นักเรียน โรงเรียน พระราชทานปี 2550

ลบ แก้ไข

รายชื่อนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา ที่ได้รับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๐

นักเรียนรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๐

กลุ่มจังหวัดที่ ๑ ระดับประถมศึกษา

ขนาด ชื่อนักเรียน สถานศึกษา อำเภอ จังหวัด สังกัด

เล็ก เด็กหญิงปรียาภรณ์ บัววัจนา โรงเรียนวัดบัวปากท่า บางเลน นครปฐม สพฐ.

กลาง เด็กหญิงวรยา สินธนไพศาล โรงเรียนวัดคลองขุนศรี ไทรน้อย นนทบุรี สพฐ.

ใหญ่ เด็กหญิงวรรณวเรศ บุญคง โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี เมืองนนทบุรี นนทบุรี สพฐ.

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ขนาด ชื่อนักเรียน สถานศึกษา อำเภอ จังหวัด สังกัด

เล็ก เด็กชายรัตน์ ปทุมรัตน์ โรงเรียนพิชญศึกษา ปากเกร็ด นนทบุรี สช.สป.

กลาง นายอาภากร โพธิ์สุข โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา ลำลูกกา ปทุมธานี สพฐ.

ใหญ่ เด็กหญิงนภัสสร เขื่อนยัง โรงเรียนสายปัญญารังสิต ธัญบุรี ปทุมธานี สพฐ.

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ขนาด ชื่อนักเรียน สถานศึกษา อำเภอ จังหวัด สังกัด

เล็ก นางสาวกฤติมา สันติวัฒนา โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล เมือง สมุทรปราการ

สมุทรปราการ สช. สป.

กลาง นางสาวบุศราพร สุรจารุสาร โรงเรียนสามพรานวิทยา สามพราน นครปฐม สพฐ.

ใหญ่ นางสาวณัชชา ทิพฉากฉลัก โรงเรียนสายปัญญารังสิต ธัญบุรี ปทุมธานี สพฐ.

กลุ่มจังหวัดที่ ๒ ระดับประถมศึกษา

ขนาด ชื่อนักเรียน สถานศึกษา อำเภอ จังหวัด สังกัด

เล็ก เด็กชายจิรายุส ขาวสังข์ โรงเรียนวัดสุนทรวารี โคกโพธิ์ ปัตตานี สพฐ.

กลาง เด็กหญิงบาจรีย์ สินฉิม โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดประชาภิรมย์)

เมืองนราธิวาส นราธิวาส อปท.

ใหญ่ เด็กหญิงอรอุทัย นิลนาม โรงเรียนอนุบาลยะลา เมืองยะลา ยะลา สพฐ.

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ขนาด ชื่อนักเรียน สถานศึกษา อำเภอ จังหวัด สังกัด

เล็ก นางสาวอารียา มาเล็ก โรงเรียนเทศบาล ๓ (วิมุกตายนวิทยา)

สุไหงโก-ลก นราธิวาส อปท.

กลาง เด็กชายพลวัฒน์ เกื้อขำ โรงเรียนโพธิ์คีรีราชศึกษา โคกโพธิ์ ปัตตานี สพฐ.

ใหญ่ นายชินภัทร ตันติสุวรรณโณ โรงเรียนสตรียะลา เมืองยะลา ยะลา สพฐ.

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ขนาด ชื่อนักเรียน สถานศึกษา อำเภอ จังหวัด สังกัด

เล็ก นางสาวจุฑามาศ ทองเพชร โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง ๒ เมืองยะลา ยะลา สพฐ.

กลาง นายอลัน สาดีน โรงเรียนควนโดนวิทยา ควนโดน สตูล สพฐ.

ใหญ่ นางสาวศันสนีย์ สว่างโรจน์ โรงเรียนเบตง “วีระราษฎร์ประสาน” เบตง ยะลา สพฐ.

กลุ่มจังหวัดที่ ๓ ระดับประถมศึกษา

ขนาด ชื่อนักเรียน สถานศึกษา อำเภอ จังหวัด สังกัด

เล็ก เด็กหญิงศุภลักษณ์ ละเอียด โรงเรียนเทศบาล ๒ (บ้านอู่มาด) บ้านนาสาร

สุราษฎร์ธานี อปท.

กลาง เด็กหญิงสิทธินี แสวงศรี โรงเรียนสำนักสงฆ์ศรีวิชัย รัตภูมิ สงขลา สพฐ.

ใหญ่ เด็กหญิงธัญลักษณ์ วัชราเวคิน โรงเรียนสุวรรณวงศ์ หาดใหญ่ สงขลา สช.สป.

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ขนาด ชื่อนักเรียน สถานศึกษา อำเภอ จังหวัด สังกัด

เล็ก นางสาวลัดดาวัลย์ ยาจาติ โรงเรียนวัดท้ายสำเภา พระพรหม นครศรีธรรมราช สพฐ.

กลาง เด็กหญิงภันทิลา สายบัณฑิต โรงเรียนธิดานุเคราะห์ หาดใหญ่ สงขลา สช.สป.

ใหญ่ นางสาวอุ้มฝัน ศิริคติธรรม โรงเรียนมหาวชิราวุธ เมืองสงขลา สงขลา สพฐ.

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ขนาด ชื่อนักเรียน สถานศึกษา อำเภอ จังหวัด สังกัด

เล็ก นายเทียนชัย สว่างรัตน์ โรงเรียนปัญญาวุธ ควนขนุน พัทลุง สพฐ.

กลาง นางสาวกาญจนา มีหมื่นพล โรงเรียนนิคมควนขนุนวิทยา ป่าพะยอม พัทลุง สพฐ.

ใหญ่ นายรุตจิโรจน์ สุขาทิพย์ โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก ฉวาง นครศรีธรรมราช สพฐ.

กลุ่มจังหวัดที่ ๔ ระดับประถมศึกษา

ขนาด ชื่อนักเรียน สถานศึกษา อำเภอ จังหวัด สังกัด

เล็ก เด็กหญิงสุวรรณี หวลศรีทัย โรงเรียนบ้านกะทู้ กะทู้ ภูเก็ต สพฐ.

กลาง เด็กหญิงอินทิรา หนูฤกษ์ โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดควนขัน) เมืองตรัง ตรัง อปท.

ใหญ่ เด็กหญิงจุฑาทิพย์ ตันประดิษฐ์ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต เมืองภูเก็ต ภูเก็ต อปท.

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ขนาด ชื่อนักเรียน สถานศึกษา อำเภอ จังหวัด สังกัด

เล็ก เด็กหญิงเกวลิน กีรติวุฒิพงศ์ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต เมืองภูเก็ต ภูเก็ต อปท.

กลาง นายจิระพงษ์ เขตตะเคียน โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ เมืองตรัง ตรัง สช.สป.

ใหญ่ เด็กหญิงชนิกานต์ กัลยวณิชย์ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล เมืองกระบี่ กระบี่ สพฐ.

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ขนาด ชื่อนักเรียน สถานศึกษา อำเภอ จังหวัด สังกัด

เล็ก นางสาวสุลาวรรณ์ เสวตจันทร์ โรงเรียนปากจั่นวิทยา กระบุรี ระนอง สพฐ.

กลาง นางสาวศรัญญา ชัยวิสูตร โรงเรียนกระบุรีวิทยา กระบุรี ระนอง สพฐ.

ใหญ่ นายเจษฎา จริยา โรงเรียนสตรีภูเก็ต เมืองภูเก็ต ภูเก็ต สพฐ.

กลุ่มจังหวัดที่ ๕ ระดับประถมศึกษา

ขนาด ชื่อนักเรียน สถานศึกษา อำเภอ จังหวัด สังกัด

เล็ก เด็กหญิงณัฐริกา ราชสิงโห โรงเรียนวัดช่องลาภ (โชคลาภประชาพัฒนา) บ้านคา ราชบุรี สพฐ.

กลาง ไม่มีนักเรียนได้รับรางวัลพระราชทาน

ใหญ่ เด็กหญิงกมลชนก ปิ่นปรีชาชัย โรงเรียนสุพรรณภูมิ เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี สพฐ.

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ขนาด ชื่อนักเรียน สถานศึกษา อำเภอ จังหวัด สังกัด

เล็ก เด็กหญิงปิยธิดา เฉียบแหลม โรงเรียนเซนต์โยเซฟเพชรบุรี เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี สช.สป.

กลาง ไม่มีนักเรียนได้รับรางวัลพระราชทาน

ใหญ่ นางสาวใบบุญ สกุลกรุณาอารีย์ โรงเรียนสงวนหญิง เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี สพฐ.

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ขนาด ชื่อนักเรียน สถานศึกษา อำเภอ จังหวัด สังกัด

เล็ก นายปรีชา ทรัพย์ย้อย โรงเรียนท่ามะขามวิทยา โพธาราม ราชบุรี สพฐ.

กลาง นายสุธาวี กลิ่นอุบล โรงเรียนวัดจันทราวาส (ศุขประสารราษฏร์) เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี สพฐ.

