ครู-อาจารย์ บทความ
ยูนิเซฟ วันที่ 15 ส.ค. เนายสุทธิพงษ์ จุลจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) และ ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานชมรมแม่บ้านกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่...
by ครู Eduzones
ข้อดี ข้อเสีย ของการศึกษาแบบอเมริกัน ข้อดีมีอะไรบ้าง ? 1. ความหลากหลาย ด้วยความที่ประเทศสหรัฐเป็นประเทศที่ใหญ่มากจนอาจเรียกได้ว่าเป็นทวีปหนึ่งที่ประกอบไปด้วย 50 รัฐใหญ่...
by mooBo
วิธีสอนโดยใช้สถานการณ์จำลอง ( Simulation ) วิธีสอนโดยใช้สถานการณ์จำลอง หมายถึง วิธีสอนที่จำลองสถานการณ์จริงมาไว้ใน ชั้นเรียน โดยพยายามทำให้เหมือจริงที่สุด มีการกำหนดกติกาหรือเงื่อนไข แล้วแบ่งผู้เรียนเป็นกลุ่มให้...
by mooBo
53 วิธีการจัดการเรียนรู้ สำหรับคุณครู 1.การจัดการเรียนรู้แบบใช้คำถาม (Questioning Method) แนวคิด เป็นกระบวนการเรียนรู้ที่มุ่งพัฒนากระบวนการทางความคิดของผู้เรียน โดยผู้สอนจะป้อนคำถามในลักษณะต่าง ๆ ที่เป็นคำถามที่ดี...
by mooBo
ครูควรรู้ หลักการเรียนรู้ 8 ประการ กระบวนการเรียนรู้ หรือ Learning Process เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นภายในตัวบุคคล เพื่อให้เกิดความรู้อย่างต่อเนื่องถาวร เรียกว่าการศึกษาตลอดชีวิต Live long learning เป็นการศึกษาอย่างต่อเนื่อง...
by mooBo
สื่อการเรียนรู้ที่ดีตามแนวคิด Brainbased Learning การสอนที่ดีไม่ใช่แค่ครูที่ความรู้อย่างเพียบพร้อมเพียงอย่างเดียว แต่การสอนที่ดีสามารถเกิดขึ้นจากสื่อการสอนที่มีคุณสมบัติที่ครบถ้วน สมบูรณ์ได้อีกด้วย...
by mooBo
การเรียนรู้แบบ Holistic Learning 1. แปลงข้อมูลให้เป็นรูปภาพ สมองคนเราสามารถจดจำภาพได้ดีกว่าข้อความ ดังนั้น การแปลงข้อมูลต่างๆ ให้เป็นรูปภาพ จะทำให้เราสามารถจำได้ดีขึ้น รูปภาพในที่นี้รวมถึงแผนภูมิแท่ง แผนภูมิวงกลม...
by mooBo
แนวทางสร้างผู้เรียนให้ประสบความสำเร็จ ครูมัธยมปลายคนเก่งคนนี้มีชื่อว่า Tsubota Nobutaka ซึ่งเขาเป็นติวเตอร์อยู่ในโรงเรียนกวดวิชาแห่งหนึ่งในเมืองนาโกย่า โดยครูส่วนใหญ่มักจะบอกให้นักเรียน ตั้งใจเรียนสิ อ่านหนังสือสิ...
by mooBo
6 เทคนิค พัฒนาแผนการสอนสำหรับคุณครู แผนการสอน นั้นถือเป็นหัวใจหลักที่สำคัญของการเรียนรู้สำหรับนักเรียน ซึ่งตัวครู-อาจารย์ก็ต้องใช้ทั้งเวลาและความรู้ในการวางแผนการสอนให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล...
by mooBo
สอนเด็กให้ดี ต้องไม่ตีไม่ตะคอก การดุด่าว่ากล่าวเด็กด้วยข้อหาเล็กๆ น้อยๆ ทุกย่างก้าวที่พลาดพลั้งไปนั้น รังแต่จะเป็นการทำให้เด็กต่อต้านแข็งขืนมากยิ่งขึ้นเสียเปล่า แน่นอนว่าการฝึกเด็กให้มีวินัยนั้นเป็นสิ่งจำเป็น...
