นักศึกษา ทุนเรียนต่อต่างประเทศ (ทุน ป.โท-เอก)
199ทุนเปิดแล้ว!! รัฐบาลไทยให้บุคคลทั่วไประดับปริญญา ทุนรัฐบาลไทย ประจำปี 2561 (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา)มีทั้งหมด 8 ประเภททุน รวม 199 ทุน 1.ทุนรัฐบาลตามความต้องการของกระทรวง กรม หรือหน่วยงานของรัฐ ประจำปี 2561...
by tui sakrapee
จบบรรจุงานราชการ!รัฐบาลไทย เปิดให้ 43 ทุนคนมีศักยภาพสูง สํานักงาน ก.พ. จะดําเนินการสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลเพื่อดึงดูดผู้มีศักยภาพสูงที่กําลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาในประเทศ ประจําปี 2561 1. ทุนที่รับสมัครสอบ...
by tui sakrapee
กทม.เปิดให้ทุนหนุนการวิจัยด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร ได้รับอนุมัติงบประมาณปี 2561 ให้ดำเนินการจัดสรรทุนสนับสนุนการวิจัยด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา จำนวน 10 ทุน ทุนละ 25,000 บาท...
by tui sakrapee
ทุนดูงานด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน วิทยาลัยพัฒนาการปกครองถิ่น สถาบันพระปกเกล้า ร่วมกับ Local Government Managers Australia (LGMA) และ The International City/County Management Association...
by tui sakrapee
10 ข้อต้องฟิต!! พิชิตทุนไอเฟลเรียนต่อที่ประเทศฝรั่งเศส ทุนไอเฟล Eiffel Scholarship 2018 เปิดรับสมัครแล้ว! เป็นทุนการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก สำหรับสาขาวิชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ สังคมศาสตร์ กฏหมาย...
by tui sakrapee
เปิดแล้ว!!ทุน Franco-Thai2018เรียนฟรีป.โท-เอกที่ฝรั่งเศส โครงการทุน Franco-Thai มอบให้คนไทยที่มีอายุต่ำกว่า 35 ปี เพื่อไปศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาของประเทศฝรั่งเศส ในระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอก แบ่งได้เป็น...
by tui sakrapee
เตรียมพร้อมได้แล้ว!7โครงการทุนรัฐบาลญี่ปุ่นให้คนไทยไปเรียนฟรี ย่างสู่ปลายปีแล้ว เรื่องของ "ทุนการศึกษา" ก็เริ่มเปิดรับสมัครทุนของปี 2561-2562 หรือค.ศ.2018-2019 กันแล้ว โดยเฉพาะทุนของรัฐบาลประเทศต่าง ๆ...
by tui sakrapee
มีทุนกว่า$1.7ล้านเหรียญ! ในงานเรียนต่อ MBA-ปริญญาโทครั้งใหญ่แห่งปี งานศึกษาต่อ MBA และปริญญาโท ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยกลับมาอีกครั้ง! มีทุนการศึกษากว่า $1.7 ล้านเหรียญและทุนการศึกษาพิเศษ QS Leadership Scholarship...
by tui sakrapee
ทุนเยอะมาก!สสส.เปิดให้ทุนโครงการสร้างเสริมสุขภาพ ปี 2561 สำนักสร้างสรรค์โอกาสและนวัตกรรม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพประกาศมอบทุนการศึกษาสำหรับแผนสร้างสรรค์โอกาสและนวัตกรรมสุขภาวะ...
by tui sakrapee
ทุนเรียนต่อปริญญาโทสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ได้จัดให้มีการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษามาตั้งแต่เปิดสถาบันเพื่อมุ่งเน้นให้ผลิตผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ...
by tui sakrapee
ทุนนักศึกษาฝึกงานกับบริษัทเชฟรอน บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด เปิดโอกาสให้แก่นิสิตนักศึกษาที่มีความสนใจในสาขาวิชาต่างๆ เช่น วิศวกรรมศาสตร์, วิทยาศาสตร์, บริหารธุรกิจ, การตลาด, การจัดการ, การเงิน, บัญชี,...
by tui sakrapee
2018เปิดแล้ว!ทุนไอเฟลให้เรียนป.โท-เอกที่ฝรั่งเศส โครงการทุนไอเฟลดำเนินการโดยกระทรวงการต่างประเทศของฝรั่งเศส คัดเลือกนักเรียนต่างชาติที่มีคุณสมบัติเหมาะสมรับทุนเพื่อเล่าเรียนในสถาบันที่เข้าศึกษาในประเทศฝรั่งเศส...
by tui sakrapee
ธปท.ให้ทุนนักศึกษาปี 2 - ปี4 ใน 8 สาขาวิชา ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) จะให้ทุนการศึกษาประเภททุนนักศึกษาที่กำลังศึกษาปริญญาตรีปี 2 ปี 4 ในประเทศไทย ประจำปี 2560 จึงประกาศการให้ทุนการศึกษาแก่ นิสิต...
by tui sakrapee
เปิดให้ทุนวิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม ฝ่ายอุตสาหกรรม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ขอเชิญชวนนักวิจัยและผู้ประกอบการที่สนใจสมัคร "ทุนวิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม" ประจำปี 2561 ทุนสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา...
by tui sakrapee
University of Cambridgeมหาวิทยาลัยชื่อดังของอังกฤษแจ้งให้ทุนแก่ผู้สมัครจากชาติด้อยพัฒนาหรือกำลังพัฒนา โดยเป็นทุนระดับปริญญาโททางด้าน Conservation Leadershipหรือผู้นำด้านการอนุรักษ์ด้านชีวภาพ เปิดรับสมัครถึง 6 ธันวาคม...
by mr.sk@inter
เรียนต่อฝรั่งเศสสวัสดิการดีทุนหลากหลายมีหลักสูตรภาษาอังกฤษ "เรียนต่อฝรั่งเศส ไม่แพงอย่างที่คิด สวัสดิการดี ทุนหลากหลาย มีหลักสูตรภาษาอังกฤษให้เรียน" โดยผู้ที่สนใจขอรับทุนเรียนต่อประเทศฝรั่งเศส จะมีหน่วยงาน...
by tui sakrapee
Central European Universityมหาวิทยาลัยชั้นนำที่ตั้งอยู่ในกรุงบูดาเปสต์ของฮังการี แจ้งให้ทุน CEUDoctoral Scholarshipsประจำปีการศึกษา2018-2019 แก่ผู้สมัครต่างชาติ โดยทุนครอบคลุมค่าศึกษาวิจัยทั้งหมด ตลอดจนมีเงินเดือน...
by Eduzones Pr News
สกอ. ได้ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาไทยในหลักสูตรประกาศนียบัตรระยะสั้นด้านธุรกิจ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) ณ international Business School-Americasกรุงเซาเปาโล ประเทศบราซิล หลักสูตรดังกล่าวเปิดให้ศึกษาใน 3ช่วงเวลาคือ...
by Eduzones Pr News
Karolinska Institute สถาบันอุดมศึกษาที่เน้นเรื่องแพทย์ศาสตร์มากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก กำลังให้ทุนGlobal Masters Scholarshipsประจำปี 2018 แก่ผู้สมัครจากต่างชาติ ในการเรียนเกี่ยวกับแพทย์หลายสาขา ระดับปริญญาโท...
by Eduzones Pr News
สถาบันกันตนา กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาปริญญาโท ปีการศึกษา 2560 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการสื่อบันเทิง (MA in Entertainment Media Management)...
by Eduzones Pr News
100ทุนส่งน้องเรียนจบอายิโนะโมะโต๊ะเปิดให้ระดับอาชีวะ-อุดมศึกษา มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ เปิดรับสมัครนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่กำลังศึกษาในระดับ ปวช. ปวส. และปริญญาตรี ในสาขาที่กำหนด จากสถาบันการศึกษาของรัฐทั่วประเทศ...
by tui sakrapee
คณะบริหารธุรกิจฯ มศว ขอเชิญผู้สนใจสมัครหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (สำหรับผู้บริหาร) รุ่นที่ 18 (X-MBA) สำหรับผู้ที่มีประสบการณ์ทำงานตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป รับสมัครวันนี้ - 21 ตุลาคม 2560 สามารถดูรายละเอียดและสมัครได้ที่...
by Eduzones Pr News
เปิดให้ทุนเรียนต่อปริญญาเอกหรือปริญญาโท-เอกมจพ. ข่าวดีสำหรับนักศึกษาที่จบ ป.ตรี หรือกำลังจะจบ ป.ตรี ในสาขาวิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมเคมี วิศวกรรมวัสดุ วิศวกรรมการผลิต หรือ สาขาใกล้เคียง...
by tui sakrapee
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่นรับเรียนต่อป.โทมีทุนให้ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่นรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรปริญญาโท ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561 พร้อมมอบทุนการศึกษาให้ด้วย สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ - 15 พ.ค.61...
by tui sakrapee
เปิดรับ 541 ทุนสควค.ผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์...
by tui sakrapee
รามคำแหงเปิดให้ทุนเรียนดี-ส่งเสริมการศึกษาและกิจกรรมเด่น ทุนการศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง ประเภทเรียนดี ประเภทส่งเสริมการศึกษาและประเภทกิจกรรม คุณสมบัติทั่วไป -เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง (ตั้งแต่ชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป)...
by tui sakrapee
ทุนพัชรกิติยาภาเพื่อการศึกษากฎหมายมหาวิทยาลัยคอร์แนล คณะกรรมการบริหารกองทุนพัชรกิติยาภาเพื่อการศึกษากฎหมาย เห็นสมควรให้มีการสอบแข่งขันเพื่อรับทุนพัชรกิติยาภาเพื่อการศึกษากฎหมาย ไปศึกษาวิชากฎหมายระดับปริญญาโทณ...
by tui sakrapee
สถาบันวัคซีนแห่งชาติ เปิดให้ทุนเรียนต่อ-วิจัย-ฝึกงาน สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ประกาศรับสมัครทุน ประจำปีงบประมาณ 2561 ทุนที่มอบให้ได้แก่ ทุนวิจัยพัฒนาวัคซีน ทุนสนับสนุนการดำเนินงานด้านวัคซีน...
by tui sakrapee
35ทุนรัฐบาลไทยให้เรียนป.โท-เอกต่างประเทศ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ประกาศรับสมัครนักเรียน นิสิต นักศึกษาทุนพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.)...
by tui sakrapee
ให้ทุนหนุนโครงการวิจัยสำหรับนักวิจัยรุ่นเยาว์ เปิดให้ทุนสนับสนุนโครงการวิจัยสำหรับนักวิจัยรุ่นเยาว์ เพื่อทำงานวิจัยในประเทศฝรั่งเศสเป็นเวลาตั้งแต่ 2-6 เดือน รายละเอียดหลักสูตร สนับสนุนนักวิจัยรุ่นเยาว์ เป็นเวลา 2-6...
by tui sakrapee
Page 9 of 78 First Prev 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Next Last