มหาวิทยาลัยแม้ฟ้าหลวง

ลบ แก้ไข

รายละเอียดการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2552 : ระบบโควตา 17 จังหวัดภาคเหนือ
 
 

          ด้วย มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย มีนโยบายที่จะส่งเสริม และกระจายโอกาสให้แก่นักเรียนที่มีผลการเรียนดี และกำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนในเขตพัฒนา 17 จังหวัดภาคเหนือ เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำปีการศึกษา 2552 จึงจัดโครงการรับนักศึกษา ระบบโควตา 17 จังหวัดภาคเหนือ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. หลักสูตรสาขาวิชาและจำนวนนักศึกษาที่จะรับ

ที่

หลักสูตร

สาขาวิชา

จำนวนรับ

1

ศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาอังกฤษ

50

2

ศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาจีนธุรกิจ (เลือกสอบภาษาอังกฤษ)

40

3

ศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาจีนธุรกิจ (เลือกสอบภาษาจีน)

10

4

ศึกษาศาสตรบัณฑิต

การสอนภาษาจีน (เลือกสอบภาษาอังกฤษ)

10

5

ศึกษาศาสตรบัณฑิต

การสอนภาษาจีน (เลือกสอบภาษาจีน)

5

6

นิติศาสตรบัณฑิต

นิติศาสตร์

80

7

บัญชีบัณฑิต

การบัญชี

20

8

เศรษฐศาสตรบัณฑิต

เศรษฐศาสตร์

20

9

บริหารธุรกิจบัณฑิต

บริหารธุรกิจ

50

10

บริหารธุรกิจบัณฑิต

การจัดการการท่องเที่ยว

35

11

บริหารธุรกิจบัณฑิต

การจัดการอุตสาหกรรมการบริการ

20

12

บริหารธุรกิจบัณฑิต

การจัดการธุรกิจการบิน

35

13

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

15

14

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมการสื่อสารและสารสนเทศ

15

15

วิทยาศาสตรบัณฑิต

การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ

20

16

วิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาการคอมพิวเตอร์

20

17

วิทยาศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมซอฟต์แวร์

15

18

วิทยาศาสตรบัณฑิต

เทคโนโลยีมัลติมีเดียและการสร้างภาพเคลื่อนไหว

15

19

วิทยาศาสตรบัณฑิต

เคมีประยุกต์ (เคมีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ)

10

20

วิทยาศาสตรบัณฑิต

เคมีประยุกต์ (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพอลิเมอร์)

10

21

วิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาศาสตร์ชีวภาพ (เทคโนโลยีชีวภาพ)

10

22

วิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาศาสตร์ชีวภาพ (จุลชีววิทยาประยุกต์)

10

23

วิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาศาสตร์ชีวภาพ (วิทยาศาสตร์การเกษตร)

10

24

วิทยาศาสตรบัณฑิต

เทคโนโลยีการอาหาร

20

25

วิทยาศาสตรบัณฑิต

เทคโนโลยีการจัดการผลิตผลเกษตรและการบรรจุ

15

26

วิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง

20

27

วิทยาศาสตรบัณฑิต

เทคโนโลยีความงาม

15

28

การแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต

การแพทย์แผนไทยประยุกต์

15

29

สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

สาธารณสุขศาสตร์

20

30

กายภาพบำบัดบัณฑิต

กายภาพบำบัด

15

31

พยาบาลศาสตรบัณฑิต

พยาบาลศาสตร์

20

2. คุณสมบัติของผู้สมัคร

2.1 เป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยโดยถูกต้องตามกฎหมาย

2.2 เป็นผู้ที่มีความประสงค์ที่จะเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงอย่างแท้จริง

2.3 เป็นผู้ที่มีความสามารถในการศึกษาในระบบการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ เนื่องจาก มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ

2.4 เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรค หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

2.5 เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ เทียบเท่า ของโรงเรียนในเขตพัฒนา 17 จังหวัดภาคเหนือ

2.6 เป็นผู้ที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสมภาคการศึกษาชั้น ม.4 - ม.5 (รวม 4 เทอม) หรือเทียบเท่า ดังนี้

