นักศึกษา ทุนเรียนต่อต่างประเทศ (ทุน ป.โท-เอก)
ทุนระดับปริญญาตรีสาขาธุรกิจ หลักสูตรนานาชาติ ที่ Bangkok School of Management Bangkok School of Management เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่เพื่อมอบทุนการศึกษาภายใต้โครงการ Northumbria University Degree Pathway Scholarship...
by tui sakrapee
ธนาคารแห่งประเทศไทยให้ทุนเรียนปริญญาตรีในประเทศ ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) จะให้ทุนการศึกษาเพื่อศึกษาระดับปริญญาตรีในประเทศเพื่อรองรับการต่อยอดโครงการ BOT Challenge & Experience...
by tui sakrapee
ให้ทุนครบรอบ80ปี!สวนสุนันทาเปิดรับระดับบัณฑิตศึกษา-มีทุน-ลดค่าธรรมเนียม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1/2561 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โดยมีทุนการศึกษามอบให้ด้วย...
by tui sakrapee
ถึง8มิ.ย.นี้เท่านั้น!ทุนป.ตรี-เอกรัฐบาลญี่ปุ่นเรียนฟรี-มีเงินเดือน-ตั๋วเครื่องบิน กระทรวงศึกษาธิการ วัฒนธรรม กีฬา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Monbukagakusho : MEXT) รัฐบาลประเทศญี่ปุ่น...
by tui sakrapee
ขยายเวลาทุนRTG ให้ไม่มีข้อผูกพันโดยรัฐบาลไทยเรียนป.โท-เอกที่ AIT สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (เอไอที) ซึ่งเป็นสถาบันบัณฑิตศึกษานานาชาติที่ตั้งอยู่ในประเทศไทย กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาไทย ซึ่งมีคุณสมบัติ...
by tui sakrapee
ให้เด็กไทยเท่านั้น!ทุนเรียนภาษาจีนที่มหาวิทยาลัยดังChina Pharmaceutical University มหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศจีน China Pharmaceutical University จัดโครงการมอบทุนเรียนภาษาที่ประเทศจีน 1 ปี...
by tui sakrapee
ทุนรัฐบาลจีนให้ไปเรียนสาขาการตรวจสอบบัญชี รัฐบาลจีนได้จัดสรรทุนการศึกษาระดับปริญญาโท ประจำปี 2561 ให้แก่หน่วยงานด้านตรวจสอบบัญชี จำนวน 2 ทุน เพื่อศึกษาสาขาการตรวจสอบบัญชี หลักสูตรภาษาอังกฤษ ระยะเวลา 2 ปี ณ Nanjing Audit...
by tui sakrapee
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยโครงการ TAIST-Tokyo Tech ร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีแห่งโตเกียว สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร ม.ธรรมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์...
by Eduzones Pr News
ธนาคารอาคารสงเคราะห์เปิดให้ทุนเรียนต่อต่างประเทศ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ มีความประสงค์ที่จะให้ทุนการศึกษาแก่พนักงาน และบุคคลทั่วไป เพื่อศึกษา ระดับปริญญาโท ณ สถาบันการศึกษาชั้นนำของต่างประเทศ ประจำปี 2561 เปิดรับสมัคร...
by tui sakrapee
มีทุน!เปิดรับเรียนวิศวกรรมและเทคโนโลยีการป้องกันประเทศ จุฬาฯ หลักสูตร วศ.ม.วิศวกรรมและเทคโนโลยีการป้องกันประเทศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ขยายเวลาเปิดรับสมัครภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่...
by tui sakrapee
50 ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยรับถึง18พ.ค.นี้ ทุนการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์ระดับปริญญาโท-เอก (ต่อเนื่อง) และปริญญาเอก โครงการพัฒนากําลังคนด้านวิทยาศาสตร์ (ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย) รุ่นที่ 11...
by tui sakrapee
ทุนศึกษาวิจัยที่ญี่ปุ่น-Hosei International Fund (HIF) Foreign Scholars Fellowship Hosei International Fund (HIF) Foreign Scholars Fellowshipจาก Hosei University ดาวน์โหลดใบสมัครได้แล้ว ปิดรับสมัคร วันศุกร์ที่ 4...
by tui sakrapee
มีทุน!วิทยาลัยปิโตรเลียมฯจุฬาฯเปิดรับเรียนต่อรอบสุดท้าย วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วิทยาลัยนานาชาติซึ่งเปิดสอนทางด้านปิโตรเลียม ปิโตรเคมี และวิทยาศาสตร์พิลิเมอร์แห่งแรกของประเทศไทย...
by tui sakrapee
กองทุนรัฐบาลแคนาดาเปิดให้ทุนหนุนองค์กรพัฒนาภูมิภาค กองทุน CFLI ของรัฐบาลแคนาดามีความประสงค์จะให้ทุนสนับสนุนโครงการขององค์กรต่างๆ ในอาเซียนในวงเงิน 45,000...
by tui sakrapee
ขยายเวลาให้ทุนทำวิทยานิพนธ์-ดุษฎีนิพนธ์ ด้านพระปกเกล้าศึกษา ประกาศสถาบันพระปกเกล้า โครงการทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์ ด้านพระปกเกล้าศึกษาขยายเวลาให้ทุนตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31พฤษภาคม 2561...
by tui sakrapee
กรมส่งเสริมวัฒนธรรมเปิดให้ทุนวิจัยทางวัฒนธรรม กรมส่งเสริมวัฒนธรรมมีนโนบายที่จะสนับสนุนทุนวิจัยทางวัฒนธรรม ประจำปี พ.ศ. 2563 ประเภททุนทั่วไป โดยแบ่งกรอบการวิจัยทางวัฒนธรรมออกเป็น 2 เรื่อง ได้แก่ (1) การวิจัยและนวัตกรรม...
by tui sakrapee
23 มหาวิทยาลัยไต้หวันจับมือแจกทุนนักศึกษาไทย-มีเงินเดือนให้ โครงการทุน 2018 Fall Tai-Thai Scholarship Program เปิดให้นักศึกษาเข้ารับทุนการศึกษาในมหาวิทยาลัยประเทศไต้หวันรวม 23 สถาบัน ข้อมูลโครงการทุนการศึกษา -...
by tui sakrapee
ธนาคารแห่งประเทศไทยขยายเวลาให้ทุนเรียนต่อประเทศอังกฤษ เพื่อเป็นอนุสรณ์ในโอกาส 100 ปีชาตกาลของ ดร. ป๋วย อึ๊งภากรณ์ อดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย(ธปท.) ซึ่งสำเร็จการศึกษาจาก The London School of Economics and Political...
by tui sakrapee
ทุนโครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบทไปเรียนต่อต่างประเทศ สำนักงาน ก.พ. ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข จะดำเนินการคัดเลือกข้าราชการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เพื่อรับทุนรัฐบาล...
by tui sakrapee
ขยายเวลาทุนRTG ให้ไม่มีข้อผูกพันโดยรัฐบาลไทยเรียนป.โท-เอกที่ AIT สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (เอไอที) ซึ่งเป็นสถาบันบัณฑิตศึกษานานาชาติที่ตั้งอยู่ในประเทศไทย กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาไทย ซึ่งมีคุณสมบัติ...
by tui sakrapee
รู้จัก "ทุนโครงการปริญญาเอกกาญนาภิเษก" เรียนฟรี มีเงินเดือนให้ ระดับปริญญาเอก ทุน คปก. หรือ ทุน โครงการปริญญาเอกกาญนาภิเษก เป็นทุนที่ให้กับนักศึกษาที่ต้องการศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกที่มหาวิทยาลัยในประเทศไทย...
by tui sakrapee
ขยายเวลารับ!ธนาคารแห่งประเทศไทยเปิดให้ทุนเรียนต่อต่างประเทศ ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) จะให้ทุนการศึกษาประเภททุนแข่งขัน ประจำปี 2561เพื่อศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไป ในต่างประเทศ...
by tui sakrapee
เปิดให้ทุนเสริมสร้างงานวิจัยภาคอุตสาหกรรม (SuRF) รอบที่ 2/2561 1. ทุนวิจัยและนวัตกรรมเพื่อกิจการขนาดเล็กและขนาดย่อม (Research and Innovation fund for Small scale Enterprise: RISE)...
by tui sakrapee
ทุนเรียนปริญญาโทภายใต้ โครงการ Innovative Asia เปิดให้ทุนการศึกษาระดับปริญญาโทภายใต้ โครงการ Innovative Asia ณ สถาบันการศึกษาชั้นนำในญี่ปุ่น Tokyo Institute of Technology ประเทศญี่ปุ่น...
by tui sakrapee
วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ ม.รังสิตเปิดให้ทุนเรียนดี 50% วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิตมอบทุนเรียนดี 50% (ระดับปริญญาโท) ประจำปีการศึกษา 2561 สมัครวันนี้ - 31 ก.ค. 61 หลักสูตรที่เปิดรับ 1) หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต...
by tui sakrapee
มีทุนเรียนฟรี!สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่นเปิดรับเรียนต่อปริญญาโท สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่นเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ป.โท ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561มีทุนการศึกษา 100% พร้อมทุนส่วนลดค่าหน่วยกิตมอบให้ เปิดรับตั้งแต่...
by tui sakrapee
วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิตให้ทุนส่วนลด-ดูงาน-ทำวิจัย วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิตรับสมัครนักศึกษา ป.โท-เอก ประจำปีการศึกษา 2561 มีทุนการศึกษามอบเป็นส่วนลดพร้อมทุนวิจัยให้ด้วย สิทธิเศษสำหรับ ป.โท...
by tui sakrapee
มหาวิทยาลัยแห่งชาติไทเปให้ทุนเรียนฟรีปริญญาโท-เอก ทุนการศึกษาจากมหาวิทยาลัยแห่งชาติไทเป (ไทเปเทค) เปิดให้เรียนฟรี (ค่าเล่าเรียน) ในระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอก ระดับปริญญาโท : ฟรีค่าเล่าเรียนทุนการศึกษาเดือนละ 6,000...
by tui sakrapee
ทุนบสก.เปิดให้บุคคลทั่วไปเรียนต่อปริญญาโทต่างประเทศ บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อรับทุนการศึกษาระดับปริญญาโท (สำหรับบุคคลทั่วไป) เพื่อไปศึกษา ณ สถาบันการศึกษาต่างประเทศ...
by tui sakrapee
รัฐบาลศรีลังกาให้ทุนนักศึกษาไทยไปเรียน6สาขา รัฐบาลสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกาประสงค์จะมอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาไทย จำนวน 5 ทุน ภายใต้โครงการ Government of Sri Lanka Presidential Scholarships Programme...
by tui sakrapee
Page 1 of 74 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next Last