ประวัติรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ คนใหม่

ลบ แก้ไข

รู้จักกับนายชินวรณ์ บุณยเกียรติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการคนใหม่

ประวัติส่วนตัว
 • เกิดวันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ.2499
 • ที่อยู่ 3 หมู่ 8 ต.ช้างกลาง อ.ช้างกลาง จ.นครศรีธรรมราช
 ประวัติการศึกษ
 • ปริญญาโท : สาขาบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ
 • ปริญญาตรี : สาขารัฐศาสตร์การปกครอง มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปี 2525
 ประวัติการทำงาน
 • สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครศรีธรรมราช 7 สมัย พ.ศ. 2535/1, 2535/2, 2538, 2539, 2544, 2548, 2551
 • เลขานุการคณะกรรมาธิการกิจการเยาวชน สตรีและผู้สูงอายุ 2525/1
 • เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ 2525/2
 • เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 2538
 • เลขานุการรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 2540
 • โฆษกคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2538,2546 และ 2547
 • รองประธานคณะกรรมาธิการการติดตามการบริหารงบประมาณ ปี 2539,2544-2547
 • กรรมการบริหารพรรค
 • นายทะเบียนพรรค
 • รองประธานกรรมาธิการกระทรวงศึกษาธิการปี 2551
 • รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (เงา) พรรคประชาธิปัตย์
 • รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2553 ถึงปัจจุบัน
 เกียรติประวัติ
 • นักเรียนดีเด่น 2515 สอบได้ที่ 1 ได้รับเกียรติบัตรสภานักเรียน
 • นักศึกษาดีเด่น 2517 ได้รับเกียรติบัตรนักศึกษากิจกรรมดีเด่น
 • ครูผู้สอนดีเด่น 2521 (ครูหลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2521)
 • ครูผู้สอนดีเด่น 2521 (ครูหลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2521)
 • ผู้บริหารโรงเรียนดีเด่น 2523 ของ สปช.
 • ปฏิบัติราชการได้รับเลื่อนเงินเดือนเป็นกรณีพิเศษ 2 ขั้น 5 ครั้ง ได้เลื่อน 5 ขั้น
  2 ครั้ง ในรอบ 12 ปี
 • เหรียญทองสถาบันพัฒนาผู้บริหารการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 2531
 • เครื่องหมาย "รักษาดินแดนยิ่งชีพ" กระทรวงมหาดไทย 2540
 • รับพระราชทานเหรียญทองคำผู้สนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา
  กระทรวงศึกษาธิการ 2540
 • เครื่องหมาย "เกษตราธิปัตย์" กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 2543
 • รับโล่รางวัลศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยทักษิณปี 2546 จาก พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรี และรัฐบุรุษ
 • โล่รางวัลสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้ปฏิบัติงานดีเด่นปี 2546,2547 จากนายอุทัย พิมพ์ใจชน ประธานรัฐสภา
  ผลงานด้านการเมือง
 • เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 7 สมัย
 • เป็นเลขานุการรัฐมนตรี 3 กระทรวง
      - กระทรวงต่างประเทศ (ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ)
      - กระทรวงศึกษาธิการ (นายอาคม เอ่งฉ้วน)
      - กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายอาคม เอ่งฉ้วน)
 • เป็นผู้เสนอกระทู้ปากเปล่าคนแรกของเรื่อง การให้เงินแก่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
  จำนวน 10 ล้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายสุขวิช รังสิตพล)
 • เป็นผู้อภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีในรัฐบาล พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร 2 กระทรวง
      - อภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสมศักดิ์ เทพสุทิน)
      - อภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายปองพล อดิเรกสาร)
      - อภิปรายไม่ไว้วางใจและยื่นถอดถอนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายอดิศัย โพธารามิก)
  ผลงานด้านนิติบัญญัติ
 • เป็นกรรมาธิการกฎหมายรัฐธรรมนูญ 2 ประเด็น
 • เป็นกรรมาธิการกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง
 • เป็นผู้เสนอร่างและกรรมาธิการ พ.ร.บ.องค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 ฉบับแก้ไข 2542 ฉบับแก้ไข พ.ศ.2547
 • เป็นผู้เสนอร่างและกรรมาธิการ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ
 • เป็นผู้เสนอร่างและกรรมาธิการ พ.ร.บ.กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
 • เป็นผู้เสนอร่างและกรรมาธิการ พ.ร.บ.ประกันสังคม
 • เป็นโฆษกกรรมาธิการพระราชบัญญัติงบประมาณประจำปี 2538
 • เป็นรองประธานกรรมาธิการติดตามนโยบายและงบประมาณรายจ่ายประจำปี
 • เป็นเลขานุการกรรมาธิการกิจการเยาวชนสตรีและผู้สูงอายุ
 • เป็นผู้เสนอร่างและกรรมาธิการพระราชบัญญัติระเบียบบริหารกระทรวงศึกษาธิการ
 • เป็นผู้เสนอร่างและกรรมาธิการพระราชบัญญัติสภาครูและใบประกอบวิชาชีพครู
 • เป็นผู้เสนอร่างและกรรมาธิการระเบียบพระราชบัญญัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
 • เป็นผู้เสนอร่างและกรรมาธิการ พ.ร.บ.วิสาหกิจชุมชน
 • เป็นผู้เสนอญัตติและกระทู้ นำความเดือดร้อนของประชาชนเพื่อให้สภาพิจารณาหลายเรื่อง เช่น
  - การแก้ไขปัญหาราคายางพาราตกต่ำ่ และราคาผลไม้ตกต่ำ่
  - การแก้ไขที่ดินทำมาหากินในเขตป่าสงวนและเขตอุทยานแห่งชาติเขาหลวง
  - การแก้ไขปัญหาสินค้าราคาแพง
  - การแก้ไขปัญหาราคาไม้ยางพารา
  - การแก้ไขปัญหาอ่างเก็บน้ำคลองกะทูน อ่างเก็บน้ำคลองดินแดง
  - ปัญหาการสร้างทางหลวงสายพิปูน-ยอดเหลือง (หมายเลข 4189)
 เครื่องราชอิสริยาภรณ์
 • ประถมาภรณ์มงกุฏไทย (ป.ม.)
 • ประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.)
 • มหาวชิรมงกุฏ (ม.ว.ม.)
 • มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก (ม.ป.ช.)

ลำดับเสนาบดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงธรรมการ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๔๓๕ -ปัจจุบัน รวม ๕๓ ราย

 • เสนาบดีกระทรวงธรรมการ (พ.ศ.๒๔๓๕ - ๒๔๗๕)

๑. เจ้าพระยาภาสกรวงษ์

๒. เจ้าพระยาวิชิตวงศ์วุฒิไกร

. เจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี

๔. เจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี

๕. พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าธานีนิวัต กรมหมื่นพิทยลาภพฤฒิยากร

 •  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงธรรมการ (พ.ศ.๒๔๗๕ - ๒๔๘๓)

๖. พลเอก พระยาพหลพลพยุหเสนา

๗. พระสารสาสน์ประพันธ์

๘. พลเรือเอก สินธุ์ กมลนาวิน

 •  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (พ.ศ.๒๔๘๓ - ปัจจุบัน)

๙. จอมพล แปลก พิบูลสงคราม

๑๐. พลโท ประยูร ภมรมนตรี

๑๑. นายทวี บุณยเกตุ

๑๒. พระตีรณสารวิศวกรรม

๑๓. นายเดือน บุนนาค

๑๔. พระยาศราภัยพิพัฒ (เลื่อน ศราภัยวานิช)

๑๕. หม่อมราชวงศ์ เสนีย์ ปราโมช

๑๖. พลเอก มังกร พรหมโยธี

๑๗. พลโท สวัสดิ์ ส. สวัสดิเกียรติ

๑๘. นายเลียง ไชยกาล

๑๙. พลอากาศโท มุนี มหาสันทนะ เวชยันต์รังสฤษฎ์

๒๐. หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล

๒๑. นายสุกิจ นิมมานเหมินท์

๒๒. นายอภัย จันทวิมล

๒๓. นายเกรียง กีรติกร

๒๔. นายก่อ สวัสดิพาณิชย์

๒๕. นายนิพนธ์ ศศิธร

๒๖. นายประชุม รัตนเพียร

๒๗. พลตรี ศิริ สิริโยธิน

๒๘. นายภิญโญ สาธร

๒๙. นายแพทย์บุญสม มาร์ติน

๓๐. นายสิปปนนท์ เกตุทัต

๓๑. นายเกษม ศิริสัมพันธ์

๓๒. นายชวน หลีกภัย

๓๓. นายมารุต บุนนาค

๓๔. พลเอก มานะ รัตนโกเศศ

๓๕. พลเอก เทียนชัย สิริสัมพันธ์

๓๖. พล.อ.อ.สมบุญ ระหงษ์

๓๗. นายสัมพันธ์ ทองสมัคร

๓๘. นายสุขวิช รังสิตพล

๓๙. นายชิงชัย มงคลธรรม

๔๐. นายชุมพล ศิลปอาชา

๔๑. นายปัญจะ เกสรทอง

๔๒. นายสมศักดิ์ ปริศนานันทกุล

๔๓. ศ.นพ.เกษม วัฒนชัย

๔๔. พ.ต.ท.ดร.ทักษิณ ชินวัตร

๔๕. นายสุวิทย์ คุณกิตติ

๔๖. นายปองพล อดิเรกสาร

๔๗. ดร.อดิศัย โพธารามิก

๔๘. นายจาตุรนต์ ฉายแสง

๔๙. ศ.ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน

๕๐. นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์

๕๑. นายศรีเมือง เจริญศิริ

๕๒. นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์

๕๓. นายชินวรณ์ บุญยเกียรติ

 

ที่มา http://www.moe.go.th/websm/minister/chinnaworn.htm

