เห็นด้วยหรือไม่ การเล่นเกมส์ ช่วยพัฒนาสมอง??

จำนวนโหวตทั้งสิ้น 155 คน
ณ 20/09/2019 15:04
  1. เห็นด้วย
  2. ไม่เห็นด้วย
94.8%
1. เห็นด้วย
5.2%
2. ไม่เห็นด้วย

แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับโพล


แสดงความคิดเห็น


สมการ = ถ้ารูปที่เห็นไม่ชัดเจนคลิกที่นี่