ครู-อาจารย์ ทุนวิจัย (Thai/Inter)
เปิดให้ทุนวิจัยร่วมไทย-ฝรั่งเศส FRANCO-THAI Mobility Programme สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาร่วมกับรัฐบาลฝรั่งเศสดำเนินการโครงการวิจัยร่วมภายใต้ความร่วมมือด้านอุดมศึกษาและการวิจัยระหว่างไทย-ฝรั่งเศส (Franco-Thai...
by tui sakrapee
เปิดให้ทุนพัฒนาอาจารย์และบุคลากรจังหวัดชายแดนภาคใต้ เปิดรับสมัครขอรับทุนภายใต้โครงการพัฒนาอาจารย์และบุคลากรสำหรับสถาบันอุดมศึกษาในเขตพัฒนาเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี พ.ศ. 2561 เพิ่มเติม (ทุนปริญญาเอกต่างประเทศ)...
by tui sakrapee
ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อขอรับทุนโครงการทุนนักวิจัยแกนนำ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการเสริมสร้างกำลังคน เพื่อยกระดับความแข็งแกร่ง...
by tui sakrapee
กทม.เปิดให้ทุนเรียนต่อปริญญาโท-เอกรอบ2 กรุงเทพมหานครประกาศรับสมัครทุนการศึกษาระดับปริญญาโทในประเทศ สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (รอบ2) รายละเอียดเพิ่มเติม...Download...
by tui sakrapee
เปิดให้ทุนแลกเปลี่ยนสถาบันอุดมศึกษาสวีเดน กับสถาบันอุดมศึกษาของประเทศสมาชิก ASEM สำนักเลขาธิการโครงการ ASEM-DUO Fellowship Programme ณ สาธารณรัฐเกาหลี แจ้งว่าโครงการทุนการศึกษา DUO-Sweden 2018...
by tui sakrapee
ทุนรัฐบาลเปิดให้ไปรับการฝึกอบรมจากสถาบันในต่างประเทศ สํานักงาน ก.พ. จะดําเนินการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อรับทุนรัฐบาล ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (เพิ่มเติม)...
by tui sakrapee
ให้ทุนหนุนวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีอนุรักษ์พลังงาน-พลังงานทดแทนรอบที่ 2 สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) เปิดให้ทุนสนับสนุนหน่วยงานภาครัฐ สถาบันการศึกษา และองค์กรเอกชนที่ไม่มุ่งค้าหากำไร โดยประกาศการรับข้อเสนอ...
by tui sakrapee
50ทุนรัฐบาลออสเตรเลียให้กับนักศึกษา-ผู้นำรุ่นใหม่ในอาเซียน รัฐบาลออสเตรเลียจะมอบทุนการศึกษาจำนวน 50 ทุนให้กับนักศึกษาและผู้นำรุ่นใหม่ในภูมิภาคอาเซียน ทุนการศึกษาครั้งนี้มอบให้ภายใต้โครงการ Australia Awards ASEAN...
by tui sakrapee
ให้ทุนอาจารย์หนุ่มสาวไทยไปสอนภาษาไทยที่สหรัฐอเมริกา เปิดรับสมัครทุน Fulbright Foreign Language Teaching Assistant Program (FLTA) ประจำปีการศึกษา 2562 โดยทุน FLTA...
by tui sakrapee
ให้ทุนอบรม-ฝึกงานในสถาบันการศึกษาที่สหรัฐอเมริกา เปิดรับสมัครทุน Hubert H. Humphrey North-South Fellowship Program (HHH) ประจำปีการศึกษา 2562 เป็นทุนสำหรับผู้บริหารระดับกลางเพื่อไปศึกษาอบรมและฝึกงานในสถาบันการศึกษาต่างๆ...
by tui sakrapee
เปิดให้ทุนวิจัย BRANDS Health Research Awards 2018 บริษัท แบรนด์ ซันโทรี่ (ประเทศไทย) จำกัด ขอเชิญผู้สนใจส่งผลงานขอรับทุนวิจัย BRANDS Health Research Awards 2018 โครงการนี้เป็นการให้ทุนการศึกษาประเภทวงเงินไม่เกิน...
by tui sakrapee
ให้ทุนแลกเปลี่ยนอาจารย์DUO/Wallonia-Brussels ที่สาธารณรัฐเกาหลี สำนักเลขาธิการโครงการ ASEM-DUO Fellowship Programme ณ สาธารณรัฐเกาหลีแจ้งว่าโครงการทุนการศึกษา DUO/Wallonia-Brussels มีกำหนดเปิดรับสมัครทุนประจำปี 2018...
by tui sakrapee
สพฐ.เปิดให้ 60ทุน ครูดนตรีเรียนต่อปริญญาโท สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดให้ทุนการศึกษาในโครงการพัฒนาครูดนตรีประจำการ ประจำปี 2561 ร่วมกับวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล...
by tui sakrapee
สมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-จีนเปิดให้ทุนข้าราชการไปเรียนต่อประเทศจีน สมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-จีนเปิดรับสมัครข้าราชการทุนรุ่นที่ ๑๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระยะเวลาเปิดรับสมัคร :วันนี้ถึงวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๑...
by tui sakrapee
มูลนิธิช่วยการศึกษาบุตรครูและบุคลากรทางการศึกษาเปิดให้ 88 ทุน มูลนิธิช่วยการศึกษาบุตรครูและบุคลากรทางการศึกษา ประกาศ การให้ทุนการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และมอบให้ระดับปริญญาตรีปีการศึกษา 2561 การมอบทุนการศึกษา...
