ความคิดสร้างสรรค์ ที่เราอาจยังไม่รู้

ลบ แก้ไข
ความคิดสร้างสรรค์ ที่เรา


เรื่องราวของความคิดสร้างสรรค์ เริ่มค้นพบเมื่อประมาณ50ปีที่แล้วครับ  ศาตราจารย์ Paul E. Torrance นักจิตวิยา ที่น่าจะนับได้ว่าเป็นผู้บุกเบิกในเรื่องนี้ท่านได้คิด แบบทดสอบความคิดสร้างสรรค์
เพื่อวัความสามารถในการคิดที่ต่างจากแบบทดสอบ IQ ชึ่งใช้วัดสติปัญญา ความฉลาด ที่ใช้กันอยู่อย่างแพร่หลายจนปัจจุบัน
                การวัด ความสามารถด้านความคิดสร้างสรรค์ ที่สร้างขึ้นถึงแม้จะได้รับการยอมรับไม่มากนักในวงการการศึกษาขณะนั้น แต่ต่อมา Dr. Gernet Miller เพื่อนร่วมงานของ ศาสตราจารย์ Torrance ได้ติดตามผลความสำเร็จของ เด็กๆที่เคยทำการทดสอบความคิดสร้างสรรค์ ปรากฏว่า เด็กที่ทำคะแนนความคิดสร้างสรรค์ได้สูง ล้วนแต่ประสบความสำเร็จ เป็นเจ้าของสิทธิบัตร เป็นผู้ก่อตั้งกิจการใหม่ๆ เป็นนักโฆษณาที่มีชื่อเสียง เป็นผู้สร้างนวัตตกรรมด้านคอมพิวเตอร์ และส่วนมากเป็นผู้นำองค์กรต่างๆ
                และยังมีงานวิจัยที่ยืนยันว่า เด็กที่มีผลคะแนน ความคิดสร้างสรรค์สูง ต่อมาจะประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน สูงกว่า เด็กที่มีผลคะแนน IQ สูง
                เรื่องของการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์จึงเป็นทิศทางใหม่ที่นานาประเทศให้ความสนใจมากครับ
นักการศึกษา อเมริกันทำการวิจัยและมีผลวิจัยที่น่าสนใจ คือ ผลการทดสอบ IQ ของเด็กอเมริกันโดยเฉลี่ย ตั้งแต่50ปีที่แล้วจนถึงปัจจุบันพบว่าเด็กในแต่ละยุคจะมีคะแนนIQ สูงขึ้นเรื่อยๆ สรุปง่ายๆก็คือ เด็กยุคใหม่ฉลาดกว่า เด็กยุคเก่ามาตลอด ในขณะที่ ผลการทดสอบความคิดสร้างสรรค์ ของเด็กยุคใหม่โดยเฉลี่ย มีคะแนนน้อยกว่าเด็กในยุคเดิม นั่นคือ เด็กยุคใหม่ ความคิดสร้างสรรค์น้อยกว่าคนรุ่นก่อน เรื่องนี้เป็นเรื่อง
ที่ไม่น่าเชื่อครับแต่มีการยืนยันโดย Dr.Kyung Hee Kim  อาจารย์ ที่ College of William & Mary Virginia, USA ได้รวบรวมผลการสอบความคิดสร้างสรรค์ ที่เด็กและผู้ใหญ่ 300,000 คนได้เคยทำไว้และพบว่า
