ครู-อาจารย์ ทุนวิจัย (Thai/Inter)
ให้ทุนครูไทยระดับประถม-มัธยมร่วมแลกเปลี่ยนทางการศึกษาระหว่างประเทศ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนทางการศึกษาระหว่างประเทศ...
by tui sakrapee
ให้ทุนหนุนร่วมประชุมสมาคมเอเชียศึกษาประเทศสหรัฐอเมริกา สมาคมเอเชียศึกษา (AAS) เป็นสมาคมที่รวมนักวิชาการที่ไม่แสวงจุดยืนทางการเมือง และไม่แสวงหาผลกำไร...
by tui sakrapee
เปิดให้ทุนนักวิจัยรุ่นเยาว์หนุนไปวิจัยในประเทศฝรั่งเศส ทุนสนับสนุนโครงการวิจัยสำหรับนักวิจัยรุ่นเยาว์ เพื่อทำงานวิจัยในประเทศฝรั่งเศสเป็นเวลาตั้งแต่ 2-6 เดือน รายละเอียดหลักสูตร สนับสนุนนักวิจัยรุ่นเยาว์ เป็นเวลา 2-6...
by tui sakrapee
มูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน(ฟุลไบรท์)เปิดให้ทุน เพื่อทำการวิจัยและการสอนระยะสั้น 3โครงการ มูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟุลไบรท์) กำลังเปิดรับสมัครแข่งขันทุนเพื่อทำการวิจัยและการสอนระยะสั้นจำนวน 3โครงการ ทุน Fulbright...
by tui sakrapee
เปิดให้ทุนวิจัยมูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย มูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย เปิดรับสมัครอาจารย์...
by tui sakrapee
องค์การยูเนสโกจับมือรัฐบาลญี่ปุ่นให้ทุนวิจัยแก่สตรี องค์การยูเนสโกร่วมกับรัฐบาลญี่ปุ่น มีความประสงค์มอบทุนวิจัย UNESCO/Keizo Obuchi Research Fellowships Programme ประจำปี 2561 ภายใต้กรอบการดำเนินโครงการ Japan...
by tui sakrapee
เริ่ม6ส.ค.นี้!ทุน Cheveningเรียนฟรีที่สหราชอาณาจักร ใกล้จะเปิดรับสมัครแล้วครับ สำหรับทุนเรียนฟรีที่สหราชอาณาจักร กับโครงการทุนการศึกษาระดับปริญญาโท Chevening Scholarships ณ สถาบันการศึกษาในสหราชอาณาจักร ประจำปี...
by tui sakrapee
เปิดให้ทุนด้านการอนุรักษ์พลังงานและการพัฒนาพลังงานทดแทน สํานักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (ส.กทอ.) จะเปิดรับข้อเสนอโครงการด้านการอนุรักษ์พลังงานและการพัฒนาพลังงานทดแทน ของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ...
by tui sakrapee
ทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยด้านสังคมศาสตร์ระหว่างไทย-อินเดีย ประกาศรับสมัครนักวิจัยไทยเข้ารับทุนตามโครงการ "ทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการทางด้านสังคมศาสตร์ระหว่างไทย-อินเดีย ประจำปี 2561...
by tui sakrapee
ทุนSEAMEO-Jasper Research Awardศึกษาดูงานที่ประเทศแคนาดา สำนักงานเลขาธิการซีมีโอ แจ้งว่า รัฐบาลแคนาดาได้สนับสนุนการประกวดรางวัล SEAMEO-Jasper Research Award ประจำปี 2561/2562 ในหัวข้อ Overcoming Barriers to Inclusion...
by tui sakrapee
80 ทุนมูลนิธิตั้งเซ็กกิมให้ระดับประถม-มัธยม มูลนิธิตั้งเซ็กกิม มีความประสงค์จะมอบทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อช่วยเหลือนักเรียนในระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาจำนวน 80 ทุน คุณสมบัตินักเรียนที่มีสิทธิ์...
by tui sakrapee
เปิดให้ทุนครูมัธยมพัฒนาภาษาญี่ปุ่นระดับสูง ณ ประเทศญี่ปุ่น ทุนอบรมพัฒนาศักยภาพด้านภาษาญี่ปุ่นระดับสูงสำหรับครูระดับมัธยมศึกษา ณ ประเทศญี่ปุ่น รุ่นที่ 3 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ...
by tui sakrapee
เปิดให้ทุนสนับสนุนผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา มอบทุนสนับสนุนผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ในระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2561 โดยมูลนิธิทวี บุณยเกตุ...
by tui sakrapee
เปิดให้ทุนโครงการแลกเปลี่ยนนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ โครงการ LMI Young Scientist Exchange Program โดยสหรัฐอเมริกาได้สนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินกิจกรรมภายใต้กรอบ Lower Mekong Initiative (LMI)...
by tui sakrapee
ให้ทุนพยาบาล-อาจารย์พยาบาลเรียนต่อปริญญาโท-เอกต่างประเทศ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ประกาศการให้ทุนการศึกษาสำหรับพยาบาล/อาจารย์พยาบาล เพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาโท-เอก ณ ต่างประเทศ...
by tui sakrapee
ลอรีอัลเปิดให้ทุนวิจัยเพื่อสตรีในงานวิทยาศาสตร์ ลอรีอัล ประเทศไทย เปิดรับสมัครชิงทุนวิจัย เพื่อสตรีในงานวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 16 ปรับสาขาให้ทันเทรนด์โลก มุ่งพัฒนานักวิจัยสตรีไทยสู่ระดับนานาชาติ บริษัท ลอรีอัล (ประเทศไทย)...