กลุ่มสาชาวิชาด้านภาษาและนิติศาสตร์ (สาขาวิชาที่ 1 -6) จะต้องมีผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ (GPA) และกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ไม่น้อยกว่า 2.50

กลุ่มสาขาวิชาด้านการจัดการ และเทคโนโลยีสารสนเทศ (สาขาวิชาที่ 7 - 18) จะต้องมีผลการเรียนฉลี่ย (GPA) กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ และกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 2.50

กลุ่มสาขาวิชาทางด้านวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ (สาขาวิชาที่ 19 - 31) จะต้องมีผลการเรียนฉลี่ย (GPA) กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ และกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 2.50

2.7 คุณสมบัติเฉพาะของสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ให้เป็นไปตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

3. รายละเอียดเกี่ยวกับการสมัคร

3.1 หลักฐานการสมัคร

1. ใบสมัครที่กรอกข้อความครบถ้วน พร้อมทั้งติดรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว เรียบร้อยแล้ว

2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

3. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (กรณีที่ ชื่อ - สกุล ปัจจุบันไม่ตรงกับหลักฐานอื่นๆ)

4. สำเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียน (รบ.1หรือ ปพ.1) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 4 ภาคเรียน (ชั้น ม.4 -ม.5) โดยให้โรงเรียนคำนวณ และบันทึกผลการเรียนในช่องผลการเรียนเฉลี่ยตลอดหลักสูตร และผลการเรียนรวมเฉลี่ย พร้อมทั้งให้นายทะเบียนลงนามและประทับตราสถานศึกษาด้วย

3.2 ใบสมัคร

ผู้ที่ประสงค์จะสมัครเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และมีคุณสมบัติครบถ้วนตาม ข้อ 2 สามารถขอรับใบสมัครได้ที่โรงเรียนที่นักเรียนกำลังศึกษาอยู่ หรือที่ส่วนรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ห้อง 108 อาคารเรียนรวม C1 หรือ Download ใบสมัครทาง http://www.mfu.ac.th ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

3.3 การยื่นใบสมัคร

ผู้สมัครสามารถเลือกได้ 2 สาขาวิชา โดยผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 2 สามารถยื่นหลักฐานการสมัครตามข้อ 3.1 โดยวิธี

1. สมัครผ่านโรงเรียน

โดยให้นักเรียนสมัครผ่านโรงเรียนที่นักเรียนกำลังศึกษาอยู่ พร้อมทั้งชำระค่าสมัครคนละ 300 บาท ทั้งนี้ ขอทางโรงเรียนโปรดตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัคร และรวบรวมเอกสารการสมัคร พร้อมธนาณัติค่าสมัคร สั่งจ่ายในนาม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ปณ. สาขาบ้านดู่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย จัดส่งทางไปรษณีย์ไปตามที่อยู่ข้างล่างนี้ ภายในวันจันทร์ที่ 25 สิงหาคม 2551 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงจะถือเอาวันประทับตราไปรษณีย์ต้นทางเป็นสำคัญ

                                เรียน หัวหน้าส่วนรับนักศึกษา

                                         มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

                                         333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด

                                         อ.เมือง จ.เชียงราย 57100

                    ใบสมัคร ป.ตรี โควตา 17 จังหวัดภาคเหนือ

2. สมัครด้วยตนเอง โดย

2.1 ทางไปรษณีย์ โดยจัดส่งเอกสารการสมัคร พร้อมค่าสมัคร 300 บาท ในรูปของไปรษณีย์ธนาณัติ สั่งจ่ายในนาม “มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง” ปณ. สาขาบ้านดู่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันจันทร์ที่ 25 สิงหาคม 2551 (ถือเอาวันประทับตราไปรษณีย์ต้นทางเป็นสำคัญ) แล้วจัดส่งไปรษณีย์ด่วนพิเศษตามที่อยู่ในข้อ 1.