ใหญ่ นายสมเกียรติ เวชการ โรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย อัมพวา สมุทรสงคราม สพฐ.

กลุ่มจังหวัดที่ ๖ ระดับประถมศึกษา

ขนาด ชื่อนักเรียน สถานศึกษา อำเภอ จังหวัด สังกัด

เล็ก เด็กหญิงอักษรสวรรค์ ช่วยเงิน โรงเรียนไกรราษฏร์วิทยา หันคา ชัยนาท สพฐ.

กลาง เด็กหญิงมณีรัตน์ สุขจันทร์ โรงเรียนวัดศรีสโมสร หนอง มะโมง ชัยนาท สพฐ.

ใหญ่ เด็กหญิงณัฐฏฎาธรณ์ ลิ้มสกุล โ รงเรียนบรรจงรัตน์ เมืองลพบุรี ลพบุรี สช.สป.

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ขนาด ชื่อนักเรียน สถานศึกษา อำเภอ จังหวัด สังกัด

เล็ก นางสาวสุรีพร กิจประสงค์ โรงเรียนวัดวังชะโด บางซ้าย พระนครศรีอยุธยา สพฐ.

กลาง เด็กหญิงน้ำเพชร เอนกลาภ โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา พระนครศรีอยุธยา

พระนครศรีอยุธยา สช.สป.

ใหญ่ เด็กหญิงพูธิตา สินณรงค์ โรงเรียนเสาไห้ “วิมลวิทยานุกูล” เสาไห้ สระบุรี สพฐ.

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ขนาด ชื่อนักเรียน สถานศึกษา อำเภอ จังหวัด สังกัด

เล็ก นางสาวอมรา วาอุทัศน์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย หนองขาหย่าง อุทัยธานี สพฐ.

กลาง นางสาวขวัญเรือน พานแก้ว โรงเรียนท่าหลวงวิทยาคม ท่าหลวง ลพบุรี สพฐ.

ใหญ่ นางสาวสุดาพร ไชยบุตร โรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑“ บางปะอิน

พระนครศรีอยุธยา สพฐ.

กลุ่มจังหวัดที่ ๗ ระดับประถมศึกษา

ขนาด ชื่อนักเรียน สถานศึกษา อำเภอ จังหวัด สังกัด

เล็ก เด็กหญิงฐานิดา มีรอด โรงเรียนวัดสว่าง ลับแล อุตรดิตถ์ สพฐ.

กลาง เด็กหญิงธวัลพร ศรีจันทร์มาก โรงเรียนชุมชนด่านวิทยา เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ สพฐ.

ใหญ่ เด็กหญิงชีวภัฏ หลวงฟอง โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ สพฐ.

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ขนาด ชื่อนักเรียน สถานศึกษา อำเภอ จังหวัด สังกัด

เล็ก เด็กชายวรดนย์ สุนรกุมภ์ โรงเรียนบ้านข่อยสูง ตรอน อุตรดิตถ์ สพฐ.

กลาง เด็กหญิงบุญรักษา สมุทร โรงเรียนวังทองพิทยาคม วังทอง พิษณุโลก สพฐ.

ใหญ่ เด็กหญิงอภิชญา ภักดีไพฑูรย์ โรงเรียนตะพานหิน ตะพานหิน พิจิตร สพฐ.

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ขนาด ชื่อนักเรียน สถานศึกษา อำเภอ จังหวัด สังกัด

เล็ก นายชัยณรงค์ พิฤก โรงเรียนวังสำโรงวังหว้า ตะพานหิน พิจิตร สพฐ.

กลาง นายวินิจ เกิดเพ็ง โรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา วัดโบสถ์ พิษณุโลก สพฐ.

ใหญ่ นายสุรพงศ์ อินแก้ว โรงเรียนอุตรดิตถ์ เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ สพฐ.

กลุ่มจังหวัดที่ ๘ ระดับประถมศึกษา

ขนาด ชื่อนักเรียน สถานศึกษา อำเภอ จังหวัด สังกัด

เล็ก เด็กหญิง ณ หฤทัย เปลื้องอภัย โรงเรียนอนุบาลสุภาพวิทยา ท่าวังผา น่าน สช.สป.

กลาง เด็กหญิงวรรณรัตน์ ณ ลำพูน โรงเรียนสวนเด็กสันกำแพง สันกำแพง เชียงใหม่ สช.สป.

ใหญ่ เด็กหญิงกุลนิษฐ์ พุทธรักษา โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ (เทศบาลบ้านภูมินทร์)

เมืองน่าน น่าน อปท.

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ขนาด ชื่อนักเรียน สถานศึกษา อำเภอ จังหวัด สังกัด

เล็ก เด็กชายบดินทร์ สุดใจ โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ เมืองลำพูน ลำพูน อปท.

กลาง เด็กชายอรรถพล ปัญญายิ่ง โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ หางดง เชียงใหม่ สพฐ.

ใหญ่ เด็กชายสุรภาพ ฉิมพลีย์ โรงเรียนวชิรวิทย์ ฝ่ายมัธยม เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ สช.สป.

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ขนาด ชื่อนักเรียน สถานศึกษา อำเภอ จังหวัด สังกัด

เล็ก นางสาวปานหทัย ยาดิบ โรงเรียนแม่พริกวิทยา แม่พริก ลำปาง สพฐ.

กลาง นายธงชัย คำอ้ายด้วง โรงเรียนนาหมื่นพิทยาคม นาหมื่น น่าน สพฐ.

ใหญ่ นายอิทธิพล ศรีสองสม โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม เมืองเชียงราย เชียงราย สพฐ.

กลุ่มจังหวัดที่ ๙ ระดับประถมศึกษา

ขนาด ชื่อนักเรียน สถานศึกษา อำเภอ จังหวัด สังกัด

เล็ก ไม่มีนักเรียนได้รับรางวัลพระราชทาน

กลาง เด็กหญิงอาจารี มูลทิพย์ โรงเรียนพระบุบ้านหันราษฎร์ประสาทพระยืน ขอนแก่น สพฐ.

ใหญ่ เด็กหญิงธีรดา เตมียสถิต โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี เมืองอุดรธานี อุดรธานี สพฐ.

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ขนาด ชื่อนักเรียน สถานศึกษา อำเภอ จังหวัด สังกัด

เล็ก เด็กหญิงสิริดารา รัตนพรหม โรงเรียนทับกุงประชานุกูล หนองแสง อุดรธานี สพฐ.

กลาง เด็กหญิงณัฐณิชา อภิชนกิจ โรงเรียนเซนต์เมรี่ เมืองอุดรธานี อุดรธานี สช.สป.

ใหญ่ นายวิจักษ์ ยศปัญญา โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน เมืองขอนแก่น ขอนแก่น สพฐ.

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ขนาด ชื่อนักเรียน สถานศึกษา อำเภอ จังหวัด สังกัด

เล็ก นางสาวมยุรี วิบูลย์กุล โรงเรียนหนองแดงวิทโยดม กุมภวาปี อุดรธานี สพฐ.

กลาง นายณัฐพล คะบุญมั่ง โรงเรียนอมตวิทยา หนองสองห้อง ขอนแก่น สช.สป.

ใหญ่ นายธนัช พรหมเมตตา โรงเรียนศรีสงครามวิทยา วังสะพุง เลย สพฐ.

กลุ่มจังหวัดที่ ๑๐ ระดับประถมศึกษา

ขนาด ชื่อนักเรียน สถานศึกษา อำเภอ จังหวัด สังกัด

เล็ก เด็กหญิงศิริเนตร เกษียร โรงเรียนบ้านโพนขวาว หัวตะพาน อำนาจเจริญ สพฐ.

กลาง เด็กหญิงดาหวัน วิมโลดม โรงเรียนบ้านโคกเจริญ เลิงนกทา ยโสธร สพฐ.

ใหญ่ เด็กหญิงจิตตราพร จันทร์พันธ์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม

เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี สพฐ.

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ขนาด ชื่อนักเรียน สถานศึกษา อำเภอ จังหวัด สังกัด

เล็ก นางสาวกมลวรรณ ทามนตรี โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ (พินิจพิทยานุสรณ์)

เมืองนครพนม นครพนม อปท.

กลาง นางสาวเซลซิเลีย แอนเนท ลินด์ควิสท์ โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร คำเขื่อนแก้ว ยโสธร สพฐ.

ใหญ่ นางสาวพรรัตน์ กาญจนศิริรัตน์ โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร พนมไพร ร้อยเอ็ด สพฐ.

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ขนาด ชื่อนักเรียน สถานศึกษา อำเภอ จังหวัด สังกัด

เล็ก นายศิริพงษ์ ศรีมีเทียน โรงเรียนสามขาวิทยา โพนทราย ร้อยเอ็ด สพฐ.

กลาง นางสาวบุหลัน ปลายสวน โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูน มหาสารคาม สพฐ.