by mooBo
อ่านก่อน!!! หากคิดที่จะเป็นครู การสอนที่ดีนั้นมิใช่หมายเพียงแค่เทคนิคการสอน แต่การสอนที่ดีจะต้องออกมาจาก อัตลักษณ์และจรรยาบรรณของความเป็นครู จากภายในจิตใจของผู้ที่รักในอาชีพครูและเสียสละได้เพื่อนักเรียนและโรงเรียน...
by mooBo
การเรียนภาษาอังกฤษ โดยวิธีธรรมชาติ Learning English in a natural way กระทรวงศึกษาธิการ และ สพฐ.กล้าพอที่จะให้ นักเรียนชั้น ป. 1- ป.4.เรียนภาษาอังกฤษโดยวิธีธรรมชาติ The natural learning process หรือไม่ ?..ถึงชั้น ป.5-6...
by mooBo
ควรรู้ไว้ วินัยข้าราชการครู วินัยคืออะไรวินัย คือ กฏหมาย กฏ ข้อบังคับ ระเบียบ และแบบธรรมเนียมที่กำหนดให้ปฏิบัติตามหรืองดเว้นการปฏิบัติ ข้าราชการต้องรักษาวินัยโดยเคร่งครัดอยู่เสมอ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามถือว่า...
by mooBo
เพราะการศึกษาในอนาคตคือ การที่ครูผู้สอนนั้นเป็นมากกว่าผู้ที่สอนให้ผู้เรียนรู้จักความรู้ แต่ต้องเป็นครูผู้สอนที่สอนให้ผู้เรียนได้รู้จักคิด การสอนเพื่อให้ผู้เรียนคิดเป็นนั้นมีด้วยกันหลากหลายวิธี...
by mooBo
ทุกวันนี้เราหาคำตอบได้หรือไม่ว่า การสอนแบบไหนถึงเอื้อต่อการเป็นการศึกษาที่ดี และมีคุณภาพ ... เพราะการสอนที่เน้นการท่องจำ และย้ำให้เชื่อ ไม่ได้ทำให้เด็กไทยมีประสิทธิภาพในการเรียนรู้ที่ดีเท่าที่ควร ด้าน ผศ.พญ.ศุภรา...
by mooBo
วิธีจัดการอาการสมาธิสั้น โรคฮิตในเด็ก-วัยรุ่น ลักษณะต่อไปนี้จะช่วยบ่งชี้ว่า สมาธิสั้นในวัยรุ่นหรือวัยหนุ่มสาวเป็นอย่างไร ตอนเล็กๆ มีพฤติกรรมซน อยู่ไม่นิ่ง ไม่ตั้งใจเรียน หงุดหงิดโมโหง่าย วอกแวก เรียนหนังสือไม่ดี ฯลฯ...
by mooBo
ปรัชญาและคุณธรรมสำหรับครู และลักษณะครูที่ดี ในความหมายของปรัชญาจัดว่าเป็นแนวอุดมคติในการดำเนินงานใด ๆ โดยใช้ปัญญา เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามที่คาดหวังไว้...
by mooBo
13 เทคนิค ทำให้เด็กตั้งใจเรียน 1.ครูต้องแสดงออกถึงพลังและความกระตือรือร้นอยู่เสมอในเวลาที่อยู่กับเด็ก อาทิเช่น อย่าเอาแต่ยืนนิ่งๆ อยู่กับที่ ให้เดินไปเดินมาบ้างและคอยพูดคุยสื่อสารกับเด็กอยู่เสมอ...
by mooBo
8 ข้อควรปฏิบัติสำหรับครูผู้สอน 1. ควรถามคำถามก่อนแล้วจึงเรียกชื่อผู้เรียนให้ตอบ เพราะการเรียกชื่อก่อนจะทำให้เด็กคนอื่นๆ ที่ไม่ถูกเรียกชื่อขาดความสนใจได้ 2. เว้นช่วงเวลาหลังจากถามจบ...
by mooBo
สิ่งสำคัญที่ครูผู้สอนควรคำนึง ลักษณะการเรียนการสอน และวิธีการสอน โดยคำนึงถึงวัตถุประสงค์ของการใช้ และควรจะคำนึงถึงความสะดวกและความยืดหยุ่นของการใช้งานด้วย โต๊ะ เก้าอี้ ควรเป็นแบบที่เบาไม่เทอะทะ...
