ครู-อาจารย์
เปิดให้ทุนวิจัยมูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย มูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย เปิดรับสมัครอาจารย์...
by tui sakrapee
"สมชาย"นั่งประธานคณะกรรมการส่งเสริมฯ สวนสุนันทา ฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้จัดประชุมคณะกรรมการส่งเสริมชุดใหม่ เพื่อสรรหาคณะกรรมการ ๑ ท่าน เป็นประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ณ...
by tui sakrapee
การจัดการศึกษาในระดับปริญญาตรีของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นการจัดการศึกษาในรูปแบบทวิภาคี ที่จัดการศึกษาร่วมกับสถานประกอบการชั้นนำที่ได้มาตรฐาน โดยใช้หลักสูตรที่แตกต่างจากสถาบันอุดมศึกษาทั่วไป นั่นคือ...
by ครู Eduzones
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผนึกกำลัง คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย MOU ร่วมมือทางวิชาการเพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางวิชาการ พัฒนานักศึกษาและบุคลากร งานวิจัย...
by ครู Eduzones
เมื่อวันที่ 15 ส.ค. 2561 ที่โรงแรมคุ้มภูคำ กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ร่วมกับ ภาคีเชียงใหม่เพื่อการปฏิรูปการศึกษา จัดการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นการกำหนดนโยบาย เป้าหมาย และแนวทางการดำเนินงานตามมาตรา 23 แห่ง...
by ครู Eduzones
ยูนิเซฟ วันที่ 15 ส.ค. เนายสุทธิพงษ์ จุลจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) และ ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานชมรมแม่บ้านกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่...
by ครู Eduzones
คุรุสภา นัดหน่วยผลิตครูเดินเครื่องทำคลังข้อสอบ ใช้จัดสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตฯ ปี 2563 พร้อมเล็งปรับมาตรฐานการรับรองปริญญา วันนี้ (14 ส.ค.) ดร.สมศักดิ์ ดลประสิทธิ์ รองเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)...
by ครู Eduzones
รัฐบาล โดยกระทรวงศึกษาธิการ ส่งเสริมพร้อมสนับสนุนโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร (คูปองครู) เน้นคุณภาพการศึกษาจะเกิดได้ต้องที่ห้องเรียน ต้องพัฒนาครู เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เกิดผลสัมฤทธิ์เป็นรูปธรรม วันนี้ (14 สิงหาคม 2561)...
by ครู Eduzones
ข้อดี ข้อเสีย ของการศึกษาแบบอเมริกัน ข้อดีมีอะไรบ้าง ? 1. ความหลากหลาย ด้วยความที่ประเทศสหรัฐเป็นประเทศที่ใหญ่มากจนอาจเรียกได้ว่าเป็นทวีปหนึ่งที่ประกอบไปด้วย 50 รัฐใหญ่...
by mooBo
วิธีสอนโดยใช้สถานการณ์จำลอง ( Simulation ) วิธีสอนโดยใช้สถานการณ์จำลอง หมายถึง วิธีสอนที่จำลองสถานการณ์จริงมาไว้ใน ชั้นเรียน โดยพยายามทำให้เหมือจริงที่สุด มีการกำหนดกติกาหรือเงื่อนไข แล้วแบ่งผู้เรียนเป็นกลุ่มให้...
by mooBo
มติ ส.ค.ศ.ท.ยืนยันให้ยกเลิกหลักสูตรป.บัณฑิตวิชาชีพครู ชี้ธุรกิจการศึกษา-ทางลัดคนอยากได้ตั๋วครู เตรียมส่งหนังสือถึง รมว.ศธ.รอบ 2 พร้อมเสนอคุรุสภา-สกอ.เลิกอนุมัติหลักสูตร ป.บัณฑิต วันนี้ (14 ส.ค.) รศ.ดร.ประพันธ์ศิริ...
by ครู Eduzones
53 วิธีการจัดการเรียนรู้ สำหรับคุณครู 1.การจัดการเรียนรู้แบบใช้คำถาม (Questioning Method) แนวคิด เป็นกระบวนการเรียนรู้ที่มุ่งพัฒนากระบวนการทางความคิดของผู้เรียน โดยผู้สอนจะป้อนคำถามในลักษณะต่าง ๆ ที่เป็นคำถามที่ดี...
by mooBo
ครูควรรู้ หลักการเรียนรู้ 8 ประการ กระบวนการเรียนรู้ หรือ Learning Process เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นภายในตัวบุคคล เพื่อให้เกิดความรู้อย่างต่อเนื่องถาวร เรียกว่าการศึกษาตลอดชีวิต Live long learning เป็นการศึกษาอย่างต่อเนื่อง...
by mooBo
สื่อการเรียนรู้ที่ดีตามแนวคิด Brainbased Learning การสอนที่ดีไม่ใช่แค่ครูที่ความรู้อย่างเพียบพร้อมเพียงอย่างเดียว แต่การสอนที่ดีสามารถเกิดขึ้นจากสื่อการสอนที่มีคุณสมบัติที่ครบถ้วน สมบูรณ์ได้อีกด้วย...
by mooBo
การเรียนรู้แบบ Holistic Learning 1. แปลงข้อมูลให้เป็นรูปภาพ สมองคนเราสามารถจดจำภาพได้ดีกว่าข้อความ ดังนั้น การแปลงข้อมูลต่างๆ ให้เป็นรูปภาพ จะทำให้เราสามารถจำได้ดีขึ้น รูปภาพในที่นี้รวมถึงแผนภูมิแท่ง แผนภูมิวงกลม...