ใหญ่ นางสาวธัญวัชร ฉัตรอุทัย โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด สพฐ.

กลุ่มจังหวัดที่ ๑๑ ระดับประถมศึกษา

ขนาด ชื่อนักเรียน สถานศึกษา อำเภอ จังหวัด สังกัด

เล็ก เด็กชายสันติราษฎร์ ไพรป่า โรงเรียนบ้านตาหมื่น ขุนหาญ ศรีสะเกษ สพฐ.

กลาง เด็กหญิงสร้อยฟ้า เลายี่ปา โรงเรียนบ้านห้วยตามอญ ภูสิงห์ ศรีสะเกษ สพฐ.

ใหญ่ เด็กหญิงเอกไพลิน สิงห์ลา โรงเรียนศรีเทพบาล จัตุรัส ชัยภูมิ สช.สป.

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

เล็ก นางสาวอัจฉรี แสวงผล โรงเรียนโสตศึกษา จังหวัดสุรินทร์ปราสาท สุรินทร์ สพฐ.

กลาง นางสาวประภาวดี บุญช่วย โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วังหิน ศรีสะเกษ สพฐ.

ใหญ่ เด็กชายรชต สรณาคมน์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย เมืองนครราชสีมา

นครราชสีมา สพฐ.

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ขนาด ชื่อนักเรียน สถานศึกษา อำเภอ จังหวัด สังกัด

เล็ก นายเริงชัย บุญด้วง โรงเรียนตาเบาวิทยา ปราสาท สุรินทร์ สพฐ.

กลาง นายกิตติศักดิ์ เทพเกาะ โรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยา โนนสูง

นครราชสีมา สพฐ.

ใหญ่ นางสาววันกวี ประจงจิตร โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ สพฐ.

กลุ่มจังหวัดที่ ๑๒ ระดับประถมศึกษา

ขนาด ชื่อนักเรียน สถานศึกษา อำเภอ จังหวัด สังกัด

เล็ก เด็กหญิงกิตติพร เหลืองรุ่งรัส โรงเรียนวัดบางตลาด คลองเขื่อน ฉะเชิงเทรา สพฐ.

กลาง เด็กหญิงชญานี โชติสุวรรณ์ โรงเรียนวัดหนองคัน (ไจ พิทยาคาร)

ท่าใหม่ จันทบุรี สพฐ.

ใหญ่ เด็กหญิงรพีพร มโนรัตน์ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี เมืองชลบุรี ชลบุรี สพฐ.

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ขนาด ชื่อนักเรียน สถานศึกษา อำเภอ จังหวัด สังกัด

เล็ก เด็กหญิงกุลกานต์ สุขสำราญ โรงเรียนยอแซฟวิทยา ท่าใหม่ จันทบุรี สช.สป.

กลาง เด็กชายสรวิศ อุจจาภิมุข โรงเรียนธัมมสิริศึกษาสัตหีบ สัตหีบ ชลบุรี สช.สป.

ใหญ่ นายปกป้อง วงษ์สรรพ์ โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" แกลง ระยอง สพฐ.

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ขนาด ชื่อนักเรียน สถานศึกษา อำเภอ จังหวัด สังกัด

เล็ก นางสาวสุธาสินี โคกคำ โรงเรียนสิริราชอนุสรณ์ เมืองสระแก้ว สระแก้ว สพฐ.

กลาง นายชัยวัฒน์ เจริญกลิ่น โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม แหลมสิงห์ จันทบุรี สพฐ.

ใหญ่ นายจิรวัฒน์ เหมมี มาบตาพุดพันพิทยาคาร เมืองระยอง ระยอง สพฐ.

กลุ่มจังหวัดที่ ๑๓ ระดับประถมศึกษา

ขนาด ชื่อนักเรียน สถานศึกษา เขต จังหวัด สังกัด

เล็ก เด็กหญิงอินทิรา สุขพลกิจ โรงเรียนวัดโพธิ์เรียง บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร กทม.

กลาง เด็กหญิงรังสิมา คุณมาศ โรงเรียนเผดิมศึกษา ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร สช.สป.

ใหญ่ เด็กหญิงสิริพรรณ เจษฎาวิโรจน์ โรงเรียนประชานิเวศน์ จตุจักร กรุงเทพมหานคร กทม.

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ขนาด ชื่อนักเรียน สถานศึกษา เขต จังหวัด สังกัด

เล็ก เด็กชายเสฎฐวุฒิ สมณะ โรงเรียนการเคหะท่าทราย หลักสี่ กรุงเทพมหานคร กทม.

กลาง เด็กหญิงกรกนก ศฤงคารีเศรษฐ์ โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย วัฒนา กรุงเทพมหานคร สช.สป.

ใหญ่ เด็กหญิงปัณณ์ญาณัช จิรโรจน์ธนเกษม โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒

บึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร สพฐ.

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ขนาด ชื่อนักเรียน สถานศึกษา เขต จังหวัด สังกัด

เล็ก นางสาววรัญญา อึ้งไพศาล โรงเรียนสีตบุตรบำรุง ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร สช.สป.

กลาง นายอิทธิพล อิศรางกูร ณ อยุธยา โรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตร

ดุสิต กรุงเทพมหานคร สพฐ.

ใหญ่ นางสาวประภาพัชร ชุณหวรากรณ์ โรงเรียนสายน้ำผึ้งในพระอุปถัมภ์

สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตน์ราชสุดาสิริโสภาพัณณวดี คลองเตย กรุงเทพมหานคร สพฐ.

นักศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

เขตตรวจราชการ ขนาด ชื่อนักศึกษา สถานศึกษา อำเภอ จังหวัด สังกัด

เล็ก ไม่มีนักศึกษาเข้ารับการประเมิน

กลาง นางสาวศุภวรรณ ฟักเขียว วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี

พะเยา เมืองพะเยา พะเยา สอศ.

ใหญ่ นายปริญญา บุญชัย วิทยาลัยการอาชีพฝาง ฝาง เชียงใหม่ สอศ.

เล็ก ไม่มีนักศึกษาเข้ารับการประเมิน

กลาง นักศึกษาที่เข้ารับการประเมินไม่ผ่านเกณฑ์

ใหญ่ นางสาวเนตรชนก เพียภูเขียว วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์ เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ สอศ.

เล็ก นางสาวพิกุล มณีวงศ์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี สิงห์บุรี เมืองสิงห์บุรี สิงห์บุรี สอศ.

กลาง นายทินกร บุญประกอบ โรงเรียนเทคโนโลยีชื่นชม ไทย-เยอรมัน แก่งคอย สระบุรี สช.

ใหญ่ นายสิทธิศักดิ์ ธนพงษ์ล้ำเลิศ วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี เมืองสระบุรี สระบุรี สอศ.

เล็ก ไม่มีนักศึกษาเข้ารับการประเมิน

กลาง นายวัง แสงเพชร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือ พระนครศรีอยุธยา

พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา สอศ.

ใหญ่ นางสาวรัตติยา ชื่นตา โรงเรียนเทคโนโลยีปทุมธานี เมืองปทุมธานี ปทุมธานี สช.

เล็ก นักศึกษาที่เข้ารับการประเมินไม่ผ่านเกณฑ์

กลาง นายธนากร แสงกระจ่าง โรงเรียนระยองพาณิชยการ เมืองระยอง ระยอง สช.

ใหญ่ ไม่มีนักศึกษาเข้ารับการประเมิน

๖ เล็ก ไม่มีนักศึกษาเข้ารับการประเมิน

กลาง ไม่มีนักศึกษาเข้ารับการประเมิน

ใหญ่ นางสาวสุชาดา มาเปีย วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี สอศ.

เขตตรวจราชการ ขนาด ชื่อนักศึกษา สถานศึกษา อำเภอ จังหวัด สังกัด

๗ เล็ก ไม่มีนักศึกษาเข้ารับการประเมิน

กลาง นางสาวจิระนันท์ คันธี วิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ บ้านผือ อุดรธานี สอศ.

ใหญ่ นางสาวขจรจบ ช้างอินทร์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย เมืองเลย เลย สอศ.

๘ เล็ก ไม่มีนักศึกษาเข้ารับการประเมิน

กลาง นางสาวอรวรรณ แสงขำ โรงเรียนเทคโนโลยีภูเขียวบริหารธุรกิจ ภูเขียว ชัยภูมิ สช.สป.

ใหญ่ นายบุญชณัฏฐา กรัชกายพันธ์ โรงเรียนเทคโนโลยีช่างกลพาณิชยการนครราชสีมา

เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา สช.สป.

๙ เล็ก ไม่มีนักศึกษาเข้ารับการประเมิน

กลาง นายกฤติเดช สุระเสียง วิทยาลัยสารพัดช่างสกลนคร เมืองสกลนคร สกลนคร สอศ.

ใหญ่ นายนิรุติ มิ่งมิตรมี วิทยาลัยการอาชีพสว่างแดนดิน สว่างแดนดิน สกลนคร สอศ.

