ครู-อาจารย์ ทุนวิจัย (Thai/Inter)
เปิดให้ทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยระยะสั้นด้านสังคมศาสตร์ระหว่างไทย-จีน รับสมัครนักวิจัยไทยเข้ารับทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยระยะสั้น ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการด้านสังคมศาสตร์ระหว่างไทย-จีน (NRCT-CASS)ประจำปี 2561...
by tui sakrapee
สกอ.เปิดให้ทุนนักวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาไปเสริมความแกร่งภาคเอกชน สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เปิดรับข้อเสนอทุนโครงการ Talent Mobility ประจำปีงบประมาณ 2561 กำหนดการ รอบที่ 1 ส่งข้อเสนอโครงการภายในวันที่ 24 พฤศจิกายน...
by tui sakrapee
ให้ทุนครูมัธยม-อาจารย์-นักวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครูมัธยม อาจารย์ และนักวิจัย ที่ต้องการทุนช่วยเหลือทางด้านวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ยังมีโอกาส โดยมี 2 โครงการเปิดรับคือ ทุนแก่อาจารย์...
by tui sakrapee
ทุนรัฐบาลญี่ปุ่นให้ข้าราชการพลเรือนสามัญ-บุคลากรภาครัฐ รัฐบาลญี่ปุ่นประสงค์จะให้ทุนการศึกษาแก่ข้าราชการพลเรือนสามัญ/บุคลากรภาครัฐ เพื่อไปศึกษาในระดับปริญญาโท ณ National Graduate Institute for Policy Studies (GRIPS) ณ...
by tui sakrapee
TIJ จับมือฮาร์วาร์ดให้ทุนเรียน2หลักสูตรนิติธรรมแห่งแรกในเอเชีย TIJ จับมือมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด เปิด 2 หลักสูตรนิติธรรมแห่งแรกในเอเชีย มุ่งยกระดับนักวิชาการและเสริมสร้างผู้นำรุ่นใหม่ สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย...
by tui sakrapee
เปิดให้ทุนครูดูงานโครงการครูสอนฟิสิกส์ ภาคฤดูร้อนเซิร์น โครงการครูสอนฟิสิกส์ ภาคฤดูร้อนเซิร์นสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)CERN Programme for Physics High School Teacherเปิดให้ทุนดูงาน คุณสมบัติของผู้สมัคร...
by tui sakrapee
เปิดให้ทุนครูสอนวิทยาศาสตร์ระดับม.ต้น-ม.ปลาย...
by tui sakrapee
ให้ทุนอาจารย์-นักวิจัยทำวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มูลนิธิโทเร ประเทศไทย เปิดให้ทุนช่วยเหลือทางด้านวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 24 ประจำปีพ.ศ. 2560 แก่อาจารย์...
by tui sakrapee
เปิดให้โรงเรียนขอรับทุนผู้ช่วยครูสอนภาษาญี่ปุ่นโครงการ NIHONGO Partners เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ เปิดรับสมัครโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ NIHONGO Partners รุ่นที่ 6 โดยมีรายละเอียดด้านล่าง...
by tui sakrapee
ทุนให้นักวิจัยนำผลงานมาใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ ฝ่ายอุตสาหกรรม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เชิญสมัครเข้าร่วมโครงการ Leaders in Innovation Fellowships (LIF) Programme ประจำปี 2561 ภายใต้ทุน Newton Fund...
by tui sakrapee
สกอ.เปิดรับทุนโครงการพัฒนาอาจารย์และบุคลากรอุดมศึกษา รอบ2 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ประกาศ รับสมัครคัดเลือกผู้รับทุนโครงการพัฒนาอาจารย์และบุคลากรสำหรับสถาบันอุดมศึกษาในเขตพัฒนาเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้...
by tui sakrapee
เปิดให้ทุนสนับสนุนผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา มอบทุนสนับสนุนผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ในระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2560 โดยมูลนิธิทวี บุณยเกตุ...
by tui sakrapee
เปิดให้ 20ทุนข้าราชการ-เจ้าหน้าที่รัฐไปเรียนภาษาจีน วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ แจ้งว่า สภาวัฒนธรรมไทย-จีนและส่งเสริมความสัมพันธ์...
by tui sakrapee
ทุนวิจัยมีให้เยอะ!เปิดให้ทุนหนุนนักศึกษาทำวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เปิดให้ทุนสนับสนุนการวิจัยแก่นักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนจำนวน 9 กลุ่ม การรับสมัคร...
by tui sakrapee
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชให้ทุนวิจัยปัญหาจราจรในกรุงเทพฯ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช จะให้ทุนอุดหนุนการทำวิจัยเรื่อง "โครงการวิจัยท้าทายไทย : ปัญหาจราจรในกรุงเทพฯ" เป็นเงิน 27,300,000 บาท กำหนดการ...
by tui sakrapee
ให้ทุนฝึกการสอนแก่ครูสอนภาษาญี่ปุ่นชาวไทยระดับมัธยม เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ จะจัดการประชุมสัมมนาวิธีการสอนภาษาญี่ปุ่นสำหรับครูสอนภาษาญี่ปุ่นชาวไทยระดับมัธยมศึกษาและผู้ได้รับทุนของสพฐ....
by tui sakrapee
สกสค.เปิดให้ทุนหนุนโครงการสื่อนวัตกรรมการเรียนรู้โรงเรียนห่างไกล สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) เปิดให้ทุนอุดหนุนโครงการสื่อนวัตกรรมการเรียนรู้โรงเรียนห่างไกล ประจำปี...
by tui sakrapee
วช.เปิดให้ทุนวิจัย ประเภทบัณฑิตศึกษา วช. ประกาศรับข้อเสนอการวิจัย ประเภทบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2561 ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2560 ถึงวันที่ 27 กรกฎาคม 2560...
by tui sakrapee
นักวิจัยนาโนเทคคว้าทุนนักวิจัยหญิงออสเตรเลีย-เอเปค ทำวิจัยการพัฒนาวัคซีนที่ใช้ในการรักษามะเร็งปากมดลูก ดร.มัตถกา คงขาว นักวิจัยห้องปฏิบัติการนาโนเวชสำอาง หน่วยวิจัยนาโนเทคโนโลยีเพื่อชีวิตและสุขภาพ...
by tui sakrapee
เปิดรับสมัครทุนอุดหนุนการวิจัยร่วมไทย - ญี่ปุ่น สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)ประกาศรับสมัครทุนอุดหนุนการวิจัยร่วม (Joint Research Program) ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างไทย - ญี่ปุ่น (NRCT - JSPS)ประจำปี...
by tui sakrapee
เปิดให้ทุนวิจัยทางโภชนศาสตร์-เภสัชศาสตร์และสาขาที่เกี่ยวข้อง BRANDS Health Research Award 2017 หรือโครงการทุนการศึกษา Cerebos Award 2017 เปิดรับสมัครผลงานวิจัย มอบทุนสนับสนุน 500,000 บาทต่อปี ศ.นพ.จอมจักร จันทรสกุล และ...
by tui sakrapee
แบรนด์ให้ทุนพัฒนาศักยภาพครูสอนภาษาอังกฤษ-ดูงานนิวซีแลนด์ โครงการพัฒนาศักยภาพครูสอนภาษาอังกฤษ BRANDS Tutor Summer Camp ภายใต้โครงการแบรนด์ซัมเมอร์แคมป์ 2018 โครงการพัฒนาศักยภาพครูสอนภาษาอังกฤษ...
by tui sakrapee
มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ให้ทุนอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอน มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ จัดโครงการอบรมหลักสูตรตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ ที่มีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งในปัจจุบัน ได้แก่ ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย...
by tui sakrapee
ม.ศรีปทุมให้100ทุนบุตรครูเรียนต่อปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีปทุม มอบทุน "บุตรครู" ปีการศึกษา 2560 สนับสนุนค่าหน่วยกิตตลอดหลักสูตร จำนวน 100 ทุน โดยเป็นทุนส่วนลด 50% เริ่มรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป...
by tui sakrapee
ทุนสร้างสถานภาพนักวิจัยรุ่นใหม่เครือข่ายวิจัยภูมิภาค เครือข่ายวิจัยภูมิภาค ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และสถาบันหรือหน่วยงานที่เป็นสมาชิกของเครือข่ายฯ ได้จัดให้มีการประกาศรับข้อเสนอการวิจัย...
by tui sakrapee
เปิดให้ทุนวิจัยพัฒนาเทคโนโลยี-นวัตกรรมในกลุ่มอุตสาหกรรม ฝ่ายอุตสาหกรรมสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เปิดรับข้อเสนอเชิงหลักการสำหรับทุนวิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย เปิดรับรอบ 2...
by tui sakrapee
สกว.เปิดรับสมัคร4โครงการทุนวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ประกาศรับสมัครทุนฝ่ายวิชาการ สกว. ประจำปี 2561 เงื่อนไขการสมัคร 1. ศึกษารายละเอียดและเงื่อนไขในแต่ละประเภททุน...
by tui sakrapee
ให้ 20 ทุนครู-นักเรียนไทยไปฝึกปฏิบัติ STEM Education ที่ม.ไซตามะ ประเทศญี่ปุ่น เปิดรับสมัครทุนโครงการ Thailand-Japan Collaborative Project on STEM Education ให้ครู นักเรียนไทยไปเรียนรู้และฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับ STEM...
by tui sakrapee
เปิดให้ทุนวิจัยแลกเปลี่ยนด้านสังคมศาสตร์ระหว่างไทย-อินเดีย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ...
by tui sakrapee
เปิดให้ทุนอนุรักษ์-พัฒนาพลังงานทดแทน ปี 2561 สำนักงานนโยบายและแผนพลังงานเปิดรับข้อเสนอโครงการเพื่อรับการสนับสนุนจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ผู้ที่มีสิทธิ์ขอทุน ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ...
by tui sakrapee
Page 1 of 18 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next Last