ครู-อาจารย์ ทุนวิจัย (Thai/Inter)
เปิดให้ทุนอาจารย์สอนภาษาอังกฤษรุ่นหนุ่มสาวไปสอนภาษาไทยในสหรัฐอเมริกา มูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟุลไบรท์) เปิดรับสมัครทุน Fulbright Foreign Language Teaching Assistant Program (FLTA) ประจำปีการศึกษา 2563...
by tui sakrapee
เปิดให้ทุนหนุนการจัดทำวารสารวิชาการด้านสังคมศาสตร์ปี 2562 สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ให้ทุนสนับสนุน การจัดทํา NRCT Official e-Journal ด้านสังคมศาสตร์ ในปีงบประมาณ 2562 นี้ วช. ได้สนับสนุนงบประมาณทุนอุดหนุนฯ...
by tui sakrapee
รัฐบาลจีนให้ทุนอาจารย์/บุคลากรสถาบันอุดมศึกษาไทยไปเรียนต่อ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้รับแจ้งจากสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงปักกิ่งว่า คณะกรรมการบริหารกองทุนการศึกษาของรัฐบาลจีน (China Scholarship Council: CSC)...
by tui sakrapee
เปิดให้ทุนวิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมปี 2562 ฝ่ายอุตสาหกรรม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ขอเชิญชวนนักวิจัยและผู้ประกอบการที่สนใจสมัคร"ทุนวิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม ประจำปี 2562"...
by tui sakrapee
คุรุสภาให้ทุนอุดหนุนพัฒนาครู ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ คุรุสภาให้ทุนอุดหนุนพัฒนาครู ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทุนการศึกษานี้ให้เข้าเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู...
by tui sakrapee
ทุน Franco-Thaiให้คนไทยไปเรียนในสถาบันอุดมศึกษาฝรั่งเศส โครงการทุน Franco-Thai มอบให้คนไทยที่มีอายุต่ำกว่า 35 ปี เพื่อไปศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาของประเทศฝรั่งเศส ในระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอก...
by tui sakrapee
เปิดให้ทุนวิจัยศูนย์ยุโรปศึกษาแห่งจุฬาฯ ศูนย์ยุโรปศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประกาศรับสมัครข้อเสนอโครงการวิจัย พร้อมทั้งกําหนดวิธีการสมัครและคัดเลือกข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อรับทุนวิจัยศูนย์ยุโรปศึกษาแห่ง...
by tui sakrapee
ให้ทุนพัฒนาความสามารถทางภาษาญี่ปุ่นแก่ครูระดับมัธยม เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ ได้จัดทำโครงการอบรมเพื่อพัฒนาความสามารถทางภาษาญี่ปุ่นให้แก่ครู ผู้สอนในระดับมัธยม โดยมีวัตถุประสงค์...
by tui sakrapee
เปิดให้ทุนวิจัยและนวัตกรรมเพื่อกิจการขนาดเล็กและขนาดย่อม ทุนวิจัยและนวัตกรรมเพื่อกิจการขนาดเล็กและขนาดย่อม (RISE) โดยเป็นทุนสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมแก่โครงการที่...
by tui sakrapee
ให้ทุนฝึกอบรมโค้ชกีฬาที่ประเทศเยอรมนี สถานเอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมันประจำประเทศไทยแจ้งว่า The University Leipzig กำลังเปิดรับสมัครผู้สนใจขอรับทุนฝึกอบรมหลักสูตร International Coaching Courses (ITK) 2019...
by tui sakrapee
สกอ.ให้ทุนอาจารย์-บุคลากรอุดมศึกษาไทยไปทำวิจัยในต่างประเทศ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เปิดการสมัครขอรับทุนวิจัย ณ ต่างประเทศ โครงการพัฒนาอาจารย์และบุคลากรสําหรับสถาบันอุดมศึกษาในเขตพัฒนาเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้...
by tui sakrapee
เปิดแล้ว!ทุนครูประจำการไปฝึกอบรมที่ประเทศญี่ปุ่นรับถึง17ม.ค.62นี้เท่านั้น กระทรวงศึกษาธิการ วัฒนธรรม กีฬา วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีญี่ปุ่น (MEXT) ได้ประกาศมอบทุนฝึกอบรมสำหรับครูประจำการ (Teacher Training Students)...
by tui sakrapee
คุณครูเตรียมพร้อม!ทุนอบรมวิชาชีพครูจากรัฐบาลญี่ปุ่นปี2562 ใกล้ ๆ สิ้นปี สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยจะมีข่าวการเปิดรับสมัครทุนของรัฐบาลประเทศญี่ปุ่น"Monbukagakusho : MEXT)...
by tui sakrapee
20ทุนพัฒนาอาจารย์และบุคลากรจังหวัดชายแดนภาคใต้ เปิดรับสมัครขอรับทุนภายใต้โครงการพัฒนาอาจารย์และบุคลากรสำหรับสถาบันอุดมศึกษาในเขตพัฒนาเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี พ.ศ. 2562 ประเภทของทุน 1.ทุนปริญญาเอกในประเทศ 15...
by tui sakrapee
ให้ทุนวิจัยเพื่อต่อยอดองค์ความรู้สู่การใช้ประโยชน์ ฝ่ายวิชาการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ประกาศรับสมัครทุนวิจัยเพื่อต่อยอดองค์ความรู้สู่การใช้ประโยชน์ ประจำปีงบประมาณ 2562...