๑๐ เล็ก นางสาวอัจฉรา บุญลอย วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต เมืองภูเก็ต ภูเก็ต สอศ.

กลาง นายจรุง ศรีรุ่งเรือง วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร ทุ่งตะโก ชุมพร สอศ.

ใหญ่ นายณัฐพร มณีรัตน์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต เมืองภูเก็ต ภูเก็ต สอศ.

๑๑ เล็ก ไม่มีนักศึกษาเข้ารับการประเมิน

กลาง นายโชคชัย เหลืองธรรมชาติ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง เมืองตรัง ตรัง สอศ.

ใหญ่ นางสาวณัฐสุดา กิ้มเส้ง วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา เมืองสงขลา สงขลา สอศ.

๑๒ เล็ก ไม่มีนักศึกษาเข้ารับการประเมิน

กลาง นางสาวซูนี บากา วิทยาลัยประมงปัตตานี หนองจิก ปัตตานี สอศ.

ใหญ่ นายรังสิมันต์ เพ็ชรชัย วิทยาลัยเทคนิคยะลา เมืองยะลา ยะลา สอศ.

กทม. เล็ก ไม่มีนักศึกษาเข้ารับการประเมิน

กลาง นักศึกษาที่เข้ารับการประเมินไม่ผ่านเกณฑ์

ใหญ่ นักศึกษาที่เข้ารับการประเมินไม่ผ่านเกณฑ์

นักศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

เขตตรวจราชการ ขนาด ชื่อนักศึกษา สถานศึกษา อำเภอ จังหวัด สังกัด

๑ เล็ก ไม่มีนักศึกษาเข้ารับการประเมิน

กลาง นักศึกษาที่เข้ารับการประเมินไม่ผ่านเกณฑ์ สอศ.

ใหญ่ นายเฉลิมพล พงศ์ศรีมาศ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย เมืองเชียงราย เชียงราย สอศ.

๒ เล็ก นักศึกษาที่เข้ารับการประเมินไม่ผ่านเกณฑ์

กลาง ไม่มีนักศึกษาเข้ารับการประเมิน

ใหญ่ นางสาวสุนิสา สบายวงษ์ วิทยาลัยพาณิชยการบึงพระพิษณุโลก เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก สอศ.

๓ เล็ก ไม่มีนักศึกษาเข้ารับการประเมิน

กลาง นางสาวมณีรัตน์ มณเทียรรัตน์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี เมืองสิงห์บุรี สิงห์บุรี สอศ.

ใหญ่ นายสาธิต ฤทธิรอน วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี เมืองสิงห์บุรี สิงห์บุรี สอศ.

๔ เล็ก ไม่มีนักศึกษาเข้ารับการประเมิน

กลาง ไม่มีนักศึกษาเข้ารับการประเมิน

ใหญ่ นายณัฐพล อรรถารส วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา สอศ.

๕ เล็ก นางสาวนฤมล ซื่อสุนทร วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี สัตหีบ ชลบุรี สอศ.

กลาง นักศึกษาที่เข้ารับการประเมินไม่ผ่านเกณฑ์

ใหญ่ นางสาวกมลรัตน์ แซ่เตีย วิทยาลัยเทคนิคระยอง เมืองระยอง ระยอง สอศ.

๖ เล็ก ไม่มีนักศึกษาเข้ารับการประเมิน

กลาง ไม่มีนักศึกษาเข้ารับการประเมิน

ใหญ่ นายจักรภพ วงษ์โคต วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี สอศ.

๗ เล็ก ไม่มีนักศึกษาเข้ารับการประเมิน

กลาง นายไกรสร พิเภก วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม สอศ.

ใหญ่ นายรุ่งประชา เทียงทำ วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม สอศ.

เขตตรวจราชการ ขนาด ชื่อนักศึกษา สถานศึกษา อำเภอ จังหวัด สังกัด

๘ เล็ก ไม่มีนักศึกษาเข้ารับการประเมิน

กลาง นายณัฏฐปกรณ์ กาญสูงเนิน โรงเรียนชัยภูมิบริหารธุรกิจ เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ สช.สป.

ใหญ่ นายจีระวัฒน์ นิตะยะโส วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา สอศ.

๙ เล็ก ไม่มีนักศึกษาเข้ารับการประเมิน

กลาง นายเทียนชัย ศรีจันทร์ วิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษ เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ สอศ.

ใหญ่ นายอุทัย ศิลปะ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี เมือง อุบลราชธานี อุบลราชธานี สอศ.

๑๐ เล็ก นายวิจิตร อึ้งพินิจ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง เมืองระนอง ระนอง สอศ.

กลาง นางสาวภัทราพร จองศักดิ์ วิทยาลัยการอาชีพเวียงสระ เวียงสระ สุราษฎร์ธานี สอศ.

ใหญ่ นายธนสาร คงวุ่น วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี สอศ.

๑๑ เล็ก ไม่มีนักศึกษาเข้ารับการประเมิน

กลาง นายพรเทพ อินทชาติ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา รัตภูมิ สงขลา สอศ.

ใหญ่ นายยอดรัก จันปาน วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง เมืองพัทลุง พัทลุง สอศ.

๑๒ เล็ก นายมูหามัด กาเดร์ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก ปัตตานี หนองจิก ปัตตานี สอศ.

กลาง นางสาวจรรยา กอพูนพัฒน์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี เมืองปัตตานี ปัตตานี สอศ.

ใหญ่ นางสาวอุไรวรรณ สุวรรณวงค์ วิทยาลัยเทคนิคยะลา เมืองยะลา ยะลา สอศ.

กทม. เล็ก ไม่มีนักศึกษาเข้ารับการประเมิน

กลาง นักศึกษาที่เข้ารับการประเมินไม่ผ่านเกณฑ์

ใหญ่ นายวรรณธัช ชั้นแจ่ม โรงเรียนสยามบริหารธุรกิจ สายไหม กรุงเทพมหานคร สช.สป.

นักศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาวิชาชีพ

เขตตรวจราชการ ชื่อนักศึกษา สถานศึกษา อำเภอ จังหวัด สังกัด

๑ ไม่มีนักศึกษาเข้ารับการประเมิน

๒ นางสาวสมใจ ใจเหล็ก วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ สอศ.

๓ ไม่มีนักศึกษาเข้ารับการประเมิน

๔ ไม่มีนักศึกษาเข้ารับการประเมิน

๕ ไม่มีนักศึกษาเข้ารับการประเมิน

๖ นางชลธิชา แก้วมณี วิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรี เมืองราชบุรี ราชบุรี สอศ.

๗ ไม่มีนักศึกษาเข้ารับการประเมิน

๘ ไม่มีนักศึกษาเข้ารับการประเมิน

๙ นักศึกษาที่เข้ารับการประเมินไม่ผ่านเกณฑ์

๑๐ ไม่มีนักศึกษาเข้ารับการประเมิน

๑๑ นางสาวทิยามาศ คงเกตุ วิทยาลัยสารพัดช่างตรัง เมืองตรัง ตรัง สอศ.

๑๒ ไม่มีนักศึกษาเข้ารับการประเมิน

กทม. ไม่มีนักศึกษาเข้ารับการประเมิน

นักศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา

ภาค ขนาด ชื่อนักศึกษา มหาวิทยาลัย/สถาบัน จังหวัด

เหนือ เล็ก นายอรุณ บุญพาเกิด มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบรูณ์ เพชรบรูณ์

ใหญ่ นางสาววิลาสิณี อรรพานุรักษ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก

ตะวันออกเฉียงเหนือ เล็ก นายอภิรมย์ ผิวละออ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี อุดรธานี

ใหญ่ นางสาววิภาวดี โพธิโสภา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอนแก่น

กลาง เล็ก นายณัฐธีร์ เลขะพรประสิทธิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ปทุมธานี

ใหญ่ นายวนรักษ์ ชัยมาโย มหาวิทยาลัยมหิดล นครปฐม

ใต้ เล็ก นางสาวทิพย์สุดา ถนอมชู มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช

ใหญ่ นายเจษฎา หะยีหะมา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา สงขลา

กรุงเทพมหานคร เล็ก นายสามารถ โมราวรรณ วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก กรุงเทพมหานคร

ใหญ่ นายทรงพล แสงทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร กรุงเทพมหานคร

สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๐

กลุ่มจังหวัดที่ ๑ ระดับก่อนประถมศึกษา

ขนาด สถานศึกษา อำเภอ จังหวัด สังกัด

เล็ก โรงเรียนวัดนราภิรมย์ บางเลน นครปฐม สพฐ.

กลาง โรงเรียนบอสโกพิทักษ์ เมืองนครปฐม นครปฐม สช.สป.

ใหญ่ โรงเรียนสุขเจริญผลแพรกษา เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ สช.สป.

