ครู-อาจารย์ กิจกรรม
SPU Dynamic Universityเดินหน้าพัฒนาศักยภาพคณาจารย์สู่การเป็นSPU Super Coach-Super Growthรุ่นที่ 3 โดยโค้ชตั๊ง - คุณกิตติภัฏ ชุณหวิริยะกุล :LMI Executive Coach, Certified, LMI (USA) อาจารย์อัญญา ศรีสมพร...
by Eduzones Pr News
สถาบันอาร์แอลจี (รักลูก เลิร์นนิ่ง กรุ๊ป) ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอพญาเม็งราย จ.เชียงราย โดยการสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สสส. นำความรู้เรื่องการพัฒนาทักษะสมองส่วนหน้า...
by Eduzones Pr News
ก่อการครู ชวนผลักดันการเรียนรู้อย่างแท้จริงกลับสู่ห้องเรียน การเรียนรู้ตามธรรมชาติที่ก่อให้เกิดทักษะและการพัฒนา คือ การเรียนรู้จากประสบการณ์ (Experience) ซึ่งมีความเชื่อมโยงเกี่ยวข้องและส่งผลกระทบไม่มากก็น้อยแก่ตนเอง...
by ครู Eduzones
สอศ.เปิดเวทีจัดแข่งขัน EchoVE Contest รอบชิงแชมป์ประเทศ วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี คว้าแชมป์ระดับประเทศ เหินฟ้าดูงานที่สิงคโปร์ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) จัดการแข่งขันภาษาอังกฤษภายใต้ชื่อ EchoVE Contest...
by Eduzones Pr News
ปิโก พร้อมส่งเสริมวิชาชีพ ครู ต่อเนื่อง ร่วมมือองค์กรใหญ่ทั้งภาครัฐและเอกชน เปิดงาน EDUCA 2018 ภายใต้แนวคิด Value of Teachers (17 ตุลาคม 2561: กรุงเทพฯ) บมจ.ปิโก (ไทยแลนด์) พร้อมสนับสนุน ครู...
by ครู Eduzones
โครงการประกวด ครูD7days สำนึกรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เพื่ออนาคตไทย คณะกรรมาธิการวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และ คณะอนุกรรมาธิการศึกษาติดตามและตรวจสอบการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มี...
by ครู Eduzones
มูลนิธิ EDF ร่วมกับสสส. จัดอบรมเขียนโครงการให้บุคลากรครู เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ในโลกปัจจุบัน มูลนิธิ EDF (มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา) ร่วมกับกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)...
by ครู Eduzones
กายภาพบำบัดข้ามแดนม.รังสิต ส่งต่อความรู้ จากห้องเรียนสู่ชุมชน คณะกายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยรังสิต ส่งต่อความรู้ทางกายภาพบัดให้แก่ผู้อพยพชาวกระเหรี่ยงและพม่า...
by ครู Eduzones
นาย เลิศชาย รัตนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนพิริยาลัย จังหวัดแพร่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) เขต 37 (แพร่-น่าน) เปิดเผยว่า โรงเรียนพิริยาลัยเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษที่มีนักเรียนกว่า 3,000 คน...
by ครู Eduzones
ศธ.เร่งแก้ไขระเบียบเข้าพักบ้านพักครู ตะลึง!!บ้านพักครูทรุดโทรมหนัก สพฐ.จัดงบฯสร้างบ้านพักให้ครูในเครือข่ายสถานศึกษาท่าแซะ จ.ชุมพร เล็งแก้ไขระเบียบเข้าพักบ้านพักครู เพื่ออำนวยความสะดวก-แก้ปัญหาไม่ให้ครูย้ายถิ่นฐานบ่อย...
by ครู Eduzones
ด้วยความมุ่งมั่นในการมีส่วนร่วมพัฒนาสังคมและชุมชนให้เกิดความยั่งยืน มูลนิธิ EDF (มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา) โดยนางสุภาณี บุญญานุพงศ์ (แถวยืน ที่ 5 จากซ้าย) เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาโครงการ ร่วมกับบริษัทมูบาดาลา...
by ครู Eduzones
คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เชิงปฏิบัติการออกแบบกิจกรรมเรียนรู้ Authentic Learning ในวันที่ 26 วันอาทิตย์ที่ 29 เม.ย. พ.ศ. 2561 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมเจด...
by Eduzones Pr News
5 วิธีแก้ง่วงไม่ให้หลับในห้องเรียน สำหรับใครที่ชอบง่วงนอนทั้งเวลาเรียนหรือเวลาทำงาน วันนี้เรานำ 5วิธีมานำเสนอเผื่อจะช่วยแก้ปัญหานี้ได้ 5 วิธีแก้ง่วงไม่ให้หลับในห้องเรียน 1 อาการง่วงนอนในเวลาเรียน...
by mooBo
คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ขอเชิญนักศึกษาและนักวิชาการที่สนใจเข้าร่วมการประชุมนานาชาติระดับโลก ด้านสื่อและการสื่อสารมวลชนครั้งที่ 4 (MEDCOM '18) The 4th World Conference on Media and Mass Communication...
by PR_DPU
สโมสรโรตารีปทุมวัน และสโมสรโรตารีในภาค 3350 ประเทศไทย จับมือนานมีบุ๊คส์ ร่วมพัฒนาครูไทย พลิกแนวคิดการจัดการเรียนรู้มุ่งสู่ทักษะในศตวรรษที่ 21 โรงเรียนนอกจากจะเป็นสถานการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะทางวิชาการของนักเรียน...
by Eduzones Pr News
โครงการปลูกต้นไม้ ถวายพ่อหลวง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทร์จิรา วงษ์ขมทอง อธิการบดี มหาวิทยาลัยคริสเตียน ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร และคณะกรรมการเบญจมราชาลัยสมาคมในพระบรมราชินูปถัมภ์ มูลนิธิเบญจมราชาลัย...
by Eduzones Pr News
บรรยายพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ ประสาทสัมผัสเพื่อโภชนาการครั้งที่ 6 หน่วยวิจัยและการศึกษา วิทยาศาสตร์ประสาทสัมผัสเพื่อโภชนาการที่ดี สถาบันโภชนาการ ม.มหิดล จัดการบรรยายพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ประสาทสัมผัสเพื่อโภชนาการครั้งที่ 6...
by Eduzones Pr News
CIBA DPU ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วม Workshop หัวข้อ ล้ำหน้าคู่แข่งในยุคดิจิทัลด้วยนวัตกรรม วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี (CIBA) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์...
by Eduzones Pr News
ภูเก็ต จัดงานนครภูเก็ตวิชาการ เปิดโลกสัมมาชีพไทยแลนด์ 4.0 เดินหน้าจัดแนะแนวการศึกษาต่อสายอาชีวะ ตอบโจทย์การมีงานทำ จังหวัดภูเก็ต โดยเทศบาลนครภูเก็ต สถาบันอาชีวศึกษาในจังหวัดภูเก็ต...
by Eduzones Pr News
แม็คฯ ชวนครูทั่วประเทศ ร่วมอบรมการเรียนรู้สะเต็มศึกษา บริษัทแม็คเอ็ดดูเคชั่น จำกัด ร่วมกับ...
by Eduzones Pr News
โครงการ Thai MOOC ของ สกอ. กำหนดการแถลงข่าวเปิดตัวโครงการ Thai MOOC ณ โรงแรมวินด์เซอร์ สวีท แอนด์ คอนเวนชั่น ซ. สุขุมวิท 20 ห้องไพฑูรย์ (Paitoon) ชั้น 14 วันศุกร์ที่ 3 มีนาคม 2560 เรียบเรียงโดย : พี่นุ๊ก eduzones...
by Eduzones Pr News
โครงการประกวดคลิปวีดีโอเพื่อการศึกษา Math For Fun @Sakdibhornssup Academy โดยมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ ได้ดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอน ระดับชั้นประถมศึกษา และมัธยมศึกษา...
by Eduzones Camping
ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ ขอเชิญเข้าอบรมหลักสูตร ฝึกอบรมเทคนิคการเป็นวิทยากรมืออาชีพ วิทยาลัยการพัฒนาและฝึกอบรมด้านการบิน (CADT) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ขอเชิญผู้สนใจเข้าอบรมหลักสูตรฝึกอบรมเทคนิคการเป็นวิทยากรมืออาชีพ...
by Eduzones Pr News
ม. เอเชียอาคเนย์ แจกผ้าเย็นให้กับประชาชน ที่มาร่วมแสดงความอาลัย เข้ากราบถวายสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช...
by Eduzones Pr News
มธ. เชิญฟังเสวนา ความผิดพลาดในกระบวนการยุติธรรม : ปัญหาและทางออก กรุงเทพฯ23มกราคม 2560-มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) โดยคณะนิติศาสตร์...
by Eduzones Pr News
มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ กำหนดจัดงานรับปริญญา ประจำปีการศึกษา 2558 ระหว่างวันที่ 24 - 26 กุมภาพันธ์ 2560...
by PR_DPU
ค่ายเพิ่มเวลารู้ : OBEC Active Learning Camp โดยมีรายละเอียดดังนี้ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > หนังสือค่ายเพิ่มเวลารู้ : OBEC Active Learning Camp ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > แบบรายงานค่ายเพิ่มเวลารู้ ระยะที่ 1 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ >...
by ครู Eduzones
ศิลปศาสตร์ ลาดกระบัง เชิญร่วมนำเสนองานวิจัย ในการประชุมระดับชาติNCAA2017 กรุงเทพฯคณะศิลปศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เชิญชวน บุคคลากร นักศึกษา ตลอดจนบุคคลทั่วไป...
by Eduzones Pr News
โรงเรียน สพฐ.ขยายจัดอนุบาล 3 ปี รองรับรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ เร่งโรงเรียน สพฐ.เตรียมความพร้อมครู-สถานที่ เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2560 นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้...
by ENN ศูนย์ข่าวการศึกษาไทย
จันทรเกษม ร่วมกับ มรภ.ทั่วประเทศ อุปสมบทหมู่ 999 รูป ถวายเป็นพระราชกุศลฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม(มจษ.)ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ จัดโครงการอุปสมบทหมู่ 999 รูป รวม 9 วัน ถวายเป็นพระราชกุศลแด่...
by Eduzones Pr News
Page 1 of 51 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next Last