 โดย Staff_pix ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 17 ม.ค. 53 20:21 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 13,869 ครั้ง


ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 13,869 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่ร่วมเป็นเพื่อน
Eduzones Social Network ที่นี่
Facebook Twitter Youtube

SUBSCRIBE TO EDUZONES.COM

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

TOP OF THE WEEK


คำฮิต

โรงเรียน7 วิชาสามัญ , enn gat pat 57 , open house ,Asean , twitter , เด็ก กยศ , กสพท , เกมคณิตศาสตร์ , เกมคิดเลข , อาเซียน , เกมส์คิดเลข , ขยายเวลา , ข่าวการศึกษาต่างประเทศ , ม.ต้น ,ข่าวอาเซียน , ค้นหาตัวเอง , ค่าย , คำขวัญวันเด็ก , เคล็ดลับเรียนเก่ง , ของเล่นเคลียริ่งเฮ้าส์ , โควตา , จุฬาฯ , วันสันติภาพไทยทุนการศึกษา , แท๊บเล็ต , เทศกาลกินเจ , คาถาชินบัญชร ประชาคมอาเซียน , ประโยชน์ของอินเตอร์เน็ต , ประวัติวันแม่ , เฟสบุ๊ค , ม.ทักษิณ , อาเซียน 10 ประเทศ , ม.รังสิต 57 , มมส 57 มศว. , มหาวิทยาลัยนเรศวร , มหาวิทยาลัยพะเยา , รับตรง เกษตรศาสตร์ 57 , รับตรง มข 57 , ประกาศผลสอบ Admissions 57 ประถมศึกษารับตรงศิลปากร , เรียนต่อ , เรียนฟรี , ลาดกระบังฯ , เก็งคะแนน Admission 57 ,  เลื่อนเปิดเทอม ,อนุบาลวันตรุษจีน , สทศ , สมัคร clearing house , สอบตรง , อ.วิริยะ , เว็บโรงเรียนตัวอย่างงานวิจัย,ความคิดสร้างสรรค์ , เว็บสำเร็จรูป , เว็บหน่วยงาน , ทำเว็บฟรี , เว็บไซต์หน่วยงานราชการ , รายชื่อโรงเรียนทั่วประเทศ , โครงงานวิทยาศาสตร์ , สารสนเทศโทษของอินเตอร์เน็ต , GAT , PAT  , วันช้างไทย , วันสตรีสากล ณเดชน์ , เครื่องบินตก , อุ้มบุญ , โค้ชเช , วันสงกรานต์GAT/PAT ครั้งที่ 2/2557 , Ice Bucket Challenge , บัตรสอบ , เอเชียศึกษา , ไวรัสอีโบลา , บันทึกความดี , แฟ้มสะสมผลงาน , วันจักรี , วันรพี , Portfolio , ประกาศผล GAT/PAT 57 , วันอาสาฬหบูชาสทศ.Admission 57 , วันภาษาไทยแห่งชาติ , มุดพกความดี , วันแม่ , วันวิสาขบูชา , รับน้อง , เขียน Blog ที่ไหนดี ? ประกาศผลรับตรงโควตา ม.ศิลปากร ประกาศผลรับตรง ม.ธรรมศาสตร์ , U-NET , ประกาศผลธรรมศาสตร์ , ประกาศผลจุฬา , ประกาศผลศิลปากร โควตา 28 จังหวัด , Variety , เลิกบุหรี่ , ยืนยันสิทธิ์ , วันสุนทรภู่ , หย่า , วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ

คำค้นหา

สอบตรง , อาเซียน , มหาวิทยาลัย ,โรงเรียน , ศึกษาต่อ , asean , ศึกษาต่อต่างประเทศ , ทุนการศึกษา , เรียนต่อ , ประชาคมอาเซียน, ข่าวบันเทิง, คำราชาศัพท์, สพฐ, กยศ, ความรู้ ประถมศึกษา , ข่าวอาเซียน วิชาการ, portfolio แฟ้มผลงาน , ความรู้ มัธยมปลาย , โครงงานวิทย์ , ประวัติอาเซียน , ความรู้ , วิชาการ , อาจารย์วิริยะ , สาขาแห่งอนาคต , ดูหนัง หนังใหม่ ดูหนังออนไลน์ movie , เหรียญ 10ฟังเพลง เพลงใหม่ ฟังเพลงออนไลน์ เพลงฮิต , ดูทีวีย้อนหลัง ดูทีวี ดูทีวีออนไลน์ , ดูดวง ดวง ทำนายฝัน ดูดวงรายวัน , วันสันติภาพไทยรถยนต์มือสอง เครื่องเสียงรถยนต์ รถยนต์ , การ์ตูน รูปการ์ตูน ภาพการ์ตูน คลิปการ์ตูน , ข่าวบันเทิง ข่าวกีฬา ข่าวไทยรัฐ , ทวิสเตอร์ twitter วิธีเล่น twitter , เฟสบุ๊ค facebook คือ facebook วิธีเล่น facebook , ร้านอาหาร ร้านอาหารในกรุงเทพ ร้านอาหารแนะนำ ร้านอาหารเกาหลี , การ์ตูน , ซุปซิป ดารา , ผลบอล, ข่าว IT, หาเพื่อน , ข่าว, AEC, รถ, แบบทดสอบ, รูปภาพ , เกมส์รถแข่ง, เกมส์แต่งตัว หนังสือพิมพ์ , ข่าวประชาสัมพันธ์, วาเลนไทน์ , wallpaper , wallpaper น่ารัก , รับทำเว็บไซต์ , Hosting , รถมือสอง , รูปดารา , ประเมินโอกาสติดแอดมิชชัน , ภาพเคลื่อนไหว , ดูดวง , นิยาย , เกม , หางาน , เขียน Blog ที่ไหนดี? , แม่เหล็ก , เกมส์, สถานที่ท่องเที่ยว , สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย , Thailand Travel โหลดเพลง , งานราชการ , งาน , เกมส์จับคู่ Ice Bucket Challenge , เกมส์จับคู่ผลไม้ , เกมส์ปลูกผัก , เกมขุดทอง , อุ้มบุญเกมส์แข่งรถ , เกมส์ทำอาหาร , ประกาศผลสอบ Admissions 57 , เว็บไซต์โรงเรียน,ความคิดสร้างสรรค์ , เว็บไซต์หน่วยงานราชการ , เก็งคะแนน Admission 57 ,  สารสนเทศ , วันวาเลนไทน์ , นิทาน , กสพท , วันศิลปินแห่งชาติ , รับตรง ม.เกษตร 57 , Varietyโทษของอินเตอร์เน็ต , GAT , PAT , วันแม่ , แฟ้มสะสมผลงาน , อุเทนถวาย , เครื่องบินตก , ประกาศผล O-NET ม.6 , โค้ชเช , วันสงกรานต์ , วันรพี , บัตรสอบ , GAT/PAT ครั้งที่ 2/2557 , เคลียริ่งเฮาส์เอเชียศึกษา , ไวรัสอีโบลา , อักษร ศิลปากร , วันโกหก , บันทึกความดี , Portfolioสมุดพกความดี , บริจาคโลหิตวันจักรี , โปรแกรมสร้างแฟ้มสะสมผลงาน , วันอาสาฬหบูชา , ประกาศผล GAT/PAT 57 , สทศ. , Admission 57 , วันภาษาไทยแห่งชาติ ,  , วันแม่แห่งชาติ , วันวิสาขบูชา , วันงดสูบบุหรี่โลก , ประกาศผลรับตรงโควตา 28 จังหวัด ม.ศิลปากรประกาศผลรับตรง ม.ธรรมศาสตร์ ,  U-NET , ประกาศผลจุฬา , กฏอัยการศึก , รัฐประหาร , วาไรตี้ , ประกาศผล , เลิกบุหรี่ , ยืนยันสิทธิ์ , เคลียริ่งเฮ้าส์ , วันสุนทรภู่ , หย่า , รับน้อง , วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติณเดชน์ , เทศกาลกินเจ

เรื่องมาใหม่