ระดับประถมศึกษา

ขนาด สถานศึกษา อำเภอ จังหวัด สังกัด

เล็ก ไม่มีสถานศึกษาได้รับรางวัลพระราชทาน

กลาง โรงเรียนบ้านพลอย เมืองปทุมธานี ปทุมธานี สช.สป.

ใหญ่ โรงเรียนทรงวิทยา เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ สช.สป.

ระดับมัธยมศึกษา

ขนาด สถานศึกษา อำเภอ จังหวัด สังกัด

เล็ก โรงเรียนเทศบาลวัดตึกมหาชยาราม (สมุทรคุณากร) เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร อปท.

กลาง โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการ พระประแดง สมุทรปราการ สพฐ.

ใหญ่ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ สช.สป.

กลุ่มจังหวัดที่ ๒ ระดับก่อนประถมศึกษา

ขนาด สถานศึกษา อำเภอ จังหวัด สังกัด

เล็ก โรงเรียนบ้านโกตาบารู รามัน ยะลา สพฐ.

กลาง โรงเรียนมานะศึกษา เมืองยะลา ยะลา สช.สป.

ใหญ่ โรงเรียนถนอมศรีศึกษา เบตง ยะลา สช.สป.

ระดับประถมศึกษา

ขนาด สถานศึกษา อำเภอ จังหวัด สังกัด

เล็ก โรงเรียนเทศบาล ๒ (บ้านกาแป๊ะกอตอ) เบตง ยะลา อปท.

กลาง โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดประชาภิรมย์) เมืองนราธิวาส นราธิวาส อปท.

ใหญ่ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส เมืองนราธิวาส นราธิวาส สช.สป.

ระดับมัธยมศึกษา

ขนาด สถานศึกษา อำเภอ จังหวัด สังกัด

เล็ก โรงเรียนราชมุณีรังสฤษฏ์ โคกโพธิ์ ปัตตานี สพฐ.

กลาง โรงเรียนท่าแพผดุงวิทย์ ท่าแพ สตูล สพฐ.

ใหญ่ โรงเรียนพัฒนาวิทยา เมืองยะลา ยะลา สช.สป.

กลุ่มจังหวัดที่ ๓ ระดับก่อนประถมศึกษา

ขนาด สถานศึกษา อำเภอ จังหวัด สังกัด

เล็ก โรงเรียนบ้านเกาะขวัญ ถ้ำพรรณรา นครศรีธรรมราช สพฐ.

กลาง โรงเรียนอุ่นรัก 2 ภาษา เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี สช.สป.

ใหญ่ โรงเรียนจุลสมัย *** เมืองสงขลา สงขลา สช.สป.

หมายเหตุ *** หมายถึง สถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทาน ๓ ครั้ง ต่อเนื่องกันภายใน ๑๐ ปี เสนอให้ได้รับโล่รางวัล

ระดับประถมศึกษา

ขนาด สถานศึกษา อำเภอ จังหวัด สังกัด

เล็ก โรงเรียนวัดนาปะขอ บางแก้ว พัทลุง สพฐ.

กลาง โรงเรียนชุมพรปัญญานุกูล ปะทิว ชุมพร สพฐ.

ใหญ่ โรงเรียนอนุบาลสงขลา เมืองสงขลา สงขลา สพฐ.

ระดับมัธยมศึกษา

ขนาด สถานศึกษา อำเภอ จังหวัด สังกัด

เล็ก โรงเรียนดรุณศึกษา ร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมราช สช.สป.

กลาง โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี ไชยา สุราษฎร์ธานี สพฐ.

ใหญ่ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ๒ หาดใหญ่ สงขลา สพฐ.

กลุ่มจังหวัดที่ ๔ ระดับก่อนประถมศึกษา

ขนาด สถานศึกษา อำเภอ จังหวัด สังกัด

เล็ก โรงเรียนวัดคีรีวิหาร ห้วยยอด ตรัง สพฐ.

กลาง โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) เมืองตรัง ตรัง อปท.

ใหญ่ โรงเรียนวิทยาสาธิต เมืองภูเก็ต ภูเก็ต สช.สป.

ระดับประถมศึกษา

ขนาด สถานศึกษา อำเภอ จังหวัด สังกัด

เล็ก โรงเรียนบ้านพรุจูด สิเกา ตรัง สพฐ.

กลาง โรงเรียนบ้านคลองยาง เกาะลันตา กระบี่ สพฐ.

ใหญ่ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต เมืองภูเก็ต ภูเก็ต อปท.

ระดับมัธยมศึกษา

ขนาด สถานศึกษา อำเภอ จังหวัด สังกัด

เล็ก โรงเรียนเทศบาล ๒ (บ้านคลองภาษี) กันตัง ตรัง อปท.

กลาง โรงเรียนวังวิเศษ วังวิเศษ ตรัง สพฐ.

ใหญ่ โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ ย่านตาขาว ตรัง สพฐ.

กลุ่มจังหวัดที่ ๕ ระดับก่อนประถมศึกษา

ขนาด สถานศึกษา อำเภอ จังหวัด สังกัด

เล็ก โรงเรียนอนุบาลบางแพ บางแพ ราชบุรี สพฐ.

กลาง โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ เมืองประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์ สพฐ.

ใหญ่ โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์รัชตวิทยา ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สช.สป.

ระดับประถมศึกษา

ขนาด สถานศึกษา อำเภอ จังหวัด สังกัด

เล็ก โรงเรียนบ้านโป่งหวาย ศรีสวัสดิ์ กาญจนบุรี สพฐ.

กลาง โรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูล ชะอำ เพชรบุรี สพฐ.

ใหญ่ โรงเรียนราษฎร์วิทยา เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี สช.สป.

ระดับมัธยมศึกษา

ขนาด สถานศึกษา อำเภอ จังหวัด สังกัด

เล็ก ไม่มีสถานศึกษาเข้ารับการประเมิน

กลาง โรงเรียนวัดจันทราวาส (ศุขประสารราษฎร์) เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี สพฐ.

ใหญ่ โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ จังหวัดกาญจนบุรี เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี สพฐ.

กลุ่มจังหวัดที่ ๖ ระดับก่อนประถมศึกษา

ขนาด สถานศึกษา อำเภอ จังหวัด สังกัด

เล็ก โรงเรียนชลประทานอนุเคราะห์ วังน้อย พระนครศรีอยุธยา สพฐ.

กลาง โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดกวิศราราม(ระบบสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง)

เมืองลพบุรี ลพบุรี อปท.

ใหญ่ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา สพฐ.

ระดับประถมศึกษา

ขนาด สถานศึกษา อำเภอ จังหวัด สังกัด

เล็ก โรงเรียนประชากรรังสฤษฏ์ บางบาล พระนครศรีอยุธยา สพฐ.

กลาง โรงเรียนบ้านโคกแสมสาร โคกเจริญ ลพบุรี สพฐ.

ใหญ่ โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา สช.สป.

ระดับมัธยมศึกษา

ขนาด สถานศึกษา อำเภอ จังหวัด สังกัด

เล็ก โรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย เมืองชัยนาท ชัยนาท อปท.

กลาง โรงเรียนยอแซฟอยุธยา พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา สช.สป.

ใหญ่ โรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑ ” บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา สพฐ.

กลุ่มจังหวัดที่ ๗ ระดับก่อนประถมศึกษา

ขนาด สถานศึกษา อำเภอ จังหวัด สังกัด

เล็ก โรงเรียนวัดวิวิตตาราม บรรพตพิสัย นครสวรรค์ สพฐ.

กลาง โรงเรียนอนุบาลจันทราพระกิตติคุณ นครไทย พิษณุโลก สช.สป.

ใหญ่ โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ *** เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ สช.สป.

หมายเหตุ *** หมายถึง สถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทาน ๓ ครั้ง ต่อเนื่องกันภายใน ๑๐ ปี เสนอให้ได้รับโล่รางวัล

ระดับประถมศึกษา

ขนาด สถานศึกษา อำเภอ จังหวัด สังกัด

เล็ก โรงเรียนบ้านหาดเสือเต้น เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ สพฐ.

กลาง โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๓ นครไทย พิษณุโลก สพฐ.

ใหญ่ โรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านในเมือง) เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ อปท.

นักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา ๒๕๕๐ ๒๓

ระดับมัธยมศึกษา

ขนาด สถานศึกษา อำเภอ จังหวัด สังกัด

เล็ก โรงเรียนราษฎร์วิทยา แม่สอด ตาก สช.สป.

กลาง โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ ลาดยาว นครสวรรค์ สพฐ.

ใหญ่ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ สพฐ.

กลุ่มจังหวัดที่ ๘ ระดับก่อนประถมศึกษา

ขนาด สถานศึกษา อำเภอ จังหวัด สังกัด

เล็ก โรงเรียนเคนเน็ตแม็คเคนซี เมืองลำปาง ลำปาง สช.สป.

กลาง โรงเรียนอนุบาลวัยดรุณ สันทราย เชียงใหม่ สช.สป.

ใหญ่ โรงเรียนผดุงวิทย์ (วัดศรีบุญเรือง) เมืองลำปาง ลำปาง สช.สป.

ระดับประถมศึกษา

ขนาด สถานศึกษา อำเภอ จังหวัด สังกัด

เล็ก โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ สพฐ.

กลาง โรงเรียนสังวาลย์วิทยา แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน สพฐ.

ใหญ่ โรงเรียนดาราวิทยาลัย เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ สช.สป.

ระดับมัธยมศึกษา

ขนาด สถานศึกษา อำเภอ จังหวัด สังกัด

เล็ก โรงเรียนจันจว้าวิทยาคม แม่จัน เชียงราย สพฐ.

กลาง โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ หางดง เชียงใหม่ สพฐ.

ใหญ่ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ สพฐ.

นักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา ๒๕๕๐ ๒๔

กลุ่มจังหวัดที่ ๙ ระดับก่อนประถมศึกษา

ขนาด สถานศึกษา อำเภอ จังหวัด สังกัด

เล็ก โรงเรียนสองภาษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เมืองขอนแก่น ขอนแก่น สช.สป.

กลาง โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์ พล ขอนแก่น สช.สป.

ใหญ่ โรงเรียนอนุบาลมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ บ้านไผ่ ขอนแก่น สช.สป.

ระดับประถมศึกษา

ขนาด สถานศึกษา อำเภอ จังหวัด สังกัด

เล็ก โรงเรียนบ้านนาแก เมืองสกลนคร สกลนคร สพฐ.

กลาง โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เลย วังสะพุง เลย สพฐ.

ใหญ่ โรงเรียนชุมชนวังสะพุง วังสะพุง เลย สพฐ.

ระดับมัธยมศึกษา

ขนาด สถานศึกษา อำเภอ จังหวัด สังกัด

เล็ก โรงเรียนหนองโนประชาสรรค์ กระนวน ขอนแก่น สพฐ.

กลาง โรงเรียนอมตวิทยา หนองสองห้อง ขอนแก่น สช.สป.

ใหญ่ โรงเรียนน้ำพองศึกษา น้ำพอง ขอนแก่น สพฐ.

กลุ่มจังหวัดที่ ๑๐ ระดับก่อนประถมศึกษา

ขนาด สถานศึกษา อำเภอ จังหวัด สังกัด

เล็ก โรงเรียนเทศบาล ๒ (ถนนบำรุงเมือง) เมืองนครพนม นครพนม อปท.

กลาง โรงเรียนอาเวมารีอา เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี สช.สป.

ใหญ่ โรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านโพธิ์กลาง) พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี อปท.

นักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา ๒๕๕๐ ๒๕

ระดับประถมศึกษา

ขนาด สถานศึกษา อำเภอ จังหวัด สังกัด

เล็ก โรงเรียนบ้านหนองบาท้าว ศรีสงคราม นครพนม สพฐ.

กลาง โรงเรียนชุมชนบ้านหนองย่างซี้น เรณูนคร นครพนม สพฐ.

ใหญ่ โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี สช.สป.

ระดับมัธยมศึกษา

ขนาด สถานศึกษา อำเภอ จังหวัด สังกัด

เล็ก โรงเรียนบ้านคูเมือง (อ่อนอนุเคราะห์) วารินชำราบ อุบลราชธานี สพฐ.

กลาง โรงเรียนสหราษฏร์รังสฤษดิ์ ศรีสงคราม นครพนม สพฐ.

ใหญ่ โรงเรียนปทุมรัตน์พิทยาคม ปทุมรัตน์ ร้อยเอ็ด สพฐ.

กลุ่มจังหวัดที่ ๑๑ ระดับก่อนประถมศึกษา

ขนาด สถานศึกษา อำเภอ จังหวัด สังกัด

เล็ก โรงเรียนอนุบาลพยุห์ พยุห์ ศรีสะเกษ สพฐ.

กลาง โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ เสิงสาง นครราชสีมา สพฐ.

ใหญ่ โรงเรียนอนุบาลทศพร สตึก บุรีรัมย์ สช.สป.

ระดับประถมศึกษา

ขนาด สถานศึกษา อำเภอ จังหวัด สังกัด

เล็ก โรงเรียนบ้านหนองคู รัตนบุรี สุรินทร์ สพฐ.

กลาง โรงเรียนบ้านทับช้าง เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา สพฐ.

ใหญ่ โรงเรียนท่าตูม (สนิทราษฎร์วิทยาคม) ท่าตูม สุรินทร์ สพฐ.

นักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา ๒๕๕๐ ๒๖

ระดับมัธยมศึกษา

ขนาด สถานศึกษา อำเภอ จังหวัด สังกัด

เล็ก โรงเรียนภูแลนคาวิทยายน บ้านเขว้า ชัยภูมิ สพฐ.

กลาง โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ สพฐ.

ใหญ่ โรงเรียนโนนสูงศรีธานี โนนสูง นครราชสีมา สพฐ.

กลุ่มจังหวัดที่ ๑๒ ระดับก่อนประถมศึกษา

ขนาด สถานศึกษา อำเภอ จังหวัด สังกัด

เล็ก โรงเรียนวัดทับไทร โป่งน้ำร้อน จันทบุรี สพฐ.

กลาง ไม่มีสถานศึกษาได้รับรางวัลพระราชทาน

ใหญ่ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา สพฐ.

ระดับประถมศึกษา

ขนาด สถานศึกษา อำเภอ จังหวัด สังกัด

เล็ก โรงเรียนวัดบางกะไชย (สวนโพธิรัตนบำรุง) แหลมสิงห์ จันทบุรี สพฐ.

กลาง ไม่มีสถานศึกษาได้รับรางวัลพระราชทาน

ใหญ่ โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์ ศรีราชา ชลบุรี สช.สป.

ระดับมัธยมศึกษา

ขนาด สถานศึกษา อำเภอ จังหวัด สังกัด

เล็ก โรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม เขาชะเมา ระยอง สพฐ.

กลาง โรงเรียนท่าใหม่ "พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล" ท่าใหม่ จันทบุรี สพฐ.

ใหญ่ โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม วังน้ำเย็น สระแก้ว สพฐ.

นักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา ๒๕๕๐ ๒๗

กลุ่มจังหวัดที่ ๑๓ ระดับก่อนประถมศึกษา

ขนาด สถานศึกษา เขต จังหวัด สังกัด

เล็ก โรงเรียนอนุบาลจารุวรรณ บางเขน กรุงเทพมหานคร สช.สป.

กลาง โรงเรียนอนุบาลสายสุดา บึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร สช.สป.

ใหญ่ โรงเรียนปาณยา พัฒนาการ สวนหลวง กรุงเทพมหานคร สช.สป.

ระดับประถมศึกษา

ขนาด สถานศึกษา เขต จังหวัด สังกัด

เล็ก ไม่มีสถานศึกษาได้รับรางวัลพระราชทาน

กลาง โรงเรียนเผดิมศึกษา ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร สช.สป.

ใหญ่ โรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์ บางบอน กรุงเทพมหานคร กทม.

ระดับมัธยมศึกษา

ขนาด สถานศึกษา อำเภอ จังหวัด สังกัด

เล็ก ไม่มีสถานศึกษาได้รับรางวัลพระราชทาน

กลาง โรงเรียนฤทธิณรงค์รอน บางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร สพฐ.

ใหญ่ โรงเรียนสตรีวิทยา พระนคร กรุงเทพมหานคร สพฐ.

สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับอาชีวศึกษา

เขตตรวจราชการ ขนาด สถานศึกษา อำเภอ จังหวัด สังกัด

๑ เล็ก ไม่มีสถานศึกษาเข้ารับการประเมิน

กลาง วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่ เด่นชัย แพร่ สอศ.

ใหญ่ โรงเรียนโปลิเทคนิคลานนา เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ สช.

๒ เล็ก ไม่มีสถานศึกษาเข้ารับการประเมิน

กลาง โรงเรียนภักดีพณิชยการและเทคโนโลยีกำแพงเพชร เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร สช.สป.

ใหญ่ สถานศึกษาที่เข้ารับการประเมินไม่ผ่านเกณฑ์

๓ เล็ก ไม่มีสถานศึกษาเข้ารับการประเมิน

กลาง โรงเรียนบริหารธุรกิจละโว้ เมืองลพบุรี ลพบุรี สช.สป.

ใหญ่ วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท *** เมืองชัยนาท ชัยนาท สอศ.

๔ เล็ก ไม่มีสถานศึกษาเข้ารับการประเมิน

กลาง สถานศึกษาที่เข้ารับการประเมินไม่ผ่านเกณฑ์

ใหญ่ โรงเรียนเทคนิคพณิชยการอยุธยา พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา สช.สป.

๕ เล็ก วิทยาลัยสารพัดช่างระยอง เมืองระยอง ระยอง สอศ.

