นักเรียน รับตรง admissions
รับตรง โครงการพิเศษ สาขาวิศวกรรมโยธา ม.ขอนแก่น 2560 กำหนดการรับสมัคร จำนวนที่เปิดรับ 40 คน คุณสมบัติ เป็นผู้สำเร็จหรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า เกณฑ์คัดเลือก ค่าสมัคร สมัครด้วยตนเอง 500 บาท สมัครผ่าน...
by P'Hand Eduzones
รับตรง โครงการร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะสัตวแพทยศาสตร์กับกรมส่งเสริมสหกรณ์ ม.ขอนแก่น 60 กำหนดการรับสมัคร รับสมัคร 1-30 เมษายน 2560 สอบสัมภาษณ์ 19 พฤษภาคม 2560 ประกาศผล 31 พฤษภาคม 2560 จำนวนที่เปิดรับ 5 คน คุณสมบัติ...
by P'Hand Eduzones
รับตรงบริหารธุรกิจอินเตอร์มทร.ธัญบุรี ผศ.ดร.นาถรพี ชัยมงคลคณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.)ธัญบุรี เปิดเผยว่า ขณะนี้กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ หลักสูตรนานาชาติ...
by tui sakrapee
Wowทุกคะแนน O-NET มีค่า นำคะแนนมายื่นสมัครได้ทุกคณะ รับทุนการศึกษาสูงสุด 10,000 บาท* ที่ DPU ด่วน !! วันที่ 1 30 เม.ย.นี้เท่านั้น ยื่นได้ทุกวันที่ศูนย์รับสมัคร เวลา 08.30-16.30 น. โทร.0-2954-7300 ต่อ 111...
by PR_DPU
รับตรง คณะวิทยาศาสตร์ โครงการเพชรราชพฤกษ์ ม.มหาสารคาม 2560 กำหนดการรับสมัคร จำนวนที่เปิดรับ สาขาฟิสิกส์ประยุกต์ 40 คน คุณสมบัติ เกณฑ์คัดเลือก ค่าสมัคร 200 บาท รายละเอียดการสมัคร เว็บไซต์คลิก ระเบียบการคลิก...
by P'Hand Eduzones
รับตรง หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ม.แม่ฟ้าหลวง 2560 กำหนดการรับสมัคร จำนวนที่เปิดรับ คุณสมบัติ เกณฑ์คัดเลือก ค่าสมัคร 300 บาท รายละเอียดการสมัคร เว็บไซต์คลิก ระเบียบการคลิก...
by P'Hand Eduzones
พีไอเอ็ม เปิดรับสมัครนักศึกษา ป.ตรี หลักสูตรวิศวกรรมหุ่นยนต์ฯ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (พีไอเอ็ม) เชิญชวนผู้ที่สนใจสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต...
by Eduzones Pr News
รับตรง โครงการรับตรงใช้คะแนน O-NET ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 2560 กำหนดการรับสมัคร จำนวนที่เปิดรับ จัดการศึกษาที่ มจพ. กรุงเทพมหานคร - คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม - วิทยาลัยนานาชาติ จัดการศึกษาที่ มจพ....
by P'Hand Eduzones
รับตรง เพื่อรับทุน 2 โครงการ คณะวิทยาศาสตร์ ม.ศิลปากร 2560 กำหนดการรับสมัคร จำนวนที่เปิดรับ โครงการ โอลิมปิกวิชาการ - สาขาวิชาละ 5 คน ใน 10 สาขาวิชาไดแก คณิตศาสตร คณิตศาสตรประยุกต สถิติ เคมีชีววิทยา จุลชีววิทยา ฟสิกส...
by P'Hand Eduzones
รับตรง โครงการรับนักศึกษาวิทยาศาสตรเพิ่มพิเศษ คณะวิทยาศาสตร์ ม.ศิลปากร 2560 กำหนดการรับสมัคร จำนวนที่เปิดรับ คุณสมบัติ 1. เปนผูที่สําเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนการเรียนวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร 2....
by P'Hand Eduzones
รับตรง สาขาวิชาการวิจัยทางสังคม (โครงการพิเศษ) คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ม.ธรรมศาสตร์2560 กำหนดการรับสมัคร จำนวนที่เปิดรับ 120 คน คุณสมบัติ เกณฑ์คัดเลือก ค่าสมัคร 350 บาท รายละเอียดการสมัคร เว็บไซต์คลิก ระเบียบการคลิก...
by P'Hand Eduzones
รับตรง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง รอบ2 2560 กำหนดการรับสมัคร จำนวนที่เปิดรับ คุณสมบัติ 1. เป็นผู้ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 2. เป็นผู้ที่ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคที่สังคมรังเกียจ...
by P'Hand Eduzones
รับตรง สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว ภาคพิเศษ ม.เกษตรศาสตร์ กำแพงแสน 2560 กำหนดการรับสมัคร จำนวนที่เปิดรับ 200 คน คุณสมบัติ คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร 1. เป็นผู้มีสัญชาติไทย...
by P'Hand Eduzones
รับตรง โควตาพิเศษสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ รอบ 2 ม.แม่ฟ้าหลวง 2560 กำหนดการรับสมัคร รับสมัคร 21 มีนาคม - 3 เมษายน 2560 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 7 เมษายน 2560 สอบคัดเลือก10-11 เมษายน 2560 ประกาศผล18 เมษายน 2560...
