คุณเห็นด้วยหรือไม่ กับนโยบายลดการบ้าน !!

จำนวนโหวตทั้งสิ้น 597 คน
ณ 21/09/2020 01:40
  1. เห็นด้วย
  2. ไม่เห็นด้วย
99.5%
1. เห็นด้วย
0.5%
2. ไม่เห็นด้วย

แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับโพล


แสดงความคิดเห็น


สมการ = ถ้ารูปที่เห็นไม่ชัดเจนคลิกที่นี่