เกี่ยวกับผู้เขียน

Photo sukchai
sukchai
  • ประเภท : Blogger (พี่แนะนำน้อง)
  • จำนวนเรื่อง : 244 เรื่อง
  • ผู้ชม : 4,016,104 ครั้ง
  • ผู้ติดตาม : 46 คน
  • ระดับ : เพชร

ติดตามคนนี้ ดูเนื้อหาทั้งหมด

เรื่องทั้งหมดของผู้เขียน


ความเป็นมาของวัฒนธรรม

ลบ แก้ไข

ความเป็นมาของวัฒนธรรม

ลายเส้นคั่น


 

ความเป็นมา
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระราชดำริให้สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ ร่วมกับสมาคมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศ ไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกันรับผิดชอบโครงการสื่อปฏิสัมพันธ์วัฒนธรรมของชาติ ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการพระราชดำริเนื่องในปี แห่งเทคโนโลยีสารสนเทศ ๒๕๓๘

วัตถุประสงค์และแนวทางการดำเนินงาน
โครงการสื่อปฏิสัมพันธ์วัฒนธรรมของชาติตามพระราชดำริฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดระบบข้อมูลวัฒนธรรมของชาติให้สามารถใช้ประโยชน์ร่วม กันได้อย่างเป็นระบบทั่วประเทศ ให้บริการผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้สะดวกในการศึกษาค้นคว้า และมีอายุการ ทำงานได้นาน โดยจะเผยแพร่ความรู้ในสาขาชาติพันธุ์วิทยา มานุษยวิทยา และธรรมชาติวิทยา

หลักการและเหตุผล
สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ (สวช.) มีภาระกิจในการรวบรวมและเผยแพร่ข้อมูลวัฒนธรรมของชาติให้ประชาชนทั่วไปได้รับ ข่าวสารและข้อมูลทางวัฒนธรรมอย่างถูกต้องและทั่วถึง เพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์และความรู้จากข้อมูลที่ สวช. ได้รวบ รวมไว้มากที่สุด
การเผยแพร่ข้อมูลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตจะเป็นการเผยแพร่ข้อมูลทางด้านวัฒนธรรมไทยแก่ประชาชนทั่วไปได้อย่างทั่วถึง อี กทั้งยังสามารถเผยแพร่ข้อมูลทางวัฒนธรรมไทยให้แก่ชาวต่างประเทศด้วย และเนื่องจากข้อมูลวัฒนธรรม ๗๖ จังหวัด มีเป็นจำนวนมาก จึงต้อง จัดระบบฐานข้อมูลทางวัฒนธรรมของชาติให้เป็นระบบและน่าสนใจ นอกจากนี้ผู้ใช้ต้องสามารถค้นหาข้อมูลทางวัฒนธรรมของ ชาติได้จากระบบฐานข้อมูลที่จัดทำไว้โดยได้รับข้อมูลที่ผู้ใช้สนใจมากที่สุด
การค้นหาข้อมูลให้ประโยชน์และผู้สนใจโดยตรงจะช่วยให้ผู้ใช้ได้รับประโยชน์และความรู้ จากการค้นหาจากจังหวัด หัวข้อในการจัดเก็บข้อมูล หรือเรื่องที่ต้องการค้นหาข้อมูลโดยตรง ได้อย่างสะดวกและรวดเร็วได้ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ าย
การทำ Web Site เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลทางวัฒนธรรมของชาติ จะช่วยให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายและสามารถใช้ประโยชน์ร่วมก ัน ได้อย่างเป็นระบบทั่วประเทศ ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้คนไทยซาบซึ้งในเอกลักษณ์วัฒนธรรมไทยและช่วยกันอนุรักษ์วัฒนธรรมของชาติสืบไป

หน่วยงานที่เข้าร่วมงาน
ได้แก่ ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัด ๗๕ จังหวัด และศูนย์วัฒนธรรมในกรุงเทพฯ จำนวน ๑๙ ศูนย์