by P'Hand Eduzones
รับตรง ผู้มีความสามารถดีเด่นระดับชาติทางกีฬาโดยวิธีรับตรง (แบบพิเศษ) จุฬาฯ 2560 กำหนดการรับสมัคร สาขาที่เปิดรับ คุณสมบัติ เกณฑ์การคัดเลือก ทดสอบทางวิชาการและสอบสัมภาษณ์ ค่าสมัคร...
by P'Hand Eduzones
ตรวจสอบคะแนน รับตรง จุฬาฯ 60 ถึง 22 มีนาคม เวลา 16.00 น. ทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดให้โดย เปิดให้ทักท้วงคะแนน ถึง 22 มีนาคม 2560 เวลา 16.00 น. ตรวจสอบสถานะ >>คลิก...
by P'Hand Eduzones
เช็คคะแนนเฉลี่ย O-NET 59 ขึ้น-ลง เท่าไหร่จากปีที่แล้ว แนวโน้มแอดจะเป็นอย่างไร? ประกาศออกมาแล้วนะครับสำหรับคะแนน O-NET ประจำปีการศึกษา 2559 ซึ่งปีนี้เป็นปีที่ 2 แล้ว ที่การสอบO-NET มีแค่5วิชาจากเดิม8วิชา...
by P'Hand Eduzones
สทศ.เปิดให้ยื่นคำร้องขอดูกระดาษคำตอบ O-NET ม.6 ปีการศึกษา 2559 เมื่อวันที่ 20 มี.ค. 60 สถาบนทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้มีการประกาศ เรื่องการให้บริการขอดูกระดาษคําตอบในการทดสอบทางการศึกษา...
by Eduzones Pr News
คะแนนเฉลี่ยผลสอบ O-NET มัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2559 สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สทศ.) ได้ดำเนินการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2559...
by Eduzones Pr News
รับตรง ระบบโควตาพิเศษสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ เพื่อผลิตบุคลากรตอบสนองนโยบาย Thailand 4.0 ม.แม่ฟ้าหลวง 2560 กำหนดการรับสมัคร สมัครออนไลน์ระหว่างวันที่ :13 มีนาคม 3 เมษายน 2560 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ :วันศุกร์ที่ 7...
by P'Hand Eduzones
ช่องทางตรวจสอบผล O-NET ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2560 ผลการสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (o-net) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2560 ซึ่งทางสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.)...
by Eduzones Pr News
รับตรง คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2560 กำหนดการรับสมัคร คุณสมบัติ สมัครต้องเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า หรือกำลังศึกษาอยู่ในภาคการศึกษาสุดท้ายของการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6...
by P'Hand Eduzones
สทศ. นำข้อสอบพร้อมเฉลย O-NET ปี'59 เผยแพร่ทางเว็บ สทศ.นำข้อสอบ-เฉลยคำตอบโอเน็ตปี59 ของนักเรียนทุกระดับ เผยแพร่ทางเว็บไวต์ สทศ.แล้ว นักเรียนคนใดมีข้อสงสัยส่งข้อมูลได้ที่ สทศ. ส่วนผลสอบพร้อมประกาศตามกำหนดเดิมทางเว็บไซต์...
by Eduzones Pr News
เคลียร์ให้ชัดกับ เส้นทาง Admissions 60 !! แอดมิชชัน หรือน้องๆอาจจะเรียกว่าแอดกลาง ก็คือการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา (Central University Admissions System CUAS ) จัดการคัดเลือกโคย สอท...
by P'Hand Eduzones
รับตรง ผู้ช่วยทันตแพทย์ขั้นสูง&ช่างทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 2560 หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ขั้นสูง (หลักสูตร ๒ ปี) ผู้สมัครต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า ๑๗ ปี และไม่เกิน ๓๕ ปี...
by P'Hand Eduzones
วิศวลาดกระบัง เปิดรับสมัครหลักสูตรต่อเนื่อง วันนี้ 20 มี.ค.60 โอกาสคนรุ่นใหม่ ปวส. ศึกษาต่อระดับ ป.ตรี ตอบรับการพัฒนาประเทศและคนรุ่นใหม่สู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 สานฝันเยาวชนซึ่งเป็นพลังสร้างอนาคตของชาติ...
by Eduzones Pr News
รับตรง หลักสูตร ป.ตรี สร้าง ผู้นำ การเปลี่ยนแปลง GSSE Thammasat ม.ธรรมศาสตร์ 2560 Bachelor of Arts in Global Studies & Social Entrepreneurship (international program), Thammasat University เปิดรับสมัครวันนี้ ถึง วันที่...
by P'Hand Eduzones
รับตรง สาขาวิชาชีวสารสนเทศและชีววิทยาระบบ (นานาชาติ) วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ 2560 รอบที่ 3 กำหนดการรับสมัคร จำนวนรับ 23 คน นักเรียนจากโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย 9 คน นักเรียนจากโรงเรียนทั่วไป 14 คน...
by P'Hand Eduzones
รับตรง โครงการรับบุคคลผู้มีความสามารถพิเศษ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2560 กำหนดการรับสมัคร รับสมัคร บัดนี้ - 20 มีนาคม 2560 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์22มีนาคม 2560 สอบสัมภาษณ์29มีนาคม 2560...
by P'Hand Eduzones
มจธ.คัดเลือกตรงกลุ่ม ปวช. ประจำปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี โครงการคัดเลือกตรงกลุ่ม ปวช. ประจำปีการศึกษา 2560 - คณะวิศวกรรมศาสตร์ -คณะวิทยาศาสตร์...
by Eduzones Pr News
Page 1 of 66 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next Last