ก่อนปี 1990 คะแนนของความคิดสร้างสรรค์ของคนยุคก่อนก็จะสู้คนที่เกิดมาทีหลังไม่ได้ (สอดคล้องกับผลการสอบIQ )  แต่หลังจากปี 1990 คะแนนความคิดสร้างสรรค์กลับตรงกันข้ามครับ คือเด็กยุคใหม่ มีคะแนนความคิดสร้างสรรค์ น้อยลงเรื่อยๆ และที่น่าตกใจคือ เด็กมีคะแนนความคิดสร้างสรรค์น้อยลงเมื่อเรียนชั้นสูงขึ้น (การวิจัยนี้ ทำในกลุ่มเด็กชั้นประถม ที่ อเมริกา)เราอยู่ในโลกที่ต้องการคนที่มีความคิดสร้างสรรค์มากขึ้นเรื่อยๆทั้งการแข่งขันและความร่วมมือในสังคมยุคใหม่ล้วนต้องการคนคิดสร้างสรรค์ครับ
                เมื่อก่อน ความคิดสร้างสรรค์ ถือเป็นของแถม มาถึงวันนี้ ใครมีก็จะรุ่ง และเป็นที่ต้องการมาก
แต่ในอนาคต ความคิดสร้างสรรค์จะกลายเป็นเรื่องจำเป็นคือถ้าใครไม่มีก็แย่ ประเทศไหนไม่ค่อยมีคนคิดสร้างสรรค์ประเทศนั้นก็จะลำบาก เพราะคิดอะไรไม่เป็น ต้องรอลอกเขา ไร้ปัญญา และต้องขายทรัพยากรกินไปวันๆ
                ผลสำรวจความคิดเห็นของผู้บริหารระดับ CEO 1,500 บริษัท ที่อเมริกา สรุปว่าความคิดสร้างสรรค์ คือคุณสมบัติสำคัญที่สุด ในการเป็นผู้นำในยุคนี้และอนาคตแต่ปัญหาคือคนอเมริกันมีความคิดสร้างสรรค์น้อยลงมาตลอดในช่วง20ปีมานี้และนี่คือสิ่งที่ นักการศึกษาเรียกมันว่า วิกฤติทางการศึกษาครับ สิ่งที่อเมริกาทำวันนี้ คือการคิดและวิจัยรูปแบบการสอน เพื่อให้เด็กมีความคิดสร้างสรรค์และเร่งปฏิรูปการสอนแบบดั้งเดิม สู่รูปแบบการสอนใหม่ที่จะช่วยให้ผู้เรียนมีทักษะแห่งศตวรรษที่21 และทักษะที่สำคัญที่สุด คือ ทักษะในการคิดสร้างสรรค์
                ปัจจุบันนักการศึกษาทั่วโลกให้ความสนใจที่จะพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ แบบวัดความคิดสร้างสรรค์ที่ ศาสตราจารย์ Torrance ได้ทำขึ้น มีผู้สนใจและนำไปใช้ถึง50ภาษา อเมริกายังช้ามากครับในเรื่องนี้ อาจารย์ส่วนใหญ่ยังใช้วิธีสอนและการสอบแบบดั้งเดิมซึ่งหน่วยงานต่างๆก็กำลังพยายามช่วยพัฒนาให้ครู อาจารย์เปลี่ยนแปลงการสอนจากเดิมสู่การสอนรูปแบบใหม่ แต่ความสำเร็จในการเปลี่ยนแปลง
การสอน กลับไปอยู่ที่ประเทศต่างๆทั่วโลก
                เริ่มกันที่ยุโรป ซึ่งประเทศในแถบนี้ ส่วนมากมีการปฏิรูปการศึกษาจริงจังและทำให้ครูเปลี่ยนการสอนได้มากกว่าอเมริกาเยอะ
                อังกฤษเปลี่ยนหลักสูตรการศึกษา ตั้งแต่ ปี 2008  เลิกท่องจำเน้นให้คิดทุกวิชา ทั้งวิชาภาษา สังคม คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มีการทดลองนำแบบทดสอบความคิดสร้างสรรค์มาใช้วัดผลสัมฤิทธิ์
ของนักเรียนในหลายโรงเรียนปี 2009 กลุ่มประเทศสหภาพยุโรปกำหนดให้เป็นปีแห่งความคิดสร้างสรรค์และนวัตตกรรม
