นักศึกษา ข่าวการศึกษา
แชมป์เก่าเพาะกายมทร.ธัญบุรีคว้าทองกีฬาปัญญาชนอีกสมัย รักษาแชมป์ได้สำเร็จ "นายศักรินทร์ เเขวงกรุง" นักกีฬาจอมแกร่งจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประเดิมเหรียญทองแรก ในการแข่งขันกีฬาเพาะกาย รุ่นเเอตเลติคฟิสิกฟ์...
by tui sakrapee
สหเวชศาสตร์สวนสุนันทาหารือจุฬาฯ-UCLAแผนบูรณาการสมุนไพร Cannabis เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พิเศษ ดร. นายแพทย์ธวัชชัย กมลธรรม คณบดีวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา...
by tui sakrapee
พี่ศิลปกรรมสวนสุนันทาจัดวันเด็กแก่น้องโรงเรียนศรีสังวาลย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนนาถ มีนะนันทน์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำคณะบุคลากรและนักศึกษาจัดกิจกรรมวันเด็ก ประจำปี 2562 วันที่ 11...
by tui sakrapee
วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จับมือ บ.เคอรี่ เอ๊กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด รุกตลาดด้านโลจิสติกส์ออนไลน์ วันที่ 10 มกราคม 2562 ผศ.ดร.คมสันโสมณวัตร คณบดีวิทยาลัยโลิจิสติกส์และซัพพลายเชน...
by Eduzones Pr News
ครูสวนสุนันทาจัดโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านและการเขียนของนักเรียน สาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำโดย อ.ดร. ทัศนีย์ เศรษฐพงษ์ อ.ชิษณุพงศ์ อินทรเกษม อ.สิริอร จุลทรัพย์ อ.ศรัณย์ภัทร์...
by tui sakrapee
สวนสุนันทาร่วมโชว์ผลงานโครงการตามแนวทางประชารัฐของกองทุนหมู่บ้าน วันนี้(10 ม.ค.62 ) ณ อาคารชาเลนเจอร์ อาคาร2 เมืองทองธานี รศ.ดร.ธนสุวิทย์ ทับหิรัญรักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนันทา...
by tui sakrapee
สวนสุนันทาร่วมจัดประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ วันที่ 9 มกราคม พ.ศ.2562 ณ ห้องประชุม ศ.ดร.ประดิษฐ์ เชี่ยวสกุล อาคาร วช. 2 ชั้น 2 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ สมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย จัดพิธีลงนาม MOU...
by tui sakrapee
มอบหมวกและเข็มเครื่องหมายนางฟ้าชุดขาวสวนสุนันทา วันที่ 5 มกราคม 2562 วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ จัดพิธีมอบหมวกและเข็มเครื่องหมาย สำหรับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561 โดยได้รับเกียรติจาก...
by tui sakrapee
จีอีสวนสุนันทาขนคนดังแบ่งปันประสบการณ์...ฟังฟรี! จีอีสวนสุนันทาเชิญชวนรับฟังการบรรยายหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2/2561 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ ( GE ) ได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอน หมวดวิชาศึกษาทั่วไป...
by tui sakrapee
วิทยาลัยสหเวชศาสตร์สวนสุนันทารับนักศึกษาฝึกประสบการณ์ วันที่ 7 มกราคม 2562 วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ยินดีต้อนรับนักศึกษาจากสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์...
by tui sakrapee
น.ศ.พยาบาลสวนสุนันทาฝึกปฏิบัติการพยาบาลบนคลินิกเข้มข้น วันที่ 7 มกราคม 2562 วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ นำนักศึกษาชั้นปีที่ 4 เข้าปฐมนิเทศการฝึกปฏิบัติการพยาบาลบนคลินิกอย่างเข้มข้น จากฝ่ายการพยาบาล ณ แหล่งฝึกปฏิบัติต่างๆ...
by tui sakrapee
คณะมนุษฯสวนสุนันทาร่วมมือเครือข่ายต่างประเทศ-เผยแพร่ผลงานวิจัยระดับนานาชาติ โครงการพัฒนาความร่วมมือกับเครือข่ายต่างประเทศ และการเผยแพร่ผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ 2562คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 22 27...
by tui sakrapee
จุฬาฯ มหาวิทยาลัยสีเขียว อันดับ 3 ของไทย อันดับ 1 ใน 4 ตัวชี้วัด จากการจัดอันดับโดย UI GreenMetric World University Ranking 2018 ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียวของโลก UI GreenMetric World University Ranking 2018...
by tui sakrapee
เทกำลังใจให้นักกีฬา!ศึกษาศาสตร์ ศิลปากร มอบทุนหนุนคนเก่ง ผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เทกำลังใจให้นักกีฬาเต็มที่ ทุ่มมอบทุนการศึกษาให้ยอดนักศึกษาในโครงการผู้มีความสามารถพิเศษด้านกีฬาที่ทำชื่อเสียงให้กับคณะ...
by tui sakrapee
มทร.ธัญบุรี คิดค้น ชุดนวัตกรรมวัสดุก่อสร้างจากขยะชุมชน หน่วยวิจัยวัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรีนำขยะเหลือใช้พัฒนาผลงาน...
