นักศึกษา ทุนเรียนต่อต่างประเทศ (ทุน ป.โท-เอก)
10โครงการทุนอุดหนุนการศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย จุฬาฯ ปี 2561 บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประกาศรับสมัครทุนอุดหนุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 1. ทุนหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต 100 ปี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2....
by tui sakrapee
รัฐบาลฝรั่งเศสเปิดให้ 130 ทุน ปริญญาโท-เอก-วิจัย ทุนด้านวิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้อม การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พลังงาน การพัฒนาอย่างยั่งยืน และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ระดับปริญญาโท ปริญญาเอกและหลังปริญญาเอก(Post-doc)...
by tui sakrapee
หอการค้าอเมริกันในประเทศไทยเปิดให้ทุนนักศึกษา ทุนการศึกษาหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย 2561เปิดให้นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ฐานะครอบครัวยากจน มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมอยู่ในระดับปานกลาง ระดับดี มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษ...
by tui sakrapee
สมาคมการตลาดฯเปิดให้ 16 ทุนนักศึกษาระดับปริญญาตรี มูลนิธิเพื่อการศึกษาของสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทยเปิดรับสมัคร นักศึกษาทุนต่อเนื่องประจำปี 2561 ปีละ 30,000 บาท จำนวน 16 ทุน จนจบการศึกษา (ภายใน 4 ปี)...
by tui sakrapee
เปิดให้ทุนเรียนป.โทด้านวิทยาศาสตร์-วิศวกรรมศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยซีอานเจียวทง เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนการศึกษาจากสาธารณรัฐประชาชนจีน ไปศึกษาระดับปริญญาโทสาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี...
by tui sakrapee
ธนาคารแห่งประเทศไทยเปิดให้ทุนเรียนต่อต่างประเทศ ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) จะให้ทุนการศึกษาประเภททุนแข่งขัน ประจำปี 2561เพื่อศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไป ในต่างประเทศ จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อรับทุนดังต่อไปนี้ 1....
by tui sakrapee
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ปริญญาโท ปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา 2561 ดูรายละเอียดและสมัครได้ที่ http://www.reg.ssru.ac.th/ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ 021601174...
by Eduzones Pr News
เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาสาขาการจัดการโลจิสติกส์และซํพพลายเชนวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาประจำภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2561ระหว่างวันที่ 10 มีนาคม 30 เมษายน 2561...
by Eduzones Pr News
สร้างมืออาชีพ ด้วยมืออาชีพ วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาโท - เอก ตั้งแต่ 1 มีนาคม - 19 สิงหาคม 2561 ติดต่อศูนย์รับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตวิทยาลัย...
by Eduzones Pr News
โครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์ ปี 2561 เปิดคัด 27 เยาวชนไทยไปแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม กรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าร่วมโครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์...
by tui sakrapee
นิด้าเปิดให้ทุนส่งเสริมการศึกษาหลายประเภท สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) NIDA เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ พร้อมมีทุนการศึกษามอบให้หลายประเภท เริ่มตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป คณะและทุนการศึกษาที่เปิดรับสมัคร...
by tui sakrapee
ให้ทุนเรียนต่อต่างประเทศด้านพลังงาน คณะอนุกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน จะให้ทุนการศึกษาต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2561 ของกองทุนเพื่อสร้างและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านพลังงาน...
by tui sakrapee
เปิดให้ทุนเพื่อวิทยานิพนธ์ระดับป.โท-ป.เอก (TGIST) โครงการทุนสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไทย (Thailand Graduate Institute of Science and Technology: TGIST)...
by tui sakrapee
เปิดให้ทุนสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไทย (TGIST) โครงการสนับสนุนทุนการศึกษาเพื่อวิทยานิพนธ์สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี...
by tui sakrapee
รัฐบาลอินโดนีเซียให้ทุนKemitraan Negara Berkembang (KNB) รัฐบาลอินโดนีเซียเสนอให้ทุนการศึกษาKemitraan Negara Berkembang (KNB) scholarshipแก่นักศึกษาที่มีศักยภาพจากประเทศที่กำลังพัฒนา รวมทั้งประเทศไทย...
by tui sakrapee
ให้ทุนระดับป.ตรี-เอกทำวิจัยเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน คณะอนุกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน จะให้ทุนการศึกษาในประเทศแก่นักศึกษาในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ประจำปีงบประมาณ 2561...
by tui sakrapee
สถาบันพระปกเกล้าเปิดให้ทุนหนุนการทำวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์ สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า ได้ริเริ่มโครงการให้ทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์มาตั้งแต่ปีงบประมาณ 2543...
