คลิกลากที่รูปเพื่อย้ายตำแหน่ง
Wiriyah Ruechaipanit
การสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน
จำนวนผู้ติดตาม 57 คน

เกี่ยวกับ Blogger

กรรมการปฏิรูปหลักสูตรการศึกษาแห่งชาติ2526 

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านความคิดสร้างสรรค์ กระทรวงศึกษาฯ

ผู้ร๋วมวิจัยและพัฒนารูปแบบการสอน    CBL  Creativity-based learning
 
วิทยากร  กระทรวงศึกษาธิการ วิทยากรพิเศษ ฝ่ายการศึกษาสภาผู้แทนราษฎร
วิทยากรพิเศษ สภาการศึกษาแห่งชาติ
อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรไทย
กรรมการตรวจสอบระบบแอดมิชชั่น กระทรวงศึกษาธิการ
ผู้เขียนพอกเกตบุค  สาขาอาชีพแห่งอนาคต   
บกพร่องทางเกรดก็  SUccess ได้
กด Like ให้ อาเซียน
หนังสือพิมพ์ คมชัดลึก การศึกษาวันนี้ ประชาชาติธุรกิจ ฯลฯ 
ผู้ดำเนินรายการ ทีวี คิดต่าง สร้างป้ญญา  Nation Channel 
ผู้ก่อตั้งและอาจารย์ที่ปรึกษา www.eduzones.com
คณะกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
คณะกรรมการ ยกระดับมาตรฐานการศึกษา รร. สวนกุหลาบวิทยาลัย