กลาง โรงเรียนไทยเบญจบริหารธุรกิจชลบุรี เมืองชลบุรี ชลบุรี สช.สป.

ใหญ่ วิทยาลัยเทคนิคระยอง เมืองระยอง ระยอง สอศ.

๖ เล็ก ไม่มีสถานศึกษาเข้ารับการประเมิน

กลาง สถานศึกษาที่เข้ารับการประเมินไม่ผ่านเกณฑ์

ใหญ่ วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ เมืองประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์ สอศ.

หมายเหตุ *** หมายถึง สถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทาน ๓ ครั้ง ต่อเนื่องกันภายใน ๑๐ ปี เสนอให้ได้รับโล่รางวัล

เขตตรวจราชการ ขนาด สถานศึกษา อำเภอ จังหวัด สังกัด

๗ เล็ก ไม่มีสถานศึกษาเข้ารับการประเมิน

กลาง โรงเรียนธีรภาดาเทคโนโลยีร้อยเอ็ด กิ่ง อ.เชียงขวัญ ร้อยเอ็ด สช.สป.

ใหญ่ โรงเรียนเทคโนโลยีพลพาณิชยการ พล ขอนแก่น สช.สป.

๘ เล็ก ไม่มีสถานศึกษาเข้ารับการประเมิน

กลาง โรงเรียนมารีย์บริหารธุรกิจ เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา สช.สป.

ใหญ่ วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ เมืองสุรินทร์ สุรินทร์ สอศ.

๙ เล็ก วิทยาลัยการอาชีพหัวตะพาน หัวตะพาน อำนาจเจริญ สอศ.

กลาง วิทยาลัยการอาชีพคำม่วง คำม่วง กาฬสินธุ์ สอศ.

ใหญ่ วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ สอศ.

๑๐ เล็ก วิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี สอศ.

กลาง โรงเรียนสุราษฎร์เทคโนโลยีช่างอุตสาหกรรม เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี สช.สป.

ใหญ่ วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี สอศ.

๑๑ เล็ก วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ สทิงพระ สงขลา สอศ.

กลาง วิทยาลัยการอาชีพตรัง เมืองตรัง ตรัง สอศ.

ใหญ่ วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง เมืองพัทลุง พัทลุง สอศ.

๑๒ เล็ก วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกปัตตานี หนองจิก ปัตตานี สอศ.

กลาง วิทยาลัยประมงปัตตานี หนองจิก ปัตตานี สอศ.

ใหญ่ ไม่มีสถานศึกษาเข้ารับการประเมิน

กทม. เล็ก ไม่มีสถานศึกษาเข้ารับการประเมิน

กลาง สถานศึกษาที่เข้ารับการประเมินไม่ผ่านเกณฑ์

ใหญ่ โรงเรียนสยามบริหารธุรกิจ สายไหม กรุงเทพมหานคร สช.สป.

สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาวิชาชีพ

เขตตรวจราชการ ขนาด สถานศึกษา อำเภอ จังหวัด สังกัด

๑ เล็ก ไม่มีสถานศึกษาเข้ารับการประเมิน

ใหญ่ สถานศึกษาที่เข้ารับการประเมินไม่ผ่านเกณฑ์

๒ เล็ก ไม่มีสถานศึกษาเข้ารับการประเมิน

ใหญ่ วิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร สอศ.

๓ เล็ก ไม่มีสถานศึกษาเข้ารับการประเมิน

ใหญ่ ไม่มีสถานศึกษาเข้ารับการประเมิน

๔ เล็ก ไม่มีสถานศึกษาเข้ารับการประเมิน

ใหญ่ ไม่มีสถานศึกษาเข้ารับการประเมิน

๕ เล็ก ไม่มีสถานศึกษาเข้ารับการประเมิน

ใหญ่ วิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี เมืองจันทบุรี จันทบุรี สอศ.

๖ เล็ก ไม่มีสถานศึกษาเข้ารับการประเมิน

ใหญ่ วิทยาลัยสารพัดช่างบรรหาร-แจ่มใส เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี สอศ.

๗ เล็ก ไม่มีสถานศึกษาเข้ารับการประเมิน

ใหญ่ ไม่มีสถานศึกษาเข้ารับการประเมิน

๘ เล็ก ไม่มีสถานศึกษาเข้ารับการประเมิน

ใหญ่ วิทยาลัยการอาชีพสตึก สตึก บุรีรัมย์ สอศ.

๙ เล็ก ไม่มีสถานศึกษาเข้ารับการประเมิน

ใหญ่ วิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษ เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ สอศ.

๑๐ เล็ก ไม่มีสถานศึกษาเข้ารับการประเมิน

ใหญ่ ไม่มีสถานศึกษาเข้ารับการประเมิน

นักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา ๒๕๕๐ ๓๑

เขตตรวจราชการ ขนาด สถานศึกษา อำเภอ จังหวัด สังกัด

๑๑ เล็ก ไม่มีสถานศึกษาเข้ารับการประเมิน

ใหญ่ วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร หาดใหญ่ สงขลา สอศ.

๑๒ เล็ก ไม่มีสถานศึกษาเข้ารับการประเมิน

ใหญ่ วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา เมืองยะลา ยะลา สอศ.

กทม. เล็ก โรงเรียนสยามคอมพิวเตอร์และภาษา ราชเทวี กรุงเทพมหานคร สช.สป.

ใหญ่ วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา บางรัก กรุงเทพมหานคร สอศ.

พิเศษสุด....สำหรับผู้ที่สนใจ Pocket Book สาขาแห่งอนาคต เล่ม 2

สามารถสั่งจองได้แล้ว ที่นี่ EZ Shopping

เฉพาะ 100 คนแรกเท่านั้นที่สั่งจองวันนี้ รับทันที E-Magazine

เรื่อง การเลือกคณะ ฟรี 1 เล่ม ดูตัวอย่าง ได้ที่นี่ 108EZINE

หรือโทรศัพท์สั่งจองได้ที่ 0-2561-5455-7 ต่อ 16 มือถือ 08-4070-7010 รับหนังสือเดือน ก.ค.51

วิธีสั่งจองง่าย ๆ พิมพ์ชื่อ-สกุล พร้อมเบอรโทร และอีเมล์ ส่ง sms มาได้ที่ 084-0707010

 โดย หมูหวาลย์ แห่งประเทศไทย ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 21 มิ.ย. 51 10:09 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 107,749 ครั้ง


ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 107,749 ครั้ง ตอบ 19 ครั้ง)

ลบ แจ้งลบ
โดย ไทรน้อย
IP : 124.122.253.***
วรยา เก่งๆๆๆๆๆๆๆๆ
ลบ แจ้งลบ
โดย ด.ช.อรงกรณ์ หาญธงชัย
IP : 118.172.156.***
บบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบ.....................................................................................................อิอิ
ลบ แจ้งลบ
โดย ด.ช.อรงกรณ์ หาญธงชัย
IP : 118.172.156.***
ไม่มีผลการสอบ nt ของ ป.5บ้างเลย เซ็ง
ลบ แจ้งลบ
โดย mam_zazaza@hotmail.com
IP : 118.173.239.***
รักรงเรียน
ลบ แจ้งลบ
โดย คน สกุล มนุยษ์
IP : 125.26.140.***
เก่งจังเลย
ลบ แจ้งลบ
โดย ribbin123@hotmail.com
IP : 58.10.24.***

อยากให้มีรางวัลพระราชทานทุกๆปีเยย

แต่ถ้าปีนี้ไม่มีจะโกรธหน้าแดงเยยคอยดูนะ

แต่จะร้องไห้ด้วย

ลบ แจ้งลบ
โดย mozartzeed@sanook.com
IP : 125.24.118.***

ขอบคุณพวกคุณครูที่อนุบาลอุดรมากเลยครับที่ไห้ผมำด้เรืยนอยู่จุฬาตอนนี้ผมอายุ17จะ18เเล้วครับรักครูทุกคน

ลบ แจ้งลบ
โดย เฟรส
IP : 118.172.235.***

อยากเเข้เซนต์โย

ลบ แจ้งลบ
โดย earnyjuae
IP : 125.26.152.***
อยากให้โรงเรียนมหาไถ่เป็นโรงเรียนพระราชทานจัง
ลบ แจ้งลบ
โดย เด็ก บ.บ.
IP : 58.8.93.***

มีเด็ก โรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตรด้วย สุดยอดเลย

เบญจมบพิตรเกรียงไกรจริงๆๆ

รุ่นพี่เกรียงไกร รุ่นน้องชายจะชายรักษา

ลบ แจ้งลบ
โดย วิว
IP : 125.24.210.***
เก่งจังเลยนะคะ
ลบ แจ้งลบ
โดย earnyjuae
IP : 125.26.147.***
คนเขียนเก่งสุดๆเลยล่ะ(น่าจะหล่อสวยด้วยล่ะหมั่ง)ดีใจจัง
ลบ แจ้งลบ
โดย earnyjuae
IP : 125.26.147.***

