นักศึกษา ข่าวการศึกษา
วิทยาลัยโลจิสติกส์ฯสวนสุนันทา ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก TLAPS วันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 ผศ.ดร.คมสัน โสมณวัตร คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา...
by tui sakrapee
นักศึกษาครูสวนสุนันทาคว้าตำแหน่งนางนพมาศสุโขทัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอแสดงความยินดีกับนางสาวนางสาวปพิชญา กฤษวงศ์ นักศึกษาชั้นปีที่3 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ผู้รับตำแหน่ง นางนพมาศสุโขทัยประจำปี 2561...
by tui sakrapee
นักวิจัย มทร.ธัญบุรี ดีไซน์รังเลี้ยง ชันโรง ช่วยเกษตรกร ผลิตน้ำผึ้งสู่เชิงพาณิชย์ อาจารย์นักวิจัย มทร.ธัญบุรี ออกแบบรังเลี้ยงผึ้งชันโรงสำหรับผลิตน้ำผึ้งเชิงพาณิชย์ ตอบโจทย์เกษตรกรในการเก็บผลผลิต สร้างรายได้แก่ชุมชน...
by tui sakrapee
สวนสุนันทาเจ้าภาพประชุมประเมินโครงการประชารัฐ กองทุนหมู่บ้าน วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ รศ.ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาได้รับมอบหมายจาก รศ.ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย...
by tui sakrapee
คณะวิทยาศาสตร์ สวนสุนันทาอบรมบุคลิกภาพให้น.ศ.ปี4 วันที่ 19 พฤศจิกายน 2561ฝ่ายกิจการนักศึกษานำโดยอาจารย์ธนขวัญ...
by tui sakrapee
ศิลปากรจัดศึกหวดเทนนิสส่งนักศึกษาฝึกทักษะของจริง-แทมมี่ร่วมฝึกเยาวชน สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา ภาควิชาพื้นฐานทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้เปิดการเรียนการสอนวิชาเทนนิส สำหรับนักศึกษา...
by tui sakrapee
ประวัติและที่มาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประวัติและที่มาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา...
by Eduzones Pr News
(20 พ.ย.61) เวลา 10.00 น. ผศ.ดร.ภญ.พิมพร ทองเมือง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงครามมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าร่วมบรรยายให้ความรู้แก่ สมาชิกเกษตรกรแปลงใหญ่โคเนื้อตำบลวัดประดู่และตำบลแพรกหนามแดง จำนวน 30...
by Eduzones Pr News
สำนักวิทยบริการฯ สวนสุนันทา จัดงาน Library Book Fair วันที่ 20 พฤศจิกายน 2018 รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ได้ให้เกียรติมาเปิดงาน Library Book Fairโดยมี อาจารย์กันยพัชร์ ธนกุลวุฒิโรจน์...
by tui sakrapee
กระทงฟางข้าวจากวัสดุเหลือใช้สร้างสรรค์สู่งานอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย กระทงจากฟางข้าว วัสดุเหลือใช้จากธรรมชาติภูมิปัญญาของคนไทย และยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง ผู้ช่วยศาสตราจารย์วินัย ตาระเวช...
by tui sakrapee
ครุฯสวนสุนันทาจัดนิทรรศการนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้สำหรับครูสังคมศึกษา 20 พฤศจิกายน 2561 สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาชั้นปีที่ 3 จัดนิทรรศการนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้สำหรับครูสังคมศึกษา โดย...
by tui sakrapee
M-Science Sport's Day 2018 คณะวิทยาการจัดการ สวนสุนันทา ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม คณะวิทยาการจัดการ ได้จัดกิจกรรมโครงการ "M-Science Sport's Day 2018" ขึ้น ณ บริเวณสนามกีฬาหน้าครุศาสตร์...
by tui sakrapee
สวนสุนันทาจับมือศธ.สมุทรสงครามแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลพื้นฐาน สวนสุนันทา จับมือ ศธ. สมุทรสงคราม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลพื้นฐาน เพื่อผลการปฏิบัติงานที่ดี (Best Practice) และพัฒนาด้านวิชาการและการศึกษา ผศ.ดร.ภญ.พิมพร...
by tui sakrapee
สวนสุนันทาจัดโครงการประชุมปาฐกถา ชุดการศึกษาเพื่อสันติภาพพระธรรมปิฎก รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทากล่าวต้อนรับ พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี (ว.วชิรเมธี) ดร.นิเชต สุนทรพิทักษ์...
by tui sakrapee
โลจิสติกส์ สวนสุนันทา เพิ่มศักยภาพนักศึกษารายวิชาตัวแทนผู้ขนส่งสินค้าทางอากาศ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดกิจกรรมเพิ่มศักยภาพและองค์ความรู้รายวิชาตัวแทนผู้ขนส่งสินค้าทางอากาศ...
