ครู-อาจารย์ ทุนวิจัย (Thai/Inter)
เปิดให้ทุนครูสอนวิทยาศาสตร์ระดับม.ต้น-ม.ปลาย...
by tui sakrapee
ให้ทุนอาจารย์-นักวิจัยทำวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มูลนิธิโทเร ประเทศไทย เปิดให้ทุนช่วยเหลือทางด้านวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 24 ประจำปีพ.ศ. 2560 แก่อาจารย์...
by tui sakrapee
เปิดให้โรงเรียนขอรับทุนผู้ช่วยครูสอนภาษาญี่ปุ่นโครงการ NIHONGO Partners เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ เปิดรับสมัครโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ NIHONGO Partners รุ่นที่ 6 โดยมีรายละเอียดด้านล่าง...
by tui sakrapee
ทุนให้นักวิจัยนำผลงานมาใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ ฝ่ายอุตสาหกรรม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เชิญสมัครเข้าร่วมโครงการ Leaders in Innovation Fellowships (LIF) Programme ประจำปี 2561 ภายใต้ทุน Newton Fund...
by tui sakrapee
สกอ.เปิดรับทุนโครงการพัฒนาอาจารย์และบุคลากรอุดมศึกษา รอบ2 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ประกาศ รับสมัครคัดเลือกผู้รับทุนโครงการพัฒนาอาจารย์และบุคลากรสำหรับสถาบันอุดมศึกษาในเขตพัฒนาเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้...
by tui sakrapee
เปิดให้ทุนสนับสนุนผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา มอบทุนสนับสนุนผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ในระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2560 โดยมูลนิธิทวี บุณยเกตุ...
by tui sakrapee
เปิดให้ 20ทุนข้าราชการ-เจ้าหน้าที่รัฐไปเรียนภาษาจีน วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ แจ้งว่า สภาวัฒนธรรมไทย-จีนและส่งเสริมความสัมพันธ์...
by tui sakrapee
ทุนวิจัยมีให้เยอะ!เปิดให้ทุนหนุนนักศึกษาทำวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เปิดให้ทุนสนับสนุนการวิจัยแก่นักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนจำนวน 9 กลุ่ม การรับสมัคร...
by tui sakrapee
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชให้ทุนวิจัยปัญหาจราจรในกรุงเทพฯ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช จะให้ทุนอุดหนุนการทำวิจัยเรื่อง "โครงการวิจัยท้าทายไทย : ปัญหาจราจรในกรุงเทพฯ" เป็นเงิน 27,300,000 บาท กำหนดการ...
by tui sakrapee
ให้ทุนฝึกการสอนแก่ครูสอนภาษาญี่ปุ่นชาวไทยระดับมัธยม เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ จะจัดการประชุมสัมมนาวิธีการสอนภาษาญี่ปุ่นสำหรับครูสอนภาษาญี่ปุ่นชาวไทยระดับมัธยมศึกษาและผู้ได้รับทุนของสพฐ....
by tui sakrapee
สกสค.เปิดให้ทุนหนุนโครงการสื่อนวัตกรรมการเรียนรู้โรงเรียนห่างไกล สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) เปิดให้ทุนอุดหนุนโครงการสื่อนวัตกรรมการเรียนรู้โรงเรียนห่างไกล ประจำปี...
by tui sakrapee
วช.เปิดให้ทุนวิจัย ประเภทบัณฑิตศึกษา วช. ประกาศรับข้อเสนอการวิจัย ประเภทบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2561 ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2560 ถึงวันที่ 27 กรกฎาคม 2560...
by tui sakrapee
นักวิจัยนาโนเทคคว้าทุนนักวิจัยหญิงออสเตรเลีย-เอเปค ทำวิจัยการพัฒนาวัคซีนที่ใช้ในการรักษามะเร็งปากมดลูก ดร.มัตถกา คงขาว นักวิจัยห้องปฏิบัติการนาโนเวชสำอาง หน่วยวิจัยนาโนเทคโนโลยีเพื่อชีวิตและสุขภาพ...
by tui sakrapee
เปิดรับสมัครทุนอุดหนุนการวิจัยร่วมไทย - ญี่ปุ่น สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)ประกาศรับสมัครทุนอุดหนุนการวิจัยร่วม (Joint Research Program) ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างไทย - ญี่ปุ่น (NRCT - JSPS)ประจำปี...
by tui sakrapee
เปิดให้ทุนวิจัยทางโภชนศาสตร์-เภสัชศาสตร์และสาขาที่เกี่ยวข้อง BRANDS Health Research Award 2017 หรือโครงการทุนการศึกษา Cerebos Award 2017 เปิดรับสมัครผลงานวิจัย มอบทุนสนับสนุน 500,000 บาทต่อปี ศ.นพ.จอมจักร จันทรสกุล และ...
