นักศึกษา ทุนเรียนต่อต่างประเทศ (ทุน ป.โท-เอก)
มูลนิธิการศึกษาเชล100ปีเปิดให้ทุนระดับบัณฑิตศึกษา มูลนิธิการศึกษาเชล 100 ปี ได้ตระหนักถึงความสาคัญในด้านการศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในระดับอุดมศึกษา จึงได้สนับสนุนทุนการวิจัยให้แก่นิสิต นักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา...
by tui sakrapee
7 ข้อดีโดยตรงของการเลือก เรียนต่อต่างประเทศ 1. สร้างเครือข่ายของเราเอง กับเพื่อนๆ ทั่วโลก...
by mooBo
เปิดให้ทุนเพชรพระจอมเกล้าดุษฎีบัณฑิต รับสมัครนักศึกษา โครงการทุนการศึกษา ทุนเพชรพระจอมเกล้าดุษฎีบัณฑิต ระดับปริญญาเอก ภาคการศึกษาที่ 2/2560 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี...
by tui sakrapee
เปิดให้ทุนโครงการนักศึกษาภาคฤดูร้อนเดซี ไปร่วมวิจัยที่เยอรมนี เปิดให้ทุนการศึกษาสำหรับนิสิต นักศึกษา ที่สมัครเข้าร่วมโครงการนักศึกษาภาคฤดูร้อนเดซี ประจำปี 2561 สาขาฟิสิกส์...
by tui sakrapee
เปิดให้ทุนวิจัยวัคซีนที่จำเป็นต่อการพัฒนาประเทศ สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เปิดให้ทุนสนับสนุนการวิจัยพัฒนาวัคซีนที่มีความสำคัญและมีความจำเป็นต่อการพัฒนาประเทศ ในปีงบประมาณ 2561 ทุนวิจัยที่มอบให้ จำนวน 9 ทุน...
by tui sakrapee
สถาบันวัคซีนแห่งชาติเปิดให้ทุนเรียนต่อป.โท-เอกในและต่างประเทศ สถาบันวัคซีนแห่งชาติ ประกาศให้การสนับสนุนทุนการศึกษาต่อทั้งในประเทศและต่างประเทศ ประเภททุน 1.ทุนศึกษาต่อระดับปริญญาโทหรือเอกต่างประเทศ ทุนละไม่เกิน 3 ล้านบาท...
by tui sakrapee
IAESTE Thailand มจพ.ให้ทุนฝึกงานด้านเทคนิคในต่างประเทศ IAESTE Thailand มจพ. เปิดรับสมัครสอบคัดเลือก นศ. ระดับอุดมศึกษาเพื่อรับทุนฝึกงานด้านเทคนิค ณ ต่างประเทศ ประจำปี 2561...
by tui sakrapee
มีทุน!จุฬาฯเปิดรับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประกาศการรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2560 พร้อมมีทุนการศึกษามอบให้ผู้เรียน...
by tui sakrapee
สจล. ตั้ง KMITL-Thai Fight Academy ศูนย์กลางการประสานงานและสนับสนุนการศึกษา ด้านกีฬาและสื่อบันเทิงในประเทศไทย กรุงเทพฯ 23 สิงหาคม 2560 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) จับมือ ไทยไฟท์ เวที...
by Eduzones Pr News
ฟอร์ด เปิดโครงการ Go Further Innovator Scholarship 2017 ชิงทุนกว่า 7 แสนบาท ฟอร์ด ประเทศไทย ร่วมกับบริษัท ทีวีบูรพา จำกัด และสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน จัดโครงการทุนการศึกษา Go Further Innovator Scholarship ประจำปี 2017...
by tui sakrapee
เอสโซ่เปิดให้ 70 ทุน แก่นักศึกษาทั่วประเทศ บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) จะมอบทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา 2560ให้แก่นักศึกษาทั่วประเทศ จำนวน 70 ทุนๆ ละ 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)โดยนักศึกษาที่สนใจสมัคร...
by tui sakrapee
ให้ทุนนักศึกษาร่วมโครงการภาคฤดูร้อนเดซี-เซิร์น CERN Programme for Summer Student เปิดให้ทุนการศึกษาในโครงการนักศึกษาภาคฤดูร้อนเดซีและโครงการนักศึกษาภาคฤดูร้อนเซิร์นประจำปี 2561 คุณสมบัติของผู้สมัคร 1. สัญชาติไทย 2....
by tui sakrapee
สถาบันพระปกเกล้า เปิดให้ทุนหนุนการทำวิทยานิพนธ์-ดุษฎีนิพนธ์ สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า ได้ริเริ่มโครงการให้ทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์มาตั้งแต่ปีงบประมาณ 2543...
by tui sakrapee
ทุนหลายโครงการให้นักศึกษา-ครู อาจารย์เรียนต่อหรือทำวิจัย วันนี้ยังมีทุนหลากหลายโครงการ ที่มอบให้ในระดับปริญญาตรี-โทและเอกยันหลังปริญญาเอก พร้อมทุนแลกเปลี่ยนในต่างประเทศ...
by tui sakrapee
เครือเจริญโภคภัณฑ์เปิดให้ทุนนักศึกษาระดับปริญญาตรี เครือเจริญโภคภัณฑ์ มีความประสงค์จะสนับสนุนทุนการศึกษาเพื่อช่วยเหลือนักศึกษา ที่มีความประพฤติดี เรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ประจำปีการศึกษา 2560 ทุนละ 30,000...
by tui sakrapee
200 ทุนมูลนิธิเทสโก้เพื่อไทยให้นศ.เรียนดี-ขาดทุนทรัพย์ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและมูลนิธิเทสโก้เพื่อไทย สนับสนุนช่วยเหลือนิสิตนักศึกษาที่มีความประพฤติดี เรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ให้มีทุน...
by tui sakrapee
ทุนพานาโซนิค ปั้นวิศวะ สร้างอนาคตเปิดให้นักศึกษาปี2ทั่วประเทศ โครงการทุนการศึกษาพานาโซนิค ประจำปี 2560 เปิดรับสมัครทุน Panasonic Future Gear Scholarship ทุนพานาโซนิค ปั้นวิศวะ สร้างอนาคต เพื่อสนับสนุนน้องๆ...
by tui sakrapee
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเปิดให้10ทุนเรียนต่อป.โท-เอก สำนักงาน ก.พ. ร่วมกับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจะดำเนินการคัดเลือกบุคคลในต่างประเทศเพื่อรับทุนรัฐบาลที่จัดสรรให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี...
by tui sakrapee
มูลนิธิมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เปิดให้50ทุนนิสิตม.เกษตรฯ มูลนิธิมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดรับสมัครให้ทุนการศึกษา นิสิต ม.เกษตรศาสตร์ บางเขน ที่กำลังศึกษาระดับปริญญาตรี-ปริญญาโท ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2560 จำนวน 50 ทุน ๆ...
by tui sakrapee
เรียนต่อ-ขอทุน-ทำวิจัยมีทุนให้นักศึกษา-ครู อาจารย์ รวบรวมโอกาสดี ๆ มาฝากนักศึกษาทุกท่านครับ วันนี้ยังมีทุนหลากหลายโครงการ ที่มอบให้ในระดับปริญญาตรี-โทและเอกยันหลังปริญญาเอก พร้อมทุนแลกเปลี่ยนในต่างประเทศ...
by tui sakrapee
ทุนองค์กร IM ไปฝึกปฏิบัติงานเทคนิคในประเทศญี่ปุ่น กรมการจัดหางานเปิดรับสมัครคัดเลือกผู้รับการฝึกอบรมเพื่อจัดส่งไปฝึกปฏิบัติงานเทคนิคในประเทศญี่ปุ่น โดยผ่านองค์กร IM ปี 2560 ครั้งที่ 3 เฉพาะเพศชาย...
by tui sakrapee
เรียนจบบรรจุงาน!ไทยประกันชีวิตให้ทุนเรียนภาษาญี่ปุ่น1ปี ทุนเรียนภาษา ณ ประเทศญี่ปุ่นฟรี1 ปีพร้อมบรรจุตำแหน่งงานหลังสำเร็จการศึกษาทันที ในโครงการThailife Insurance Study in Japan Scholarship 2018 โครงการนี้ไมนิจิ...
by tui sakrapee
มทร.รัตนโกสินทร์ให้ทุนเรียนต่อปริญญาโท-เอก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนการศึกษา สำหรับบุคคลภายนอก (ทุนศึกษาต่อภายในประเทศ) ประจำปี 2560 ทุนที่มอบให้เพื่อเรียนต่อจำนวน 4...
by tui sakrapee
ม.นอร์ทกรุงเทพให้ทุนเรียนป.โท-เอกแก่บุคลากรภาครัฐ-เอกชน มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ มอบทุนการศึกษาระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา 2560...
by tui sakrapee
ทุนให้ครู-นักศึกษาไปแลกเปลี่ยน เรียนต่อ ทำวิจัย ทุนหลากหลายโครงการ ที่มอบให้ในระดับปริญญาตรี-โทและเอกยันหลังปริญญาเอก พร้อมทุนแลกเปลี่ยนในต่างประเทศ มีมาให้คนไทยเราได้เลือกสิ่งที่เหมาะสมกับตัวเองเรื่อย ๆ...
by tui sakrapee
เปิดให้ทุนเยาวชนร่วมโครงการ JENESYS 2017 ดูงานที่ญี่ปุ่น กรมกิจกรรมเด็กและเยาวชน (ดย.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ JENESYS 2017 หัวข้อ Composite 1st (Cuture)...
by tui sakrapee
เปิดรับสมัครทุนรางวัลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมูลนิธิโทเร ประเทศไทย มูลนิธิโทเร ประเทศไทย เปิดให้ทุนแก่คณะบุคคลหรือหน่วยงานที่มีความสามารถสูงและประสบความสำเร็จในงานด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี...
by tui sakrapee
รวมทุนบัณฑิตศึกษา!มีให้ครบทั้งแลกเปลี่ยน เรียนต่อ ทำวิจัย ทุนเรียนฟรี ยังมีให้ต่อเนื่อง ทั้งในระดับปริญญาตรี-โทและเอกยันหลังปริญญาเอก พร้อมทุนแลกเปลี่ยนในต่างประเทศ มาให้คนไทยเราได้เลือกสิ่งที่เหมาะสมกับตัวเองเรื่อย ๆ...
by tui sakrapee
ทุนOriental Princessให้นักศึกษาครุศาสตร์-ศึกษาศาสตร์ทุกสถาบัน มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ร่วมกับบริษัท โอ.พี. เนเชอรัล โปรดักส์ จำกัด ผู้ผลิตเครื่องสำอางค์แบรนด์ Oriental Princess มีความประสงค์จะมอบทุนการศึกษาครั้งที่ 1 ปี...
by tui sakrapee
เปิดให้ทุนเยาวชนไทยดูงานต่างประเทศร่วมกับเยาวชน8ชาติ เปิดรับสมัครเยาวชนคนรุ่นใหม่ไฟแรง เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเพื่อเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติและสิ่งแวดล้อมศึกษา ประจำปี 2560-2561 เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ...
by tui sakrapee
Page 10 of 78 First Prev 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Next Last