ครู-อาจารย์ ทุนวิจัย (Thai/Inter)
สพฐ.เปิดให้ 60ทุน ครูดนตรีเรียนต่อปริญญาโท สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดให้ทุนการศึกษาในโครงการพัฒนาครูดนตรีประจำการ ประจำปี 2560 ร่วมกับวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล...
by tui sakrapee
200ทุนสสส.ให้พัฒนาการเรียนรู้เด็กด้อยโอกาส สำนักสร้างสรรค์โอกาสและนวัตกรรม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)ขอเชิญชวน ครูหรือผู้ดูแลเด็กด้อยโอกาส ที่สนใจพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน เพิ่มทักษะชีวิต...
by tui sakrapee
สวทช.เปิดให้ทุนวิจัย 60 ล้านบาท สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เปิดรับ ทุนนักวิจัยแกนนำ ประจำปี 2560 จำนวน 2 ทุน ทุนละไม่เกิน 20 ล้านบาท นอกจากนี้ยังเปิดมอบทุน NSTDA Chair Professor ประจำปี 2560...
by tui sakrapee
40 ทุนรัฐบาลไทยให้ข้าราชการอบรมต่างประเทศ ทุนของรัฐบาลไทยที่ประกาศมอบให้ข้าราชการเพื่อไปดูงานในต่างประเทศ เปิดรับสมัครกันมาระยะหนึ่งแล้วนะครับ ถึงตอนนี้ก็น่าจะเรียกว่าเป็นโค้งสุดท้ายกันได้แล้ว...
by tui sakrapee
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมเปิดให้ทุนดูงานที่ญี่ปุ่น กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมขาติและสิ่งแวดล้อม เปิดรับสมัครทุนฝึกอบรม IATSS FORUM รุ่นที่ 59 และ รุ่น ที่ 60 Thinking and learn Together in Japan...
by tui sakrapee
แบรนด์เปิดให้ทุนวิจัยเซเรบอสอวอร์ด2017 ศ.นพ.จอมจักร จันทรสกุล และ ดร.ลักขณา ลีละยุทธโยธิน ผู้ก่อตั้งทุนวิจัย BRANDS Health Research Award 2017 (Cerebos Award 2017) และคณะกรรมการพิจารณาทุน...
by tui sakrapee
เปิดให้ทุนโครงการศึกษาวิจัยพระปกเกล้าศึกษา ตามที่ พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว...
by tui sakrapee
วช.ให้ทุนอุดหนุนการจัดทำวารสารวิชาการด้านสังคมศาสตร์ ปี 2560 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาตื (วช.) มีนโยบายในการพัฒนาวารสารวิชาการสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ให้เป็นมาตรฐานสากลในรูปแบบวารสารอิเล็กทรอนิกส์...
by tui sakrapee
ให้ทุนข้าราชการไปเรียนภาษาจีนที่ม.หัวเฉียว เมืองเซียะเหมิน ประเทศจีน สำนักงานกิจการชาวจีนโพ้นทะเลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน มอบทุนการศึกษาให้กับทางสมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-จีน เพื่อให้ทางสมาคมฯ...
by tui sakrapee
ทุนให้คนไทยเรียนปริญญาโทUIBE ณ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน สมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-จีน ประกาศเรื่องทุนการศึกษาปริญญาโทUNIVERSITY OF INTERNATIONAL BUSINESS AND ECONOMICSหรือ UIBE ณ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน...
by tui sakrapee
ทุนพัฒนาศักยภาพบุคลากร เพื่อวิจัยและพัฒนาสำหรับภาคอุตสาหกรรม สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เปิดรับสมัครอาจารย์มหาวิทยาลัยที่มีนักศึกษาระดับปริญญาโท/เอกอยู่ระหว่างศึกษา...
by tui sakrapee
สพฐ.ให้60ทุนครูดนตรีเรียนต่อปริญญาโท สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือสพฐ. กำหนดโครงการพัฒนาครูดนตรีประจำการ ประจำปีงบประมาณ 2560 ร่วมกับวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต...
by tui sakrapee
รัฐบาลจีนให้ทุนอาจารย์สถาบันอุดมศึกษา คณะกรรมการบริหารกองทุนการศึกษาของรัฐบาลจีน (China Scholarship Council: CSC) ซึ่งเป็นหน่วยงานจัดสรรทุนการศึกษาของรัฐบาลจีน...
by tui sakrapee
รัฐบาลไทยเปิดให้ทุนครูไทยไปสอนภาษาไทยที่ม.เซี่ยงไฮ้ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ ร่วมกับมหาวิทยาลัยเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน ดำเนินโครงการสอนภาษาไทยเป็นวิชาเลือกของมหาวิทยาลัยเซี่ยงไฮ้มาตั้งแต่ปี 2557...
by tui sakrapee
ทุนASEM-DUO2017เปิดให้อาจารย์ชาวไทยไปแลกเปลี่ยนต่างประเทศ สำนักงานเลขานุการโครงการ ASEM-DUO Fellowship Programme ณ สาธารณรัฐเกาหลี แจ้งว่าโครงการทุนการศึกษา DUO/Wallonia-Brussels ประกาศให้ทุนการศึกษาประจำปี 2017...