by tui sakrapee
ให้ทุนฝึกอบรมระยะสั้นที่ประเทศนิวซีแลนด์ สถานเอกอัครราชทูตนิวซีแลนด์ประจำประเทศไทย ได้ประกาศเปิดรับสมัครทุนฝึกอบรมระยะสั้น ASEAN Public Sector Leardership Programme ประจำปี 2561 สำหรับข้าราชการ ระดับกลางในสังกัดต่าง ๆ...
by tui sakrapee
เปิดให้ทุนอบรมกฎหมายระหว่างประเทศ ณ ประเทศสิงคโปร์ กระทรวงการต่างประเทศมีหนังสือแจ้งว่า เลขาธิการสถาบันกฎหมายระหว่างประเทศณ กรุงเฮก (The Hague Academy of International Law) จะดำเนินการจัดอบรมหลักสูตร External Programme...
by tui sakrapee
เปิดให้ทุนโครงการความร่วมมือด้านการศึกษาไทย-จีน ทุนการศึกษาของรัฐบาลจีนภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือด้านการศึกษาไทย-จีน ประจำปีการศึกษา 2561/2562 คณะกรรมการบริหารกองทุนการศึกษาของรัฐบาลจีน (China Scholarship Council: CSC)...
by tui sakrapee
เปิดให้ทุนวิจัยร่วมไทย-ฝรั่งเศส FRANCO-THAI Mobility Programme สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาร่วมกับรัฐบาลฝรั่งเศสดำเนินการโครงการวิจัยร่วมภายใต้ความร่วมมือด้านอุดมศึกษาและการวิจัยระหว่างไทย-ฝรั่งเศส (Franco-Thai...
by tui sakrapee
เปิดให้ทุนพัฒนาอาจารย์และบุคลากรจังหวัดชายแดนภาคใต้ เปิดรับสมัครขอรับทุนภายใต้โครงการพัฒนาอาจารย์และบุคลากรสำหรับสถาบันอุดมศึกษาในเขตพัฒนาเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี พ.ศ. 2561 เพิ่มเติม (ทุนปริญญาเอกต่างประเทศ)...
by tui sakrapee
ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อขอรับทุนโครงการทุนนักวิจัยแกนนำ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการเสริมสร้างกำลังคน เพื่อยกระดับความแข็งแกร่ง...
by tui sakrapee
กทม.เปิดให้ทุนเรียนต่อปริญญาโท-เอกรอบ2 กรุงเทพมหานครประกาศรับสมัครทุนการศึกษาระดับปริญญาโทในประเทศ สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (รอบ2) รายละเอียดเพิ่มเติม...Download...
by tui sakrapee
เปิดให้ทุนแลกเปลี่ยนสถาบันอุดมศึกษาสวีเดน กับสถาบันอุดมศึกษาของประเทศสมาชิก ASEM สำนักเลขาธิการโครงการ ASEM-DUO Fellowship Programme ณ สาธารณรัฐเกาหลี แจ้งว่าโครงการทุนการศึกษา DUO-Sweden 2018...
by tui sakrapee
ทุนรัฐบาลเปิดให้ไปรับการฝึกอบรมจากสถาบันในต่างประเทศ สํานักงาน ก.พ. จะดําเนินการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อรับทุนรัฐบาล ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (เพิ่มเติม)...
by tui sakrapee
ให้ทุนหนุนวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีอนุรักษ์พลังงาน-พลังงานทดแทนรอบที่ 2 สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) เปิดให้ทุนสนับสนุนหน่วยงานภาครัฐ สถาบันการศึกษา และองค์กรเอกชนที่ไม่มุ่งค้าหากำไร โดยประกาศการรับข้อเสนอ...
by tui sakrapee
50ทุนรัฐบาลออสเตรเลียให้กับนักศึกษา-ผู้นำรุ่นใหม่ในอาเซียน รัฐบาลออสเตรเลียจะมอบทุนการศึกษาจำนวน 50 ทุนให้กับนักศึกษาและผู้นำรุ่นใหม่ในภูมิภาคอาเซียน ทุนการศึกษาครั้งนี้มอบให้ภายใต้โครงการ Australia Awards ASEAN...
by tui sakrapee
ให้ทุนอาจารย์หนุ่มสาวไทยไปสอนภาษาไทยที่สหรัฐอเมริกา เปิดรับสมัครทุน Fulbright Foreign Language Teaching Assistant Program (FLTA) ประจำปีการศึกษา 2562 โดยทุน FLTA...
by tui sakrapee
ให้ทุนอบรม-ฝึกงานในสถาบันการศึกษาที่สหรัฐอเมริกา เปิดรับสมัครทุน Hubert H. Humphrey North-South Fellowship Program (HHH) ประจำปีการศึกษา 2562 เป็นทุนสำหรับผู้บริหารระดับกลางเพื่อไปศึกษาอบรมและฝึกงานในสถาบันการศึกษาต่างๆ...
by tui sakrapee
เปิดให้ทุนวิจัย BRANDS Health Research Awards 2018 บริษัท แบรนด์ ซันโทรี่ (ประเทศไทย) จำกัด ขอเชิญผู้สนใจส่งผลงานขอรับทุนวิจัย BRANDS Health Research Awards 2018 โครงการนี้เป็นการให้ทุนการศึกษาประเภทวงเงินไม่เกิน...
by tui sakrapee
Page 1 of 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next Last