นักเรียน แนะนำหลักสูตร (Thai/Inter)
สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ และ ดนตรี เรียนอะไร ? เรียนที่ไหน ? จบไปทำงานอะไร ? สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ และ ดนตรี เรียนอะไร ?? ปัจจุบันนี้มีมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ที่เปิดคณะดนตรี และ สาขาดนตรีทั้งเอกการแสดงดนตรี ดนตรีอุตสาหกรรม...
by Minddii
โบราณคดี (Archaeology) เรียนอะไร ? เรียนที่ไหน ? จบไปทำงานอะไร ? เรียนอะไร ?? โบราณคดี(Archaeology) คือ วิชาที่ว่าด้วย การศึกษาเรื่องราวในอดีตของมนุษย์โดยผ่านทางการศึกษาหลักฐานทางโบราณคดี ที่ได้มาจากการขุดค้น...
by Minddii
โรงเรียนประจำดีมั้ย?ตัวแทนENSRโรงเรียนดังจากสวิสบินมาตอบทุกคำถามฟรี เรียนในโรงเรียนประจำดีอย่างไร น่าเรียนหรือไม่ โดยเฉพาะการไปเรียนโรงเรียนประจำที่สวิตเซอร์แลนด์Ecole Nouvelle de la Suisse Romande (ENSR)...
by tui sakrapee
สาขาวิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ (Aerospace engineering) เรียนอะไร ? เรียนที่ไหน ? จบไปทำงานอะไร ? สาขาวิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศเรียนอะไร ?? วิศวกรรมการบินและอวกาศ (อังกฤษ: Aerospace engineering)...
by Minddii
สาขาวิชามีเดียทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์ (Medical & Science Media) เรียนอะไร ?? เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นให้บัณฑิตมีความรู้ความสามารถ มีทักษะความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการออกแบบ และผลิตสือทางการแพทย์และสาธารณสุข...
by Minddii
สาขากีฏวิทยา (Entomology) สาขากีฏวิทยา เรียนอะไร ?? กีฏวิทยา(อังกฤษ:Entomology) เป็นสาขาวิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับสัตว์ในกลุ่มของแมลงแมลงมีความสัมพันธ์มากมายหลายทางต่อมนุษย์และสิ่งมีชีวิตอื่นๆ...
by Minddii
"สาขาวิชาสื่อนฤมิตร" New media design (NMD) สาขาวิชาสื่อนฤมิตเรียนอะไร ?? สื่อใหม่, สื่อนฤมิต, นิวมีเดียหมายถึง การเข้าถึงเนื้อหาตามความต้องการ...
by Minddii
ชีววิทยา( Biology ) เรียนอะไร ? เรียนที่ไหน ? จบไปทำงานอะไร ? เรียนอะไร ?? ชีววิทยา(อังกฤษ:Biology) เป็นแขนงหนึ่งของวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ(natural science) ที่ศึกษาเกี่ยวกับชีวิตและสิ่งมีชีวิตซึ่งรวมถึง โครงสร้าง การทำงาน...
by Minddii
สาขากายภาพบำบัด ( Physical Therapy หรือ Physiotherapy หรือย่อว่า PT ) เรียนอะไร ? เรียนที่ไหน ? จบไปทำงานอะไร ? กายภาพบำบัดคืออะไร กายภาพบำบัด จะกระทำโดยนักกายกายภาพบำบัด(Physical therapist หรือ Physiotherapist...
by Minddii
ทันตแพทยศาสตร์(Dentistry) เรียนอะไร ? เรียนที่ไหน ? จบไปทำงานอะไร ? เรียนเกี่ยวกับอะไร ? ทันตแพทยศาสตร์(อังกฤษ: dentistry) เป็นสาขาวิชาที่ประเมิน วินิจฉัย ป้องกัน และรักษาโรค ความผิดปกติ หรือภาวะในช่องปาก...
by Minddii
วิศวกรรมเหมืองแร่ ( Mining Engineering ) เรียนเกี่ยวกับอะไร ? วิศวกรรมเหมืองแร่(อังกฤษ: Mining Engineering) สาขาวิศวกรรมที่เก่าแก่เป็นประยุกต์ความรู้ทางวิศวกรรมหลาย ๆ ด้านเพื่อค้นหา ขุดแยก...
by Minddii
นิเทศศาสตร์/วาสารศาสตร์ เรียนอะไร? เรียนที่ไหน? จบไปทำงานอะไร? เรียนเกี่ยวกับอะไร? นิเทศศาสตร์ เป็นศาสตร์ที่ว่าด้วยหลักทฤษฎี องค์ประกอบ กระบวนการ บทบาทหน้าที่ วัตถุประสงค์ วิธีการ ประสิทธิผล ประสิทธิภาพและอื่น ๆ...
by Minddii
ไมซ์ (mice) เรียนอะไร? เรียนที่ไหน? จบไปทำงานอะไร? เรียนเกี่ยวกับอะไร? สาขาไมซ์ (mice) คือ วิชาการจัดการประชุมนิทรรศการ หรืออาจเรียกว่าสาขาวิชาการจัดการไมซ์และอิเว็นตส์ที่ในแต่ละมหาวิทยาลัยก็จะมีชื่อเรียกที่แตกต่างกันไป...
by Minddii
ธุรกิจการบิน เรียนอะไร เรียนที่ไหน จบไปทำงานอะไร? เรียนเกี่ยวกับอะไร? สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน มุ่งเน้นให้นักศึกษามีความรู้ ความสามารถ และทักษะการประกอบการที่เกี่ยวข้อง กับอุตสาหกรรมการบินและธุรกิจ ได้แก่...
by Minddii
สาขาสถิติ เรียนอะไร? เรียนที่ไหน? จบไปทำงานอะไร? เรียนเกี่ยวกับอะไร? ปัจจุบันสถิติได้มีบทบาทที่สำคัญในการดำเนินการจัดทำข้อสรุปของข้อมูลเพื่อใช้ในการช่วย ตัดสินใจ แก้ปัญหา และวางแผน ตลอดจนการนำทางและควบคุมกิจกรรมในทุกๆ...
by Minddii
เตรียมเฮ! ม.กรุงเทพเดินหน้าเปิด 3 หลักสูตรใหม่ ลุยตลาดดิจิทัล เรียนกับตัวจริงระดับโลก! เป็นที่รู้ดีกันอยู่แล้วว่า เทคโนโลยีสำหรับคนสมัยใหม่ ไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์การสื่อสารที่มีอิทธิพลอย่างมาก การเติบโตของสื่อสังคมออนไลน์...
by Eduzones Pr News
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม เรียนอะไร? เรียนที่ไหน? จบไปทำงานอะไร? เรียนเกี่ยวกับอะไร? เป็นสาขาหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับการจัดการปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆ เช่น การบำบัดน้ำเสีย การควบคุมมลพิษทางอากาศ...
by Minddii
คณะอัญมณี เรียนอะไร? เรียนที่ไหน? จบไปทำงานอะไร? เรียนเกี่ยวกับอะไร? สาขาอัญมญีและเครื่องประดับ จะศึกษาพื้นฐานทางวัสดุศาสตร์ เพื่อให้สามารถจำแนกประเภทแร่ พลอย เพชร และอัญมณีประเภทต่างๆ เพื่อนำไปใช้ประกอบอาชีพในอนาคตได้...
by Minddii
โรงเรียนนานาชาติเดอะรีเจ้นท์กรุงเทพ (พระราม 9) เชิญชวนผู้ปกครองที่สนใจส่งบุตรหลานของตนพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษพร้อมเรียนรู้กิจกรรมต่างๆ ช่วงปิดเทอมซัมเมอร์ 26 มิถุนายน 14 กรกฎาคม 2560 หลักสูตร July Summer Camps...
by mr.sk@inter
วิทยาศาสตร์การอาหาร เรียนอะไร? เรียนที่ไหน? จบไปทำงานอะไร? เรียนเกี่ยวกับอะไร? เทคโนโลยีอาหาร หรือวิทยาศาสตร์การอาหาร คือ ศาสตร์ที่นำความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพและกายภาพ (ชีววิทยา เคมี ฟิสิกส์) และวิศวกรรมศาสตร์...
