ครู-อาจารย์ ทุนวิจัย (Thai/Inter)
เปิดให้ทุนวิจัยทางโภชนศาสตร์-เภสัชศาสตร์และสาขาที่เกี่ยวข้อง BRANDS Health Research Award 2017 หรือโครงการทุนการศึกษา Cerebos Award 2017 เปิดรับสมัครผลงานวิจัย มอบทุนสนับสนุน 500,000 บาทต่อปี ศ.นพ.จอมจักร จันทรสกุล และ...
by tui sakrapee
แบรนด์ให้ทุนพัฒนาศักยภาพครูสอนภาษาอังกฤษ-ดูงานนิวซีแลนด์ โครงการพัฒนาศักยภาพครูสอนภาษาอังกฤษ BRANDS Tutor Summer Camp ภายใต้โครงการแบรนด์ซัมเมอร์แคมป์ 2018 โครงการพัฒนาศักยภาพครูสอนภาษาอังกฤษ...
by tui sakrapee
มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ให้ทุนอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอน มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ จัดโครงการอบรมหลักสูตรตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ ที่มีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งในปัจจุบัน ได้แก่ ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย...
by tui sakrapee
ม.ศรีปทุมให้100ทุนบุตรครูเรียนต่อปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีปทุม มอบทุน "บุตรครู" ปีการศึกษา 2560 สนับสนุนค่าหน่วยกิตตลอดหลักสูตร จำนวน 100 ทุน โดยเป็นทุนส่วนลด 50% เริ่มรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป...
by tui sakrapee
ทุนสร้างสถานภาพนักวิจัยรุ่นใหม่เครือข่ายวิจัยภูมิภาค เครือข่ายวิจัยภูมิภาค ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และสถาบันหรือหน่วยงานที่เป็นสมาชิกของเครือข่ายฯ ได้จัดให้มีการประกาศรับข้อเสนอการวิจัย...
by tui sakrapee
เปิดให้ทุนวิจัยพัฒนาเทคโนโลยี-นวัตกรรมในกลุ่มอุตสาหกรรม ฝ่ายอุตสาหกรรมสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เปิดรับข้อเสนอเชิงหลักการสำหรับทุนวิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย เปิดรับรอบ 2...
by tui sakrapee
สกว.เปิดรับสมัคร4โครงการทุนวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ประกาศรับสมัครทุนฝ่ายวิชาการ สกว. ประจำปี 2561 เงื่อนไขการสมัคร 1. ศึกษารายละเอียดและเงื่อนไขในแต่ละประเภททุน...
by tui sakrapee
ให้ 20 ทุนครู-นักเรียนไทยไปฝึกปฏิบัติ STEM Education ที่ม.ไซตามะ ประเทศญี่ปุ่น เปิดรับสมัครทุนโครงการ Thailand-Japan Collaborative Project on STEM Education ให้ครู นักเรียนไทยไปเรียนรู้และฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับ STEM...
by tui sakrapee
เปิดให้ทุนวิจัยแลกเปลี่ยนด้านสังคมศาสตร์ระหว่างไทย-อินเดีย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ...
by tui sakrapee
เปิดให้ทุนอนุรักษ์-พัฒนาพลังงานทดแทน ปี 2561 สำนักงานนโยบายและแผนพลังงานเปิดรับข้อเสนอโครงการเพื่อรับการสนับสนุนจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ผู้ที่มีสิทธิ์ขอทุน ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ...
by tui sakrapee
ให้ทุนวิจัย 60 ล้านโครงการ Chair Professor Grants 60 สวทช. เปิดรับข้อเสนอโครงการ Chair Professor Grants ประจำปี 2560ได้แก่ทุนนักวิจัยแกนนำ จำนวน 2ทุนและทุนNSTDA Chair Professorจำนวน 1ทุนตั้งแต่บัดนี้จนถึง 30 มิถุนายน...
by tui sakrapee
เปิดให้ทุนพัฒนาศักยภาพบุคลากรSTEMตอบโจทย์ภาคอุตสาหกรรม เปิดรับสมัคร "โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร STEM รอบที่ 2" แล้ว โดยเป็นทุนสนับสนุนค่าใช้จ่ายรายเดือนช่วงทำวิจัยตอบโจทย์ภาคอุตสาหกรรม...
by tui sakrapee
285 ทุนวิจัย170ล้าน สกอ.-สกว.จัดให้อาจารย์นักวิจัยรุ่นใหม่ 2560 นายขจร จิตสุขุมมงคล รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา เป็นประธานเปิดการประชุมปฐมนิเทศผู้รับทุนพัฒนาศักยภาพการ ทำงานวิจัย...
by tui sakrapee
สพฐ.เปิดให้ 60ทุน ครูดนตรีเรียนต่อปริญญาโท สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดให้ทุนการศึกษาในโครงการพัฒนาครูดนตรีประจำการ ประจำปี 2560 ร่วมกับวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล...
by tui sakrapee
200ทุนสสส.ให้พัฒนาการเรียนรู้เด็กด้อยโอกาส สำนักสร้างสรรค์โอกาสและนวัตกรรม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)ขอเชิญชวน ครูหรือผู้ดูแลเด็กด้อยโอกาส ที่สนใจพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน เพิ่มทักษะชีวิต...
