คลิกลากที่รูปเพื่อย้ายตำแหน่ง
Eduzones TV
Eduzones TV
จำนวนผู้ติดตาม 332 คน

สาขาแห่งอนาคต เรียนอะไรไม่ตกงานสู่กระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก

จากการที่กระแสเทคโนโลยีย่อโลกลงมา ทำให้การติดต่อของคนทั่วโลกเป็นไปได้อย่างสะดวกและคล่องตัวมากยิ่งขึ้น รวมทั้งการเติบโตของ E-commerce ตลอดจนการแสวงหาแหล่งพลังงานทดแทนเพื่อมาใช้ในชีวิตประจำวันก็มีมากขึ้นตาม ไปกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม จึงเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดบุคลากรในสาขาต่าง ๆ ใหม่เพิ่มมากขึ้น ที่รับรองว่าเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน และจะมีงานทำในอนาคต