by tui sakrapee
แบรนด์ให้ทุนพัฒนาศักยภาพครูสอนภาษาอังกฤษ-ดูงานนิวซีแลนด์ โครงการพัฒนาศักยภาพครูสอนภาษาอังกฤษ BRANDS Tutor Summer Camp ภายใต้โครงการแบรนด์ซัมเมอร์แคมป์ 2018 โครงการพัฒนาศักยภาพครูสอนภาษาอังกฤษ...
by tui sakrapee
มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ให้ทุนอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอน มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ จัดโครงการอบรมหลักสูตรตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ ที่มีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งในปัจจุบัน ได้แก่ ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย...
by tui sakrapee
ม.ศรีปทุมให้100ทุนบุตรครูเรียนต่อปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีปทุม มอบทุน "บุตรครู" ปีการศึกษา 2560 สนับสนุนค่าหน่วยกิตตลอดหลักสูตร จำนวน 100 ทุน โดยเป็นทุนส่วนลด 50% เริ่มรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป...
by tui sakrapee
ทุนสร้างสถานภาพนักวิจัยรุ่นใหม่เครือข่ายวิจัยภูมิภาค เครือข่ายวิจัยภูมิภาค ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และสถาบันหรือหน่วยงานที่เป็นสมาชิกของเครือข่ายฯ ได้จัดให้มีการประกาศรับข้อเสนอการวิจัย...
by tui sakrapee
เปิดให้ทุนวิจัยพัฒนาเทคโนโลยี-นวัตกรรมในกลุ่มอุตสาหกรรม ฝ่ายอุตสาหกรรมสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เปิดรับข้อเสนอเชิงหลักการสำหรับทุนวิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย เปิดรับรอบ 2...
by tui sakrapee
สกว.เปิดรับสมัคร4โครงการทุนวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ประกาศรับสมัครทุนฝ่ายวิชาการ สกว. ประจำปี 2561 เงื่อนไขการสมัคร 1. ศึกษารายละเอียดและเงื่อนไขในแต่ละประเภททุน...
by tui sakrapee
ให้ 20 ทุนครู-นักเรียนไทยไปฝึกปฏิบัติ STEM Education ที่ม.ไซตามะ ประเทศญี่ปุ่น เปิดรับสมัครทุนโครงการ Thailand-Japan Collaborative Project on STEM Education ให้ครู นักเรียนไทยไปเรียนรู้และฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับ STEM...
by tui sakrapee
เปิดให้ทุนวิจัยแลกเปลี่ยนด้านสังคมศาสตร์ระหว่างไทย-อินเดีย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ...
by tui sakrapee
เปิดให้ทุนอนุรักษ์-พัฒนาพลังงานทดแทน ปี 2561 สำนักงานนโยบายและแผนพลังงานเปิดรับข้อเสนอโครงการเพื่อรับการสนับสนุนจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ผู้ที่มีสิทธิ์ขอทุน ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ...
by tui sakrapee
ให้ทุนวิจัย 60 ล้านโครงการ Chair Professor Grants 60 สวทช. เปิดรับข้อเสนอโครงการ Chair Professor Grants ประจำปี 2560ได้แก่ทุนนักวิจัยแกนนำ จำนวน 2ทุนและทุนNSTDA Chair Professorจำนวน 1ทุนตั้งแต่บัดนี้จนถึง 30 มิถุนายน...
by tui sakrapee
เปิดให้ทุนพัฒนาศักยภาพบุคลากรSTEMตอบโจทย์ภาคอุตสาหกรรม เปิดรับสมัคร "โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร STEM รอบที่ 2" แล้ว โดยเป็นทุนสนับสนุนค่าใช้จ่ายรายเดือนช่วงทำวิจัยตอบโจทย์ภาคอุตสาหกรรม...
by tui sakrapee
285 ทุนวิจัย170ล้าน สกอ.-สกว.จัดให้อาจารย์นักวิจัยรุ่นใหม่ 2560 นายขจร จิตสุขุมมงคล รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา เป็นประธานเปิดการประชุมปฐมนิเทศผู้รับทุนพัฒนาศักยภาพการ ทำงานวิจัย...
by tui sakrapee
สพฐ.เปิดให้ 60ทุน ครูดนตรีเรียนต่อปริญญาโท สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดให้ทุนการศึกษาในโครงการพัฒนาครูดนตรีประจำการ ประจำปี 2560 ร่วมกับวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล...
by tui sakrapee
200ทุนสสส.ให้พัฒนาการเรียนรู้เด็กด้อยโอกาส สำนักสร้างสรรค์โอกาสและนวัตกรรม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)ขอเชิญชวน ครูหรือผู้ดูแลเด็กด้อยโอกาส ที่สนใจพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน เพิ่มทักษะชีวิต...
by tui sakrapee
สวทช.เปิดให้ทุนวิจัย 60 ล้านบาท สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เปิดรับ ทุนนักวิจัยแกนนำ ประจำปี 2560 จำนวน 2 ทุน ทุนละไม่เกิน 20 ล้านบาท นอกจากนี้ยังเปิดมอบทุน NSTDA Chair Professor ประจำปี 2560...
by tui sakrapee
Page 1 of 18 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next Last