ปิดเทอม ให้ลูกทำอะไรดี

ลบ แก้ไข
ผู้ปกครองหลายท่านถามมาว่า
ทำอย่างไรลูกจะพร้อมสู่การเรียน การทำงาน และการใช้ชีวิตในอนาคต

คำตอบคือ ต้องฝึกให้ลูกมีทักษะที่สามารถทำงานและใช้ชีวิตได้ในอนาคต 

ถ้าลูกยังไม่มีความฝัน ปิดเทอมให้พาลูกเที่ยว
การเห็นเยอะๆ มีประสบการณ์เยอะ ทำให้ลูกเกิดวิสัยทัศน์ เป็นที่มาของแรงบันดาลใจ

ยุคนี้ การเรียนเพื่อสอบ ติวทำเกรด แข่งขันเข้ามหาวิทยาลัย เป็นเรื่องล้าหลัง
เด็กต้องรู้จักตนเองก่อน จึงค่อยเลือกทางเดินชีวิต
ซึ่งทางเดินชีวิตของเด็ก อาจจะต้องแข่งกันเข้ามหาวิทยาลัย หรือไม่เรียนมหาวิทยาลัยเลยก็ได้

สำคัญคือ เราต้องให้เด็กได้ใช้เวลาเรียนรู้ เพื่อทำตามความฝันของเขา

เด็กยุคนี้ ต้องมีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21
ซึ่งจะต่างจากการเรียนแบบสมัยก่อน คือ เรียนเพื่อสอบ แล้วเข้ามหาวิทยาลัย จบมาทำงานไปวันๆ
ยุคนี้ใช้ไม่ได้แล้ว

โลกของการทำงานในยุคนี้ ต้องการคนที่มีความสามารถมากกว่านั้น 
คนในยุคต่อไป จะต้องมี 1.ความรู้ 2.ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 และ 3.คุณลักษณะ ที่พร้อมสำหรับการทำงานและการใช้ชีวิต

สถานการณ์ในห้องเรียนไทย ยังเป็นการเรียนการสอนในรูปแบบเดิม
คือ มีผู้สอน นำความรู้มาบอกต่อผู้เรียน
แล้วสอบเพื่อวัดความรู้ ใครได้คะแนนมาก นับว่าเก่ง

แต่ยุคนี้ ถ้าเด็กของเรามีเพียงความรู้ ด้านเดียว อาจไม่รอด
ต้องมีอีกสองด้าน นั่นคือ ทักษะ และคุณลักษณะ
ซึ่งทักษะ และคุณลักษณะ จะเกิดได้จากการลงมือทำจริง ฝึกซ้ำๆ ทำบ่อยๆ จนติดตัวเด็กไป  
iCamp for Kids 
21st Century Skills in English Summer Camp 2017

ปิดเทอม ให้ลูกทำอะไรดี

มีจุดประสงค์ เพื่อให้เด็กๆ ได้พัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 อันได้แก่ ทักษะการคิดวิเคราะห์ ทักษะคิดสร้างสรรค์ ทักษะการสื่อสารทำงานเป็นทีม และทักษะการเรียนรู้ และได้อยู่ในบรรยากาศการใช้ภาษาอังกฤษอย่างเป็นธรรมชาติตลอดค่าย
เด็กๆจะได้เรียนรู้อยากสนุกสนาน ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย ได้ลงมือปฏิบัติจริง ได้เรียนรู้การใช้ภาษาอังกฤษ โดยทีมงานจากสถาบันห้องเรียนแห่งอนาคต
กิจกรรมการเรียนได้รู้ ได้ออกแบบมาเพื่อสร้างการเรียนรู้อย่างสนุกสนาน ตามพัฒนาการของเด็กแต่ละช่วงวัย โดยมีการเน