อุดมการณ์ของความเป็นครู

ลบ แก้ไข
อุดมการณ์ของความเป็นครู


การ “ปรับวิธีเรียน เปลี่ยนวิธีการสอน” นั้นต้องทำอย่างไร ในภาวะที่ต้องเลือก
                การเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21 คือการเรียนรู้ด้วย  “กิจกรรม”  เพื่อทำให้ผู้เรียนสามารถสร้างปัญญาของตน
คุณครูจึงต้องใช้วิจารณญาณในการเลือกวิธีสอนดังนี้
                1. การฝึกอบรมทั่วๆ ไป คือการฝึกอบรมทั่วๆไป ตอบสนองความต้องการภายนอก เช่น เรียนเพื่อตอบสนองความต้องการขององค์กรใดองค์กรหนึ่ง หรือเรียนเพื่อให้สอบผ่าน เป็นการบรรยายหน้าชั้นเสียส่วนใหญ่ ผู้เรียนมีหน้าที่ตั้งใจฟัง เรียกวิธีนี้ว่า เรียนแบบครูถ่ายทอดความรู้สู่ผู้เรียน
                2.  การเรียนรู้จากประสบการณ์เป็นการจัดการเรียนรู้หรือ ผ็เรียนเป็นศูนย์กลาง เพื่อการเจริญเติบโตภายใน สร้างปัญญาของตนเองและการค้นพบโลกแห่งความเป็นจริงของผู้เรียน และผู้เรียนเกิดปัญญา คิดเป็น ทำเป็น และแก้ปัญหาได้ ในสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงของโลก เรียกการเรียนแบบนี้ว่า “Active learning approach” คือผู้เรียนได้รับประสบการณ์และแก้ปัญหาจากประสบการณ์นั้นด้วยวิธีการต่างๆ จนสามารภคือผู้เรียนได้รับประสบการณ์และแก้ปัญหาจากประสบการณ์นั้นด้วยวิธีการต่างๆ จนสามารถผ่านไปได้ด้วยตนเอง ปัญญาจึงเกิดขึ้นโดยธรรมชาติ
                การเรียนรู้ด้วยประสบการณ์ต้อง “ปรับวิธีเรียน  เปลี่ยนวิธีสอน” ดังนี้ สำหรับนักเรียน ผู้เรียนต้องปรับวิธีการเรียนของตนเอง จากเดิมที่ต้องนั่งนิ่งๆ ตั้งใจฟังทุกถ้อยคำด้วยความเคารพ จะถามเมื่อได้รับอนุญาตให้ถาม และต้องทำความเข้าใจตามคำอธิบายนั้นอย่างรวดเร็ว การถามซ้ำเพื่อความแน่ใจอาจถูกมองไปเป็นอย่างอื่น
                ผู้เรียนต้องเปลี่ยนวิธีเรียนเป็น การเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติจริง ทำให้เกิดการเรียนรู้และปัญหา ที่ผู้เรียนต้องแก้ไข
เพื่อให้ผ่านสถาณการณ์ในประสบการณ์นั้นๆไปให้ได้  การแก้ปัญหาในสถาณการณ์ต่างๆนี้ เป็นตัวสร้างความรู้ให้เกิดขึ้นในตัวของผู้เรียนโดยตรง
อุดมการณ์ของความเป็นครู

 
สำหรับคุณครู For Teacher…
                คุณครูต้องยอมรับความจริงว่า ในโลกแห่งความเป็นจริงของปัจจุบันนี้ สรรพวิทยากรหลั่งไหลมาทางโลกไซเบอร์ และ Internet โลกแห่งการสื่อสารไร้พรมแดนที่ทุกๆคน สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ได้มากตามที่ตนเองต้องการ ดังนั้น คุณครูจึงไม่สามารถดำรงตนเป็น “ผู้บอกวิชาการ” ได้อย่างที่เคยเป็น
                การเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21 นี้ คุณครูต้องให้นักเรียน เรียนรู้วิธีเรียน นั่นคือ ต้องจัดกิจกรรม Active  เพื่อให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมโดยตรง
                สำหรับการเรียนรู้ด้วยการฝึกทักษะนั้น ไม่มีทางหลีกเลี่ยงเป็นอย่างอื่นได้เลยนอกจาก กิจกรรมฝึกฝนเพียงอย่างเดีย