คลิกลากที่รูปเพื่อย้ายตำแหน่ง
อ.วิริยะ
อ.วิริยะ ฤาชัยพาณิชย์ บทความ แนวคิดด้านการศึกษา รายการวิริยะอินทูบ
จำนวนผู้ติดตาม 807 คน

ส่งเสริมลูกอย่างไรให้คิดสร้างสรรค์

การบรรยาย บทบาทผู้ปกครองยุคใหม่ส่งเสริมลูกอย่างไรให้คิดสร้างสรรค์\" โดย อ.วิริยะ ฤาชัยพาณิชย์