GAT - PAT คืออะไร? ในระบบการ Admission

ลบ แก้ไข

 

 

 GAT  
 ย่อมาจาก  General  Aptitude  Test
 เป็นการทดสอบความถนัดทั่วไป  เพื่อวัดศักยภาพของนักเรียนที่จะเรียนมหาวิทยาลัย  โดยข้อสอบจะเน้นวิเคราะห์เป็นหลัก

  เนื้อหา
  ->  การอ่าน  เขียน  คิดวิเคาระห์และการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์  50%
  ->  การสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ  50%

ลักษณะข้อสอบ  GAT จะเป็นแบบปรนัยและอัตนัย
  ->  คะแนน  300  คะแนน  เวลาสอบ  3  ชั่วโมง
  ->  ข้อสอบเน้น  Content  Free  และ  Fair
  ->  เน้นความซับซ้อน (Complexity) มากกว่าความยาก
  ->  มีการออกข้อสอบเก็บไว้เป็นคลังข้อสอบ

จัดสอบปีละ  3  ครั้ง  (มีนาคม , กรกฎาคม, ตุลาคม )
  ->  คะแนนใช้ได้  2  ปี  เลือกใช้คะแนนที่ดีที่สุด  (สอบได้ตั้งแต่ม.4)


===================================================

 

 PAT  
 ย่อมาจาก   Professional  Aptitude  Test
 เป็นการสอบวัดความถนัดเฉพาะทางวิชาชีพ  แบ่งเป็นทั้งหมด  6  ชุด  ประกอบด้วย

  PAT 1  วัดศักยภาพทางคณิตศาสตร์
  -> เนื้อหา   เช่น  Algebra, Probability and Statistics, Conversion, Geometry, Trigonomentry, Calculus  ฯลฯ
  ->  ลัษณะข้อสอบ  Perceptual  Ability, Calculation  skills, Quantitative  Reasoning, Math Reading Skills

  PAT 2  วัดศักยภาพทางวิทยาศาสตร์
  ->  เนื้อหา   ชีววิทยา, เคมี, ฟิสิกส์, Earth Sciences, Environment, ICT ฯลฯ
  ->  ลักษณะข้อสอบ   Perceptual  Ability, Sciences  Reading  Ability, Science  Problem  Solving  Ability ฯลฯ

  PAT 3  วัดศักยภาพทางวิศวกรรมศาสตร์
    ->  เนื้อหา   เช่น  Engineering  Mathematics,Engineering Sciences, Life  Sciences, IT ฯลฯ
    ->  ลักษณะข้อสอบ   Engineering  Aptitude  i.e.  Multidimensional  Preceptual  Ability, Calculation  Skills, Engineering  Reading  Ability, Engineering  Problem  Solving  Ability

  PAT 4  วัดศักยภาพทางสถาปัตยกรรมศาสตร์
    ->  เนื้อหา   เช่น   Architectural  Math  and Sciences ฯลฯ
    ->  ลักษณะข้อสอบ  Space  Relations, Multidimensional  Perceptual  Ability, Architectural  Problem  Solving  Ability

  PAT 5  วัดศักยภาพทางครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์
    ->  เนื้อหา  เช่น ความรู้ในเนื้อหาภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมวิทยา มานุษยวิทยา สุขศึกษา ศิลปะ สิ่งแวดล้อม  ฯลฯ
    ->  ลักษณะข้อสอบ  ครุศาสตร์ (Pedagogy), ทักษะการอ่าน (Reading  Skills), ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษาของประเทศไทย  การแก้ปัญหาที่เกิดจากนักเรียน  ครู  ผู้บริหารโรงเรียน  ฯลฯ

  PAT 6  วัดศักยภาพทางศิลปกรรมศาสตร์
    ->  เนื้อหา   เช่น  ทฤษฎีศิลปะ (ทัศนศิลป์  ดนตรี  นาฏศิลป์) ความรู้ทั่วไปทางศิลป์  ฯลฯ
    ->  ลักษณะข้อสอบ   ความคิดสร้างสรรค์  ฯลฯ

  PAT 7  วัดศักยภาพทางภาษาต่างประเทศที่  2
    ->  เนื้อหา   จะเป็นพื้นฐานการเรียนต่อ  เช่น  Grammar, Vocabulary Culture, Pronunciation Functions
    ->  ลักษณะข้อสอบ   Paraphasing, Summarizing Applying Concepts and Principles, Problem Solving skills, Critical Thinking skills, Questioning skills, Analytical skills

ลักษณะข้อสอบ PAT
- จะเป็นปรนัย และอัตนัย
- เน้นความซับ ซ้อน (Complexity) มากกว่า ความยาก
- มีการออกข้อสอบเก็บไว้ในคลังข้อ สอบ

จัดสอบ
- เมื่อนักเรียนอยู่ชั้น ม.6 โดยจัดสอบปีละ 2 ครั้ง
- คะแนนใช้ได้ 2 ปี เลือกใช้คะแนนที่ดีที่ สุด

================================================

 

 

 

Admission คืออะไร

Admission คือ ระบบกลางการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ( Central University Admissions System: CUAS) หรือระบบแอดมิสชั่นส์กลาง ที่ใช้ทำการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาปีการศึกษา 2549 แทนระบบเอ็นทรานซ์ที่ใช้อยู่เดิม โดยมีองค์ประกอบเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยดังนี้

1.  ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า ( GPAX) ให้ค่าน้ำหนัก 10%

2.  ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ (GPA) 3-5 กลุ่มจาก 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยในปีการศึกษา 2549 ให้ค่าน้ำหนัก 20% ในปีการศึกษา 2550 ให้ค่าน้ำหนัก 30% และในปีการศึกษา 2551 ให้ค่าน้ำหนัก 40%

3.  ผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน ( Ordinary National Educational Test : O-NET) ประกอบด้วยกลุ่มสาระการเรียนรู้ 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยในปีการศึกษา 2549 ให้ค่าน้ำหนักรวมไม่เกิน 35-70%, ในปีการศึกษา 2550 ให้ค่าน้ำหนักรวมไม่เกิน 30-60% และในปีการศึกษา 2551 ให้ค่าน้ำหนักรวมไม่เกิน 25-50%

4.  ผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นสูง ( Advanced National Educational Test : A-NET) และ/หรือวิชาเฉพาะไม่เกิน 3 วิชา โดยในปีการศึกษา 2549 ให้ค่าน้ำหนักรวมไม่เกิน 0-35%, ในปีการศึกษา 2550 ให้ค่าน้ำหนักรวมไม่เกิน 0-30% และในปีการศึกษา 2551 ให้ค่าน้ำหนักรวมไม่เกิน 0-25%


ทั้งนี้องค์ประกอบที่ 1 และ 2 จะต้องถ่วงน้ำหนักโดยผลสอบ O-NET เป็นรายบุคคลก่อนนำไปใช้ โดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติจะเป็นผู้จัดสอบ O-NET และ A-NET

 

================================================

จำนวนที่เปิดรับ    110,586  รับตรง   = 66,317     Admission = 44,269

รับตรง  =  60%   ดังนั้น มาเตรียมความพร้อมก่อนสอบตรงดีกว่า

การเตรียมความพร้อมและเทคนิคในการสอบตรง

การสอบตรงในปัจจุบันประกอบด้วย  3  รูปแบบหลัก
แบบที่ 1  ผ่านคุณสมบัติ  ->  สอบข้อเขียน -> สอบสัมภาษณ์ + ดู Portfolio
แบบที่ 2  ผ่านคุณสมบัติ  ->  สอบข้อเขียน  + O-NET, A-NET -> สอบสัมภาษณ์  + ดู Portfolio
แบบที่ 3  ผ่านคุณสมบัติ  -> สอบสัมภาษณ์  + ดู Portfolio

คุณสมบัติ
         ในการสอบตรง มหาวิทยาลัยจะพิจารณานักเรียนที่มีคุณสมบัติและความสามารถตรงกับความต้องการของคณะหรือสาขาเพื่อที่นักเรียนจะประสบความสำเร็จในการเรียนและการทำงานต่อไป

การสอบข้อเขียน
          ข้อสอบในการสอบตรงของแต่ละมหาวิทยาลัยนั้นจะแตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับว่าโครงการนั้นต้องการนักเรียนที่มีความสามารถด้านใด   เช่น สอบตรงนิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยก็จะต้องการนักเรียนที่มีความสนใจด้านกฎหมาย มีความสามารถในการจับใจความ

การสอบสัมภาษณ์      
             โดยส่วนมากจะเป็นลักษณะการสอบสัมภาษณ์ทางวิชาการและการสอบสัมภาษณ์เพื่อประเมินความพร้อมและความสนใจในคณะหรือสาขา ของมหาวิทยาลัยนั้นๆ
            การสอบสัมภาษณ์ทางวิชาการ      จะเป็นการถามตอบเชิงวิชาการ  ลักษณะข้อสอบเหมือนข้อสอบอัตนัยโดยข้อสอบจะเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับพื้นฐานในการศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย ดังนั้น  นักเรียนต้องเตรียมพร้อมโดยศึกษารายละเอียดรายวิชาที่ต้องเรียนของคณะหรือสาขานั้น
            การสอบสัมภาษณ์เพื่อประเมินความพร้อมความสนใจ      จะเป็นการสอบเพื่อวัดความพร้อมและความสนใจของนักเรียนว่ามีความสนใจที่จะเข้าเรียนมากน้อยเพียงไร  คำถามที่มักพบบ่อยเช่น  "ทราบหรือไม่ว่าคณะนี้เรียนเกี่ยวกับอะไร?"

Portfolio
     อีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญและนักเรียนจะต้องเตรียมไปในวันสอบสัมภาษณ์ คือ แฟ้มสะสมงานหรือ Portfolio ซึ่งจะเป็นส่วนช่วยให้คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกได้ง่ายขึ้น  ที่สำคัญ "คุณภาพสำคัญกว่าปริมาณ" ต้องเป็นผลงานที่เกี่ยวข้องกับคณะหรือสาขาที่เรากำลังจะไปสัมภาษณ์จึงจะดีที่สุด

ภาพประกอบจากอินเตอร์เน็ต

ขอขอบคุณข้อมูลดีดีแบบนี้จาก : http://board.pecschool.net

 โดย EZ-Friends ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 16 มี.ค. 52 14:48 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 40,849 ครั้ง


ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 40,849 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่ร่วมเป็นเพื่อน
Eduzones Social Network ที่นี่
Facebook Twitter Youtube

SUBSCRIBE TO EDUZONES.COM

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

TOP OF THE WEEK


คำฮิต

โรงเรียน7 วิชาสามัญ , enn gat pat 57 , open house ,Asean , twitter , เด็ก กยศ , กสพท , เกมคณิตศาสตร์ , เกมคิดเลข , อาเซียน , เกมส์คิดเลข , ขยายเวลา , ข่าวการศึกษาต่างประเทศ , ม.ต้น ,ข่าวอาเซียน , ค้นหาตัวเอง , ค่าย , คำขวัญวันเด็ก , เคล็ดลับเรียนเก่ง , ของเล่นเคลียริ่งเฮ้าส์ , โควตา , จุฬาฯ , วันสันติภาพไทยทุนการศึกษา , แท๊บเล็ต , เหรียญ 10คาถาชินบัญชร ประชาคมอาเซียน , ประโยชน์ของอินเตอร์เน็ต , ประวัติวันแม่ , เฟสบุ๊ค , ม.ทักษิณ , อาเซียน 10 ประเทศ , ม.รังสิต 57 , มมส 57 มศว. , มหาวิทยาลัยนเรศวร , มหาวิทยาลัยพะเยา , รับตรง เกษตรศาสตร์ 57 , รับตรง มข 57 , ประกาศผลสอบ Admissions 57 ประถมศึกษารับตรงศิลปากร , เรียนต่อ , เรียนฟรี , ลาดกระบังฯ , เก็งคะแนน Admission 57 ,  เลื่อนเปิดเทอม ,อนุบาลวันตรุษจีน , สทศ , สมัคร clearing house , สอบตรง , อ.วิริยะ , เว็บโรงเรียนตัวอย่างงานวิจัย,ความคิดสร้างสรรค์ , เว็บสำเร็จรูป , เว็บหน่วยงาน , ทำเว็บฟรี , เว็บไซต์หน่วยงานราชการ , รายชื่อโรงเรียนทั่วประเทศ , โครงงานวิทยาศาสตร์ , สารสนเทศโทษของอินเตอร์เน็ต , GAT , PAT  , วันช้างไทย , วันสตรีสากล ณเดชน์ , เครื่องบินตก , อุ้มบุญ , โค้ชเช , วันสงกรานต์GAT/PAT ครั้งที่ 2/2557 , Ice Bucket Challenge , บัตรสอบ , เอเชียศึกษา , ไวรัสอีโบลา , บันทึกความดี , แฟ้มสะสมผลงาน , วันจักรี , วันรพี , Portfolio , ประกาศผล GAT/PAT 57 , วันอาสาฬหบูชาสทศ.Admission 57 , วันภาษาไทยแห่งชาติ , มุดพกความดี , วันแม่ , วันวิสาขบูชา , รับน้อง , เขียน Blog ที่ไหนดี ? ประกาศผลรับตรงโควตา ม.ศิลปากร ประกาศผลรับตรง ม.ธรรมศาสตร์ , U-NET , ประกาศผลธรรมศาสตร์ , ประกาศผลจุฬา , ประกาศผลศิลปากร โควตา 28 จังหวัด , Variety , เลิกบุหรี่ , ยืนยันสิทธิ์ , วันสุนทรภู่ , หย่า , วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ

คำค้นหา

สอบตรง , อาเซียน , มหาวิทยาลัย ,โรงเรียน , ศึกษาต่อ , asean , ศึกษาต่อต่างประเทศ , ทุนการศึกษา , เรียนต่อ , ประชาคมอาเซียน, ข่าวบันเทิง, คำราชาศัพท์, สพฐ, กยศ, ความรู้ ประถมศึกษา , ข่าวอาเซียน วิชาการ, portfolio แฟ้มผลงาน , ความรู้ มัธยมปลาย , โครงงานวิทย์ , ประวัติอาเซียน , ความรู้ , วิชาการ , อาจารย์วิริยะ , สาขาแห่งอนาคต , ดูหนัง หนังใหม่ ดูหนังออนไลน์ movie , เหรียญ 10ฟังเพลง เพลงใหม่ ฟังเพลงออนไลน์ เพลงฮิต , ดูทีวีย้อนหลัง ดูทีวี ดูทีวีออนไลน์ , ดูดวง ดวง ทำนายฝัน ดูดวงรายวัน , วันสันติภาพไทยรถยนต์มือสอง เครื่องเสียงรถยนต์ รถยนต์ , การ์ตูน รูปการ์ตูน ภาพการ์ตูน คลิปการ์ตูน , ข่าวบันเทิง ข่าวกีฬา ข่าวไทยรัฐ , ทวิสเตอร์ twitter วิธีเล่น twitter , เฟสบุ๊ค facebook คือ facebook วิธีเล่น facebook , ร้านอาหาร ร้านอาหารในกรุงเทพ ร้านอาหารแนะนำ ร้านอาหารเกาหลี , การ์ตูน , ซุปซิป ดารา , ผลบอล, ข่าว IT, หาเพื่อน , ข่าว, AEC, รถ, แบบทดสอบ, รูปภาพ , เกมส์รถแข่ง, เกมส์แต่งตัว หนังสือพิมพ์ , ข่าวประชาสัมพันธ์, วาเลนไทน์ , wallpaper , wallpaper น่ารัก , รับทำเว็บไซต์ , Hosting , รถมือสอง , รูปดารา , ประเมินโอกาสติดแอดมิชชัน , ภาพเคลื่อนไหว , ดูดวง , นิยาย , เกม , หางาน , เขียน Blog ที่ไหนดี? , แม่เหล็ก , เกมส์, สถานที่ท่องเที่ยว , สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย , Thailand Travel โหลดเพลง , งานราชการ , งาน , เกมส์จับคู่ Ice Bucket Challenge , เกมส์จับคู่ผลไม้ , เกมส์ปลูกผัก , เกมขุดทอง , อุ้มบุญเกมส์แข่งรถ , เกมส์ทำอาหาร , ประกาศผลสอบ Admissions 57 , เว็บไซต์โรงเรียน,ความคิดสร้างสรรค์ , เว็บไซต์หน่วยงานราชการ , เก็งคะแนน Admission 57 ,  สารสนเทศ , วันวาเลนไทน์ , นิทาน , กสพท , วันศิลปินแห่งชาติ , รับตรง ม.เกษตร 57 , Varietyโทษของอินเตอร์เน็ต , GAT , PAT , วันแม่ , แฟ้มสะสมผลงาน , อุเทนถวาย , เครื่องบินตก , ประกาศผล O-NET ม.6 , โค้ชเช , วันสงกรานต์ , วันรพี , บัตรสอบ , GAT/PAT ครั้งที่ 2/2557 , เคลียริ่งเฮาส์เอเชียศึกษา , ไวรัสอีโบลา , อักษร ศิลปากร , วันโกหก , บันทึกความดี , Portfolioสมุดพกความดี , บริจาคโลหิตวันจักรี , โปรแกรมสร้างแฟ้มสะสมผลงาน , วันอาสาฬหบูชา , ประกาศผล GAT/PAT 57 , สทศ. , Admission 57 , วันภาษาไทยแห่งชาติ ,  , วันแม่แห่งชาติ , วันวิสาขบูชา , วันงดสูบบุหรี่โลก , ประกาศผลรับตรงโควตา 28 จังหวัด ม.ศิลปากรประกาศผลรับตรง ม.ธรรมศาสตร์ ,  U-NET , ประกาศผลจุฬา , กฏอัยการศึก , รัฐประหาร , วาไรตี้ , ประกาศผล , เลิกบุหรี่ , ยืนยันสิทธิ์ , เคลียริ่งเฮ้าส์ , วันสุนทรภู่ , หย่า , รับน้อง , วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติณเดชน์

เรื่องมาใหม่