                The European Year of Creativity and Innovation มีการจัดงานประชุมวิชาการด้านความคิดสร้างสรรค์ จัดงบประมาณให้บุคคลากรทางการศึกษา เรียนรู้เรื่องความคิดสร้างสรรค์ และส่งเสริมการเปลี่ยนการสอนแบบเลคเชอร์ให้เป็น การสอนแบบเอาปัญหาเป็นฐาน Problem-based learning
และให้นำปัญหาโจทย์ในชีวิตจริงเข้าสู่ห้องเรียน
                จีนซึ่งเป็นประเทศมหึมา ถึงแม้จะยากต่อการเปลี่ยนความคิด และวิธีสอนของครูทั่วประเทศ
แต่เขาก็เร่งส่งเสริมให้ครูใช้ การสอนแบบเดียวกันนี้ เมืองเซี่ยงไฮ้ ขอเข้าร่วมทดสอบ ความสามารถของนักเรียนในโครงการ PISA Program for international student assessment ซึ่งเป็นโครงการที่กลุ่มประเทศ OECD:The Organisation for Economic Co-operation and Development จัดทำขึ้นเพื่อวัดความสามารถของนักเรียน ด้วยข้อสอบที่วัดความสามารถในการคิด และการนำความรู้ไปใช้จริงผลคือ เซี่ยงไฮ้  สอบได้ที่หนึ่งของโลกทั้งสามด้าน คือด้านภาษา ด้านวิทยาศาสตร์ และด้านคณิตศาสตร์
แต่ประเทศที่ทุ่มเทพัฒนาการศึกษา มุ่งเป้าไปยัง ความคิดสร้างสรรค์ มากที่สุดในโลกคือประเทศเกาหลีใต้ เกาหลีใต้ใช้งบประมาณในการพัฒนาด้านความคิดสร้างสรรค์มากที่สุดในโลกครับ (จากข้อมูลการลงทุน
ในกลุ่มประเทศ OECD) และผลก็ออกมาอย่างที่เราเห็น ด้วยการพัฒนาการศึกษาอย่างจริงจังวันนี้ เกาหลี กลายเป็นผู้นำโลกในด้านต่างๆมากมาย
ความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องความคิดสร้างสรรค์ ในประเทศเรามีน้อยมากครับ
นี่ คือ คำถามคำตอบส่วนหนึ่งที่จะช่วยให้เราเข้าใจเกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์มากขึ้น
ความคิดสร้างสรรค์เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ จริงหรือไม่
มีส่วนถูกครับ คือ ความคิดสร้างสรรค์เกิดจากประสบการณ์
แต่ถ้าเราไม่อำนวยให้เด็กมีประสบการณ์ และสภาพแวดล้อมที่เอื้อให้เด็ก คิด ความคิดสร้างสรรค์ก็จะฝ่อไปเอง
ความคิดสร้างสรรค์ สามารถเปิดสอน เป็น วิชา ความคิดสร้างสรรค์ได้ไหม
                เราสามารถฝึกความคิดสร้างสรรค์ได้ แต่ถ้าสอน วิชา ความคิดสร้างสรรค์ ด้วยวิธีการสอนแบบปัจจุบัน คือ เล็คเชอร์ แล้วสอบ จะไม่ช่วยให้ผู้เรียนมีความคิดสร้างสรรค์เพิ่มขึ้นเลย
คนที่คิดสร้างสรรค์ ไม่ค่อยใช้เหตุผล ไม่ยึดหลักการ จริงหรือไม่
               