กรอบเนื้อหาการจัดระบบ
นอกจากข้อมูลพื้นฐานของจังหวัดแล้ว ยังมีหัวข้อทั้งสิ้น ๘ หัวข้อได้แก่
๑. ข้อมูลประจำจังหวัด ประกอบด้วย ตราประจำจังหวัด, สัญลักษณ์ประจำจังหวัด, คำขวัญ, ต้นไม้ประจำจังหวัด, แผนที่,สภาพทั่วไป และความเป็นมาประจำจังหวัด
๒. สถานที่สำคัญ ประกอบด้วยแหล่งโบราณคดี, สถานที่สำคัญทางศาสนา, สถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์, แหล่งท่องเที่ยว, แหล่งที่มาแห่งการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคม และแหล่งธรรมชาติ
๓. บุคคลสำคัญและปราชญ์ชาวบ้านประกอบด้วยพระมหากษํตริย์, เจ้าผู้ครองนคร, วีรบุรุษ, บุคคลสำคัญด้านวัฒนธรรม, ผู้นำทางศาส นา ผู้นำท้องถิ่นและปราชญ์ชาวบ้าน
๔. วิถีชีวิต ประกอบด้วย ประเพณีท้องถิ่น, พิธีกรรม, ความเชื่อ, การละเล่นพื้นบ้าน, ตำนานและนิทาน และกลุ่มชาติพันธุ์
๕. ภูมิปัญญา ประกอบด้วย ภูมิปัญญาด้านการเกษตร, ด้านสุขภาพอนามัยและด้านเทคโนโลยีพื้นบ้าน
๖. ของดีท้องถิ่น ประกอบด้วย อาหาร (อาหารคาว, อาหารหวาน, ผักผลไม้, การถนอมอาหาร) เครื่องนุ่งห่ม, เครื่องประดับ และหัตถกรรม
๗. เอกสารสำคัญ ประกอบด้วย เอกสารสำคัญ, สมุดไทย, สมุดข่อย, หนังสือบุ, พับสา, จารึก ใบลานและภาพเขียนสี
๘. ธรรมชาติวิทยา ประกอบด้วยซากใบไม้และพืชที่ทับถมกัน, สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม, นก, แมลง, สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ, สัตว์เลื้อยคลาน, ปลา, สัตว์ทะเล, แร่ธาตุ หิน ป่าไม้, น้ำมัน และก๊าซธรรมชาติ, สมุนไพร, พืชพื้นบ้าน และพืชเศรษฐกิจ

ลายเส้นคั่น
 โดย sukchai ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 23 ก.พ. 51 15:13 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 21,877 ครั้ง


ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 21,877 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่คำฮิต

โรงเรียน7 วิชาสามัญ , enn gat pat 57 , open house ,Asean , twitter , เด็ก กยศ , กสพท , เกมคณิตศาสตร์ , เกมคิดเลข , อาเซียน , เกมส์คิดเลข , ขยายเวลา , ข่าวการศึกษาต่างประเทศ , ม.ต้น ,ข่าวอาเซียน , ค้นหาตัวเอง , ค่าย , คำขวัญวันเด็ก , เคล็ดลับเรียนเก่ง , ของเล่นเคลียริ่งเฮ้าส์ , โควตา , จุฬาฯ , ทุนการศึกษา , แท๊บเล็ต คาถาชินบัญชร ประชาคมอาเซียน , ประโยชน์ของอินเตอร์เน็ต , ประวัติวันครู , เฟสบุ๊ค , ม.ทักษิณ , อาเซียน 10 ประเทศ , ม.รังสิต 57 , มมส 57 มศว. , มหาวิทยาลัยนเรศวร , มหาวิทยาลัยพะเยา , รับตรง เกษตรศาสตร์ 57 , รับตรง มข 57 , ประกาศผลสอบ Admissions 57ประถมศึกษารับตรงศิลปากร , เรียนต่อ , เรียนฟรี , ลาดกระบังฯ , เก็งคะแนน Admission 57 ,  เลื่อนเปิดเทอม ,อนุบาลวันตรุษจีน , สทศ , สมัคร clearing house , สอบตรง , อ.วิริยะ , เว็บโรงเรียนตัวอย่างงานวิจัย,ความคิดสร้างสรรค์ , เว็บสำเร็จรูป , เว็บหน่วยงาน , ทำเว็บฟรี , เว็บไซต์หน่วยงานราชการ , รายชื่อโรงเรียนทั่วประเทศ , โครงงานวิทยาศาสตร์ , สารสนเทศโทษของอินเตอร์เน็ต , GAT , PAT  , วันช้างไทย , วันสตรีสากล , MH370 , เครื่องบินตก  , ประกาศผลเภสัช ม.ศิลปากร , วันสงกรานต์GAT/PAT ครั้งที่ 2/2557 , บัตรสอบ , เอเชียศึกษา , วันโกหก , April fool's day , วันจักรี , วันเลิกทาส , ประกาศผล GAT/PAT 57 , สทศ.Admission 57 , วันคุ้มครองโลก