by tui sakrapee
มจธ.ให้ทุนเรียนฟรีมีเงินเดือนโครงการทักษะบัณฑิตพลังงาน Energy Practice School มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท เรียน"ฟรี"ตลอดหลักสูตร ในสายวิชาเทคโนโลยีอุณหภาพ...
by tui sakrapee
RTG Fellowship ทุนไม่มีข้อผูกพันโดยรัฐบาลไทยให้เรียนป.โท-เอกที่AIT สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (เอไอที) ซึ่งเป็นสถาบันบัณฑิตศึกษานานาชาติที่ตั้งอยู่ในประเทศไทย กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาไทย ซึ่งมีคุณสมบัติ...
by tui sakrapee
ธนาคารกรุงไทยเปิดให้ 10 ทุนเรียนป.โทสถาบันชั้นนำโลก บมจ.ธนาคารกรุงไทย มีความประสงค์ที่จะให้ทุนการศึกษาแก่พนักงานและบุคคลทั่วไป เพื่อศึกษาระดับปริญญาโท ณ สถาบันการศึกษาชั้นนำของต่างประเทศ โดยมีรายละเอียดและเงื่อนไขต่างๆ...
by tui sakrapee
23ทุนธนาคารกรุงเทพเปิดแล้ว!ให้เรียนป.โทในประเทศ-ต่างประเทศ ทุนการศึกษาธนาคารกรุงเทพ ปี 2561 เปิดให้ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท สถาบันต่างประเทศ และในประเทศ (ภาคภาษาอังกฤษ) เปิดรับสมัครวันนี้ 30 เมษายน 2561...
by tui sakrapee
ให้ทุนคนไทยเรียนต่อป.โท-เอกด้านการเกษตรและสาขาที่เกี่ยวข้อง ศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยการวิจัยและบัณฑิตศึกษาด้านการเกษตรของซีมีโอ (ซีมีโอเซียร์ก้า) ประเทศฟิลิปปินส์...
by tui sakrapee
ธนาคารกสิกรไทยเปิดให้ทุนเรียนต่อใน-ต่างประเทศ ธนาคารกสิกรไทย มีความประสงค์จะให้ทุนแก่พนักงานและบุคคลทั่วไป เพื่อศึกษาระดับปริญญาโท ณ สถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ ประจำปี 2561 จำนวน 5 ทุน...
by tui sakrapee
รัฐบาลตุรกีประกาศมอบทุนให้นักเรียนไทยรอบสอง สถานทูตสาธารณรัฐตุรกีประกาศโปรแกรมสำหรับทุนการศึกษาตุรกี 2018 (รอบที่สอง) สำหรับนักเรียนไทย เริ่มสมัครได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง 5 มีนาคมนี้เท่านั้น...
by tui sakrapee
มหาวิทยาลัยฮอกไกโดมหาวิทยาลัยระดับTOP ของญี่ปุ่นมอบทุนการศึกษาหลักสูตรModern Japanese Studies Program (MJSP) หลักสูตร2ภาษาอังกฤษ-ญี่ปุ่น เปิดรับสมัครถึง26กุมภาพันธ์นี้ประกาศผลกลางเดือนพฤษภาคม!...
by Eduzones Pr News
ทุนกระทรวงวิทย์และเทคโนโลยีไต้หวันให้เรียนปริญญาโท-ปริญญาเอก ทุนการศึกษากระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) เปิดรับสมัครแล้ว สำหรับศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกเท่านั้น รายละเอียดทุน :...
by tui sakrapee
กว่า2,000ทุน!บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาฯรับสมัครนิสิตใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกในสาขาวิชาต่างๆ ประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2561...
by tui sakrapee
ทุนการศึกษา New Zealand ASEAN Scholarships จะให้คุณได้รับทั้งความรู้ความสามารถและการศึกษาที่สามารถนำกลับมาพัฒนาประเทศไทยให้มีความก้าวหน้า มั่นคง และ เติบโตอย่างยั่งยืนหลังจากที่คุณสำเร็จการศึกษา...
by Eduzones Pr News
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตให้ทุนระดับป.ตรี-จบมีสิทธิบรรจุพร้อมเรียนต่อป.โท การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครให้ทุนการศึกษาแก่นิสิตที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นปีที่ 3 ระดับปริญญาตรี หลักสูตรภาษาไทย ภาคปกติ (คณะวิศวกรรมศาสตร์...
by tui sakrapee
มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น มอบทุนการศึกษา คณะทันตแพทยศาสตร์ 20 ทุนจบบรรจุเป็นอาจารย์ ตามมติผู้บริหารระดับสูงมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ในการที่จะพัฒนาบุคลากรสาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์เพื่อรองรับการเติบโตของมหาวิทยาลัย...
by tui sakrapee
Page 6 of 78 First Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next Last