by mooBo
8 วิธี ชี้ทางสร้างปัญญาของผู้เรียน 1.เริ่มต้นจากภาพรวมขยายไปยังส่วนย่อย Begin with the whole -expanding to parts อธิบายตามหลักวิชาการว่า เรียนรู้จากองค์รวม เหมือนเด็กฝึกงาน หัดแยกชิ้นส่วนของเครื่องยนต์...
by mooBo
20 คุณลักษณะของครูที่เด็กต้องการ 20 คุณลักษณะของครูที่เด็กต้องการ สมเชาว์ เกษประทุม กรรมการบริหารสำนักงานปฏิรูปการศึกษา (สปศ.) หนังสือพิมพ์มติชน ประจำวันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2545 20 คุณลักษณะของครูที่เด็กต้องการ...
by mooBo
Laura Edelman และ Kathleen Harring จากวิทยาลัยเมอห์เลนเบิร์ก เพนซิลเวเนียได้สำรวจความเห็นของนักเรียนในวิทยาลัยว่านักเรียนชอบหรือไม่ชอบอะไรเกี่ยวกับ PowerPoint ของครูผู้สอนงั้นเราไปดูกันดีกว่าคะว่า...
by mooBo
การเรียนรู้ไม่ใช่แค่เรียนให้รู้และไม่ใช่แค่รู้ที่เรียน ยุคนี้หากต้องการหาข้อมูลอะไรสักอย่างหนึ่ง เราเริ่มจากตรงไหน? ถามพ่อแม่ ถามครู ถามเพื่อน ถามคนที่นั่งข้างๆ หรือถามผู้รู้? แล้วถ้าไม่มีใครให้ถาม...เราจะทำอย่างไร?...
by mooBo
รูปแบบการสอน 7 ประการ 1.การคาดหมาย (Expectation) หมายถึง วัตถุประสงค์กว้างๆ เป็นแนว ความคิดหรือการสร้างภาพกว้างๆ เกี่ยวกับบทเรียนขึ้นมา ครูจะต้องมีความยืดหยุ่นที่จะ ปรับเปลี่ยนวัตถุประสงค์นี้ไปตามสถานการณ์...
by mooBo
เต็มใจ เต็มเวลา เต็มคน เพื่อความเป็นครูที่สมบูรณ์ พุทธศาสนาถือว่า ใจนั้นแหละที่เป็นใหญ่ ทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นจากใจทั้งนั้น ดังนั้นคนจะเป็นครูที่มีอุดมการณ์จำเป็นต้องสร้างใจให้เป็นใจที่เต็มบริบูรณ์ด้วย การมีใจเป็นครู...
by mooBo
ทำเลยเทคนิคครู ฝึกวินัยให้นักเรียน 1.ทำห้องเรียนให้น่าอยู่ นักเรียนจะให้ความร่วมมือดีและสนใจการเรียนมากขึ้น เมื่อบรรยากาศในห้องเรียนดีมีการจัดบอร์ด หรือมุมที่น่าสนใจ กระตุ้นให้นักเรียนมีส่วนร่วมคิดร่วมทำ...
by mooBo
เพื่อความเป็นครูที่สมบูรณ์ เต็มใจ เต็มเวลา เต็มคน เพื่อความเป็นครูที่สมบูรณ์ พุทธศาสนาถือว่า ใจนั้นแหละที่เป็นใหญ่ ทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นจากใจทั้งนั้น...
by mooBo
สอนเด็กๆเรียนรู้วิธีการใช้เงินแบบคนที่ต้องรวย ใน15 ข้อ 1. เมื่อใดลูกมีความสามารถในการนับจำนวนก็ถึงเวลาแล้วที่เราจะให้คำแนะนำเรื่องเงิน ลองตั้งกติกาที่เป็นการเตรียมพร้อมทักษะในการใช้เงิน...
by mooBo
นับเป็นปัญหาของหลายๆ คนที่รู้สึกว่าตัวเองขาดความเก่ง ไม่มีข้อดี จนสูญเสียความมั่นใจในตัวเองไป และจะเรียกความมั่นใจกลับมาก็คงต้องใช้พลังใจที่เข้มแข็งแน่ๆ ซึ่งจริงๆ แล้ว รู้หรือไม่ว่า การสร้างความมั่นใจในแต่ละบุคคลนั้น...
by mooBo
Page 1 of 46 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next Last