by tui sakrapee
สวทช.เปิดให้ทุนวิจัย 60 ล้านบาท สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เปิดรับ ทุนนักวิจัยแกนนำ ประจำปี 2560 จำนวน 2 ทุน ทุนละไม่เกิน 20 ล้านบาท นอกจากนี้ยังเปิดมอบทุน NSTDA Chair Professor ประจำปี 2560...
by tui sakrapee
40 ทุนรัฐบาลไทยให้ข้าราชการอบรมต่างประเทศ ทุนของรัฐบาลไทยที่ประกาศมอบให้ข้าราชการเพื่อไปดูงานในต่างประเทศ เปิดรับสมัครกันมาระยะหนึ่งแล้วนะครับ ถึงตอนนี้ก็น่าจะเรียกว่าเป็นโค้งสุดท้ายกันได้แล้ว...
by tui sakrapee
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมเปิดให้ทุนดูงานที่ญี่ปุ่น กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมขาติและสิ่งแวดล้อม เปิดรับสมัครทุนฝึกอบรม IATSS FORUM รุ่นที่ 59 และ รุ่น ที่ 60 Thinking and learn Together in Japan...
by tui sakrapee
แบรนด์เปิดให้ทุนวิจัยเซเรบอสอวอร์ด2017 ศ.นพ.จอมจักร จันทรสกุล และ ดร.ลักขณา ลีละยุทธโยธิน ผู้ก่อตั้งทุนวิจัย BRANDS Health Research Award 2017 (Cerebos Award 2017) และคณะกรรมการพิจารณาทุน...
by tui sakrapee
เปิดให้ทุนโครงการศึกษาวิจัยพระปกเกล้าศึกษา ตามที่ พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว...
by tui sakrapee
วช.ให้ทุนอุดหนุนการจัดทำวารสารวิชาการด้านสังคมศาสตร์ ปี 2560 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาตื (วช.) มีนโยบายในการพัฒนาวารสารวิชาการสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ให้เป็นมาตรฐานสากลในรูปแบบวารสารอิเล็กทรอนิกส์...
by tui sakrapee
ให้ทุนข้าราชการไปเรียนภาษาจีนที่ม.หัวเฉียว เมืองเซียะเหมิน ประเทศจีน สำนักงานกิจการชาวจีนโพ้นทะเลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน มอบทุนการศึกษาให้กับทางสมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-จีน เพื่อให้ทางสมาคมฯ...
by tui sakrapee
ทุนให้คนไทยเรียนปริญญาโทUIBE ณ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน สมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-จีน ประกาศเรื่องทุนการศึกษาปริญญาโทUNIVERSITY OF INTERNATIONAL BUSINESS AND ECONOMICSหรือ UIBE ณ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน...
by tui sakrapee
ทุนพัฒนาศักยภาพบุคลากร เพื่อวิจัยและพัฒนาสำหรับภาคอุตสาหกรรม สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เปิดรับสมัครอาจารย์มหาวิทยาลัยที่มีนักศึกษาระดับปริญญาโท/เอกอยู่ระหว่างศึกษา...
by tui sakrapee
สพฐ.ให้60ทุนครูดนตรีเรียนต่อปริญญาโท สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือสพฐ. กำหนดโครงการพัฒนาครูดนตรีประจำการ ประจำปีงบประมาณ 2560 ร่วมกับวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต...
by tui sakrapee
รัฐบาลจีนให้ทุนอาจารย์สถาบันอุดมศึกษา คณะกรรมการบริหารกองทุนการศึกษาของรัฐบาลจีน (China Scholarship Council: CSC) ซึ่งเป็นหน่วยงานจัดสรรทุนการศึกษาของรัฐบาลจีน...
by tui sakrapee
รัฐบาลไทยเปิดให้ทุนครูไทยไปสอนภาษาไทยที่ม.เซี่ยงไฮ้ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ ร่วมกับมหาวิทยาลัยเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน ดำเนินโครงการสอนภาษาไทยเป็นวิชาเลือกของมหาวิทยาลัยเซี่ยงไฮ้มาตั้งแต่ปี 2557...
by tui sakrapee
ทุนASEM-DUO2017เปิดให้อาจารย์ชาวไทยไปแลกเปลี่ยนต่างประเทศ สำนักงานเลขานุการโครงการ ASEM-DUO Fellowship Programme ณ สาธารณรัฐเกาหลี แจ้งว่าโครงการทุนการศึกษา DUO/Wallonia-Brussels ประกาศให้ทุนการศึกษาประจำปี 2017...
by tui sakrapee
85 ทุนรัฐบาลไทยให้เรียนต่อในประเทศ ตามความต้องการของสถาบันพระบรมราชชนก สำนักงาน ก.พ. ร่วมกับสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข จะดำเนินการคัดเลือก ข้าราชการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข...
by tui sakrapee
ทุนรัฐบาลไทยให้คนสาธารณสุขเรียนต่อต่างประเทศ สำนักงาน ก.พ. ร่วมกับสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข จะดำเนินการคัดเลือกข้าราชการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เพื่อรับทุนรัฐบาลตามความต้องการของสถาบันพระบรมราชชนก...
by tui sakrapee
Page 1 of 17 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next Last