นักศึกษา ข่าวการศึกษา
ศิษย์เก่าวิทยาลัยพยาบาลสวนสุนันทารับเกียรติบัตรดีเด่นจากสมาคมพยาบาลฯ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอแสดงความยินดีกับ นายมนัส จรรยามั่น ศิษย์เก่าวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ รุ่น 8...
by tui sakrapee
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาสวนสุนันทาขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนนาถ มีนะนันทน์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทามอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ให้กับ นายสุรศักดิ์ กอประคอง และนางยุรพร...
by tui sakrapee
มทร.ธัญบุรี ใช้โซเชียล แล็บ ขับเคลื่อนการเรียนยุค 4.0 ส่งนักศึกษาลงพื้นที่ ช่วยชุมชน แก้ปัญหาการตลาด การเรียนในห้องเรียนอย่างเดียว อาจไม่เพียงพอต่อการศึกษาในปัจจุบัน โดยเฉพาะศาสตร์ที่เกี่ยวกับการบริหารธุรกิจ...
by tui sakrapee
สหเวชศาสตร์สวนสุนันทามุ่งเป้าพัฒนากลุ่มชุมชนสมุทรสงคราม วันที่ 19 ธันวาคม 2561 รศ.ดร.วิทยา เมฆขำ รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ เป็นประธานประชุมชี้แจง โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ปีงบประมาณ 2562...
by tui sakrapee
ครุศาสตร์สวนสุนันทาฝึกความสามัคคี-มีวินัยให้เยาวชนและชุมชนจ.อุดรธานี โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรักความสามัคคีและความมีระเบียบวินัยให้กับเยาวชนและชุมชนในพื้นที่ จังหวัดอุดรธานี อาจารย์ ดร.กรรณิการ์...
by tui sakrapee
เด็กวารสารศาสตร์วจก.สวนสุนันทาคว้ารางวัลชนะเลิศ เว็บไซต์ข่าวฝึกปฏิบัติยอดเยี่ยมระดับอุดมศึกษาปี2561 นักศึกษาแขนงวิชาวารสารศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา...
by tui sakrapee
ผู้บริหารสวนสุนันทาร่วมงานสวดพระอภิธรรมศพ มารดาประธานคณะกรรมการส่งเสริมฯ วันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๘.๓๐ น. รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา เมฆขำ รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ...
by tui sakrapee
ปรับหลักสูตรจีอีสวนสุนันทาปี 62 เน้นผู้เรียนทันโลก-ปลื้มน.ศ.สอบผ่านกว่า98% การประชุมสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ครั้งที่ 12/2561 ที่ผ่านมา โดยในที่ประชุม ได้มีมติให้ความเห็นชอบ (ร่าง) หลักสูตรระดับปริญญาตรี...
by tui sakrapee
"โลจิสติกส์ สวนสุนันทา"รุกพัฒนาองค์กรสู่การเป็นแม่แบบที่ดีของสังคม ผศ.ดร.คมสัน โสมณวัตร คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้ให้นโยบายและแนวทางในการพัฒนาองค์กร...
by tui sakrapee
อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างความเป็นพลเมืองในโรงเรียนและชุมชน วันจันทร์ที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำโดย อาจารย์วีรพจน์ รัตนวาร หัวหน้าโครงการ พร้อมด้วยอาจารย์ เจ้าหน้าที่...
by tui sakrapee
อาจารย์-นิสิต ม.เกษตรศาสตร์เข้าเรียนรู้วัฒนธรรมสวนสุนันทา 18 ธันวาคม 2561 อาจารย์และนิสิตภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำนวน 45 คน ได้เข้าเรียนรู้วัฒนธรรมสวนสุนันทา ณ...
by tui sakrapee
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการสวนสุนันทาอบรมผู้นำเมืองรุ่นที่ 4 ผศ.ดร.สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาร่วมอบรมผู้บริหารระดับสูงด้านการบริหารเมือง (ผู้นำเมือง) รุ่นที่ 4...
by tui sakrapee
ผ้ามัดย้อม ฝึกจินตนาการทางสมองผู้สูงอายุ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี สอนมัดย้อม ผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองบึงยี่โถ จังหวัดปทุมธานี ฝึกจินตนาการทางสมองส่งเสริมอาชีพให้กับผู้สูงอายุ...
by tui sakrapee
รู้จักตัวตนของ "น้องนาน่า-เหม่เหม" จอมแสบสันต์จากนิเทศจุฬาฯ สาวใสวัย 17ปี ผู้แจ้งเกิดจากซีรี่ย์เรื่องแรก เลือดข้นคนจาง ในบทบาท เหม่เหม กับความแสบสันต์ที่ทำเอาผู้ชมช็อคไปทั้งประเทศ วันนี้เราพาท่านมารู้จักตัวตนของ...
by tui sakrapee
นักศึกษาวารสารศาสตร์ สวนสุนันทา สร้างชื่อ คว้ารางวัลชนะเลิศข่าววิทยุ สายฟ้าน้อย ปี 2561 นักศึกษาแขนงวิชาวารสารศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา คว้ารางวัลชนะเลิศจากการการประกวดสารคดีเชิงข่าววิทยุ...
by tui sakrapee
ฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพและเสริมสร้างเครือข่ายผู้นำชุมชน วันนี้(17 ธ.ค.2561) ที่ ห้องรัตนบุรี 1 จังหวัดสุรินทร์ รศ.ดร.ธนสุวิทย์ ทับหิรัญรักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนันทา...
by tui sakrapee
เปิดโลกการอ่าน Human Library : เปิดหนังสือมีชีวิตสวนสุนันทา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการเปิดโลกการอ่าน Human Library : กิจกรรมเปิดหนังสือมีชีวิตสวนสุนันทา วันที่ 17 ธันวาคม 2561...
by tui sakrapee
วิทยาลัยนานาชาติมหิดลแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานสโมสรนักศึกษา เมื่อวันที่13ธันวาคม2561ดร.ชยานันท์ หงษ์ฟ้า ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับ อาจารย์สุชาติ พรหมขัติแก้ว ผู้ช่วยคณบดี...
by tui sakrapee
ขอเชิญชม นิทรรศการโพสพาญชลี..คุณพระโพศรี เทวนารีแห่งนาข้าว นิทรรศการ โพสพาญชลี งานแสดงผลงานประติกรรม และจิตรกรรม รศ.ดร.สุวัฒน์ แสนขัติยรัตน์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาศิลปะไทย ภาควิชาทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์...
by tui sakrapee
แนะการเตรียมตัวหลังจบการศึกษาในยุคThailand4.0แก่น.ศ.ครูสวนสุนันทา สาขานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา ดำเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเตรียมตัวหลังจบการศึกษาในยุค Thailand4.0 ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 และนักศึกษาที่สนใจ...
by tui sakrapee
ครุศาสตร์สวนสุนันทาพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษให้น้องประถม วันที่ 12-15 ธันวาคม 2561 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์...
by tui sakrapee
สวนสุนันทาปันน้ำใจหมู่บ้านกิ่วไฮอำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนนาถ มีนะนันทน์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา พร้อมบุคลากรและนักศึกษา...
by tui sakrapee
วางแผนยุทธศาสตร์กำหนดทิศทางการบริหาร ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐมอย่างยั่งยืน ผศ.ดร.สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รองประธานกรรมการอำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา...
by tui sakrapee
ทีมเทนนิสไทยกวาด7ทอง2เงินศึกปัญญาชนอาเซียนครั้งที่ 19 ทีมเทนนิสมหาวิทยาลัยไทย ได้ส่งนักกีฬาเข้าแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยอาเซียน ครั้งที่ 19 โดยการนำของ รศ.ดร.วิชิต คนึงสุขเกษม หัวหน้าคณะนักกีฬาไทย โดยมี อ.สุรศักดิ์...
by tui sakrapee
รองอธิการบดีสวนสุนันทาบรรยายการยกระดับคุณธรรมความโปร่งใส วันที่ 12 ธันวาคม 2561 รศ.ดร.วิทยา เมฆขำ รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นวิทยากร บรรยายการยกระดับคุณธรรมความโปร่งใส :...
by tui sakrapee
สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์สวนสุนันทาศึกษาดูงานที่โรงพยาบาลตำรวจ สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำโดย อาจารย์ ดร.ณิช วงศ์ส่องจ้า หัวหน้าสาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ ดร.ฤทัยรัตน์...
by tui sakrapee
เปิดถนนทางเข้าศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วันที่ 13 ธันวาคม 2561 ผศ.ดร.คมสัน โสมณวัตร รักษาราชการแทนผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ผู้บริหาร คณาจารย์...
by tui sakrapee
ตามที่องค์กรต่อต้านคอรัปชัน (ประเทศไทย) จำกัด หรือ ACT ประกาศนโยบายงดรับของขวัญทุกชนิด หรือ No Gift Policy ในเทศกาลต่าง ๆ และขอความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ นำไปปฏิบัติ เพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่โปร่งใสและลดการทุจริต...
by NEWs_RU
คณบดีคณะครุศาสตร์สวนสุนันทาร่วมประชุมผู้นำมหาวิทยาลัยที่ไต้หวัน วันที่ 9-10 ธันวาคม 2561 รศ.ดร.นันทิยา น้อยจันทร์ คณบดีคณะครุศาสตร์ และ อาจารย์ ดร.สุมาลี เทียนทองดี ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาวิชาชีพทางการศึกษา...
by tui sakrapee
ครุศาสตร์สวนสุนันทาจัดโครงการค่ายอาสาพัฒนาวิชาชีพครู ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาจัดโครงการค่ายอาสาพัฒนาวิชาชีพครู ครั้งที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์...
by tui sakrapee
Page 5 of 262 First Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next Last