ชาว Eduzones อยากเรียนกลุ่มคณะ ไหนมากที่สุด

จำนวนโหวตทั้งสิ้น 1446 คน
ณ 21/09/2020 01:45
  1. กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ : สัตวแพทย์ เภสัชศาสตร์ สหเวชศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ เทคนิคการแพทย์ วิทยาศาสตร์ การกีฬา พลศึกษา และสุขศึกษา ทันตแพทยศาสตร์ พยาบาลศาสตร์
  2. กลุ่มวิทยาศาสตร์กายภาพ : วิทยาศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ เทคโนโลยีสารสนเทศ
  3. กลุ่มวิศวกรรมศาสตร์
  4. กลุ่มสถาปัตยกรรมศาสตร์
  5. กลุ่มเกษตรศาสตร์ : เกษตรศาสตร์, อุตสาหกรรมเกษตร วนศาสตร์, เทคโนโลยีการเกษตร
  6. กลุ่มบริหาร: บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์ การบัญชี เศรษฐศาสตร์ การท่องเที่ยว และโรงแรม
  7. กลุ่มศึกษาศาสตร์ / ศึกษาศาสตร์
  8. กลุ่มศิลปกรรม ดุริยางคศิลป์ และนาฏยศิลป์ วิจิตรศิลป์ ศิลปะประยุกต์ ดุริยางคศิลป์ และนาฏยศิลป์
  9. กลุ่ม มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ นิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ อักษรศาสตร์ ศิลปศาสตร์ มนุษยศาสตร์ รัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ สังคมวิทยา สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
25.4%
1. กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ : สัตวแพทย์ เภสัชศาสตร์ สหเวชศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ เทคนิคการแพทย์ วิทยาศาสตร์ การกีฬา พลศึกษา และสุขศึกษา ทันตแพทยศาสตร์ พยาบาลศาสตร์
4.9%
2. กลุ่มวิทยาศาสตร์กายภาพ : วิทยาศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ เทคโนโลยีสารสนเทศ
9.1%
3. กลุ่มวิศวกรรมศาสตร์
3.3%
4. กลุ่มสถาปัตยกรรมศาสตร์
2.1%
5. กลุ่มเกษตรศาสตร์ : เกษตรศาสตร์, อุตสาหกรรมเกษตร วนศาสตร์, เทคโนโลยีการเกษตร
10.4%
6. กลุ่มบริหาร: บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์ การบัญชี เศรษฐศาสตร์ การท่องเที่ยว และโรงแรม
9.4%
7. กลุ่มศึกษาศาสตร์ / ศึกษาศาสตร์
2.1%
8. กลุ่มศิลปกรรม ดุริยางคศิลป์ และนาฏยศิลป์ วิจิตรศิลป์ ศิลปะประยุกต์ ดุริยางคศิลป์ และนาฏยศิลป์
33.2%
9. กลุ่ม มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ นิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ อักษรศาสตร์ ศิลปศาสตร์ มนุษยศาสตร์ รัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ สังคมวิทยา สังคมสงเคราะห์ศาสตร์

แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับโพล


แสดงความคิดเห็น


สมการ = ถ้ารูปที่เห็นไม่ชัดเจนคลิกที่นี่