น่ารักๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ

ลบ แจ้งลบ
โดย earnyjuae
IP : 125.26.147.***
เว็บนี้ดีมากๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
ลบ แจ้งลบ
โดย earnyjuae
IP : 125.26.147.***

very GooDๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ

มากๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆเลยเว็บนี้เยี่ยมสุดๆเลยล่ะอิอิอิๆๆๆตอบล่ะเดี่ยวหนาว

ลบ แจ้งลบ
โดย earnyjuae
IP : 125.26.147.***
อยากให้มีโรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่อยู่ด้วยจังเลยได้ป่ะขอร้องล่ะถ้าไม่ได้โกรธแน่ระวังตัวด้วยล่ะไม่ได้ใช่ไหม ฮือๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
ลบ แจ้งลบ
โดย earnyjuae
IP : 125.26.147.***
ดีที่มีเว็บไวซ์นี้แต่ก็งงๆอยู่ตรงคำว่าไม่มีเหรอ
ลบ แจ้งลบ
โดย เด็กหญิงมลธิรา ประภาโส
IP : 222.123.116.***
อยากให้มีเว็บไซต์ของโรงเรียนวัดหนองคัน(ไจ พิทยาคาร)จังโดยไม่ได้อยู่ในเว็บไซต์ gogle
ลบ แจ้งลบ
โดย ด.ญ.ภรภัทร รัตนกนกสิน
IP : 125.26.153.***

เก่งจังเลยมีการได้ที่1ด้วยชื่นใจสบายหนูไม่ชอบคนสวยหล่อแค่ชอบคนน่ารักค่ะ

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่ร่วมเป็นเพื่อน
Eduzones Social Network ที่นี่
Facebook Twitter Youtube

SUBSCRIBE TO EDUZONES.COM

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

TOP OF THE WEEK


คำฮิต

โรงเรียน7 วิชาสามัญ , enn gat pat 57 , open house ,Asean , twitter , เด็ก กยศ , กสพท , เกมคณิตศาสตร์ , เกมคิดเลข , อาเซียน , เกมส์คิดเลข , ขยายเวลา , ข่าวการศึกษาต่างประเทศ , ม.ต้น ,ข่าวอาเซียน , ค้นหาตัวเอง , ค่าย , คำขวัญวันเด็ก , เคล็ดลับเรียนเก่ง , ของเล่นเคลียริ่งเฮ้าส์ , โควตา , จุฬาฯ , ทุนการศึกษา , แท๊บเล็ต คาถาชินบัญชร ประชาคมอาเซียน , ประโยชน์ของอินเตอร์เน็ต , ประวัติวันครู , เฟสบุ๊ค , ม.ทักษิณ , อาเซียน 10 ประเทศ , ม.รังสิต 57 , มมส 57 มศว. , มหาวิทยาลัยนเรศวร , มหาวิทยาลัยพะเยา , รับตรง เกษตรศาสตร์ 57 , รับตรง มข 57 , ประกาศผลสอบ Admissions 57 ประถมศึกษารับตรงศิลปากร , เรียนต่อ , เรียนฟรี , ลาดกระบังฯ , เก็งคะแนน Admission 57 ,  เลื่อนเปิดเทอม ,อนุบาลวันตรุษจีน , สทศ , สมัคร clearing house , สอบตรง , อ.วิริยะ , เว็บโรงเรียนตัวอย่างงานวิจัย,ความคิดสร้างสรรค์ , เว็บสำเร็จรูป , เว็บหน่วยงาน , ทำเว็บฟรี , เว็บไซต์หน่วยงานราชการ , รายชื่อโรงเรียนทั่วประเทศ , โครงงานวิทยาศาสตร์ , สารสนเทศโทษของอินเตอร์เน็ต , GAT , PAT  , วันช้างไทย , วันสตรีสากล , MH17 , เครื่องบินตก  , โค้ชเช , วันสงกรานต์GAT/PAT ครั้งที่ 2/2557 , บัตรสอบ , เอเชียศึกษา , บันทึกความดี , แฟ้มสะสมผลงาน , วันจักรี , Portfolio , ประกาศผล GAT/PAT 57 , วันอาสาฬหบูชาสทศ.Admission 57 , วันภาษาไทยแห่งชาติ , มุดพกความดี , วันเข้าพรรษา , วันวิสาขบูชา , วันงดสูบบุหรี่โลก , ประกาศผลรับตรงโควตา ม.ศิลปากร ประกาศผลรับตรง ม.ธรรมศาสตร์ , U-NET , ประกาศผลธรรมศาสตร์ , ประกาศผลจุฬา , ประกาศผลศิลปากร โควตา 28 จังหวัด , Variety , เลิกบุหรี่ , ยืนยันสิทธิ์ , วันสุนทรภู่ , 

คำค้นหา

สอบตรง , อาเซียน , มหาวิทยาลัย ,โรงเรียน , ศึกษาต่อ , asean , ศึกษาต่อต่างประเทศ , ทุนการศึกษา , เรียนต่อ , ประชาคมอาเซียน, ข่าวบันเทิง, คำราชาศัพท์, สพฐ, กยศ, ความรู้ ประถมศึกษา , ข่าวอาเซียน วิชาการ, portfolio แฟ้มผลงาน , ความรู้ มัธยมปลาย , โครงงานวิทย์ , ประวัติอาเซียน , ความรู้ , วิชาการ , อาจารย์วิริยะ , สาขาแห่งอนาคต , ดูหนัง หนังใหม่ ดูหนังออนไลน์ movie , ฟังเพลง เพลงใหม่ ฟังเพลงออนไลน์ เพลงฮิต , ดูทีวีย้อนหลัง ดูทีวี ดูทีวีออนไลน์ , ดูดวง ดวง ทำนายฝัน ดูดวงรายวัน , รถยนต์มือสอง เครื่องเสียงรถยนต์ รถยนต์ , การ์ตูน รูปการ์ตูน ภาพการ์ตูน คลิปการ์ตูน , ข่าวบันเทิง ข่าวกีฬา ข่าวไทยรัฐ , ทวิสเตอร์ twitter วิธีเล่น twitter , เฟสบุ๊ค facebook คือ facebook วิธีเล่น facebook , ร้านอาหาร ร้านอาหารในกรุงเทพ ร้านอาหารแนะนำ ร้านอาหารเกาหลี , การ์ตูน , ซุปซิป ดารา , ผลบอล, ข่าว IT, หาเพื่อน , ข่าว, AEC, รถ, แบบทดสอบ, รูปภาพ , เกมส์รถแข่ง, เกมส์แต่งตัว หนังสือพิมพ์ , ข่าวประชาสัมพันธ์, วาเลนไทน์ , wallpaper , wallpaper น่ารัก , รับทำเว็บไซต์ , Hosting , รถมือสอง , รูปดารา , ประเมินโอกาสติดแอดมิชชัน , ภาพเคลื่อนไหว , ดูดวง , นิยาย , เกม , หางาน , แม่เหล็ก , เกมส์, สถานที่ท่องเที่ยว , สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย , Thailand Travel โหลดเพลง , งานราชการ , งาน , เกมส์จับคู่ , เกมส์จับคู่ผลไม้ , เกมส์ปลูกผัก , เกมขุดทอง , เกมส์แข่งรถ , เกมส์ทำอาหาร , ประกาศผลสอบ Admissions 57 , เว็บไซต์โรงเรียน,ความคิดสร้างสรรค์ , เว็บไซต์หน่วยงานราชการ , เก็งคะแนน Admission 57 ,  สารสนเทศ , วันวาเลนไทน์ , นิทาน , กสพท , วันศิลปินแห่งชาติ , รับตรง ม.เกษตร 57 , Varietyโทษของอินเตอร์เน็ต , GAT , PAT , วันช้างไทย , แฟ้มสะสมผลงาน , MH17 , เครื่องบินตก , ประกาศผล O-NET ม.6 , โค้ชเช , วันสงกรานต์ , บัตรสอบ , GAT/PAT ครั้งที่ 2/2557 , เคลียริ่งเฮาส์เอเชียศึกษา , อักษร ศิลปากร , วันโกหก , บันทึกความดี , Portfolioสมุดพกความดี , บริจาคโลหิตวันจักรี , โปรแกรมสร้างแฟ้มสะสมผลงาน , วันอาสาฬหบูชา , ประกาศผล GAT/PAT 57 , สทศ. , Admission 57 , วันภาษาไทยแห่งชาติ , วันฉัตรมงคล , วันเข้าพรรษา , วันวิสาขบูชา , วันงดสูบบุหรี่โลก , ประกาศผลรับตรงโควตา 28 จังหวัด ม.ศิลปากรประกาศผลรับตรง ม.ธรรมศาสตร์ ,  U-NET , ประกาศผลจุฬา , กฏอัยการศึก , รัฐประหาร , วาไรตี้ , ประกาศผล , เลิกบุหรี่ , ยืนยันสิทธิ์ , เคลียริ่งเฮ้าส์ , วันสุนทรภู่

เรื่องมาใหม่