งานวิจัยในชั้นเรียน โดยใช้การสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน

ผลการวิจัยพบว่า ความพึงพอใจโดยรวมของวิธีการสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน (Creativity Based Learning: CBL) อยู่ในระดับพึงพอใจมาก ผู้วิจัยมีความเห็นว่า เนื่องจากการจัดกิจกรรมการสอนแบบ CBL เป็นการ สอนรูปแบบใหม่ที่นักศึกษายังไม่เคยสัมผัสมาก่อน เป็นการสอนที่เน้นการลงมือปฏิบัติจึงทำให้นักศึกษา เกิดความสนใจ มีความตื่นตัว (Active Learning) อยากที่จะเรียนรู้ เรียนอย่างมีความสุข และสนุกสนาน   

 

ปัญหาที่พบมากที่สุดต่อการจัดการเรียนการสอน แบบ Active Learning  คือ ปัญหาด้านสถานที่จัดกิจกรรม โดยเฉพาะ บรรยากาศในห้องเรียนที่ไม่เอื้ออำนวยต่อการจัดกิจกรรม และ การสร้างบรรยากาศการเรียนภายในห้องเรียนก็ถือว่ามีความสำคัญต่อการเรียนรู้ของนักศึกษา

 

—————————————————

 

ชื่อเรื่อง : การศึกษาการจัดการเรียนการสอนโดยวิธีการสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน (Creativity Based Learning: CBL) ในรายวิชา การศึกษาเอกสารและ หลักฐานทางประวัติศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย ราชภัฏสกลนคร

งานวิจัย โดยอาจารย์ อนรรฆสมพงษ์และ อาจารย์ลดาวัลย์มะลิไทย

สาขาวิชา สังคมศึกษา คณะครุศาสตร์

 

 

บทคัดย่อ

การวิจัยวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพ ปัญหา และความพึงพอใจต่อการจัดการเรียน การสอนโดยวิธีการสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน (Creativity Based Learning: CBL) ในรายวิชา การศึกษาเอกสารและหลักฐานทางประวัติศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย ราชภัฏสกลนคร กลุ่มตัวอย่างคือ นักศึกษาสาขาวิชาสังคมศึกษาชั้นปีที่ 4 จำนวน 51 คน เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัยคือ แบบสอบถาม ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้

นักศึกษาส่วนใหญ่มีโทรศัพท์สมาร์ทโฟน และใช้อินเตอร์เน็ตเป็นประจำ ซึ่งอุปกรณ์ดังกล่าวมี ความจำเป็นต่อการเรียนการสอนโดยวิธีการสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน (Creativity Based Learning: CBL)

ปัญหาที่พบมากที่สุดต่อการจัดการเรียนการสอน คือ ปัญหาด้านสถานที่จัดกิจกรรม โดยเฉพาะ บรรยากาศในห้องเรียนที่ไม่เอื้ออำนวยต่อการจัดกิจกรรม

ความพึงพอใจโดยรวมของนักศึกษาต่อวิธีการสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน (Creativity Based Learning: CBL) อยู่ในระดับพึงพอใจมาก


งานวิจัยในชั้นเรียน โดยใ
 

การอภิปรายผลการวิจัย

ผลการวิจัยเรื่อง มีประเด็นสาคัญสามารถอภิปรายได้ดังนี้
1. สภาพทั่วไปของนักศึกษาและปัญหาการจัดการเรียนการสอนโดยวิธีการสอนแบบสร้างสรรค์ เป็นฐาน (Creativity Based Learning: CBL)

จากการวิจัยพบว่านักศึกษาส่วนใหญ่มีสมาร์ทโฟนใช้ และใช้อินเตอร์เน็ตเป็นประจำ ผู้วิจัยมี ความเห็นว่า ในปัจจุบันสมาร์ทโฟนและอินเตอร์เน็ทถือเป็นสิ่งสาคัญของสังคมในยุคโลกาภิวัตน์ นอกจาก จะทำให้เกิดความสะดวกสบายและจาเป็นต่อวิถีชีวิตแล้ว ทั้งสมาร์ทโฟน และอินเตอร์เน็ท ยังสามารถ นำมาใช้เป็นเครื่องมือประกอบการเรียนการสอนได้ โดยเฉพาะการสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน (Creativity Based Learning: CBL) เช่น กิจกรรมที่ 2 World History Timelines ต้องใช้สมาร์ทโฟนที่ เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตเพื่อหาข้อมูลลำดับเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ ในกิจกรรมที่ 3 One of Modern tool to studies in the History, Pokemon Go ต้องใช้สมาร์ทโฟนในการค้นหาสถานที่สำคัญทาง ประวัติศาสตร์ นอกจากนี้ยังต้องใช้สมาร์ทโฟนที่เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ทเพื่อใช้ในการประเมินคะแนนให้กับ เพื่อนในกลุ่มอื่นๆ เป็นต้น