by mooBo
แนวทางสร้างผู้เรียนให้ประสบความสำเร็จ ครูมัธยมปลายคนเก่งคนนี้มีชื่อว่า Tsubota Nobutaka ซึ่งเขาเป็นติวเตอร์อยู่ในโรงเรียนกวดวิชาแห่งหนึ่งในเมืองนาโกย่า โดยครูส่วนใหญ่มักจะบอกให้นักเรียน ตั้งใจเรียนสิ อ่านหนังสือสิ...
by mooBo
องค์การยูเนสโกจับมือรัฐบาลญี่ปุ่นให้ทุนวิจัยแก่สตรี องค์การยูเนสโกร่วมกับรัฐบาลญี่ปุ่น มีความประสงค์มอบทุนวิจัย UNESCO/Keizo Obuchi Research Fellowships Programme ประจำปี 2561 ภายใต้กรอบการดำเนินโครงการ Japan...
by tui sakrapee
วทส.ตอบรับนโยบายพัฒนาอุตสาหกรรม EEC เปิดสนามบินวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามให้บริการเชิงพาณิชย์ จากนโยบายของภาครัฐที่จัดให้มีโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ซึ่งเป็นแผนยุทธศาสตร์ภายใต้ไทยแลนด์ 4.0...
by tui sakrapee
โลจิสติกส์ สวนสุนันทาฝึกเข้มการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน ให้แก่ผู้บริหาร คณาจารย์...
by tui sakrapee
พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวมอบนโยบายและข้อเสนอแนะในการพัฒนาศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา โดยมีผู้บริหารสถานศึกษาในแต่ละภูมิภาค จำนวน 6 ภาค คือ ภาคตะวันออก โดย...
by ครู Eduzones
6 เทคนิค พัฒนาแผนการสอนสำหรับคุณครู แผนการสอน นั้นถือเป็นหัวใจหลักที่สำคัญของการเรียนรู้สำหรับนักเรียน ซึ่งตัวครู-อาจารย์ก็ต้องใช้ทั้งเวลาและความรู้ในการวางแผนการสอนให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล...
by mooBo
อาจารย์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสวนสุนันทารับโล่รางวัลบุคคลต้นแบบสาขาครูดีเด่น เมื่อวันอาทิตย์ที่ 5 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา ดร.รภัทร เอกนิธิเศรษฐ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีความปลอดภัยและอาชีวอนามัย...
by tui sakrapee
สกอ.เล็งตัดหลักสูตรบัณฑิตพันธุ์ใหม่ที่กำหนดการจัดการเรียนการสอนที่ไม่ตรงเป้าโครงการ ขณะที่ประธาน ทปอ. เผยรับตรงรอบ5 เรียบร้อยดี ฝากเด็กคนไหนไม่มีที่เรียนติดต่อม.เอกชนได้ที่นั่งเพียบ ศ.นพ.อุดม คชินทร รมช.ศึกษาธิการ...
by ครู Eduzones
นพ.จรัส สุวรรณเวลา ประธานคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา กล่าวว่า ในที่ประชุมคณะกรรมการอิสระฯ ได้มีการหารือถึงการยกร่างแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา ซึ่งจะทำหน้าที่รองรับการดำเนินการเรื่องต่างๆ...
by ครู Eduzones
เปิดรับสมัครโรงเรียนเข้าร่วมโครงการผู้ช่วยครูสอนภาษาญี่ปุ่น เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ เปิดรับสมัครโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ NIHONGO Partners รุ่นที่ 7 โดยมีรายละเอียดด้านล่าง...
by tui sakrapee
สอนเด็กให้ดี ต้องไม่ตีไม่ตะคอก การดุด่าว่ากล่าวเด็กด้วยข้อหาเล็กๆ น้อยๆ ทุกย่างก้าวที่พลาดพลั้งไปนั้น รังแต่จะเป็นการทำให้เด็กต่อต้านแข็งขืนมากยิ่งขึ้นเสียเปล่า แน่นอนว่าการฝึกเด็กให้มีวินัยนั้นเป็นสิ่งจำเป็น...
by mooBo
อ่านก่อน!!! หากคิดที่จะเป็นครู การสอนที่ดีนั้นมิใช่หมายเพียงแค่เทคนิคการสอน แต่การสอนที่ดีจะต้องออกมาจาก อัตลักษณ์และจรรยาบรรณของความเป็นครู จากภายในจิตใจของผู้ที่รักในอาชีพครูและเสียสละได้เพื่อนักเรียนและโรงเรียน...
by mooBo
EDUCA ชวนร่วมต่อยอดความรู้ในงาน มหกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู ครั้งที่ 11 เตรียมพบกับมหกรรมการศึกษายิ่งใหญ่แห่งปี ในงาน EDUCA 2018 หรือ มหกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู ครั้งที่ 11 ตั้งแต่ วันพุธที่ 17...
by ครู Eduzones
ก.ศึกษาเปิดทางให้ครูไม่มีใบอนุญาตสอนในโรงเรียนร่วมพัฒนา เพื่อให้คนที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญได้สอนเพื่อพัฒนาคุณภาพให้ดีขึ้น วันที่ 4 ส.ค. 2561 ศ.นพ.อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ...
by ครู Eduzones
ด้วยความมุ่งมั่นในการมีส่วนร่วมพัฒนาสังคมและชุมชนให้เกิดความยั่งยืน มูลนิธิ EDF (มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา) โดยนางสุภาณี บุญญานุพงศ์ (แถวยืน ที่ 5 จากซ้าย) เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาโครงการ ร่วมกับบริษัทมูบาดาลา...
by ครู Eduzones
Page 1 of 444 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next Last