2.2 สมัครด้วยตนเอง ที่ส่วนรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ห้อง 108 อาคารเรียนรวม C1 พร้อมค่าสมัคร 300 บาท ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันศุกร์ที่ 29 สิงหาคม 2551 ระหว่างเวลา 08.00 - 15.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ)

** เมื่อผู้สมัครยื่นใบสมัครแล้ว จะถือว่าผู้สมัครได้ตรวจสอบคุณสมบัติเรียบร้อยแล้ว หากตรวจพบว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติ จะไม่มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกฯ และมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงจะไม่คืนเงินค่าสมัครให้แก่ผู้สมัคร ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

4. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก

วันพุธที่ 3 กันยายน 2551www.mfu.ac.th (ทางมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงจะทยอยประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบตั้งแต่วันที่ 20 สิงหาคม 2551 เป็นต้นไป)

5. กำหนดการสอบคัดเลือก

     วันเสาร์ที่ 6 กันยายน 2551 ณ อาคารเรียนรวม C1 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

               07.30 - 08.30 น. ลงทะเบียนเข้าสอบ

               08.30 - 10.30 น. สอบข้อเขียนวิชาภาษาอังกฤษ /ภาษาจีน* (ให้เตรียมดินสอดำ 2B และปากกามาด้วย)

               10.30 - 12.00 น. สอบวัดแววความเป็นครู**

               10.30 น. เป็นต้นไป สอบสัมภาษณ์ (สาขาวิชาการสอนภาษาจีน เริ่มตั้งแต่ 13.00 น.เป็นต้นไป)

                * เฉพาะผู้สมัครเข้าศึกษาในสาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ (เลือกสอบภาษาจีน) และสาขาวิชาการสอนภาษาจีน

                ** เฉพาะผู้สมัครเข้าศึกษาในสาขาวิชาการสอนภาษาจีน

     วันอาทิตย์ที่ 7 กันยายน 2551

                08.30 - 09.00 น. ลงทะเบียนเข้าสอบสัมภาษณ์

                09.00 น. เป็นต้นไป สอบสัมภาษณ์ (ต่อ)

6. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

      วันพุธที่ 10 กันยายน 2551 ทาง www.mfu.ac.th หรือ สอบถามที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-5391-6103-6

7. การรายงานตัวเพื่อยืนยันการเข้าศึกษาพร้อมชำระค่าธรรมเนียม

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จะต้องรายงานตัวและชำระค่าธรรมเนียมเพื่อยืนยันการเข้าศึกษา โดย

7.1 รายงานตัวด้วยตนเอง พร้อมชำระเงินค่าธรรมเนียมการยืนยันการเข้าศึกษา 6,000 บาท (หกพันบาทถ้วน) ที่ส่วนรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ห้อง 108 อาคารเรียนรวม C1 ภายในวันศุกร์ที่ 3 ตุลาคม 2551 เวลา 08.00 - 15.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ)

7.2 รายงานตัวโดย Download ใบรายงานตัว ทาง http://www.mfu.ac.th กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน และจัดส่งใบรายงานตัว พร้อมค่าธรรมเนียมการยืนยันการเข้าศึกษา 6,000 บาท (หกพันบาทถ้วน) ในรูปของ

      1. ไปรษณีย์ธนาณัติ สั่งจ่ายในนาม “มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง” ณ ที่ทำการไปรษณีย์ สาขาบ้านดู่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย หรือ

      2. ชำระเงินผ่านธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาย่อยมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เลขที่บัญชี 429-1-00011-6

แล้วนำไปรษณีย์ธนาณัติ หรือ ใบแจ้งยอดการชำระเงินพร้อมใบรายงานตัว จัดส่งไปตามที่อยู่ข้างล่างนี้ภายในวันศุกร์ที่ 3 ตุลาคม 2551 (ถือเอาวันประทับตราไปรษณีย์ต้นทางเป็นสำคัญ)

                                   เรียน    หัวหน้าส่วนรับนักศึกษา

                                               มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

                           333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด

                           อ.เมือง จ.เชียงราย 57100

          ใบรายงานตัวเพื่อยืนยันการเข้าศึกษาโควตาฯ

 

หมายเหตุ

1. ค่าธรรมเนียมการยืนยันการเข้าศึกษา เป็นส่วนหนึ่งของค่าธรรมเนียมการศึกษาที่นักศึกษาทุกคนจะต้องชำระเมื่อขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา

2. ผู้ที่รายงานตัวยืนยันการเข้าศึกษาแล้ว หากประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา ในระบบกลาง (Admissions) จะต้องขอสละสิทธิ์การเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยยื่นต่อมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเป็นลายลักษณ์อักษร ภายใน วันที่ 31 มีนาคม 2552 ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยจะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมให้ไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้น

อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา

ลำดับ

สาขาวิชา

ค่าธรรมเนียมเหมาจ่ายต่อภาคการศึกษา

(บาท)

1

ภาษาอังกฤษ

 

 

15,000

2

การบัญชี

3

เศรษฐศาสตร์

4

บริหารธุรกิจ

5

การจัดการการท่องเที่ยว

6

การจัดการอุตสาหกรรมการบริการ

7

นิติศาสตร์

8

วิทยาศาสตร์ชีวภาพ

18,000

9

เคมีประยุกต์

10

เทคโนโลยีสารสนเทศ

11

วิทยาการคอมพิวเตอร์

12

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

13

วิศวกรรมการสื่อสารและสารสนเทศ

14

วิศวกรรมซอฟต์แวร์

15

เทคโนโลยีมัลติมีเดียฯ

 

18,000

16

เทคโนโลยีการอาหาร

17

เทคโนโลยีการจัดการผลิตผลเกษตรและการบรรจุ

18

สาธารณสุขศาสตร์

19

การสอนภาษาจีน

20

วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง

22,300

21

การแพทย์แผนไทยประยุกต์

25,900

22

ภาษาจีนธุรกิจ

ปีที่ 1 - 2 ภาคการศึกษาละ 25,000

ปีที่ 3 - 4 ภาคการศึกษาละ 35,000

23

กายภาพบำบัด

28,000

24

เทคโนโลยีความงาม

25

พยาบาลศาสตร์

30,000

26

การจัดการธุรกิจการบิน

หมายเหตุ

ค่าธรรมเนียมการศึกษานี้ไม่รวม

1. ค่าธรรมเนียมการปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ และหรือ ภาษาจีน สำหรับผู้ที่มีความรู้พื้นฐานต่ำกว่าเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด จำนวน 15 หน่วยกิต และ 60 หน่วยกิต ตามลำดับ หน่วยกิตละ 600 บาท

2. ค่าหอพัก ห้องละ 4 คน ภาคการศึกษาละ 4,000 บาท ต่อ คน

3. ค่าประกันของเสียหายตลอดหลักสูตร 2,000 บาท

4. ค่าบริการสาธารณะภาคการศึกษาละ 400 บาท

   และเนื่องจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ ผู้ที่มีคะแนน O – Net วิชาภาษาอังกฤษต่ำกว่า  51 คะแนน จะต้องเรียนวิชาภาษาอังกฤษเพิ่มเติม เพื่อเตรียมความพร้อมทางด้านภาษา ซึ่งจะต้องเสียค่าธรรมเนียมในการลงทะเบียนเรียนหน่วยกิตละ 600 บาท ดังนี้

       1. ผู้ที่มีคะแนน O – Net วิชาภาษาอังกฤษ 0 - 35 คะแนน จะต้องเรียนวิชาภาษาอังกฤษเพิ่มเติมอีก 15 หน่วยกิต

       2. ผู้ที่มีคะแนน O – Net วิชาภาษาอังกฤษ 36 - 50 คะแนน จะต้องเรียนวิชาภาษาอังกฤษเพิ่มเติมอีก 6 หน่วยกิต

       3. ผู้ที่มีคะแนน O – Net วิชาภาษาอังกฤษ 51 คะแนน ขึ้นไป ไม่ต้องเรียนวิชาภาษาอังกฤษเพิ่มเติม

            ยกเว้น ผู้สมัครเข้าศึกษาหลักสูตร/สาขาวิชาทางบัญชี เศรษฐศาสตร์ และบริหารธุรกิจ ผู้ที่มีคะแนน O-Net วิชาภาษาอังกฤษ 51 คะแนนขึ้นไป ไม่ต้องเรียนภาษาอังกฤษเพิ่มเติม ผู้มีคะแนน O-Net 0 – 50 คะแนน จะต้องเรียนภาษาอังกฤษเพิ่มเติมอีก 15 หน่วยกิต

