นักเรียน รับตรง admissions
สรุปรายละเอียดการรับบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ม.มหิดล TCAS61 คณะที่เปิดรับ รอบที่ 1 จำนวนรับ 522 คน 1. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต สาขาแพทยศาสตร์ หลักสูตรกายอุปกรณศาสตรบัณฑิต สาขากายอุปกรณ์...
by P'Hand Eduzones
ปฏิทินการจัดสอบ CU-TEP และการทดสอบทางวิชาการ จุฬาฯ ประจําป 2560 CU TEP คืออะไร ? นำไปใช้อะไร ยังไง พี่แฮนด์คิดว่าคงมีน้องๆชั้น ม.ปลาย หลายๆคนยังคงสงสัย ยังคงอยู่แน่ๆ เพื่อความกระจ่างเราไปคลายข้อสงสัยพร้อมๆกันเลยนะครับ...
by P'Hand Eduzones
รับตรง หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต โครงการพิเศษ ม.ขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย 2560 กำหนดการรับสมัคร รับสมัคร 12 มิ.ย. - 7 ก.ค. 2560 ประกาศรายชื่อผู้มีสอบสัมภาษณ์7 ก.ค. 2560 สอบสัมภาษณ์12 ก.ค. 2560 ประกาศผล 19 ก.ค. 2560...
by P'Hand Eduzones
รวมรับตรงคณะแพทยศาสตร์ ทุกมหาวิทยาลัยที่เปิดรับในระบบ TCAS 61 รอบที่ 1 การรับนักศึกษาด้วย Portfolio/GPAX จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ม.เชียงใหม่ ม.มหิดล มศว มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ม.ขอนแก่น...
by P'Hand Eduzones
รวมรับตรงคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่เปิดรับในระบบ TCAS 61 รอบที่ 1 การรับนักศึกษาด้วย Portfolio/GPAX รอบที่ 2 การรับนักศึกษาแบบโควตาที่มีการสอบข้อเขียนหรือข้อสอบปฏิบัติ รอบที่ 3 การรับตรงร่วมกัน รายละเอียด...
by P'Hand Eduzones
รับตรง หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ โดยความร่วมมือระหว่าง คณะศึกษาศาสตร์ และ คณะวิทยาศาสตร์ ม.ศิลปากร 60 กำหนดการรับสมัคร จำนวนที่รับ 40 คน คุณสมบัติ เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย...
by P'Hand Eduzones
การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรแพทย์ ม.ขอนแก่น ในปีการศึกษา 2561 รอบที่ 1 การคัดเลือกด้วยแฟ้มสะสมผลงานportfolio โครงการผู้มีความสามารถพิเศษทางวิชาการและภาษาอังกฤษ (mdx) รับ 44 คน...
by P'Hand Eduzones
รับตรง วิธีพิเศษ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ม.ศิลปากร 2560 กำหนดการรับสมัคร สมัครออนไลน์ได้ระหว่างวันที่ 26 - 29 มิถุนายน 2560 ปิดรับสมัครเวลา 17.00 น. ของวันที่ 29 มิถุนายน 2560 ชำระเงินภายในเวลา 18.00 น....
by P'Hand Eduzones
รับตรง สาขาวิชาจิตวิทยา ภาคพิเศษ (สมัครด้วยวิธี Walk-In) ม.เกษตรศาสตร์ 60 กำหนดการรับสมัคร วันที่ 23 มิถุนายน 2560 ตั้งแต่เวลา 13.00 15.00 น. วันที่ 24 - 26 มิถุนายน 2560 ตั้งแต่เวลา 9.00 15.00 น. สาขาที่เปิดรับ...
by P'Hand Eduzones
แถลงข่าวการประชุมสามัญที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3/2560 วันอาทิตย์ที่ 25 มิถุนายน 2560 ณ มหาวิทยาลัยบูรพา โดย ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ ประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย รองศาสตราจารย์...
by P'Hand Eduzones
ข้อมูลการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ม.เกษตรศาสตร์ TCAS61 ข้อมูลการรับเข้าทั้ง 5 รอบ ล่าสุด คลิก Website คลิก...
by P'Hand Eduzones
การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2561 (Thai University Central Admission System (TCAS) รอบที่ 1 การรับนักศึกษาด้วย Portfolio/GPAX รายละเอียด รอบที่ 2...
by P'Hand Eduzones
รับตรง ด้วยวิธีพิเศษ ครั้งที่ 2 คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ม.ศิลปากร 60 กำหนดการรับสมัคร ยื่นใบสมัครดวยตนเอง หรือสงใบสมัครสอบทางไปรษณีย วันพฤหัสบดีที่ 1 มิถุนายน ถึงวันพุธที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ.2560...
by P'Hand Eduzones
รับตรง สาขารัฐศาสตร์ ภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2560 กำหนดการรับสมัคร จำหน่ายใบสมัครและรับสมัคร (ต้องมาสมัครด้วยตนเองเท่านั้น) วันที่ 23-26 มิถุนายน 2560เวลา 9.00-12.00 และ 13.00-15.30 น. เฉพาะ 23 มิถุนายน 2560...
by P'Hand Eduzones
รับตรงEAU มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย เปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อประจำปี 2560 สวัสดีจ้า..วันนี้พี่ๆEDUZONES มาแนะนำมหาวิทยาลัยรอบหลังแอดมิชชันใครหลุดแอดวันนี้พี่ขอแนะนำมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชียสำหรับน้องๆ...
by Eduzones Pr News
รับตรง (รอบ 3) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 2560 กำหนดการรับสมัคร วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ ๑๖.๐๐ น. (ไม่เว้นวันหยุดเสาร์ อาทิตย์) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (อาคาร ๔๓) ณ...