by tui sakrapee
มทร.ธัญบุรีให้ทุนเรียนฟรีคนเก่งกีฬา-เล็งคว้าทองกีฬามหาวิทยาลัย รองศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) เผยว่า มหาวิทยาลัยเตรียมส่งนักกีฬา มทร.ธัญบุรี...
by tui sakrapee
จุฬาฯ พัฒนาแอปพลิเคชั่น Hospitalk ดาวน์โหลดฟรี ฝึกทักษะการสนทนาภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรการแพทย์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พัฒนาแอปพลิเคชั่น Hospitalk ฝึกทักษะการสนทนาภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรการแพทย์ ได้แก่...
by tui sakrapee
ไอเดียอนุรักษ์พลังงานมทร.ธัญบุรี คว้าแชมป์ดีไซน์อาคารสถานศึกษา ทีมนักศึกษาสถาปัตย์ มทร.ธัญบุรี ซิวแชมป์BEC Award 2018สำเร็จ ออกแบบอาคารอนุรักษ์พลังงาน ด้วยแนวคิดพึ่งพาธรรมชาติและผสมผสานกับวัสดุอุปกรณ์ทันสมัย...
by tui sakrapee
ชาวสวนสุนันทาตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในโอกาสต้อนรับปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๒ วันนี้ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๓๐ น. รศ.ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ นำโดย...
by tui sakrapee
มหิดล ติด 1 ใน 100 สถาบันการศึกษาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่สุดในโลก รั้งอันดับหนึ่ง 3 ปีซ้อน มหาวิทยาลัยสีเขียวของไทย มหาวิทยาลัยมหิดล ติดอันดับ 1 ใน 100 สถาบันการศึกษาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่สุดในโลก...
by P'Hand Eduzones
คณะวิทยาการจัดการ ร่วมกับชมรมสื่อสร้างสรรค์ กลุ่มสาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมแบ่งปันไออุ่นมอบผ้าห่ม เครื่องกันหนาวและสิ่งของบริจาคต้านภัยหนาวภายใต้ชื่อโครงการ ห่มน้องเหนือให้หายหนาว ปีที่ 17...
by Eduzones Pr News
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) และสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน (สทป.) ร่วมบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อผลิตครู บุคลากรทางการศึกษา การวิจัยสิ่งประดิษฐ์ ในระดับบัณฑิต บัณฑิตศึกษาหรือระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต...
by Eduzones Pr News
ครุศาสตร์ สวนสุนันทาพัฒนางานวิจัยในชั้นเรียนสู่การนำเสนอบทความวิจัย สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนางานวิจัยในชั้นเรียนสู่การนำเสนอบทความวิจัยณ ห้องประชุมสายสวลีภิรมย์...
by tui sakrapee
คำขวัญของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เนื่องในโอกาสวันครู ครั้งที่ 63 พ.ศ.2562 "ครูดี ศิษย์ดี มีพัฒนา ก้าวหน้า สู่เทคโนโลยี"...
by Eduzones Pr News
ราชภัฏ 38 แห่งร่วมโครงการประชุมจัดทำหลักสูตรกลาง 4 ปี อิงสมรรถนะ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ ในเวลา ๙.๐๐ น. รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา...
by tui sakrapee
เมื่อวันที่ 19 ธ.ค.2561 ที่สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ถ.สามเสน เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ (SONP) ประกาศผลการประกวดรางวัลและโล่เกียรติยศ เว็บไซต์ข่าวฝึกปฏิบัติยอดเยี่ยม ระดับอุดมศึกษา...
by Eduzones Pr News
ครุศาสตร์สวนสุนันทาพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ด้วยสะเต็มศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัย 21 ธันวาคม 2561 การดำเนินงานบริการวิชาการของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา...
by tui sakrapee
ศธ.-AUT-มทร.ธัญบุรีเห็นพ้องเน้นพัฒนาภาษาอังกฤษ พร้อมหลักสูตรป.โทและเอก เร่งผลิตคนป้อนพื้นที่อีอีซี สรุปผลการประชุม 3 ฝ่าย ระหว่างกระทรวงศึกษาธิการ, มทร.ธัญบุรี และ AUT เมื่อเร็ว ๆ นี้ ณห้องประชุมวชิราวุธ...
by tui sakrapee
นักศึกษาครูศิลปากรรวมใจจัดโครงการความรู้สู่น้องบ้านปาเกอะญอ สโมสรนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้จัดทำโครงการความรู้สู่น้องครั้งที่ 15 และโครงการศึกษาพัฒนาครั้งที่ 11 ระหว่างวันที่ 17- 21 ธันวาคม พ.ศ.2561 ณ...
by tui sakrapee
มทร.ธัญบุรีเปิดสาขา 'AUT' ม.ดังจากประเทศนิวซีแลนด์ รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เปิดเผยว่า มทร.ธัญบุรี ได้ร่วมมือกับ Auckland University of Technology (AUT)...
by tui sakrapee
Page 4 of 262 First Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next Last