by tui sakrapee
ฟุลไบรท์ให้ทุนครูไทยไปดูงานที่สหรัฐอเมริิกา มูลนิธิการศึกษาไทย - อเมริกัน (ฟุลไบรท์) กำลังเปิดรับสมัครชิงทุน 2019 Teaching Excellence and Achievement Program (TEA) ประจำปีการศึกษา 2562 เปิดให้จำนวน 4 ทุน...
by tui sakrapee
215 ทุนรัฐบาลไทยให้ข้าราชการเรียนต่อ-ดูงาน รัฐบาลไทย โดยสำนักงานก.พ.จัดสอบคัดเลือกข้าราชการในระดับต่าง ๆ เพื่อรับทุนไปอบรมและศึกษาต่อประจำปี 2561 โดนยเปิดให้ทุนการศึกษาในหลายประเภท ทุนสำหรับข้าราชการ ประเภทบริหาร...
by tui sakrapee
30 ทุน Talent Network รัฐบาลไทยให้พัฒนาศักยภาพ สำนักงานก.พ.จัดคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อรับทุนรัฐบาลไปฝึกอบรมในและ/หรือต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2561โดยเป็นทุนฝึกอบรมสำหรับผู้มีศักยภาพสูง หรือ Talent Network...
by tui sakrapee
รัฐบาลไทยเปิดให้ 75ทุนไปฝึกอบรมในประเทศ-ต่างประเทศ สำนักงานก.พ.เปิดรับสมัครข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อรับทุนรัฐบาลไปฝึกอบรมในประเทศและ/หรือต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยเปิดรับใน 4 โครงการทุน จำนวนทั้งสิ้น 75...
by tui sakrapee
ให้ทุนครูร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยน ณ ประเทศออสเตรเลีย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้อนุมัติโครงการ Australia-ASEAN BRIDGE School Partnerships Project 2018 โดยให้ดำเนินการรับสมัคร...
by tui sakrapee
ทุนพัฒนาความสามารถทางภาษาญี่ปุ่นให้ครูมัธยม เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ ได้จัดทำโครงการอบรมเพื่อพัฒนาความสามารถทางภาษาญี่ปุ่นให้แก่ครูผู้สอนในระดับมัธยม โดยมีวัตถุประสงค์...
by tui sakrapee
เปิดรับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เพื่อขอรับทุน คปก. โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.)โครงการภายใต้สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ประกาศเปิดรับสมัครอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เพื่อขอรับทุน คปก. รุ่นที่ 21...
by tui sakrapee
รับสมัครนักวิจัยไทยเข้ารับทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยระยะสั้นไทย-เกาหลี สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประกาศรับสมัครนักวิจัยไทยเข้ารับทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยระยะสั้น เป็นโครงการภายใต้ความร่วมมือกับต่างประเทศ ไทย-เกาหลี...
by tui sakrapee
กทม.ให้ 21 ทุน ครู-บุคลากรเรียนต่อป.โท-เอก สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร จะดำเนินการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครเพื่อรับทุนการศึกษาในประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ทุนที่รับสมัคร จำนวน 21 ทุน...
by tui sakrapee
อบรมฟรี!ศูนย์ซีมีโอ ประเทศฟิลิปปินส์สร้างศักยภาพ-แรงบันดาลใจให้ครู อบรมฟรี เปิดโอกาสสำหรับครู/อาจารย์ผู้สนใจสมัครเข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตรออนไลน์ของศูนย์ซีมีโออินโนเทค ประเทศฟิลิปปินส์ Prin Emศูนย์ซีมีโออินโนเทค...
by tui sakrapee
ทุนครูไทย!!รัฐบาลญี่ปุ่นให้ครูประจำการไปฝึกอบรม กระทรวงศึกษาธิการ วัฒนธรรม กีฬา วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีญี่ปุ่น (MEXT) ได้ประกาศมอบทุนฝึกอบรมสำหรับครูประจำการ (Teacher Training Students) ประจำปี 2561...
by tui sakrapee
เปิดให้ทุนโครงการวิจัยด้านสุขภาพ ปีงบประมาณ2562 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยด้านสุขภาพ ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติข้อที่ 1...
by tui sakrapee
ให้ทุนอาจารย์มหาวิทยาลัยไทยไปสหรัฐอเมริกา เปิดให้ทุนสำหรับอาจารย์มหาวิทยาลัย หรือผู้ที่ดำเนินการสอนและ/หรือมีส่วนร่วมในการวางหลักสูตรการสอนในวิชาที่เกี่ยวข้อง ในโครงการ Study of the U.S.Intutes ประจำปี2561...
by tui sakrapee
เปิดให้ทุนพัฒนาอาจารย์-บุคลากรสถาบันอุดมศึกษาชายแดนภาคใต้ ประกาศรับสมัครทุนโครงการพัฒนาอาจารย์และบุคลากรสำหรับสถาบันอุดมศึกษาในเขตพัฒนาเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระดับปริญญาเอก ประจำปี พ.ศ. 2561...
by tui sakrapee
เปิดให้ทุนเรียนปริญญาโทที่ญี่ปุ่นแก่บุคลากรรัฐที่ทำงานด้านภาษี องค์การสนับสนุนนักศึกษาแห่งประเทศญี่ปุ่น (สำนักงานประเทศไทย)ประชาสัมพันธ์หลักสูตรปริญญาโท...
by tui sakrapee
Page 1 of 19 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next Last