พุทธสาวก สาวิกา ชาวพุทธตัวอย่าง ม.6

ลบ แก้ไข

พุทธสาวก สาวิกา

 

1. พระอานนท์

- พระอานนท์มีศักดิ์เป็นน้องของพระพุทธเจ้า

- ทรงออกบวชพร้อมกับเจ้าชายในราชสกุลศากยะอีก 5 องค์

- หลังจากบวชไม่นานได้ฟังโอวาทของ พระปุณณมันตานีบุตร ได้บรรลุโสดาบัน

- ทรงเป็น พุทธอุปฐาน ( คนใกล้ชิด คอยรับใช้ ) ของพระพุทธเจ้า

- ก่อนรับตำแหน่งได้ขอพรจากพระพุทธเจ้า 8 ประการ

- ข้อที่ 8 ถ้าพระพุทธองค์ทรงแสดงธรรมโดยที่ท่านไม่ได้อยู่ด้วย ขอให้มา

แสดงธรรมเรื่องนั้นให้ท่านฟังภายหลัง

- พระอานนท์เป็นผู้ที่ใกล้ชิดพระพุทธองค์มากที่สุด ได้ฟังคำสอนมากที่สุด

- มีความเป็นเลิศ ( เอตทัคคะ ) หลายด้าน เช่น เป็นพหูสูต มีสติ มีความเพียร

- เป็นคนที่กราบทูลอ้อนวอนขอให้พระพุทธองค์อนุญาตให้พระนางมหาปชาโคตรมี

ออกบวช

- ในการทำสังคายานา พระองค์ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้วิสัชนา เกี่ยวกับพระสูตร

พระอภิธรรม

- มีอายุถึง 120 ปี ก็ทรงนิพพาน

คุณธรรมที่ควรถือเป็นแบบอย่าง

- เป็นผู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียน ทรงเป็น ภัณฑาคาริก คือ ขุนคลังแห่งความรู้และ

วิทยากรทางธรรมะ

- เป็นผู้มีสติเสมอ เป็นคนคอยจัดการพุทธกิจประจำวันของพุทธองค์

- มีหลักการจดจำพุทธวจนะ ( มีคติ )

- มีความเพียรมาก

- รู้จักกาลเทศะอย่างยิ่ง

- มองการณ์ไกล

- มีความเมฆตากรุณามาก * ช่วยเหลือพระนางปชาโคตรมีให้ได้บวช *

- มักน้อย ไม่โลภมาก ทรงมีคุณธรรมข้อนี้เด่นชัด

 

2. พระปฏาจาราเถรี (ประพฤติเปลือยกาย)

- เป็นบุตรเศรษฐี เป็นที่รักและหวงแหนของบิดามารดา

- หนีออกจากบ้าน เพราะไม่รักคนที่พ่อแม่หามาให้ แต่รักกับคนใช้ในบ้าน

- สามี ถูกงูกัดตาย ลูกคนแรก ถูกเหยี่ยวคาบไป ลูกคนที่สอง ถูกน้ำพัดไป

- กลายเป็นคนบ้า สติฟั่นเฟือน

- ทรงบรรลุโสดาบัน และได้ขอบวชเป็นภิกษุณี

- ได้รับการยกย่องจากพระพุทธเจ้าว่า เคร่งครัดในพระวินัย

- สตรีที่มีปัญหาชีวิตมักมาขอคำแนะนำจากนางอยู่เสมอ

คุณธรรมที่ควรถือเป็นแบบอย่าง

- มีความตั้งใจจริง และ เป็นผู้แนะแนวทางชีวิตที่ดียิ่ง

 

3. นางจูฬสุภัททา

- เป็นธิดาของ อนาถบิณฑิก ( คนที่สร้างวัดเชตะวัน ถวายพระพุทธเจ้า )

- แต่งงานกับอุคคเศรษฐี ( ตอนแรกนับถือลัทธิเดียร์ถีย์ ภายหลังเปลี่ยนมา

นับถือพุทธศาสนา )

- นางไม่ชอบพวกชีเปลือย พ่อสามีจึงโกรธ

- นางเลื่อมใสพระพุทธองค์มาก ภายหลัง พ่อสามีก็มาเลื่อมใสพระพุทธองค์

- มีส่วนช่วยในการเผยแผ่ศาสนามาก

คุณธรรมที่ควรถือเป็นแบบอย่าง

- เป็นบุตรที่ดี เห็นได้จากรับโอวาท 10 ข้อของบิดา

- เป็นแบบอย่างที่ดีของบรรพชน ยึดมั่นในคุณธรรม

- มั่นคงในพระรัตนตรัย ปกป้องพระพุทธศาสนา

- เป็นพุทธสาวิกาตัวอย่างตัวอย่าง ชอบให้ ธรรมทาน

 

4. นายสุมนมาลาการ

- ชื่อเดิม คือ นายสุมนะ มีอาชีพเก็บดอกไม้

- ไม่เกรงกลัวอาญา กล้าถวายดอกไม้แก่พระพุทธเจ้าแทนการถวายแด่

พระเจ้าพิมพิสาร

คุณธรรมที่ควรถือเป็นแบบอย่าง

- ซื่อตรงต่อหน้าที่ คิดเป็นและทำเป็น เป็นคนกล้าหาญ

 

ชาวพุทธตัวอย่าง

 

1. พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

- นามเดิม คือ สมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาลงกรณ์

- ขึ้นครองราชย์เมื่อมีพระชนม์มายุเพียง 15 พรรษา

- โปรดเกล้าให้ตราพระราชบัญญัติขึ้น เพื่อปกครองคณะสงฆ์

- ทรงตั้งมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ที่วัดมหาธาตุ และมหามกุฏราชวิทยาลัย

ที่วัดบวรนิเวศ

- เพื่อเป็นที่เล่าเรียนพระไตรปิฏกและวิชาชั้นสูง

คุณธรรมที่ควรถือเป็นแบบอย่าง

- อุบาสกที่เคร่งครัด

- อุปถัมภ์บำรุงพระพุทธศาสนา เห็นได้จาก การตั้งสถานศึกษาพระพุทธศาสนา

- มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล

- มีความรู้ในหลายๆด้าน

 

2. พระโพธิญาณเถร ( ชา สุภทฺโท )

- พระอุปัชฌาย์ ตอนบวชสามเณร คือ พระครูวิจิตรธรรมภาณี

- พระอุปัชฌาย์ ตอนบวชภิกษุ คือ พระครูอินทราสารคุณ

- จบนักธรรมเอก จบบาลีไวยากรณ์

- ตั้งสำนักสงฆ์ขึ้นที่ ดงหนองป่าพง

- หลวงพ่อเน้น เรื่อง สติ และ การละทิฐิมานะ

- มีฝรั่งมาขอบวชจากท่าน

- ได้รับสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะที่ พระโพธิญาณเถร

- เน้นความถูกต้องตามพระวินัยบัญญัติ

คุณธรรมที่ควรถือเป็นแบบอย่าง

- เป็นผู้ฝึกตนอย่างดียิ่ง ชอบสนทนาธรรม

- มีวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ คิดเพื่อให้เกิดปัญญา

- มีความขยันหมั่นเพียร สรรหาเทคนิคมาสอนธรรมได้ดี

 

3. พระธรรมปิฏก ( ป.อ.ปยุตฺโต )

- มีนามเดิมว่า ประยุทธ์ อารยางค์กูร

- สอบเปรียญธรรม 9 ประโยค ได้ขณะเป็นสามเณร อายุแค่ 22 ปี เท่านั้น

- ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นราชาคณะชั้นสามัญ ที่พระศรีวิสุทธิโมลี

- ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นราชาคณะชั้นราช ที่พระราชวรมุนี

- ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นราชาคณะชั้นเทพ ที่พระธรรมปิฏก

- ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นราชาคณะชั้นรองสมเด็จ ที่พระพรหมคุณากรณ์

- งานนิพนธ์ของท่านมีมากกว่า 300 เรื่อง ทั้งไทยและอังกฤษ

- งานนิพนธ์ของท่าน ถือเป็น มรดกธรรมอันล้ำค่าแห่งยุค

คุณธรรมที่ควรถือเป็นแบบอย่าง

- มีความเพียรเป็นเลิศ

- มีวินัยในตัวเอง+ฝึกฝนตนอย่างดี

- มีความเป็นเลิศทางวิชาการ

- ปกป้องพระพุทธศาสนา

 

4. ท่านอนาคาริก ธรรมปาละ

- นามเดิมว่า เดวิด เทวะวิตถรณะ ชาวศรีลังกา

- มีบทบาทสำคัญในการฟื้นฟูพระพุทธศาสนาในศรีลังกา

- อนาคาริก แปลว่า ผู้ไม่ครองเรือน

- ก่อตั้งสมาคมมหาโพธิ์ขึ้น ที่ศรีลังกา

- ก่อนมรณภาพได้ตั้งปณิธานว่า จะขอเกิดเป็นวรรณะพราหมณ์อีก 25 ชาติ

คุณธรรมที่ควรถือเป็นแบบอย่าง

- มีความมุ่งมั่นสูงมาก - - - ก

- ปกป้องศาสนาอย่างแท้จริง

- มีความรอบรู้ในหลายด้าน

 

                     

                                       P'ต้อม

                                            นิสิตคณะสังคมศาสตร์ เอกสังคมศึกษา กศบ.5 ปี

                                                         มหาวิทยาลัยศรีนครินทวิโรฒ

 

loading...


โดย ToMNaRak ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 9 ก.พ. 52 20:02 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 138,697 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 138,697 ครั้ง ตอบ 7 ครั้ง)

ลบ แจ้งลบ
โดย pp
IP : 49.228.17.***
ขอบคุณคะ
ลบ แจ้งลบ
โดย ฐิติมา
IP : 203.172.248.***

พระพุทธ

ลบ แจ้งลบ
โดย ฐิติมา
IP : 203.172.248.***
รักษาวัฒนธรรม
ลบ แจ้งลบ
โดย อันดา
IP : 58.10.96.***

ขอบคุณครับสำหรับข้อมูลดีๆๆๆๆ

ลบ แจ้งลบ
โดย sodawan@hotmaill.com
IP : 222.123.233.***
good idea                  
ลบ แจ้งลบ
โดย blame
IP : 124.121.201.***
ลบ แจ้งลบ
โดย ยุ้ย
IP : 124.121.86.***

ต้อม ฤว.เปล่า เก่งๆ 55+

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง