การเชื่อมต่อเน็ต

ลบ แก้ไข

1.การเชื่อมต่อInternetแบบ ISDN(Integrated services digital network)
          เป็นการเชื่อมต่อสายโทรศัพท์ระบบใหม่ที่รับส่งสัญญาณเป็นดิจิทัลทั้งหมด อุปกรณ์และชุมสายโทรศัพท์จะเป็นอุปกรณ์ที่สนับสนุนระบบของ ISDN โดยเฉพาะ ไม่ว่าจะเป็นเครื่องโทรศัพท์ และโมเด็มสำหรับ ISDN
องค์ประกอบของการต่ออินเตอร์เน็ตด้วยระบบโทรศัพท์ ISDN
          1.Network Terminal (NT) เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ต่อจากชุมสาย ISDN เข้ากับอุปกรณ์ดิจิทัลของISDN โดยเฉพาะเช่น เครื่องโทรศัพท์ดิจิทัล เครื่องแฟกซ์ดิจิทัล
          2. Terminal adapter (TA) เป็นอุปกรณ์แปลงสัญญาณเพื่อใช้ต่อ NT เข้ากับอุปกรณ์ที่ใช้กับโทรศัพท์บ้านระบบเดิม และทำหน้าที่เป็น ISDN modem ที่ความเร็ว 64-128 Kbps
         3. ISDN card เป็นการ์ดที่ต้องเสียบในแผงวงจรหลักในคอมพิวเตอร์เพื่อต่อกับ NTโดยตรง ในกรณีที่ไม่ใช้ Terminal adapter
         4. ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตผ่านคู่สาย ISDN (ISDN ISP) เช่น KSC, Internet Thailand,Lox Info, JI-Net ฯลฯ ซึ่งผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตเหล่านี้จะทำการเช่าคู่สาย ISDN กับองค์การโทรศัพท์ (บริษัท ทศท. คอร์ปอเรชั่น จำกัด มหาชน )
2. บริการอินเตอร์เน็ตผ่านเคเบิลโมเด็ม
(Cable Modem)
          เป็นการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตด้วยความเร็วสูง โดยไม่ใช้สายโทรศัพท์ แต่อาศัยเครือข่ายของผู้ให้บริการเคเบิลทีวีความเร็ว ของการใช้เคเบิลโมเด็มในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตจะทำให้ความเร็วสูงถึง 2/10 Mbps นั้น คือ ความเร็วในการอัพโหลด ที่ 2 Mbpsและความเร็วในการ ดาวน์โหลด ที่ 10 Mbps แต่ปัจจุบันยังเปิดให้บริการอยู่ที่ 64/256 Kbps
องค์ประกอบของการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตด้วยเคเบิลโมเด็ม
          1.ต้องมีการเดินสายเคเบิลจากผู้ให้บริการเคเบิล มาถึงบ้าน ซึ่งเป็นสายโคแอกเชียล (Coaxial )
          2. ตัวแยกสัญญาณ (Splitter) ทำหน้าที่แยกสัญญาณคอมพิวเตอร์ผ่านเคเบิลโมเด็ม
          3. Cable modem ทำหน้าที่แปลงสัญญาณ
          4. ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตผ่านเคเบิลโมเด็ม ในปัจจุบัน มีเพียงบริษัทเดียว คือ บริษัทเอเชียมัลติมีเดีย ในเครือเดียวกับบริษัทเทเลคอมเอเชีย ผู้ให้บริการ Asia Net
3. บริการอินเตอร์เน็ตผ่านระบบโทรศัพท์ ADSL(Asymmetric Digital Subscriber Loop)
          ADSL เป็นการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านสายโทรศัพท์แบบเดิม แต่ใช้การส่งด้วยความถี่สูงกว่าระบบโทรศัพท์แบบเดิม ชุมสายโทรศัพท์ที่ให้บริการหมายเลข ADSL จะมีการติดตั้งอุปกรณ์ คือ DSL Access Module เพื่อทำการแยกสัญญาณความถี่สูงนี้ออกจากระบบโทรศัพท์เดิม และลัดเข้าเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตโดยตรง ส่วนผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ตจะต้องมี ADSL Modem ที่เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ ความเร็วในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ผ่าน ADSL จะมีความเร็วที่ 64/128 Kbps (อัพโหลด ที่ 64 Kbps และ ดาวน์โหลด ที่ 128 Kbps) และที่ 128/256 Kbps (อัพโหลด ที่ 128 Kbps และ ดาวน์โหลด ที่ 256 Kbps) ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการเลือกใช้บริการ