ไม่จริงเลยครับ คนที่คิดสร้างสรรค์ ใช้เหตผลมากกว่า คนทั่วไปเยอะ เพราะการคิดสร้างสรรค์ คือการหาหนทาง หาคำตอบมากมาย ที่ต่างจากวิธีเดิมๆ ซึ่งต้องใช้หลักการเหตผลทั้งนั้น
กระบวนการของการคิดสร้างสรรค์ คือคิดแบบ ฟุ้งกระจาย divergent thinkingเพื่อหาคำตอบหลากหลายแล้วก็ใช้ความคิดแบบ convergent thinking คือ พุ่งหาเป้า เพื่อคัดสรรคำตอบเหล่านั้น แล้วนำมาใช้งานจริง
เราต้องเปลี่ยนหลักสูตรไหม เด็กจึงจะมีความคิดสร้างสรรค์
                ไม่จำเป็นครับ สอนวิชาอะไร ก็ช่วยให้เด็กมีความคิดสร้างสรรค์ได้ แต่ต้องสอนด้วยวิธีที่ถูก
ซึ่งไม่ใช่วิธีเดิมที่สอนกันอยู่
ในปัจจุบันมีหลักฐานงานวิจัยยืนยันไหมว่า ความคิดสร้างสรรค์ สามารถสอนได้
                มีมากเลยครับ ที่ผมทำการสอนแบบ Creativity-based learning ก็ทำให้เด็กๆพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ ชัดเจน เป็นการวิจัยที่ทำในประเทศเรา ส่วนในต่างประเทศก็ทำงานวิจัยเรื่องนี้เยอะครับ เช่นมหาวิทยาลัยสามแห่ง คือ The University of Oklahoma, the University of Georgia, และ Taiwan’s National Chengchi Universityร่วมมือกันวิจัย ใช้เวลา3 เทอม สรุปมาว่า ความคิดสร้างสรรค์ สามารถสอนได้
ศาตราจารย์ C. Kaufman ที่ California State University, San Bernardino.สรุปผลวิจัย ว่า ความคิดสร้างสรรค์ เกิดได้แน่ แต่การทำ workshop ใน สถานศึกษายังไม่พอ ต้องให้เด็ก ฝึกใช้ในชีวิตจริงด้วย
                รองศาสตรจารย์ ดร. Kim Wheatleyสรุปผลงานวิจัยว่า ความคิดสร้างสรรค์ จะเกิดได้ถ้ามีการสอนแบบ เอาปัญหาเป็นตัวตั้งและเปิดโอกาสให้คิดอย่างสร้างสรรค์
พ่อแม่ มีส่วนทำให้เด็ก มีความคิดสร้างสรรค์หรือไม่
                พ่อแม่มีส่วนช่วยให้เด็กมีความคิดสร้างสรรค์ได้มาก ถ้าให้การสนับสนุนเปิดโอกาสให้เขาคิดและตัดสินใจ (สรุปจากงานวิจัยของ ดร. Gary G. Gute ผู้อำนวยการ Creative Life Research Centerมหาวิทยาลัย Northern Iowa )
คนที่ เกิดมาลำบาก มักจะมีความคิดสร้างสรรค์ มากกว่าคนที่ เกิดมาสบาย จริงไหม
                คนที่เกิดมาลำบากมักจะมีความคิดสร้างสรรค์สูงกว่าคนที่เกิดมาสบาย เป็นเรื่องจริงครับ
แต่ ไม่ใช่เป็นเพราะเขาเกิดมาลำบาก ความคิดสร้างสรรค์ได้มาจาก การที่เขาต้องปรับตัว ยืดหยุ่น ต่อสภาพแวดล้อมและนั่นคือสาเหตสำคัญที่ทำให้เด็กที่ลำบากมีแนวโน้มที่จะมีความคิดสร้างสรรค์สูง
กิจกรรมอะไรที่บ่งบอกว่าเด็กมีความคิดสร้างสรรค์สูง
                งานวิจัยของ Michigan State University พบว่าเด็กที่ คิดคำแปลกๆ ใช้เอง สร้างคำเอง
 คิดเกมส์เล่นเอง ชอบถาม ช่างสงสัย ชอบเล่นเกมส์ วาดการ์ตูน สร้างหนัง แต่งนิยาย โคลงกลอน
ไม่ค่อยชอบทำตามๆใครเด็กพวกนี้เป็นพวกที่มีความคิดสร้างสรรค์สูง
ถึงเวลารึยัง ที่เรา “ประเทศไทย” จะหันมาพัฒนาการศึกษาอย่างจริงจัง
หรือจะรอให้ ความคิดสร้างสรรค์ เป็นแค่คำพูดสวยๆที่ใช้พูดเล่น

เราจะเป็นสังคมสร้างสรรค์
มหาวิทยาลัยสร้างสรรค์
เด็กต้องคิดสร้างสรรค์
แล้วเราทำอะไรกันครับ
หรือจะรอให้ความคิดสร้างสรรค์ งอกออกมาตามธรรมชาติ
คำตอบอยู่ที่พวกเราทุกคน

  
ดร.วิริยะ ฤาชัยพาณิชย์
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านความคิดสร้างสรรค์ ศธ.
ผู้ก่อตั้ง www.eduzones.com

......................................................................
มาเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการศึกษาร่วมกัน
Creativity-based learning (CBL)
การสอนที่จะสร้างให้ผู้เรียนมีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21
Workshop 2 วันเต็ม รับรุ่นละ 25 ที่นั่ง
กรุงเทพฯ วันที่ 28-29 มกราคม 2560 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่
http://www.jsfutureclassroom.com/cbl_register/
ติดต่อ คุณจินนี่ โทร 098-0151002
 loading...


โดย Emmy Nichanan ห้องเรียนแห่งอนาคต ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 24 ม.ค. 60 14:52 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 6,908 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 6,908 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง