นักศึกษา ทุนเรียนต่อต่างประเทศ (ทุน ป.โท-เอก)
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยโครงการ TAIST-Tokyo Tech ร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีแห่งโตเกียว สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร ม.ธรรมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์...
by Eduzones Pr News
ธนาคารอาคารสงเคราะห์เปิดให้ทุนเรียนต่อต่างประเทศ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ มีความประสงค์ที่จะให้ทุนการศึกษาแก่พนักงาน และบุคคลทั่วไป เพื่อศึกษา ระดับปริญญาโท ณ สถาบันการศึกษาชั้นนำของต่างประเทศ ประจำปี 2561 เปิดรับสมัคร...
by tui sakrapee
มีทุน!เปิดรับเรียนวิศวกรรมและเทคโนโลยีการป้องกันประเทศ จุฬาฯ หลักสูตร วศ.ม.วิศวกรรมและเทคโนโลยีการป้องกันประเทศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ขยายเวลาเปิดรับสมัครภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่...
by tui sakrapee
50 ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยรับถึง18พ.ค.นี้ ทุนการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์ระดับปริญญาโท-เอก (ต่อเนื่อง) และปริญญาเอก โครงการพัฒนากําลังคนด้านวิทยาศาสตร์ (ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย) รุ่นที่ 11...
by tui sakrapee
ทุนศึกษาวิจัยที่ญี่ปุ่น-Hosei International Fund (HIF) Foreign Scholars Fellowship Hosei International Fund (HIF) Foreign Scholars Fellowshipจาก Hosei University ดาวน์โหลดใบสมัครได้แล้ว ปิดรับสมัคร วันศุกร์ที่ 4...
by tui sakrapee
มีทุน!วิทยาลัยปิโตรเลียมฯจุฬาฯเปิดรับเรียนต่อรอบสุดท้าย วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วิทยาลัยนานาชาติซึ่งเปิดสอนทางด้านปิโตรเลียม ปิโตรเคมี และวิทยาศาสตร์พิลิเมอร์แห่งแรกของประเทศไทย...
by tui sakrapee
กองทุนรัฐบาลแคนาดาเปิดให้ทุนหนุนองค์กรพัฒนาภูมิภาค กองทุน CFLI ของรัฐบาลแคนาดามีความประสงค์จะให้ทุนสนับสนุนโครงการขององค์กรต่างๆ ในอาเซียนในวงเงิน 45,000...
by tui sakrapee
ขยายเวลาให้ทุนทำวิทยานิพนธ์-ดุษฎีนิพนธ์ ด้านพระปกเกล้าศึกษา ประกาศสถาบันพระปกเกล้า โครงการทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์ ด้านพระปกเกล้าศึกษาขยายเวลาให้ทุนตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31พฤษภาคม 2561...
by tui sakrapee
กรมส่งเสริมวัฒนธรรมเปิดให้ทุนวิจัยทางวัฒนธรรม กรมส่งเสริมวัฒนธรรมมีนโนบายที่จะสนับสนุนทุนวิจัยทางวัฒนธรรม ประจำปี พ.ศ. 2563 ประเภททุนทั่วไป โดยแบ่งกรอบการวิจัยทางวัฒนธรรมออกเป็น 2 เรื่อง ได้แก่ (1) การวิจัยและนวัตกรรม...
by tui sakrapee
23 มหาวิทยาลัยไต้หวันจับมือแจกทุนนักศึกษาไทย-มีเงินเดือนให้ โครงการทุน 2018 Fall Tai-Thai Scholarship Program เปิดให้นักศึกษาเข้ารับทุนการศึกษาในมหาวิทยาลัยประเทศไต้หวันรวม 23 สถาบัน ข้อมูลโครงการทุนการศึกษา -...
by tui sakrapee
ธนาคารแห่งประเทศไทยขยายเวลาให้ทุนเรียนต่อประเทศอังกฤษ เพื่อเป็นอนุสรณ์ในโอกาส 100 ปีชาตกาลของ ดร. ป๋วย อึ๊งภากรณ์ อดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย(ธปท.) ซึ่งสำเร็จการศึกษาจาก The London School of Economics and Political...
by tui sakrapee
ทุนโครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบทไปเรียนต่อต่างประเทศ สำนักงาน ก.พ. ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข จะดำเนินการคัดเลือกข้าราชการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เพื่อรับทุนรัฐบาล...
by tui sakrapee
ขยายเวลาทุนRTG ให้ไม่มีข้อผูกพันโดยรัฐบาลไทยเรียนป.โท-เอกที่ AIT สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (เอไอที) ซึ่งเป็นสถาบันบัณฑิตศึกษานานาชาติที่ตั้งอยู่ในประเทศไทย กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาไทย ซึ่งมีคุณสมบัติ...
by tui sakrapee
รู้จัก "ทุนโครงการปริญญาเอกกาญนาภิเษก" เรียนฟรี มีเงินเดือนให้ ระดับปริญญาเอก ทุน คปก. หรือ ทุน โครงการปริญญาเอกกาญนาภิเษก เป็นทุนที่ให้กับนักศึกษาที่ต้องการศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกที่มหาวิทยาลัยในประเทศไทย...
by tui sakrapee
ขยายเวลารับ!ธนาคารแห่งประเทศไทยเปิดให้ทุนเรียนต่อต่างประเทศ ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) จะให้ทุนการศึกษาประเภททุนแข่งขัน ประจำปี 2561เพื่อศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไป ในต่างประเทศ...
by tui sakrapee
เปิดให้ทุนเสริมสร้างงานวิจัยภาคอุตสาหกรรม (SuRF) รอบที่ 2/2561 1. ทุนวิจัยและนวัตกรรมเพื่อกิจการขนาดเล็กและขนาดย่อม (Research and Innovation fund for Small scale Enterprise: RISE)...
by tui sakrapee
ทุนเรียนปริญญาโทภายใต้ โครงการ Innovative Asia เปิดให้ทุนการศึกษาระดับปริญญาโทภายใต้ โครงการ Innovative Asia ณ สถาบันการศึกษาชั้นนำในญี่ปุ่น Tokyo Institute of Technology ประเทศญี่ปุ่น...
by tui sakrapee
วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ ม.รังสิตเปิดให้ทุนเรียนดี 50% วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิตมอบทุนเรียนดี 50% (ระดับปริญญาโท) ประจำปีการศึกษา 2561 สมัครวันนี้ - 31 ก.ค. 61 หลักสูตรที่เปิดรับ 1) หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต...
by tui sakrapee
มีทุนเรียนฟรี!สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่นเปิดรับเรียนต่อปริญญาโท สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่นเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ป.โท ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561มีทุนการศึกษา 100% พร้อมทุนส่วนลดค่าหน่วยกิตมอบให้ เปิดรับตั้งแต่...
by tui sakrapee
วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิตให้ทุนส่วนลด-ดูงาน-ทำวิจัย วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิตรับสมัครนักศึกษา ป.โท-เอก ประจำปีการศึกษา 2561 มีทุนการศึกษามอบเป็นส่วนลดพร้อมทุนวิจัยให้ด้วย สิทธิเศษสำหรับ ป.โท...
by tui sakrapee
มหาวิทยาลัยแห่งชาติไทเปให้ทุนเรียนฟรีปริญญาโท-เอก ทุนการศึกษาจากมหาวิทยาลัยแห่งชาติไทเป (ไทเปเทค) เปิดให้เรียนฟรี (ค่าเล่าเรียน) ในระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอก ระดับปริญญาโท : ฟรีค่าเล่าเรียนทุนการศึกษาเดือนละ 6,000...
by tui sakrapee
ทุนบสก.เปิดให้บุคคลทั่วไปเรียนต่อปริญญาโทต่างประเทศ บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อรับทุนการศึกษาระดับปริญญาโท (สำหรับบุคคลทั่วไป) เพื่อไปศึกษา ณ สถาบันการศึกษาต่างประเทศ...
by tui sakrapee
รัฐบาลศรีลังกาให้ทุนนักศึกษาไทยไปเรียน6สาขา รัฐบาลสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกาประสงค์จะมอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาไทย จำนวน 5 ทุน ภายใต้โครงการ Government of Sri Lanka Presidential Scholarships Programme...
by tui sakrapee
รับ1พ.ค.นี้!Student Pilot Thai Airasiaชายหญิงจบป.ตรีทุกสาขามีสิทธิ์ Student Pilot Thai Airasia เตรียมเปิดรับสมัคร 1 พ.ค.- 30 มิ.ย. 2561 นี้ ผู้ที่จบปริญญาตรีทั้งชายหญิงมีสิทธิ์สมัคร คุณสมบัติ ไม่จำกัดเพศ สัญชาติไทย...
by tui sakrapee
เปิดให้ 105 ทุน โรงเรียนดีไซน์ดังในอิตาลี IED โรงเรียนดีไซน์ชื่อดังในอิตาลี มอบทุนลดค่าเล่าเรียน 50% ทั้งในระดับปริญญาตรีและโปรแกรม Professional Training (หลักสูตร 2 ปี) ในสาขา Design, Fashion, Visual Arts,...
by tui sakrapee
มหาวิทยาลัยคอลเลจดับลินให้ทุนนักเรียนไทยไปเรียนต่อปริญญาโท มหาวิทยาลัยคอลเลจดับลิน (University College Dublin) สาธารณรัฐไอร์แลนด์ได้ถวายทุนการศึกษาแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี...
by tui sakrapee
เปิดรับสอบทักษะภาษาเปอร์เซียก่อนขอทุนเรียนต่อมหา'ลัยในอิหร่าน กระทรวงการวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน ร่วมกับผู้แทนกลุ่มนักวิชาการของกระทรวงการวิจัยฯ ในประเทศต่าง ๆ ได้กำหนดจัดให้มีการทดสอบ...
by tui sakrapee
ให้ทุนหนุนการทำวิทยานิพนธ์-ดุษฎีนิพนธ์ด้านพระปกเกล้าศึกษา พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว สถาบันพระปกเกล้า ได้กำหนดโครงการให้ทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์ ด้านพระปกเกล้าศึกษา...
by tui sakrapee
ทุน UNESCO/POLAND ให้ไปศึกษา-ทำวิจัยที่ประเทศโปแลนด์ องค์การยูเนสโกร่วมกับสำนักงานเลขาธิการคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษาฯสหประชาชาติประเทศโปแลนด์และ AGH University of Science and Technology ในฐานะ UNESCO Chair for...
by tui sakrapee
ทุนเรียนฟรีปริญญาโทวิศวกรรมศาสตร์ ในโครงการ TAIST-Tokyo Tech รอบ 2 สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยโครงการ TAIST-Tokyo Tech ร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง...
by tui sakrapee
Page 5 of 78 First Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next Last