นักศึกษา ทุนเรียนต่อต่างประเทศ (ทุน ป.โท-เอก)
ให้ทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์เปิดรับข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรมเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ประจำปี 2560 โดยเปิดรับในวันที่ 1-31 พฤษภาคม 2560...
by tui sakrapee
เรียนป.โท1ปีมีทุนให้! ในสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยศรีปทุม มหาวิทยาลัยศรีปทุมเปิดรับสมัคร หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เรียน 1 ปี สมัครวันนี้ 31 พ.ค.60 รับทุนสูงสุด 20,000 บาท...
by tui sakrapee
เปิดให้ทุนเรียนฟรี-ทุนวิจัยคณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ มจธ. คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก มีทุนการศึกษาค่าเล่าเรียนฟรีตลอดหลักสูตร...
by tui sakrapee
โค้งสุดท้ายทุนดีปีละครั้ง!แบงค์กรุงเทพให้เรียนต่อในและต่างประเทศ เปิดรับสมัครกันมาได้ระยะหนึ่งแล้ว สำหรับทุนการศึกษาธนาคารกรุงเทพ ปี 2560 โดยเป็นทุนการศึกษาระดับปริญญาโท เพื่อให้ไปเรียนต่อในสถาบันต่างประเทศ และในประเทศ...
by tui sakrapee
รวมทุนเรียนบัณฑิตศึกษา!ทำวิจัย-พัฒนาศักยภาพ ทุนเรียนฟรี ยังมีให้ต่อเนื่อง ทั้งในระดับปริญญาตรี-โทและเอกยันหลังปริญญาเอก พร้อมทุนแลกเปลี่ยนในต่างประเทศ มาให้คนไทยเราได้เลือกสิ่งที่เหมาะสมกับตัวเองเรื่อย ๆ...
by tui sakrapee
ทุนเยอะมาก!มหิดลรับเรียนต่อระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต-ป.เอก รอบ2 มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ปริญญาโท และประกาศนียบัตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2560...
by tui sakrapee
30ทุนโครงการสร้างปัญญาวิทย์ ผลิตนักเทคโน โครงการสร้างปัญญาวิทย์ ผลิตนักเทคโน (Young Scientist and Technologist Programme : YSTP)เปิดสมัครเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยปริญญานิพนธ์ (Senior Project) ปีการศึกษา 2560...
by tui sakrapee
สวทช.ให้10ทุนปริญญาโท ด้านระบบขนส่งทางราง โครงการจัดตั้งสถาบันพัฒนาเทคโนโลยีระบบขนส่งทางรางแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)...
by tui sakrapee
บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานฯ มจธ.ให้ทุนเรียนฟรีป.โท-เอก บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม มจธ. ( JGSEE) เปิดรับสมัครนักศึกษาทุนปริญญาโท-เอก หลักสูตรนานาชาติด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม นักศึกษาทุกคนได้รับทุน...
by tui sakrapee
เปิดให้ทุนหนุนวิจัยเกี่ยวกับยางพารา การยางแห่งประเทศไทย ประกาศให้ทุนวิจัยเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับยางพารา ประจำปี 2561 การยางแห่งประเทศไทย ดำเนินการตามพระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558...
by tui sakrapee
มรภ.บ้านสมเด็จฯ-ม.ครุศาสตร์เทียนจินเปิดให้ทุนเรียนการสอนภาษาจีน มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา และมหาวิทยาลัยครุศาสตร์เทียนจิน (Tianjin Normal University) สาธารณรัฐประชาชนจีน ร่วมมือจัดตั้งหลักสูตรปริญญาโท...
by tui sakrapee
ทุนมูลนิธิ ทางสู่ฝัน ปั้นคนเก่งให้นักศึกษาระดับปริญญาตรี มูลนิธิทางสู่ฝัน ปั้นคนเก่ง ตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษาและการพัฒนาเยาวชนไทย ที่มีความสามารถ ซึ่งจะเป็นกำลังหลักและแรงขับเคลื่อน ที่สำคัญของประเทศไทยระยะยาว...
by tui sakrapee
สถาบันสันติศึกษาม.อ.ให้ทุนเรียนปริญญาโท สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดรับสมัครทุนอุดหนุนค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 ทุนที่มอบให้ -ทุนอุดหนุนค่าธรรมเนียมการศึกษา 50%...
by tui sakrapee
เตรียมพร้อม!5โครงการทุนญี่ปุ่นให้คนไทยไม่ต้องไปแย่งชาติอื่น "ทุนการศึกษา"ที่ผมนำข้อมูลและข้อเสนอแนะต่าง ๆ มาให้ติดตามกันเป็นประจำในปี 2560 นี้ หนึ่งในโครงการทุนที่นักศึกษาไทยเรา...
by tui sakrapee
วิศวะมธ.ให้ 15 ทุนเรียนปริญญาโท-เอก คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประกาศรับสมัครนักศึกษาเพื่อขอรับทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา2560 ประเภททุนแบ่งเป็น 2 ระดับ 1.ระดับปริญญาโท...
by tui sakrapee
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่นมีทุนเรียนฟรีปริญญาโท สถาบันเทคโนโลยีไทย ญี่ปุ่น เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ป.โท ประจำปีการศึกษา 2560 รอบที่ 4 วันนี้ ถึง 16เมษายน 2560 มีโอกาสได้รับทุนการศึกษาให้เรียนฟรี 100%...
by tui sakrapee
เปิดให้ทุนวิจัย ลอรีอัล ประเทศไทย "เพื่อสตรีในงานวิทยาศาสตร์" ปีที่ 15 บริษัท ลอรีอัล (ประเทศไทย) จำกัด โดยการสนับสนุนของสำนักเลขาธิการคณะกรรมการแห่งชาติ ว่าด้วยการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก)...
by tui sakrapee
เปิดให้ 50 ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยคณะอนุกรรมการบริหารโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ (ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย) เห็นสมควรให้ทุนเพิ่มเติมแก่นิสิตนักศึกษา...
by tui sakrapee
University of Western Australiaมหาวิทยาลัยในเมืองเพิร์ธ ของออสเตรเลีย เปิดโอกาสให้ผู้สนใจต่างชาติ สมัครชิงทุน Research Training Program (RTP) Scholarships หรือทุนวิจัยปริญญาโทและเอก ประจำปี 2017...
by mr.sk@inter
ทุนเยอะมาก!ให้นักศึกษาไทยไปเรียนต่อ-หาประสบการณ์ต่างแดน ทุนเรียนฟรี ยังมีให้ต่อเนื่อง ทั้งในระดับปริญญาตรี-โทและเอกยันหลังปริญญาเอก พร้อมทุนแลกเปลี่ยนในต่างประเทศ มาให้คนไทยเราได้เลือกสิ่งที่เหมาะสมกับตัวเองเรื่อย ๆ...
by tui sakrapee
National University ofSingapore มหาวิทยาลัยระดับโลกของสิงคโปร์เสนอให้PhD scholarshipสำหรับนักศึกษาต่างชาติที่ NUS Graduate School for Integrative Sciences & Engineering (NGS) ผู้สมัครต้องได้เกียรตินิยมอย่างน้อยอันดับ 2...
by mr.sk@inter
รัฐบาลจีนประกาศให้ทุน Youth of Excellence Scheme of China (Yes China)แก่ชาติกำลังพัฒนา(รวมทั้งไทย)เพื่อเรียนปริญญาโทในหลากหลายสาขาที่มหาวิทยาลัยชั้นนำของจีน เช่นมหาวิทยาลัยปักกิ่ง เป็นต้น เป็นทุนเรียนฟรี 1 ปี...
by mr.sk@inter
ทุนส่วนลดเรียนป.โท-เอก ที่Fukui University of Technology เปิดรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกที่ Fukui University of Technology จังหวัด Fukui เริ่มเรียนภาคเรียนฤดูใบไม้ร่วง (ตุลาคม) ปี...
by tui sakrapee
ในปีการศึกษา ๒๕๖๐/๒๕๖๑ รัฐบาลอิตาลีจะมอบทุนการศึกษาในระดับอุดมศึกษาขึ้นไป (ยกเว้นระดับปริญญาตรี) รวมทั้งหลักสูตรในเวลาจำกัด และการทำวิจัย เพื่อศึกษาในมหาวิทยาลัยของอิตาลีและสถาบันการศึกษาขั้นสูงที่รัฐรับรอง...
by mr.sk@inter
2 มหา'ลัยดังประเทศจีนแจกทุนเรียนป.โทให้นักศึกษาไทย 2 มหาวิทยาลัยมาตรฐานสูงของสาธารณรัฐประชาชนจีน Nanjing University of Information Science & Technology และChina Pharmaceutical University...
by tui sakrapee
รวมทุนสู่อนาคต!จบม.ปลายได้ไปเรียนต่อทุกระดับ ทุนการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายรวมทั้งระดับปวช.-ปวส.ทั้งเรียนต่อในประเทศและเรียนต่อต่างประเทศ หรือจะเป็นของภาครัฐและภาคเอกชน ยังมีมอบให้เช่นเคย...
by tui sakrapee
ทุนเด่น!เปิดให้เด็กไทยสมัครรับทุนปริญญา-แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ทุนเรียนฟรี ยังมีให้ต่อเนื่อง ทั้งในระดับปริญญาตรี-โทและเอกยันหลังปริญญาเอก พร้อมทุนแลกเปลี่ยนในต่างประเทศ มาให้คนไทยเราได้เลือกสิ่งที่เหมาะสมกับตัวเองเรื่อย...
by tui sakrapee
SCHOLARSHIP "PIONEER" 2017 โดย Rennes School of Business สมัครได้แล้ววันนี้ เป็นทุนช่วยเหลือค่าใช้จ่ายนักศึกษาต่างชาติเรียนดีระดับ Msc., MIM, MBA บริหารและการจัดการทุกสาขา รู้จักกับRennes School of Business...
by mr.sk@inter
สำหรับผู้ต้องการเรียนปริญญาโทภาคอังกฤษ หรือภาษาอิตาเลียน ตอนนี้ University of Messina(UniME)มหาวิทยาลัยของรัฐที่ตั้งอยู่ในเมืองMessina กำลังเปิดให้ทุนแก่ผู้สมัครต่างชาติ จำนวน 40 ทุนครอบคลุมค่าเรียนทั้งหมด...
by mr.sk@inter
ทุนศึกษาวิจัยที่Nagaoka University of Technology ประเทศญี่ปุ่น Nagaoka University of Technology จัดโครงการซัมเมอร์โปรแกรม NASSYE สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 หรือปริญญาโทปีที่ 1 เพื่อศึกษาและร่วมงานวิจัยกับนักศึกษาโปรแกรม...
by tui sakrapee
Page 1 of 66 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next Last