            สำหรับผู้ที่ไม่มีคะแนน O-Net จะต้องสอบ Placement Test ของทางมหาวิทยาลัยฯ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ส่วนรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  หรือ โทรศัพท์ 053-916103 ถึง 4

 
 ใบสมัครโควตา [ 124.00 KB]
 
คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชาพยาบาลฯ [ 82.49 KB]
 
 โดย KillerNight ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 29 ก.ค. 51 22:21 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 4,910 ครั้ง


ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 4,910 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่ร่วมเป็นเพื่อน
Eduzones Social Network ที่นี่
Facebook Twitter Youtube

SUBSCRIBE TO EDUZONES.COM

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

TOP OF THE WEEK


คำฮิต

โรงเรียน7 วิชาสามัญ , enn gat pat 57 , open house ,Asean , twitter , เด็ก กยศ , กสพท , เกมคณิตศาสตร์ , เกมคิดเลข , อาเซียน , เกมส์คิดเลข , ขยายเวลา , ข่าวการศึกษาต่างประเทศ , ม.ต้น ,ข่าวอาเซียน , ค้นหาตัวเอง , ค่าย , คำขวัญวันเด็ก , เคล็ดลับเรียนเก่ง , ของเล่นเคลียริ่งเฮ้าส์ , โควตา , จุฬาฯ , วันสันติภาพไทยทุนการศึกษา , แท๊บเล็ต , เหรียญ 10คาถาชินบัญชร ประชาคมอาเซียน , ประโยชน์ของอินเตอร์เน็ต , ประวัติวันแม่ , เฟสบุ๊ค , ม.ทักษิณ , อาเซียน 10 ประเทศ , ม.รังสิต 57 , มมส 57 มศว. , มหาวิทยาลัยนเรศวร , มหาวิทยาลัยพะเยา , รับตรง เกษตรศาสตร์ 57 , รับตรง มข 57 , ประกาศผลสอบ Admissions 57 ประถมศึกษารับตรงศิลปากร , เรียนต่อ , เรียนฟรี , ลาดกระบังฯ , เก็งคะแนน Admission 57 ,  เลื่อนเปิดเทอม ,อนุบาลวันตรุษจีน , สทศ , สมัคร clearing house , สอบตรง , อ.วิริยะ , เว็บโรงเรียนตัวอย่างงานวิจัย,ความคิดสร้างสรรค์ , เว็บสำเร็จรูป , เว็บหน่วยงาน , ทำเว็บฟรี , เว็บไซต์หน่วยงานราชการ , รายชื่อโรงเรียนทั่วประเทศ , โครงงานวิทยาศาสตร์ , สารสนเทศโทษของอินเตอร์เน็ต , GAT , PAT  , วันช้างไทย , วันสตรีสากล ณเดชน์ , เครื่องบินตก , อุ้มบุญ , โค้ชเช , วันสงกรานต์GAT/PAT ครั้งที่ 2/2557 , Ice Bucket Challenge , บัตรสอบ , เอเชียศึกษา , ไวรัสอีโบลา , บันทึกความดี , แฟ้มสะสมผลงาน , วันจักรี , วันรพี , Portfolio , ประกาศผล GAT/PAT 57 , วันอาสาฬหบูชาสทศ.Admission 57 , วันภาษาไทยแห่งชาติ , มุดพกความดี , วันแม่ , วันวิสาขบูชา , รับน้อง , เขียน Blog ที่ไหนดี ? ประกาศผลรับตรงโควตา ม.ศิลปากร ประกาศผลรับตรง ม.ธรรมศาสตร์ , U-NET , ประกาศผลธรรมศาสตร์ , ประกาศผลจุฬา , ประกาศผลศิลปากร โควตา 28 จังหวัด , Variety , เลิกบุหรี่ , ยืนยันสิทธิ์ , วันสุนทรภู่ , หย่า , วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ

คำค้นหา

สอบตรง , อาเซียน , มหาวิทยาลัย ,โรงเรียน , ศึกษาต่อ , asean , ศึกษาต่อต่างประเทศ , ทุนการศึกษา , เรียนต่อ , ประชาคมอาเซียน, ข่าวบันเทิง, คำราชาศัพท์, สพฐ, กยศ, ความรู้ ประถมศึกษา , ข่าวอาเซียน วิชาการ, portfolio แฟ้มผลงาน , ความรู้ มัธยมปลาย , โครงงานวิทย์ , ประวัติอาเซียน , ความรู้ , วิชาการ , อาจารย์วิริยะ , สาขาแห่งอนาคต , ดูหนัง หนังใหม่ ดูหนังออนไลน์ movie , เหรียญ 10ฟังเพลง เพลงใหม่ ฟังเพลงออนไลน์ เพลงฮิต , ดูทีวีย้อนหลัง ดูทีวี ดูทีวีออนไลน์ , ดูดวง ดวง ทำนายฝัน ดูดวงรายวัน , วันสันติภาพไทยรถยนต์มือสอง เครื่องเสียงรถยนต์ รถยนต์ , การ์ตูน รูปการ์ตูน ภาพการ์ตูน คลิปการ์ตูน , ข่าวบันเทิง ข่าวกีฬา ข่าวไทยรัฐ , ทวิสเตอร์ twitter วิธีเล่น twitter , เฟสบุ๊ค facebook คือ facebook วิธีเล่น facebook , ร้านอาหาร ร้านอาหารในกรุงเทพ ร้านอาหารแนะนำ ร้านอาหารเกาหลี , การ์ตูน , ซุปซิป ดารา , ผลบอล, ข่าว IT, หาเพื่อน , ข่าว, AEC, รถ, แบบทดสอบ, รูปภาพ , เกมส์รถแข่ง, เกมส์แต่งตัว หนังสือพิมพ์ , ข่าวประชาสัมพันธ์, วาเลนไทน์ , wallpaper , wallpaper น่ารัก , รับทำเว็บไซต์ , Hosting , รถมือสอง , รูปดารา , ประเมินโอกาสติดแอดมิชชัน , ภาพเคลื่อนไหว , ดูดวง , นิยาย , เกม , หางาน , เขียน Blog ที่ไหนดี? , แม่เหล็ก , เกมส์, สถานที่ท่องเที่ยว , สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย , Thailand Travel โหลดเพลง , งานราชการ , งาน , เกมส์จับคู่ Ice Bucket Challenge , เกมส์จับคู่ผลไม้ , เกมส์ปลูกผัก , เกมขุดทอง , อุ้มบุญเกมส์แข่งรถ , เกมส์ทำอาหาร , ประกาศผลสอบ Admissions 57 , เว็บไซต์โรงเรียน,ความคิดสร้างสรรค์ , เว็บไซต์หน่วยงานราชการ , เก็งคะแนน Admission 57 ,  สารสนเทศ , วันวาเลนไทน์ , นิทาน , กสพท , วันศิลปินแห่งชาติ , รับตรง ม.เกษตร 57 , Varietyโทษของอินเตอร์เน็ต , GAT , PAT , วันแม่ , แฟ้มสะสมผลงาน , อุเทนถวาย , เครื่องบินตก , ประกาศผล O-NET ม.6 , โค้ชเช , วันสงกรานต์ , วันรพี , บัตรสอบ , GAT/PAT ครั้งที่ 2/2557 , เคลียริ่งเฮาส์เอเชียศึกษา , ไวรัสอีโบลา , อักษร ศิลปากร , วันโกหก , บันทึกความดี , Portfolioสมุดพกความดี , บริจาคโลหิตวันจักรี , โปรแกรมสร้างแฟ้มสะสมผลงาน , วันอาสาฬหบูชา , ประกาศผล GAT/PAT 57 , สทศ. , Admission 57 , วันภาษาไทยแห่งชาติ ,  , วันแม่แห่งชาติ , วันวิสาขบูชา , วันงดสูบบุหรี่โลก , ประกาศผลรับตรงโควตา 28 จังหวัด ม.ศิลปากรประกาศผลรับตรง ม.ธรรมศาสตร์ ,  U-NET , ประกาศผลจุฬา , กฏอัยการศึก , รัฐประหาร , วาไรตี้ , ประกาศผล , เลิกบุหรี่ , ยืนยันสิทธิ์ , เคลียริ่งเฮ้าส์ , วันสุนทรภู่ , หย่า , รับน้อง , วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติณเดชน์

เรื่องมาใหม่