นที่สำรวจตลาด และเริ่มประกอบธุรกิจจริง
•          ทีมต้องมีการรายงานผลการดำเนินงานกับพี่เลี้ยง อย่างสม่ำเสมอในช่วงเวลาดังกล่าว
•          กำหนดวันให้ทุกทีม ได้มีการแบ่งปันประสบการณ์ และการดำเนินงานในช่วง 1 เดือนที่ผ่านมา กับทีมอื่นๆ และพี่เลี้ยง (ใช้เวลาครึ่งวันบ่าย)       มิถุนายน – กรกฎาคม 2559
 
7.รอบคัดเลือกรอบ 2 (รอบนำเสนอแผน) - สัปดาห์ที่ 1 สิงหาคม 2559
•          ทั้ง 10 ทีมนำเสนอแผนงานต่อคณะกรรมการคัดเลือกรอบ 2 เพื่อคัดเหลือ 3 ทีม โดยมีการประกาศผลในวันดังกล่าว (ใช้เวลา 1 วัน)
•          แต่ละทีมมีเวลานำเสนอทีมละ 20 นาที และกรรมการถามตอบพร้อมให้คำแนะนำทีมละ 20 นาที
** คณะกรรมการประกอบไปด้วย Entrepreneur / นักลงทุน / คณะอนุกรรมการดำเนินงานจาก TMA
8.รอบตัดสิน (พิธีประกาศผลและมอบทุนการศึกษา)-สัปดาห์ที่ 4 สิงหาคม 2559
•          3 ทีมนำเสนอธุรกิจต่อคณะกรรมการตัดสิน (ทีมละ 10 นาที) และกรรมการสอบถาม พร้อมให้คำแนะนำทีมละ 10 นาที
•          ประกาศผลและมอบเงินทุนเพื่อต่อยอดทางธุรกิจ
ประเภทรางวัล
 1. รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล มูลค่า 100,000 และประกาศนียบัตร
  รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง มูลค่า 70,000 บาท จำนวน 1 รางวัล และประกาศนียบัตร
  รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง มูลค่า  50,000 บาท จำนวน 1 รางวัล และประกาศนียบัตร
  รางวัลชมเชย มูลค่ารางวัลละ 25,000 บาท จำนวน 7 รางวัล และประกาศนียบัตร
  รางวัล “นักบริหาร ดีและเก่ง” จำนวน 1 รางวัล มูลค่ารางวัล 30,000 บาท และประกาศนียบัตร โดยมูลนิธิ คุณดุสิต    นนทะนาคร และ TMA
 
ดาวน์โหลดรายละเอียดโครงการพร้อมใบสมัครได้ที่  http://tma.or.th/index.php?op=about_foundation-index

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โทรศัพท์ 02- 319-7677 , 02-718-5601 คุณเบญจมาศ ต่อ 101 คุณปีย์รดา ต่อ 102
E-mail: benjamart@tma.or.th, peerada@tma.or.th
มูลนิธิยุทธสาร ณ นคร เพื่อสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย
276 ซ.รามคำแหง 39 (เทพลีลา 1) พลับพลา วังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์ 02- 319-7677,02-718-5601 โทรสาร 02-319-5666
ติดตามข่าวสาร ได้ที่ http://tma.or.th/about-foundation และ
Facebook กลุ่มนักบริหารดีและเก่ง โดย TMA
 
 loading...


โดย Chicken Run ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 24 ก.พ. 59 13:52 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 421 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 421 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องล่าสุด
advertisement