by tui sakrapee
จุฬาฯให้ทุนครูอาสาสมัครสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ รับสมัครครูอาสาสมัครโครงการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ศูนย์ส่งเสริมการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทย ศาสตราจารย์ ม.ล.จิรายุ...
by tui sakrapee
ทุนสกอ.ให้วิจัยยุทโธปกรณ์เพื่อเพิ่มศักยภาพของกองทัพและการป้องกันประเทศ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ดำเนินโครงการทุนพัฒนาศักยภาพนักวิจัยด้านยุทโธปกรณ์เพื่อเพิ่มศักยภาพของกองทัพและการป้องกันประเทศ...
by tui sakrapee
รัฐบาลอินเดียให้ทุนเจ้าหน้าที่ไทยไปเรียนต่อ สำนักเลขาธิการแผนโคลัมโบ (CPS) ร่วมกับรัฐบาลอินเดีย เสนอให้ทุนการศึกษาเพื่อจัดส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมหลักสูตรต่าง ๆ ประจำปี ค.ศ. 2018 2019 ณ สาธารณรัฐอินเดีย...
by tui sakrapee
สถาบันวัคซีนแห่งชาติให้ทุนเรียนต่อทั้งใน-ต่างประเทศ สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) จะให้ทุนสนับสนุนการศึกษาต่อทั้งใน ประเทศและต่างประเทศ แก่บุคลากรด้านวัคซีนในสาขาที่ขาดแคลน เพื่อพัฒนาบุคลากรให้สามารถนําความรู้...
by tui sakrapee
ศูนย์ภาษาของซีมีโอ เรลค์เปิดให้ทุนศึกษาและฝึกอบรม ประจำปี ๒๕๖๑ คณะอนุกรรมการประสานงานระดับชาติเกี่ยวกับศูนย์ภาษาของซีมีโอ เรลค์ จะจัดสอบคัดเลือกทุนศึกษาและฝึกอบรม ประจำปี ๒๕๖๑ ตามหัวข้อหลักสูตร ดังนี้ ๑. Course 111:...
by tui sakrapee
ทุน SEAMEO RELCเปิดให้ข้าราชการ-พนักงานมหาวิทยาลัย ทุน SEAMEO RELC ประจำปีการศึกษา 2562 เปิดให้ข้าราชการ และพนักงานมหาวิทยาลัยที่สนใจสอบชิงทุนศึกษาและฝึกอบรม ตามหัวข้อหลักสูตรดังนี้ 1. Course 111: Advanced Specialist...
by tui sakrapee
ให้ทุนครูไทยระดับประถม-มัธยมร่วมแลกเปลี่ยนทางการศึกษาระหว่างประเทศ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนทางการศึกษาระหว่างประเทศ...
by tui sakrapee
ให้ทุนหนุนร่วมประชุมสมาคมเอเชียศึกษาประเทศสหรัฐอเมริกา สมาคมเอเชียศึกษา (AAS) เป็นสมาคมที่รวมนักวิชาการที่ไม่แสวงจุดยืนทางการเมือง และไม่แสวงหาผลกำไร...
by tui sakrapee
เปิดให้ทุนนักวิจัยรุ่นเยาว์หนุนไปวิจัยในประเทศฝรั่งเศส ทุนสนับสนุนโครงการวิจัยสำหรับนักวิจัยรุ่นเยาว์ เพื่อทำงานวิจัยในประเทศฝรั่งเศสเป็นเวลาตั้งแต่ 2-6 เดือน รายละเอียดหลักสูตร สนับสนุนนักวิจัยรุ่นเยาว์ เป็นเวลา 2-6...
by tui sakrapee
มูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน(ฟุลไบรท์)เปิดให้ทุน เพื่อทำการวิจัยและการสอนระยะสั้น 3โครงการ มูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟุลไบรท์) กำลังเปิดรับสมัครแข่งขันทุนเพื่อทำการวิจัยและการสอนระยะสั้นจำนวน 3โครงการ ทุน Fulbright...
by tui sakrapee
เปิดให้ทุนวิจัยมูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย มูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย เปิดรับสมัครอาจารย์...
by tui sakrapee
องค์การยูเนสโกจับมือรัฐบาลญี่ปุ่นให้ทุนวิจัยแก่สตรี องค์การยูเนสโกร่วมกับรัฐบาลญี่ปุ่น มีความประสงค์มอบทุนวิจัย UNESCO/Keizo Obuchi Research Fellowships Programme ประจำปี 2561 ภายใต้กรอบการดำเนินโครงการ Japan...
by tui sakrapee
เริ่ม6ส.ค.นี้!ทุน Cheveningเรียนฟรีที่สหราชอาณาจักร ใกล้จะเปิดรับสมัครแล้วครับ สำหรับทุนเรียนฟรีที่สหราชอาณาจักร กับโครงการทุนการศึกษาระดับปริญญาโท Chevening Scholarships ณ สถาบันการศึกษาในสหราชอาณาจักร ประจำปี...
by tui sakrapee
เปิดให้ทุนด้านการอนุรักษ์พลังงานและการพัฒนาพลังงานทดแทน สํานักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (ส.กทอ.) จะเปิดรับข้อเสนอโครงการด้านการอนุรักษ์พลังงานและการพัฒนาพลังงานทดแทน ของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ...
by tui sakrapee
ทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยด้านสังคมศาสตร์ระหว่างไทย-อินเดีย ประกาศรับสมัครนักวิจัยไทยเข้ารับทุนตามโครงการ "ทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการทางด้านสังคมศาสตร์ระหว่างไทย-อินเดีย ประจำปี 2561...
by tui sakrapee
Page 1 of 21 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next Last