นักศึกษา ทุนเรียนต่อต่างประเทศ (ทุน ป.โท-เอก)
2018เปิดแล้ว!ทุนไอเฟลให้เรียนป.โท-เอกที่ฝรั่งเศส โครงการทุนไอเฟลดำเนินการโดยกระทรวงการต่างประเทศของฝรั่งเศส คัดเลือกนักเรียนต่างชาติที่มีคุณสมบัติเหมาะสมรับทุนเพื่อเล่าเรียนในสถาบันที่เข้าศึกษาในประเทศฝรั่งเศส...
by tui sakrapee
ธปท.ให้ทุนนักศึกษาปี 2 - ปี4 ใน 8 สาขาวิชา ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) จะให้ทุนการศึกษาประเภททุนนักศึกษาที่กำลังศึกษาปริญญาตรีปี 2 ปี 4 ในประเทศไทย ประจำปี 2560 จึงประกาศการให้ทุนการศึกษาแก่ นิสิต...
by tui sakrapee
เปิดให้ทุนวิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม ฝ่ายอุตสาหกรรม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ขอเชิญชวนนักวิจัยและผู้ประกอบการที่สนใจสมัคร "ทุนวิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม" ประจำปี 2561 ทุนสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา...
by tui sakrapee
University of Cambridgeมหาวิทยาลัยชื่อดังของอังกฤษแจ้งให้ทุนแก่ผู้สมัครจากชาติด้อยพัฒนาหรือกำลังพัฒนา โดยเป็นทุนระดับปริญญาโททางด้าน Conservation Leadershipหรือผู้นำด้านการอนุรักษ์ด้านชีวภาพ เปิดรับสมัครถึง 6 ธันวาคม...
by mr.sk@inter
เรียนต่อฝรั่งเศสสวัสดิการดีทุนหลากหลายมีหลักสูตรภาษาอังกฤษ "เรียนต่อฝรั่งเศส ไม่แพงอย่างที่คิด สวัสดิการดี ทุนหลากหลาย มีหลักสูตรภาษาอังกฤษให้เรียน" โดยผู้ที่สนใจขอรับทุนเรียนต่อประเทศฝรั่งเศส จะมีหน่วยงาน...
by tui sakrapee
Central European Universityมหาวิทยาลัยชั้นนำที่ตั้งอยู่ในกรุงบูดาเปสต์ของฮังการี แจ้งให้ทุน CEUDoctoral Scholarshipsประจำปีการศึกษา2018-2019 แก่ผู้สมัครต่างชาติ โดยทุนครอบคลุมค่าศึกษาวิจัยทั้งหมด ตลอดจนมีเงินเดือน...
by Eduzones Pr News
สกอ. ได้ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาไทยในหลักสูตรประกาศนียบัตรระยะสั้นด้านธุรกิจ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) ณ international Business School-Americasกรุงเซาเปาโล ประเทศบราซิล หลักสูตรดังกล่าวเปิดให้ศึกษาใน 3ช่วงเวลาคือ...
by Eduzones Pr News
Karolinska Institute สถาบันอุดมศึกษาที่เน้นเรื่องแพทย์ศาสตร์มากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก กำลังให้ทุนGlobal Masters Scholarshipsประจำปี 2018 แก่ผู้สมัครจากต่างชาติ ในการเรียนเกี่ยวกับแพทย์หลายสาขา ระดับปริญญาโท...
by Eduzones Pr News
สถาบันกันตนา กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาปริญญาโท ปีการศึกษา 2560 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการสื่อบันเทิง (MA in Entertainment Media Management)...
by Eduzones Pr News
100ทุนส่งน้องเรียนจบอายิโนะโมะโต๊ะเปิดให้ระดับอาชีวะ-อุดมศึกษา มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ เปิดรับสมัครนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่กำลังศึกษาในระดับ ปวช. ปวส. และปริญญาตรี ในสาขาที่กำหนด จากสถาบันการศึกษาของรัฐทั่วประเทศ...
by tui sakrapee
คณะบริหารธุรกิจฯ มศว ขอเชิญผู้สนใจสมัครหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (สำหรับผู้บริหาร) รุ่นที่ 18 (X-MBA) สำหรับผู้ที่มีประสบการณ์ทำงานตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป รับสมัครวันนี้ - 21 ตุลาคม 2560 สามารถดูรายละเอียดและสมัครได้ที่...
by Eduzones Pr News
เปิดให้ทุนเรียนต่อปริญญาเอกหรือปริญญาโท-เอกมจพ. ข่าวดีสำหรับนักศึกษาที่จบ ป.ตรี หรือกำลังจะจบ ป.ตรี ในสาขาวิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมเคมี วิศวกรรมวัสดุ วิศวกรรมการผลิต หรือ สาขาใกล้เคียง...
by tui sakrapee
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่นรับเรียนต่อป.โทมีทุนให้ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่นรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรปริญญาโท ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561 พร้อมมอบทุนการศึกษาให้ด้วย สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ - 15 พ.ค.61...
by tui sakrapee
เปิดรับ 541 ทุนสควค.ผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์...
by tui sakrapee
รามคำแหงเปิดให้ทุนเรียนดี-ส่งเสริมการศึกษาและกิจกรรมเด่น ทุนการศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง ประเภทเรียนดี ประเภทส่งเสริมการศึกษาและประเภทกิจกรรม คุณสมบัติทั่วไป -เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง (ตั้งแต่ชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป)...
by tui sakrapee
ทุนพัชรกิติยาภาเพื่อการศึกษากฎหมายมหาวิทยาลัยคอร์แนล คณะกรรมการบริหารกองทุนพัชรกิติยาภาเพื่อการศึกษากฎหมาย เห็นสมควรให้มีการสอบแข่งขันเพื่อรับทุนพัชรกิติยาภาเพื่อการศึกษากฎหมาย ไปศึกษาวิชากฎหมายระดับปริญญาโทณ...
by tui sakrapee
สถาบันวัคซีนแห่งชาติ เปิดให้ทุนเรียนต่อ-วิจัย-ฝึกงาน สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ประกาศรับสมัครทุน ประจำปีงบประมาณ 2561 ทุนที่มอบให้ได้แก่ ทุนวิจัยพัฒนาวัคซีน ทุนสนับสนุนการดำเนินงานด้านวัคซีน...
by tui sakrapee
35ทุนรัฐบาลไทยให้เรียนป.โท-เอกต่างประเทศ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ประกาศรับสมัครนักเรียน นิสิต นักศึกษาทุนพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.)...
by tui sakrapee
ให้ทุนหนุนโครงการวิจัยสำหรับนักวิจัยรุ่นเยาว์ เปิดให้ทุนสนับสนุนโครงการวิจัยสำหรับนักวิจัยรุ่นเยาว์ เพื่อทำงานวิจัยในประเทศฝรั่งเศสเป็นเวลาตั้งแต่ 2-6 เดือน รายละเอียดหลักสูตร สนับสนุนนักวิจัยรุ่นเยาว์ เป็นเวลา 2-6...
by tui sakrapee
มูลนิธิการศึกษาเชล100ปีเปิดให้ทุนระดับบัณฑิตศึกษา มูลนิธิการศึกษาเชล 100 ปี ได้ตระหนักถึงความสาคัญในด้านการศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในระดับอุดมศึกษา จึงได้สนับสนุนทุนการวิจัยให้แก่นิสิต นักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา...
by tui sakrapee
7 ข้อดีโดยตรงของการเลือก เรียนต่อต่างประเทศ 1. สร้างเครือข่ายของเราเอง กับเพื่อนๆ ทั่วโลก...
by mooBo
เปิดให้ทุนเพชรพระจอมเกล้าดุษฎีบัณฑิต รับสมัครนักศึกษา โครงการทุนการศึกษา ทุนเพชรพระจอมเกล้าดุษฎีบัณฑิต ระดับปริญญาเอก ภาคการศึกษาที่ 2/2560 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี...
by tui sakrapee
เปิดให้ทุนโครงการนักศึกษาภาคฤดูร้อนเดซี ไปร่วมวิจัยที่เยอรมนี เปิดให้ทุนการศึกษาสำหรับนิสิต นักศึกษา ที่สมัครเข้าร่วมโครงการนักศึกษาภาคฤดูร้อนเดซี ประจำปี 2561 สาขาฟิสิกส์...
by tui sakrapee
เปิดให้ทุนวิจัยวัคซีนที่จำเป็นต่อการพัฒนาประเทศ สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เปิดให้ทุนสนับสนุนการวิจัยพัฒนาวัคซีนที่มีความสำคัญและมีความจำเป็นต่อการพัฒนาประเทศ ในปีงบประมาณ 2561 ทุนวิจัยที่มอบให้ จำนวน 9 ทุน...
by tui sakrapee
สถาบันวัคซีนแห่งชาติเปิดให้ทุนเรียนต่อป.โท-เอกในและต่างประเทศ สถาบันวัคซีนแห่งชาติ ประกาศให้การสนับสนุนทุนการศึกษาต่อทั้งในประเทศและต่างประเทศ ประเภททุน 1.ทุนศึกษาต่อระดับปริญญาโทหรือเอกต่างประเทศ ทุนละไม่เกิน 3 ล้านบาท...
by tui sakrapee
IAESTE Thailand มจพ.ให้ทุนฝึกงานด้านเทคนิคในต่างประเทศ IAESTE Thailand มจพ. เปิดรับสมัครสอบคัดเลือก นศ. ระดับอุดมศึกษาเพื่อรับทุนฝึกงานด้านเทคนิค ณ ต่างประเทศ ประจำปี 2561...
by tui sakrapee
มีทุน!จุฬาฯเปิดรับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประกาศการรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2560 พร้อมมีทุนการศึกษามอบให้ผู้เรียน...
by tui sakrapee
สจล. ตั้ง KMITL-Thai Fight Academy ศูนย์กลางการประสานงานและสนับสนุนการศึกษา ด้านกีฬาและสื่อบันเทิงในประเทศไทย กรุงเทพฯ 23 สิงหาคม 2560 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) จับมือ ไทยไฟท์ เวที...
by Eduzones Pr News
ฟอร์ด เปิดโครงการ Go Further Innovator Scholarship 2017 ชิงทุนกว่า 7 แสนบาท ฟอร์ด ประเทศไทย ร่วมกับบริษัท ทีวีบูรพา จำกัด และสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน จัดโครงการทุนการศึกษา Go Further Innovator Scholarship ประจำปี 2017...
by tui sakrapee
เอสโซ่เปิดให้ 70 ทุน แก่นักศึกษาทั่วประเทศ บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) จะมอบทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา 2560ให้แก่นักศึกษาทั่วประเทศ จำนวน 70 ทุนๆ ละ 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)โดยนักศึกษาที่สนใจสมัคร...
by tui sakrapee
Page 1 of 70 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next Last