คำค้นหา

สอบตรง , อาเซียน , มหาวิทยาลัย ,โรงเรียน , ศึกษาต่อ , asean , ศึกษาต่อต่างประเทศ , ทุนการศึกษา , เรียนต่อ , ประชาคมอาเซียน, ข่าวบันเทิง, คำราชาศัพท์, สพฐ, กยศ, ความรู้ ประถมศึกษา , ข่าวอาเซียน วิชาการ, portfolio แฟ้มผลงาน , ความรู้ มัธยมปลาย , โครงงานวิทย์ , ประวัติอาเซียน , ความรู้ , วิชาการ , อาจารย์วิริยะ , สาขาแห่งอนาคต , ดูหนัง หนังใหม่ ดูหนังออนไลน์ movie , ฟังเพลง เพลงใหม่ ฟังเพลงออนไลน์ เพลงฮิต , ดูทีวีย้อนหลัง ดูทีวี ดูทีวีออนไลน์ , ดูดวง ดวง ทำนายฝัน ดูดวงรายวัน , รถยนต์มือสอง เครื่องเสียงรถยนต์ รถยนต์ , การ์ตูน รูปการ์ตูน ภาพการ์ตูน คลิปการ์ตูน , ข่าวบันเทิง ข่าวกีฬา ข่าวไทยรัฐ , ทวิสเตอร์ twitter วิธีเล่น twitter , เฟสบุ๊ค facebook คือ facebook วิธีเล่น facebook , ร้านอาหาร ร้านอาหารในกรุงเทพ ร้านอาหารแนะนำ ร้านอาหารเกาหลี , การ์ตูน , ซุปซิป ดารา , ผลบอล, ข่าว IT, หาเพื่อน , ข่าว, AEC, รถ, แบบทดสอบ, รูปภาพ , เกมส์รถแข่ง, เกมส์แต่งตัว หนังสือพิมพ์ , ข่าวประชาสัมพันธ์, วาเลนไทน์ , wallpaper , wallpaper น่ารัก , รับทำเว็บไซต์ , Hosting , รถมือสอง , รูปดารา , ภาพเคลื่อนไหว , ดูดวง , นิยาย , เกม , หางาน , แม่เหล็ก , เกมส์, สถานที่ท่องเที่ยว , สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย , Thailand Travel โหลดเพลง , งานราชการ , งาน , เกมส์จับคู่ , เกมส์จับคู่ผลไม้ , เกมส์ปลูกผัก , เกมขุดทอง , เกมส์แข่งรถ , เกมส์ทำอาหาร , ประกาศผลสอบ Admissions 57 , เว็บไซต์โรงเรียน,ความคิดสร้างสรรค์ , เว็บไซต์หน่วยงานราชการ , เก็งคะแนน Admission 57 ,  สารสนเทศ , วันวาเลนไทน์ , นิทาน , กสพท , วันศิลปินแห่งชาติ , รับตรง ม.เกษตร 57โทษของอินเตอร์เน็ต , GAT , PAT , วันช้างไทย , วันสตรีสากล , MH370 , เครื่องบินตก , ประกาศผล O-NET ม.6 , เภสัช ม.ศิลปากร , วันสงกรานต์ , บัตรสอบ , GAT/PAT ครั้งที่ 2/2557เอเชียศึกษา , อักษร ศิลปากร , วันโกหก , April fool's dayวันออมสินวันข้าราชการพลเรือนวันจักรีวันอนุรักษ์มรดกไทย , วันเลิกทาส , ประกาศผล GAT/PAT 57 , สทศ. , Admission 57