การวาดรูปวรรณคดี

ลบ แก้ไข

 การวาดรูปวรรณคดี


๑.

เชิดชูและสืบสานความเป็นไทย มรดกทางศิลปวัฒนธรรมไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านศิลปะและวรรณกรรมที่กำลังจะถูกลืมและเลือนหายไปจากสังคมไทย

๒.

กระตุ้นให้เยาวชนไทยรักการอ่าน เข้าใจภาษาไทย ชื่นชมและภูมิใจในภาษาไทยมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาษาวรรณกรรม เช่น ลักษณะเฉพาะของตัวละครนั้นๆ การแสดงอารมณ์ และท่าทางของตัวละคร

๓.

กระตุ้นให้เยาวชนใช้จินตนาการเพื่อช่วยพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ โดยถ่ายทอดตัวละครเหล่านั้นออกมาเป็นผลงานทางศิลปะตามความเข้าใจของตนเอง

๔.

ส่งเสริมให้เยาวชนเป็นคนมีจิตใจดี เพราะศิลปะทำให้คนอ่อนโยน อ่อนน้อม และโอบอ้อมอารี

๕.

ส่งเสริมและสนับสนุนให้วรรณกรรมเหล่านั้นคงอยู่ โดยสามารถนำมาประยุกต์เข้ากับการดำเนินชีวิตของคนและสังคมปัจจุบันได้

๖.

ส่งเสริมและสนับสนุนให้ใช้วรรณกรรมไทยเป็นสื่อในการสอนคุณธรรมและจริยธรรมให้กับเยาวชนเยาวชนไทยทั่วประเทศในระดับประถม, มัธยม, อุดมศึกษา คือ

-

เยาวชนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับประถมศึกษา ๔-๖

-

เยาวชนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษา ตอนต้น-ตอนปลาย

-

เยาวชนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษาให้เยาวชนที่สนใจส่งผลงานเข้าประกวดปฏิบัติตามเงื่อนไข ดังนี้

๑.๑

อ่านและคัดเลือกวรรณกรรมไทย / วรรณกรรมพื้นบ้านเรื่องที่ตนเองชื่นชอบ ซึ่งมีตัวละครหรือตัวเอกที่ตนเองสนใจ และใช้จินตนาการสร้างสรรค์ตัวละครหรือตัวเอกตามบทวรรณกรรมนั้น ๆ ถ่ายทอดเป็นภาพวาด (โดยห้ามคัดลอกภาพจากต้นฉบับเดิม)

๑.๒

สร้างสรรค์ผลงานซึ่งประกอบด้วยบุคลิกตัวละครหรือตัวเอก และองค์ประกอบตามบทวรรณกรรมนั้น โดยอาจวาดลงบนกระดาษ ผ้า หรือวัสดุอื่นๆ ทั้งนี้อาจใช้เทคนิคลายเส้น หรือเทคนิคสีที่ตนเองถนัด อาทิ ภาพสีน้ำ ภาพสีน้ำมัน สีโปสเตอร์ สีฝุ่น สีไม้ สีเทียน สีชอล์ก เป็นต้น

๑.๓

ขนาดผลงานที่ส่งเข้าประกวด ไม่ต่ำกว่า 12 x 16 นิ้ว และไม่เกินกว่า 16 x 24 นิ้ว

๑.๔

ผู้เข้าประกวดจะต้องเขียนหรือพิมพ์รายละเอียดอย่างชัดเจนแนบมาพร้อมกับผลงานที่ส่งเข้าประกวด ดังนี้

ชื่อ-สกุล วัน/เดือน/ปีเกิด ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้สะดวก

ชื่อสถาบันการศึกษา ระดับชั้นที่กำลังศึกษา

ลงนามรับรองจากอาจารย์ผู้สอน (ยกเว้นระดับอุดมศึกษา)

ระบุชื่อตัวละครหรือตัวเอก และชื่อวรรณกรรมให้ชัดเจน

คัดลอกบทวรรณกรรม / นิทานพื้นบ้านที่ตนเองเลือกใช้ในการวาดภาพความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4

อธิบายเหตุผลที่เลือกบทวรรณกรรมดังกล่าว และความชื่นชอบต่อตัวละครหรือตัวเอก นั้นๆ ความยาวไม่น้อยกว่า 10 บรรทัด และไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4

ผู้จัดการประกวดจะงดพิจารณาผลงานที่มีข้อมูลไม่ครบตามข้อกำหนด

๑.๕

วรรณกรรมต้นแบบสามารถเลือกได้จากแหล่งต่างๆ ดังนี้

๑.๕.๑     

หนังสือที่อยู่ในหลักสูตรการเรียนในแต่ละระดับชั้น

๑.๕.๒   

วรรณกรรมไทยอื่นๆ

๑.๕.๓     

หนังสือรวบรวมตัวอย่างวรรณกรรมพื้นบ้านที่จัดพิมพ์โดยผู้จัดการประกวด และสามารถ download ข้อมูลดังกล่าวได้ทาง www.shincorp.com

