เห็นด้วยหรือไม่ ? ยกเลิกระบบ SOTUS ให้หมดไป

จำนวนโหวตทั้งสิ้น 1698 คน
ณ 21/09/2020 00:57
  1. เห็นด้วย
  2. ไม่เห็นด้วย
95.9%
1. เห็นด้วย
4.1%
2. ไม่เห็นด้วย

แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับโพล

up_tak_2012@hotmail.com
คนที่มีกระบวนการ การคิดที่มีการศึกษาแล้วจะรู้ว่า ปัญญาชนควรเคารพผู้อื่นก่อน จะให้ผู้อื่นมาเคารพ ปัญญาชนจะฟังผู้อื่นเสมอ ปัญญาชนต้องรู้จักให้เกียรติทัศนคติที่แตกต่างของคนอื่น และ ควรมองค่าของคนในความเป็นคน ในความสามารถ ไม่ใช่ที่คุณวุฒิหรือวัยวุฒิต่างๆที่หลายคนชอบอ้างกัน
Sprite
ผ่านมาแล้้ว ระบบงี่เง่าได้อีก

แสดงความคิดเห็น


สมการ = ถ้ารูปที่เห็นไม่ชัดเจนคลิกที่นี่