by P'Hand Eduzones
ประธานทปอ. ชี้ "TCAS" ปฏิรูประบบรับสมัคร-คัดเลือก เชื่อไม่เครียดแบบ "เอนทรานซ์" ดี "แอดมิชชั่น" วันที่ 19 มิ.ย.ที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีเจ้าคุณทหารลาดกระบัง(สจล.)...
by P'Hand Eduzones
สถาบันเทคโนโลยีไทย - ญี่ปุ่น เปิดรับสมัครนักศึกษา สัปดาห์สุดท้าย สมัคร ป.ตรี รอบ Admissions ตรง สมัครวันนี้ - 22 มิ.ย. 60 เริ่มเรียนทันที โทร 02-763-2601-5 เปิดรับสมัครประเภท Admissions ตรง (GAT/PAT) ปีการศึกษา 2560...
by Eduzones Pr News
รับสมัครนักศึกษารอบยื่นผลการทดสอบระดับชาติ (เป็นกรณีพิเศษ) คณะเภสัชศาสตร์ ม.รังสิต 60 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต เปิดรับนักศึกษาใหม่ (เป็นกรณีพิเศษ) รอบยื่นผลการทดสอบระดับชาติ O-NET, GAT, PAT2 และ GPAX...
by P'Hand Eduzones
เคล็ดลับพิชิตสอบสัมภาษณ์ ADMISSIONS อันดับแรกพี่แฮนด์อยากให้ทุกคนที่มีรายชื่อมีชื่อเป็นผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ไม่ต้องกังวล ส่วนหนึ่งสบายใจได้ เพราะเกือบ 100 % มหาวิทยาลัยเขาจะรับเอาไว้ทั้งหมด จึงไม่ต้องกังวลใจอะไรมาก...
by P'Hand Eduzones
มศว. ก็เพิ่ม!! มศว.ประกาศปรับจำนวนรับ แอดมิชชัน'60 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ขอประกาศปรับเพิ่มจำนวนรับในระบบกลาง (Admissions) ประจำปีการศึกษา 2560 ตามรายเอียดแนบท้ายประกาศ ขอขอบคุณข้อมูลข่าวสารการศึกษาดีๆ...
by Eduzones Pr News
ข้อมูลการรับนิสิต ม.นเรศวร ระบบ TCAS รอบที่ 1 ความสามารถพิเศษด้านกีฬา/ดนตรี/ทัศนศิลป์ รับ 142 ที่นั่ง จากที่ ทปอ. ได้เปลี่ยนรูปแบบระบบรับเข้าใหม่เป็นระบบ TCASยอดรับสมัครใหม่ระบบ TCAS ม.นเรศวร รับ 5,142...
by P'Hand Eduzones
TCASเริ่มแล้ว!จุฬาฯให้โควตานักเรียนสาธิตจุฬาฯ80คนเป็นครั้งแรก ยันต้องสอบแข่ง ไม่ล็อคสเปค พร้อมขยายโอกาสให้โรงเรียนอื่นๆ ผศ.ดร.ปมทอง มาลากุล ณ อยุธยา รองอธิการบดีด้านวิชาการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย...
by tui sakrapee
คะแนนสูงสุด-ต่ำสุด การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ในระบบ Admission กลาง ประจำปีการศึกษา 2560 เช็คที่ คลิก...
by P'Hand Eduzones
ตามที่ สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยได้ดาเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ในสถาบันอุดมศึกษา ประจาปีการศึกษา 2560 ไปแล้วนั้น บัดนี้ สมาคม ทปอ. ขอแจ้งการประกาศผลการคัดเลือกอย่างเป็นทางการในวันที่ 15 มิถุนายน 2560...
by P'Hand Eduzones
ม.รามคำแหง รับนักศึกษาใหม่ ภาค 1/2560 มหาวิทยาลัยรามคำแหง รับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ภาค 1 ปีการศึกษา 2560 ทั้งส่วนกลาง (หัวหมาก) และส่วนภูมิภาค (23 จังหวัด) ระหว่างวันที่ 2 - 5 มิถุนายน และ28 มิถุนายน - 2...
by Eduzones Pr News
กำหนดการรับสมัคร จำนวนรับ คุณสมบัติ เกณฑ์คัดเลือก ค่าสมัคร 500 บาท รายละเอียดการสมัคร เว็บไซต์คลิก ระเบียบการคลิก...
by P'Hand Eduzones
ไม่ติดแอดต้องทำอย่างไร มีผู้สมหวังย่อมก็ต้องมีผู้ผิดหวังนะครับ สำหรับการแอดมิชชันก็เช่นกัน แต่ถึงแม้ว่าน้องๆจะไม่สมหวังกับการแแอดมิชชันก็ใช่ว่าทุกอย่างจะพังหมดสิ้นหนทาง น้องๆยังมีโอกาสครับ...
by P'Hand Eduzones
ติดแอดแล้วไปไหน(ต่อ) สำหรับน้องๆทุกคนที่สอบติดแอดมิชชัน เส้นทางยังไม่ได้จบแค่นี้นะครับ ยังมีสิ่งที่น้องๆหลังการประกาศผล นั่นก็คือ 1.การเตรียมตัวสอบสัมภาษณ์ สำหรับสอบสัมภาษณ์ของแอดมิชชันนั้น...
by P'Hand Eduzones
รับตรง ครั้งที่3 คณะศึกษาศาสตร์ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ 2560 กำหนดการรับสมัคร รับสมัคร13 - 29 มิถุนายน2560 จำนวนรับ คุณสมบัติ เกณฑ์คัดเลือก ค่าสมัคร 600 บาท รายละเอียดการสมัคร เว็บไซต์คลิก ระเบียบการคลิก...
by P'Hand Eduzones
Page 1 of 69 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next Last