by Minddii
เทคโนโลยีการศึกษาแพทย์ เรียนอะไร? เรียนที่ไหน? จบไปทำงานอะไร? เรียนเกี่ยวกับอะไร? สาขาเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ เป็นหลักสูตรที่ผสมผสานกันระหว่างวิชาพื้นฐานการแพทย์กับวิชาทางด้านศิลปะคอมพิวเตอร์ รวมถึงนิเทศศาสตร์ด้วย...
by Minddii
วิศวกรรมยานยนต์ เรียนอะไร? เรียนที่ไหน? จบไปทำงานอะไร? เรียนเกี่ยวกับอะไร? สาขาวิศวกรรมยานยนต์ (Automotive Engineering)...
by Minddii
คณบดีว.นานาชาติสวนสุนันทาท้าพิสูจน์ เรียนเข้ม ฝึกจริง ทำจริง ได้งานจริง100% ถาม: ทำไมต้องเรียนอินเตอร์...? ตอบ: เป็นหลักสูตรสำหรับลูกคนรวย พวกไฮโซ ค่าเทอมแพง มีเงินจ่ายก็จบ อยากตามก้นฝรั่ง...@@#%&&*!!**+-x??...ฯลฯ...
by tui sakrapee
วิทยาศาสตร์ฯ มธ. แท็คทีมกว่า30สถาบันชั้นนำทั่วโลก พร้อมผลิตบัณฑิตตอบความต้องการโลก-ธุรกิจยุคใหม่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.)...
by tui sakrapee
พีไอเอ็มเปิดหลักสูตรวิศวกรรมหุ่นยนต์ฯชี้ดีมานด์หุ่นยนต์ปี 61 สูงกว่า 2 ล้านตัว ทั่วโลก พีไอเอ็ม ผนึก บ.หุ่นยนต์ยักษ์ใหญ่ทั่วโลก เปิดหลักสูตรวิศวกรรมหุ่นยนต์ฯ เร่งป้อนบุคลากรรับไทยแลนด์ 4.0 พร้อมชี้ดีมานด์หุ่นยนต์ปี 61...
by tui sakrapee
ธรณีวิทยา เรียนอะไร? เรียนที่ไหน? จบไปทำงานอะไร? เรียนเกี่ยวกับอะไร? (Geology) มาจากภาษากรีกว่า Geos ซึ่งแปลว่าโลก และ Logi หรือ Logus ซึ่งหมายถึงวิทยาศาสตร์ ดังนั้น ธรณีวิทยาจึงหมายถึง วิทยาศาสตร์เกี่ยวกับโลกพิภพ...
by Minddii
พีไอเอ็ม เปิดหลักสูตร วิศวกรรมหุ่นยนต์ฯ รับไทยแลนด์ 4.0 กรุงเทพฯ21 มีนาคม2560ดร.พันธ์ศักดิ์ ศิริรัชตพงษ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (คนกลาง) และนายพรวิทย์ พัชรินทร์ตนะกุล...
by Eduzones Pr News
วิทยาการคอมพิวเตอร์ เรียนอะไร? เรียนที่ไหน? จบไปทำงานอะไร? เรียนเกี่ยวกับอะไร? วิทยาการคอมพิวเตอร์ (Computer Science) คือ ศาสตร์ที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ทั้งด้านโครงสร้างของคอมพิวเตอร์ การทำงานภายในคอมพิวเตอร์...
by Minddii
ทัศนมาตรศาสตร์ เรียนอะไร? เรียนที่ไหน? จบไปทำงานอะไร? เรียนเกี่ยวกับอะไร? ทัศนมาตรศาสตร์ ถือเป็นสาขาทางด้านการแพทย์ และการสาธารณสุขซึ่งหลักๆ จะเรียนเกี่ยวกับการตรวจและวัดสายตา เพื่อแก้ไขปัญหาทางด้านสายตา และสุขภาพตา...
by Minddii
โลจิสติกส์ เรียนอะไร? เรียนที่ไหน? จบไปทำงานอะไร? เรียนเกี่ยวกับอะไร? คำนิยามที่ใช้นิยามการจัดการโลจิสติกส์ในระดับสากลนั้นจะเป็นคำนิยามจาก The Council of Logistics Management (CLM)...
by Minddii
Page 1 of 58 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next Last