by tui sakrapee
85 ทุนรัฐบาลไทยให้เรียนต่อในประเทศ ตามความต้องการของสถาบันพระบรมราชชนก สำนักงาน ก.พ. ร่วมกับสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข จะดำเนินการคัดเลือก ข้าราชการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข...
by tui sakrapee
ทุนรัฐบาลไทยให้คนสาธารณสุขเรียนต่อต่างประเทศ สำนักงาน ก.พ. ร่วมกับสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข จะดำเนินการคัดเลือกข้าราชการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เพื่อรับทุนรัฐบาลตามความต้องการของสถาบันพระบรมราชชนก...
by tui sakrapee
รัฐบาลประเทศจีนให้ทุนเรียนป.ตรี-เอกแก่บุคลากรของสถาบันอุดมศึกษาไทย กระทรวงการศึกษาสาธารณรัฐประชาชนจีน เสนอมอบทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี-เอก ภายใต้โครงการ Youth of Excellence Scheme of China (Y.E.S China Programs) ประเภท...
by tui sakrapee
เมื่อเร็วๆนี้ ฯพณฯ พอล โรบิลลิอาร์ด เอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทย จัดงานเลี้ยง ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูต เพื่อแสดงความยินดีกับคนไทยผู้คว้าทุนเอนเดเวอร์จากรัฐบาลออสเตรเลีย โดยในปีนี้มีคนเก่งชาวไทยได้รับทุน 3 คน...
by mr.sk@inter
เปิดให้ทุนโครงการรางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับสภาวิทยาศาสตร์สำหรับประเทศกำลังพัฒนา ได้จัดตั้งโครงการรางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ในประเทศไทย ขึ้นเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๐...
by tui sakrapee
ทุนหนุนวิจัยสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความประสงค์จะให้ทุนอุดหนุนการวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาการดำเนินงานด้านสวัสดิการ สวัสดิภาพและ...
by tui sakrapee
ผู้เขียนได้มีโอกาสไปร่วมงานเลี้ยงรับรองผู้ได้ทุนโครงการทุนนักวิจัยรุ่นเยาว์ที่ทำเนียบเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย เมื่อ 9 ก.พ.ที่ผ่านมาและได้พบกับนักวิจัยมากความสามารถซึ่งเพิ่งได้ผ่านประสบการณ์ทุนนี้มาไม่นาน...
by mr.sk@inter
นายจิลส์ การาชง เอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทยเป็นประธานในงานเลี้ยงรับรองผู้ได้รับทุนโครงการทุนนักวิจัยรุ่นเยาว์ ที่ทำเนียบเอกอัครราชทูต เมื่อ 9 กุมภาพันธ์ 2560 ท่ามกลางผู้ได้รับทุนประจำปีนี้ ทั้งสิ้น 10 คน...
by mr.sk@inter
เปิดให้ทุนครูมัธยมเข้าอบรมพัฒนาทักษะภาษาญี่ปุ่น ครั้งที่ 4 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับเจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ...
by tui sakrapee
เปิดให้ทุนวิจัยและพัฒนา กฟผ.-สวทช. โปรแกรมร่วมสนับสนุนทุนวิจัยและพัฒนา กฟผ.-สวทช. ประกาศเปิดรับข้อเสนอเชิงหลักการ (concept proposal) ประจำปี 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เกิดความมั่นคงด้านพลังงาน...
by tui sakrapee
สกอ.เปิดให้ทุนวิจัย-การแลกเปลี่ยนด้านการวิจัยและนวัตกรรม 2 โครงการ สาขาวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ สกอ. ร่วมกับ Royal Society เปิดรับข้อเสนอทุนวิจัยและการแลกเปลี่ยนด้านการวิจัยและนวัตกรรม (Newton Mobility Grants)...
by tui sakrapee
เปิดให้ทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยระยะสั้นไทย-เกาหลี สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และมูลนิธิวิจัยแห่งสาธารณรัฐเกาหลีได้ตกลงร่วมกันให้มีการแลกเปลี่ยนนักวิจัยระยะสั้น ภายใต้โครงการความร่วมมือกับต่างประเทศ ไทย-เกาหลี...
by tui sakrapee
ให้ทุนระดับป.ตรีแก่บุตรครู-บุคลากรทางการศึกษา-ลูกจ้างประจำ มูลนิธิช่วยการศึกษาบุตรครูและบุคลากรทางการศึกษา จะให้ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ แก่บุตรครูและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างประจำ ทั้งของรัฐ...
by tui sakrapee
โอกาสสำหรับนักเรียนต่างชาติรวมทั้งประเทศไทย เมื่อ Wellcome Trust องค์กรการกุศลสากลในประเทศอังกฤษกำลังเปิดรับสมัครชิงทุนวิจัยสาขาวิทยาศาสตร์ในสหราชอาณาจักรและสาธารณรัฐไอร์แลนด์ มีมูลค่าสูงถึง 100,000...
by mr.sk@inter
สกว.เปิดรับสมัครทุนปริญญาเอก สนองยุทธศาสตร์ชาติจำนวน 2 ทุน สกว.สนองนโยบายยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เปิดรับสมัครทุนคปก. -Climate change ทำวิจัยระดับป.เอกด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศร่วมกับเครือข่ายนักวิจัยจีน และทุนวิจัย...
by Eduzones Pr News
Page 1 of 17 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next Last