นักศึกษา ทุนเรียนต่อต่างประเทศ (ทุน ป.โท-เอก)
นิด้าให้ทุนเรียนฟรีนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ หรือนิด้า เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ กรณีทุนส่งเสริมการศึกษา รุ่นที่ 7 ประจำปีการศึกษา...
by tui sakrapee
รวมทุนบัณฑิตศึกษา!ทำวิจัย-แลกเปลี่ยน-เรียนต่อมีให้เพียบ ทุนเรียนฟรี ยังมีให้ต่อเนื่อง ทั้งในระดับปริญญาตรี-โทและเอกยันหลังปริญญาเอก พร้อมทุนแลกเปลี่ยนในต่างประเทศ มาให้คนไทยเราได้เลือกสิ่งที่เหมาะสมกับตัวเองเรื่อย ๆ...
by tui sakrapee
สถาบันพระปกเกล้าให้ทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์ครั้งสุดท้ายของปี สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า ได้ริเริ่มโครงการให้ทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์มาตั้งแต่ปีงบประมาณ 2543...
by tui sakrapee
ทุนไอเอสเต้ให้นักศึกษาฝึกงานกว่า 50 ประเทศเริ่ม 3 ก.ค.นี้! โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษานานาชาติเพื่อการฝึกงานด้านเทคนิค (ไอเอสเต้ประเทศไทย)(The International Association for the Exchange of Students for Technical...
by tui sakrapee
ไปรษณีย์ไทยประกาศให้ทุนอุดหนุนการวิจัยและพัฒนา ประเภททั่วไป ประจำปี 2560 บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัก (ปณท) ประสงค์จะให้ทุนอุดหนุนการวิจัยและพัฒนาแก่บุคคล คณะบุคคล หน่วยงาน สถาบันทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงนักวิจัยอิสระ...
by tui sakrapee
กรมการจัดหางานให้ทุนหญิงจบม.6/ปวช./ปวส.ฝึกปฏิบัติงานเทคนิคที่ญี่ปุ่น กรมการจัดหางาน เปิดรับสมัครคัดเลือกผู้รับการฝึกอบรมเพื่อจัดส่งไปฝึกปฏิบัติงานเทคนิคในประเทศญี่ปุ่น ผ่านองค์กร IM ปี 2560 ตำแหน่งคนงานทั่วไป...
by tui sakrapee
มีทุน!มจพ.รับเข้าเรียนต่อระดับบัณฑิตศึกษา รอบ3 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ช่วงที่ 3...
by tui sakrapee
มูลนิธิหอการค้าอเมริกันฯเปิดให้ทุนนักศึกษาปริญญาตรี มูลนิธิหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย (ATCF) เปิดรับใบสมัครเพื่อรับทุนการศึกษาสำหรับปีการศึกษา 2560-2561 นักศึกษาที่สนใจสามารถยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป...
by tui sakrapee
ทุนเรียนป.โทเทคโนโลยีอาหาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รับสมัครนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขา อุตสาหกรรมเกษตร เทคโนโลยีอาหาร และเทคโนโลยีชีวภาพ เพื่อรับทุนการศึกษาระดับปริญญาโท...
by tui sakrapee
ให้ทุนรอบแรก100ล้านบาท!ทำกิจกรรมพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์เปิดโอกาสให้ผู้สนใจ ส่งข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรมที่มุ่งผลิตและพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เป็นประโยชน์แก่เยาวชน และสังคม...
by tui sakrapee
รวมทุนบัณฑิตศึกษา!ทำวิจัย-แลกเปลี่ยน-เรียนต่อ ทุนเรียนฟรี ยังมีให้ต่อเนื่อง ทั้งในระดับปริญญาตรี-โทและเอกยันหลังปริญญาเอก พร้อมทุนแลกเปลี่ยนในต่างประเทศ มาให้คนไทยเราได้เลือกสิ่งที่เหมาะสมกับตัวเองเรื่อย ๆ...
by tui sakrapee
กลุ่มไทยออยล์มอบทุนให้ระดับปวส.-ปริญญาตรี กลุ่มไทยออยล์ มีโครงการมอบทุนการศึกษาให้กับ นิสิต นักศึกษา ตั้งแต่ระดับ ปวส.ชั้นปี่ที่ 2 หรือระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 และ 4 ภาคปกติ โดยมอบให้เป็นประจำทุกปี 1....
by tui sakrapee
ทุนวิจัย-พัฒนาอากาศยานไร้คนขับ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เป็นหน่วยงานกลางด้านการวิจัยของประเทศ ที่มีบทบาทหน้าที่ในการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการวิจัย...
by tui sakrapee
เปิดรับนักศึกษาเพื่อรับทุนผู้ช่วยวิจัย คปก.รุ่นที่ 20 สกว. เปิดรับสมัครและการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับทุนผู้ช่วยวิจัย คปก. รุ่นที่ 20 ประจำปีงบประมาณ 2561 มีรายละเอียด ดังนี้ 1.ระยะเวลาการเปิดรับสมัคร...
by tui sakrapee
ให้ทุนเรียนปริญญาโท-เอกเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน จะให้ทุนการศึกษาในประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2560 ของกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน เพื่อสร้างและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้...
by tui sakrapee
เจแปนฟาวน์เดชั่นมีทุนสนับสนุนให้คนไทยตลอดปี เจแปนฟาวน์เดชั่นมีทุนสนับสนุนให้แก่คนไทยในหลายรูปแบบและหลายโครงการ ทั้งโครงการใหญ่ของเจแปนฟาวน์เดชั่น สำนักงานใหญ่ประเทศญี่ปุ่น และโครงการขนาดเล็กของเจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ...
by tui sakrapee
ทุนการศึกษาเอนเดเวอร์ จากรัฐบาลออสเตรเลีย ประจําปี 2561 เปิดรับสมัครแล้ว !! สถานทูตออสเตรเลียขอแจ้งข่าวเรื่องทุนการศึกษาเอนเดเวอร์ จากรัฐบาลออสเตรเลีย ประจำปี 2561 (เพื่อไปศึกษาในปี 2561) เปิดรับสมัครแล้ว...
by Eduzones Pr News
90ทุน! เปิดรับรอบ 2 เรียนวิศวะหลักสูตรนานาชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยโครงการ TAIST-Tokyo Tech ร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร...
by tui sakrapee
สำนักวิชาแพทยศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์รับเรียนต่อ ระดับปริญญาโท-เอก สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาต่อหลักสูตรปริญญาโท-เอก สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์...
by tui sakrapee
เปิดรับสมัครทุนสถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์ ประจำปี 2560 สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์ (สถาบันวิจัย) ตั้งขึ้นเพื่อเป็นองค์กรที่มุ่งสร้างงานวิจัยด้านเศรษฐศาสตร์...
by tui sakrapee
ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษา การตลาดทั่วประเทศ มูลนิธิเพื่อการศึกษาของสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย ตระหนักถึงความสำคัญด้านการศึกษา พร้อมส่งเสริมนักศึกษาภาควิชาการตลาดที่มีความมุ่งมั่น...
by Eduzones Pr News
รวมทุนเรียนบัณฑิตศึกษา!แลกเปลี่ยน-วิจัย-สร้างสรรค์ ทุนเรียนฟรี ในระดับปริญญาตรี-โทและเอกยันหลังปริญญาเอก พร้อมทุนแลกเปลี่ยน มีมาให้คนไทยเราได้เลือกสิ่งที่เหมาะสมกับตัวเองเรื่อย ๆ แต่มากมายเช่นเดิมครับ...
by tui sakrapee
มจธ.เปิดให้ทุนเพชรพระจอมเกล้าดุษฎีบัณฑิตปีการศึกษาที่ 1/2560 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ประกาศรับสมัครนักศึกษา โครงการทุนเพชรพระจอมเกล้าดุษฎีบัณฑิต ระดับปริญญาเอก ปีการศึกษาที่ 1/2560...
by tui sakrapee
เปิดให้ทุนฝึกอบรมทรัพย์สินทางปัญญา กรมทรัพย์สินทางปัญญาเปิดให้ทุนฝึกอบรมทรัพย์สินทางปัญญา ประจำปี 2560 (JPO/IPR 2017) ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ระยะเวลาในการส่งใบสมัครระยะเวลาในการส่งใบสมัคร...
by tui sakrapee
กว่า100ทุนเรียนให้เรียนต่อป.โท-เอกคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์มจพ. คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) รับสมัครนักศึกษาใหม่ ในโครงการทุนสนับสนุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2560...
by tui sakrapee
เปิดให้ทุนนักศึกษาการตลาดทั่วประเทศ มูลนิธิเพื่อการศึกษาของสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัคร นักศึกษาทุนต่อเนื่อง ประจำปี 2560 จำนวน 9 ทุน ให้การสนับสนุนค่าหน่วยกิตและค่าบำรุงการศึกษา จำนวน 30,000 บาท ต่อปี...
by tui sakrapee
ให้ทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์เปิดรับข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรมเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ประจำปี 2560 โดยเปิดรับในวันที่ 1-31 พฤษภาคม 2560...
by tui sakrapee
เรียนป.โท1ปีมีทุนให้! ในสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยศรีปทุม มหาวิทยาลัยศรีปทุมเปิดรับสมัคร หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เรียน 1 ปี สมัครวันนี้ 31 พ.ค.60 รับทุนสูงสุด 20,000 บาท...
by tui sakrapee
เปิดให้ทุนเรียนฟรี-ทุนวิจัยคณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ มจธ. คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก มีทุนการศึกษาค่าเล่าเรียนฟรีตลอดหลักสูตร...
by tui sakrapee
โค้งสุดท้ายทุนดีปีละครั้ง!แบงค์กรุงเทพให้เรียนต่อในและต่างประเทศ เปิดรับสมัครกันมาได้ระยะหนึ่งแล้ว สำหรับทุนการศึกษาธนาคารกรุงเทพ ปี 2560 โดยเป็นทุนการศึกษาระดับปริญญาโท เพื่อให้ไปเรียนต่อในสถาบันต่างประเทศ และในประเทศ...
by tui sakrapee
Page 1 of 67 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next Last