องค์ประกอบของการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตด้วย ADSL
        1. ADSL modem ทำหน้าที่ในการแปลงสัญญาณ
        2. Splitter ทำหน้าที่แยกสัญญาณความถี่สูงของ ADSL จากสัญญาณโทรศัพท์แบบธรรมดา
        3. ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตผ่าน ADSL ประกอบด้วย Asia Net, Loxinfo, KSC, CS Internet,Anet, Samart, JI-Net
      
4.บริการอินเทอร์เน็ตผ่านดาวเทียม
(Satellite Internet)
          เป็นบริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงอีกประเภทหนึ่ง ซึ่งในปัจจุบันใช้การส่งผ่านดาวเทียมแบบทางเดียว (One way) คือ จะมีการส่งสัญญาณมายังผู้ใช้ (download)ด้วยความเร็วสูงในระดับเมกะบิตต่อวินาทีแต่การส่งสัญญาณกลับไป หรือการอัพโหลด จะทำได้โดยผ่านโทรศัพท์แบบธรรมดา ซึ่งจะได้ความเร็วที่ 56 Kbps การใช้บริการอินเตอร์เน็ตผ่านดาวเทียมอาจได้รับการรบกวนจากสภาพอากาศได้ง่าย

องค์ประกอบของการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตด้วยดาวเทียม
       1. จานดาวเทียมขนาดเล็ก
       2. อุปกรณ์รับสัญญาณจากดาวเทียมเพื่อแปลงเข้าสู่คอมพิวเตอร์
       3. โมเด็มธรรมดา พร้อมสายโทรศัพท์ 1 คู่สาย เพื่อส่งสัญญาณกลับ (Upload)
       4. ผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ตผ่านดาวเทียม ในปัจจุบันมีเพียงรายเดียว คือ CS Internet ในเครื่อชินคอร์ปอเรชั่น
     
5.การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแบบวงจรเช่า
(Leased Line)

         Leased Line เป็นเครือข่ายส่วนบุคคลให้บริการอินเทอร์เน็ตที่มีประสิทธิภาพสูงสำหรับ องค์กร หรือหน่วยงานที่ต้องการความเสถียร ในการ เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตตลอด 24 ชม. และยังเลือกระดับความเร็วของการรับ-ส่งข้อมูลได้ตามความต้องการ ปริมาณข้อมูลที่รับ-ส่งไม่มีจำกัดปริมาณ อีกทั้งพื้นที่ให้บริการยังครอบคลุมทั่ประเทศอีกด้วย ทำให้ได้รับความสะดวกในการบริหารข้อมูลขององค์กร, จัดการระบบในองค์กรได้อย่าง เต็มประสิทธิภาพ และให้พนักงานสามารถเข้ามาทำงานเมื่ออยู่ภายนอกองค์กรได้ โดยเตรียมแค่โมเด็ม และอุปกรณ์ประเภAccess Server หรือ Terminal Server รองรับการส่งข้อมูลผ่านคู่สายโทรศัพท์ ทำให้บริหารงาน ได้แม้ติดต่องาน อยู่ภายนอก นี้เป็นคุณสมบัติเบื้องต้นของ Leased Line ที่เป็นบริการคุณภาพจาก CS Loxinfo นอกจากนี้ บริการ Leased Line ยังมีบริการเสริมที่ช่วยให้การบริหารจัดการระบบขององค์กร คุณสะดวกขึ้น ทั้งด้าน Security และ Managed Server เป็นต้น การบริการของ CSLoxinfo จะมีทีมงานมืออาชีพให้คำปรึกษา และขอแนะนำ กับองค์กรของคุณตลอดเวลา
         Corporate Leased Line เหมาะกับ บริษัท, หน่วยงานราชการ, หรือองค์กรต่าง ๆ ที่จำเป็นใช้ อินเทอร์เน็ต ที่มีคุณภาพสูงในการทำงาน สำคัญ เช่น
   
     1. มีงานสำคัญที่ต้องอาศัยการรับส่งอีเมล์ เวบ หรือรับส่งข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ต
     2. มีเซิร์ฟเวอร์ในองค์กรเชื่อมต่อกับ อินเทอร์เน็ต เช่น เมล์หรือเวบเซิร์ฟเวอร์
     3. มีคอมพิวเตอร์จำนวนมากเชื่อมต่อ อินเทอร์เน็ต
อ้า่งอิง   http://naum8080.blogspot.com/
 loading...


โดย TD.mwk.thewinner ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 4 มี.ค. 54 10:53 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 9,881 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 9,881 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องล่าสุด
advertisement