by tui sakrapee
อบอุ่นประทับใจ! ก้าวที่ 49 ศึกษาศาสตร์ ศิลปากร คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดกิจกรรมเดิน-วิ่งเฉลิมฉลองครบรอบ 49 ปี " ก้าวที่ 49 ศึกษาศาสตร์ ศิลปากร "ท่ามกลางบรรยากาศแห่งความสุข...
by tui sakrapee
หลักสูตรนิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสาร สำหรับอาจารย์ นักศึกษา บุคคลทั่วไป Study Ph.D. Communication at SSRU. Students and Supervisors work together hand in hand, head to head, shoulder to shoulder, and heart...
by Eduzones Pr News
ลอยกระทงที่จุฬาฯ รักษ์ มันส์ ลอย สืบสานประเพณีไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม วันลอยกระทง ในคืนวันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำเดือนสิบสองของทุกปี ถือเป็นประเพณีสำคัญของ คนไทย รวมถึงประเทศเพื่อนบ้านใกล้เคียง...
by tui sakrapee
ไม้อัดจากต้นมันสำปะหลังสู่ วัสดุแต่งบ้าน แนวรักษ์โลก นักศึกษาคหกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี โชว์ผลงานการผลิตแผ่นชิ้นไม้อัดจากต้นมันสำปะหลังที่เหลือทิ้งทางการเกษตร เพื่อใช้เป็นวัสดุตกแต่ง สินค้าและเฟอร์นิเจอร์รักษ์โลก...
by tui sakrapee
สวนสุนันทาร่วมแผนพัฒนาจังหวัดสมุทรสงคราม ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าร่วมประชุมสรุปประเด็นการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การทวนแผนพัฒนาจังหวัดสมุทรสงคราม...
by tui sakrapee
นิติวิทยาศาสตร์ สวนสุนันทาให้ทุนส่วนลดเรียนป.โท-เอก นิติวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประกาศมอบทุนส่วนลดในการรับนักศึกษา ระดับบัณฑิตวิทยาลัย ภาคเรียนที่ 2/2561 โดยมอบทุนส่วนลดค่าเล่าเรียน สำหรับบุคคลทั่วไป...
by tui sakrapee
สอนสร้างหุ่นยนต์โดรนและแขนกลให้นักเรียนสาธิต(มัธยม)สวนสุนันทา สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้รับเชิญไปสอนการสร้างหุ่นยนต์โดรนและแขนกล ให้กับโรงเรียนสาธิต (มัธยม) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา...
by tui sakrapee
โชว์ผลงานและแสดงศักยภาพน.ศ.สาขาออกแบบกราฟิกสวนสุนันทา สาขาวิชาการออกแบบกราฟิกและมัลติมิเดีย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดโครงการเผยแพร่ผลงานการออกแบบและแสดงศักยภาพการออกแบบของนักศึกษาชั้นปีที่ 4...
by tui sakrapee
น.ศ.สาขาธุรกิจการบินวิทยาลัยนานาชาติคว้ามงกุฎSSRU QUEEN2018 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2561 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดประกวดยิ่งใหญ่ SSRU QUEEN 2018 ที่สุดของเวทีการประกวดเพศทางเลือก ปีที่ 3...
by tui sakrapee
น.ศ.ครูสวนสุนันทาเข้าร่วมบรรยายระดับนานาชาติจัดโดยUN นายสหรัฐ ลักษณะสุต นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้รับเชิญจาก กระทรวงการต่างประเทศ...
by tui sakrapee
โลจิสติกส์สวนสุนันทาจัดอบรมคุณธรรมจริยธรรม...
by tui sakrapee
ครุศาสตร์สวนสุนันทาร่วมสพป.ระนองวางแผนพัฒนาการศึกษาท้องถิ่น วันที่ 13 พ.ย.2561 รองศาสตราจารย์ ดร.นันทิยา น้อยจันทร์ คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พร้อมด้วย ผู้บริหาร คณาจารย์...
by tui sakrapee
ชื่นชมจอมพลังสาวสวนสุนันทาคว้าแชมป์พร้อมพังสถิติโลกยกเหล็ก รศ.ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พร้อมอาจารย์ประจำสาขาวิชากล่าวให้กำลังใจ พร้อมชื่นชม นางสาวชยุตรา ประมงคล น.ศ.สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา...
by tui sakrapee
จีอีสวนสุนันทาร่วมพิธีบวงสรวงสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ คณะผู้บริหาร บุคลากรสำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำโดยดร.ปรีชา พงษ์เพ็ง ผู้อำนวยการฯ ร่วมพิธีบวงสรวงและบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทาน...
by tui sakrapee
สวนสุนันทาเปิดเวทีถกแนวทางการดำเนินงาน ขับเคลื่อนหลักสูตรการผลิตครูเป็นเลิศ 4 ปี ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ รศ.ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กล่าวต้อนรับผู้ร่วมประชุมแนว...
by tui sakrapee
Page 8 of 262 First Prev 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Next Last