เคร่งครัดระเบียบวินัย

ลบ แก้ไข

*"บุคคลใดที่ไม่ยือมั่นถือมั่นในฏระเบียบ**
 **ไม่มีวินัย บุคคลนั้นย่อมไม่เจริญและไม่นำพา**
     **ประเทศไปสู่ความสงบสุขได้"**
เคร่งครัดระเบียบวินัย                **การที่ตันหลิว** กับบโฮจิ๋นตอบโต้ปัญหา เรื่องให้ตั๋งโต๊ะเข้ามาเพื่อ
                                         ปราบขันทีในเมืองหลวงเพียง 10 คน เท่านั่น โจโฉหัวเราะ แล้วพูดว่า
          "เพียงแค่ลัดนิ้วมือเดียว ไม่ควรเถียงกัน ควรให้พระธรรมนุญที่เคยกำหนด
             และปฏิบัติกันมา เป็นผู้พิจรณาไม่ควรนำปัญหามาตัดสินใจกันเอง หาก
 ตัดสินใจโดยพลการ บ้านเมืองจำต้องหายนะ     
                 นั้นหมายถึง โจโฉรักความถูกต้อง รักความชัดเจน ครงไปตรงมา
               อยู่ในระเบียบอยู่ในวินัยมาตั้งแต่เริ่ม  หากคนรู้จักระเบียบ  เคารพต่อ
              กฎหมาย ความทุกข์ คววามเดือดร้อน จะไม่เกิดขึ้น โฮจิ๋นแอบทำบางอย่าง
              ที่ผิดต่อวินัย เคยแอบรับสั่งถึงตั๋งโต๊ะให้เข้ามาต้องจบชีวิตลงด้วยฝีมือขันที
          **ทำการใดปราศจากความรอบคอบ คิดหน้า ระวังแล้ว ความเสียหาย**
              **ย่อมเกิดขึ้นกับตนเอง**
                       
       **การปฏิบัติตามกฎหมายไปในทิศทางเดียวกัน**
ความสุขUFABETจักบังเกิดในสังคมนั้น