จะเห็นได้ว่าการเรียนการสอนในปัจจุบันความรู้ไม่ได้อยู่ที่ผู้สอนเพียงอย่างเดียว อินเตอร์เน็ตถือ เป็นสื่อชนิดหนึ่งที่เป็นแหล่งรวบรวมความรู้จากที่ต่างๆ โดยผู้เรียนสามารถเข้าถึงได้ด้วยตัวเอง ดังที่ บุญเรือง เนียมหอม (2540: 81-85) กล่าวว่า การใช้อินเตอร์เน็ตจะช่วยให้ผู้เรียนได้รับทราบข้อมูลที่ทันสมัย ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง และช่วยให้การเรียนและการศึกษาค้นคว้า มีความทันสมัยและกว้างขึ้น นอกจากนี้ จากผลการวิจัยปัญหาที่พบมากที่สุดในการจัดกิจกรรม คือ ปัญหาด้านสถานที่จัด กิจกรรม ในประเด็นนี้ผู้วิจัยมีความเห็นว่า ปัญหาด้านสถานที่จัดกิจกรรมเป็นปัญหาที่สาคัญมากต่อการจัด กิจกรรมการเรียนการสอน เนื่องจากการสอนแบบ CBL ความพร้อมด้านสถานที่จัดกิจกรรมมีความสาคัญ มาก ไม่ว่าจะเป็นห้องเรียน บรรยากาศภายในห้อง และอุปกรณ์ที่ใช้ภายในห้องเรียนต้องไม่ชำรุดเสียหาย เช่น คอมพิวเตอร์ โปรเจคเตอร์ และเครื่องเสียง ต้องเอื้ออำนวยต่อการจัดการเรียนการสอนให้กับผู้สอน และผู้เรียนให้มากที่สุด ดังที่ สุมน อมรวิวัฒน์ (2530 : 13) กล่าวว่า ภายในห้องเรียนต้องเป็นระเบียบ เรียบร้อย น่าดู มีความสะอาด มีเครื่องใช้ และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ที่จะส่งเสริมให้การเรียนของ นักเรียนสะดวกขึ้น เช่น ห้องเรียนมีขนาดเหมาะสม แสงเข้าถูกทาง และมีแสงสว่างเพียงพอ เป็นต้น

อีกทั้งการสร้างบรรยากาศการเรียนภายในห้องเรียนก็ถือว่ามีความสาคัญ ดังที่ สำนักงาน คณะกรรมการการศึกษาเอกชน (2531 :ค ) ระบุว่า บรรยากาศในชั้นเรียนเป็นส่วนหนึ่งที่ส่งเสริมให้ นักเรียนเกิดความสนใจในบทเรียนและเกิดแรงจูงใจในการเรียนรู้เพิ่มมากขึ้นผู้สอนต้องมีความเชี่ยวชาญ และมีความตั้งใจ พร้อมที่จะถ่ายทอดความรู้และทักษะต่างๆ ให้กับผู้เรียนอย่างเต็มที่

 

2. ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการเรียนการสอน โดยวิธีการสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน (Creativity Based Learning: CBL)

ความพึงพอใจโดยรวมของวิธีการสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน (Creativity Based Learning: CBL) อยู่ในระดับพึงพอใจมาก ผู้วิจัยมีความเห็นว่า เนื่องจากการจัดกิจกรรมการสอนแบบ CBL เป็นการ สอนรูปแบบใหม่ที่นักศึกษายังไม่เคยสัมผัสมาก่อน เป็นการสอนที่เน้นการลงมือปฏิบัติจึงทาให้นักศึกษา เกิดความสนใจ มีความตื่นตัว (Active Learning) อยากที่จะเรียนรู้ เรียนอย่างมีความสุข และสนุกสนาน สอดคล้องกับ วิริยะ ฤาชัยพาณิชย์ (2558:31) ที่ระบุว่า การสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน เป็นการจัดการ สอนที่ทำให้ผู้เรียนตื่นตัวอยากรู้อยากเรียน (Active Learning) แทนที่การสอนบรรยาย (Lecture Method) ทำให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะต่างๆ ทั้งทักษะในการค้นคว้าหาความรู้ ทักษะในการทางาน และ ทักษะในการคิด แทนที่จะได้แต่เนื้อหาความรู้แบบเดิม

งานวิจัยในชั้นเรียน โดยใ


ดูงานวิจัยเพิ่มเติมได้ที่
https://www.slideshare.net/EmmyNichanan/cbl-77494336

สนใจข้อมูลงานวิจัย หรือ ข้อมูลเรื่องการสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน 
สอบถามได้ที่  Line::   @krucbl
 

โดย Emmy Nichanan ห้องเรียนแห่งอนาคต
วันที่ 4 กรกฎาคม 2560
พิมพ์หน้านี้