๑.๖

รางวัลพิเศษ จะพิจารณาเฉพาะผลงานที่เลือกบทวรรณกรรมพื้นบ้าน ทั้งจากหนังสือทั่วไป และจากหนังสือรวบรวมตัวอย่างวรรณกรรมพื้นบ้าน ที่จัดพิมพ์โดยผู้จัดการประกวด ซึ่งสามารถ download ข้อมูลดังกล่าวได้ทาง www.shincorp.com (ทั้งนี้การพิจารณาว่าวรรณกรรมใดเป็น วรรณกรรมประเภทนิทานพื้นบ้านนั้น ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการ)
 

๑.๗

รางวัลพิเศษสำหรับสถาบันการศึกษาที่สนับสนุนให้เยาวชนส่งผลงานเข้าประกวดและได้รับรางวัล

๑.๘

ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่เคยผ่านการประกวดที่ใดมาก่อน

๑.๙

ผู้ส่งผลงานสามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้ไม่จำกัดจำนวนภาพ แต่จะได้รับรางวัลสูงสุดเพียงรางวัลเดียวเท่านั้น

๑.๑๐

ผลงานที่ส่งเข้าประกวดถือเป็นลิขสิทธิ์ของผู้จัดการประกวด หากผู้ส่งผลงานมีความประสงค์จะขอผลงานคืนหลังการตัดสิ้นเสร็จสิ้น สามารถติดต่อขอทราบรายละเอียดได้ที่ โทร. ๐๒-๖๘๗-๔๕๒๘-๙การตัดสินพิจารณาจาก

ภาพวาดสื่อถึงความเป็นไทย และถ่ายทอดถึงบุคลิกลักษณะของตัวละคร และองค์ประกอบได้ถูกต้อง สอดคล้องกับบทวรรณกรรมที่เลือกไว้ โดยพิจารณาประกอบกับเหตุผลที่แนบมา

ภาพวาดสะท้อนถึงจินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์ของผู้เข้าประกวดได้อย่างชัดเจน

การใช้เทคนิคลายเส้น หรือเทคนิคการใช้สีต่างๆ มีความสวยงาม โดดเด่น

รางวัลพิเศษ จะพิจารณาเฉพาะผลงานที่เลือกบทวรรณกรรมพื้นบ้าน ทั้งจากหนังสือทั่วไป และจากหนังสือรวบรวมตัวอย่างวรรณกรรมพื้นบ้าน ที่จัดพิมพ์โดยผู้จัดการประกวด ซึ่งสามารถ download ข้อมูลดังกล่าวได้ทาง www.shincorp.com (ทั้งนี้การพิจารณาว่าวรรณกรรมใดเป็น วรรณกรรมประเภทนิทานพื้นบ้านนั้น ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการ)

อื่นๆ (ตามดุลยพินิจของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ)

ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นสิ้นสุด

น้องๆ สามารถนำส่งด้วยตนเอง หรือทางไปรษณีย์ มาที่
โครงการ “จินตนาการ สืบสาน วรรณกรรมไทย ปีที่ ๒”
สำนักกิจกรรมสัมพันธ์ บริษัท ชิน คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เลขที่ ๔๑๔ ถ.พหลโยธิน สามเสนใน พญาไท
กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐ สอบถามเพิ่มเติม โทร. ๐๒-๖๘๗-๔๕๒๘-๙ หรือ www.shincorp.com

๑.

ถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ๒ รางวัล สำหรับรางวัลชนะเลิศระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และอุดมศึกษา

๒.

เงินรางวัลรวมทั้งสิ้น ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท แบ่งเป็น

๒.๑

เงินรางวัล พร้อมประกาศนียบัตรสำหรับผู้ชนะประกวด จำนวน ๔๐ รางวัล มูลค่ารวมทั้งสิ้น ๗๐๐,๐๐๐ บาท

๒.๒

รางวัลพิเศษสำหรับสถาบันการศึกษาที่สนับสนุนให้เยาวชนส่งผลงานเข้าประกวดและได้รับรางวัล จำนวน ๔๐ รางวัล ๆ ละ ๒๐,๐๐๐ บาท มูลค่ารวมทั้งสิ้น ๘๐๐,๐๐๐ บาท

 

ลำดับ

ระดับชั้น / รางวัล

ประถมศึกษา
ตอนปลาย

มัธยมศึกษา
ตอนต้น

มัธยมศึกษา
ตอนปลาย

อุดมศึกษา

๑.

ชนะเลิศ
ระดับละ ๑ รางวัล

๓๐,๐๐๐ บาท

๔๐,๐๐๐ บาท

๔๐,๐๐๐ บาท

๕๐,๐๐๐ บาท

๒.

รองชนะเลิศ
ระดับละ ๓ รางวัล

๒๐,๐๐๐บาท

๒๕,๐๐๐ บาท

 
loading...


โดย เทพเพ้อฝัน ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 4 ก.ค. 51 18:57 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 18,556 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 18,556 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่