แพทย์ศาสตร์ พระมงกุฎ รับสมัครสอบ

ลบ แก้ไข

แพทยศาสตร์ พระมงกุฎฯ รับสมัครสอบจ้า
      ใครอยากเป็นหมอ อย่ารอช้า
      Post : 20 สิงหาคม 2551 , View: 1593
 
 
บทความนี้ โพสโดย
 พี่ปาล์ม
 My.iD พี่ปาล์ม
 
    
  
 

ใครใฝ่ฝันอยากจะเป็นหมอบ้าง ยกมือขึ้น !! พี่ปาล์มมีข่าวรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้ามาฝากจ้า

วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า เปิดรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2552 ร่วมกับกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย(กสพท) ระบบรับตรง (Direct Admissions) จำนวน 100 นายตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2551


คุณสมบัติผู้สมัคร


1.
เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือหลักสูตรอื่นๆ ที่กระทรวงศึกษาธิการเทียบเท่า หรือกำลังศึกษาอยู่และคาดว่าจะจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายก่อนเดือนเมษายน 2552
2.
ไม่เป็นผู้กำลังศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (สำหรับผู้สมัครในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต) และไม่เป็นผู้กำลังศึกษาในหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (สำหรับผู้สมัครในหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต) ในมหาวิทยาลัย/สถาบันของรัฐ (ยกเว้นได้ลาออกจากการศึกษาก่อนวันยื่นใบสมัคร
)
3.
ไม่เป็นผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตในมหาวิทยาลัย/สถาบันของรัฐในปีการศึกษา 2552 ตามโครงการพิเศษต่างๆ ที่ได้ยืนยันสิทธิ์กับสถาบันที่คัดเลือกไว้เรียบร้อยแล้ว หรือ ไม่เป็นผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิตเฉพาะ 5 สถาบันที่เข้าร่วมการคัดเลือกกับ กสพท ในปีการศึกษา 2552 ตามโครงการพิเศษต่างๆ ที่ได้ยืนยันสิทธิ์กับสถาบันไว้เรียบร้อยแล้ว

4.
ไม่เป็นผู้กำลังศึกษาเกินชั้นปีที่ 1 ในมหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษาของรัฐที่เข้าร่วมระบบการคัดเลือกนักศึกษาร่วมกับสกอ. ยกเว้นได้ลาออกจากการศึกษาก่อนวันยื่นใบสมัคร (หากมีการลงทะเบียนในรายวิชาบังคับของชั้นปีที่สูงกว่าปีที่ 1 จะถือว่าศึกษาในชั้นปีที่เกินชั้นปีที่ 1)
มีคุณสมบัติเพิ่มเติมตามหลักเกณฑ์ในการรับนักเรียนแพทย์ทหาร หรือนักศึกษาแพทย์

1.
อายุไม่เกิน 20 ปีบริบูรณ์ นับถึงเปิดการศึกษา (ปี 2552)
2.
เป็นผู้มีเชื้อชาติไทย สัญชาติไทย บิดามารดาผู้ให้กำเนิดมีสัญชาติไทยโดยกำเนิน(เกิดในประเทศไทย) หากบิดาเป็นนายทหารสัญญาบัตร หรือนายทหารประทวนซึ่งมีสัญชาติไทยโดยกำเนิดแล้ว มารดาจะมิใช่เป็นผู้มีสัญชาติไทยโดยกำเนิดก็ได้ (สำหรับผู้ที่มีปู่ หรือย่า ตาและ/หรือยาย ไม่ได้เกิดในประเทศไทยให้เตรียมหลักฐาน สำเนาสูติบัตรของบิดามารดาผู้ให้กำเนิด หรือหลักฐานหนังสือรับรองจากที่ทำการอำเภอ/เขต ซึ่งรับรองว่าบิดา มารดาของผู้สมัครเป็นผู้ที่เกิดในประเทศไทยมาแสดง
)
3.
เป็นผู้มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์ แข็งแรง ลักษณะท่าทางเหมาะสมในการเป็นนักเรียนแพทย์ทหาร หรือนักศึกษาแพทย์

4.
เป็นผู้ไม่เป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการรับราชการเช่น ตาบอดสี โรคอ้วนพีเป็นต้น และไม่เป็นโรค หรือปัญหาทางการแพทย์ ไม่มีพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศ หรือบุคลิกภาพที่เป็นอุปสรรค หรือขัดต่อการเป็นนักเรียนแพทย์ทหาร/นักศึกษาแพทย์ตามระเบียบกรมการแพทย์ทหารบกว่าด้วยการตรวจสุขภาพบุคคล
ที่รับสมัครเข้าเป็นนักเรียนแพทย์ทหารวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า พศ.2541 และระเบียบกรมแพทย์ทหารบก ว่าด้วยการตรวจสุขภาพบุคคลที่สมัครเข้าเป็นนักศึกษาแพทย์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า พ..2550
5.
เพศชาย มีส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 160 เซนติเมตร น้ำหนักไม่ต่ำกว่า 48 กิโลกรัมและมีความขยายของหน้าอก เมื่อหายใจเข้าไม่ต่ำกว่า 78 เซนติเมตร เมื่อหายใจออกไม่ต่ำกว่า 75 เซนติเมตร

สำหรับเพศหญิง มีส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 150 เซนติเมตร น้ำหนักไม่ต่ำกว่า 40 กิโลกรัม
6.
เป็นโสดไม่เคยมีความประพฤติซึ่งพอจะถือว่าเป็นผู้มีภรรยาหรือสามี
7.
เป็นผู้ไม่อยู่ระหว่างการตกเป็นจำเลยในคดีอาญา หรือไม่เคยต้องคำพิพากษาของศาลว่าด้วยการกระทำความผิดในคดีอาญา ยกเว้นความผิดลหุโทษ หรือความผิดอันได้กระทำโดยประมาท
8.
เป็นผู้ไม่ติดสารเสพคิด หรือเสพสารเคมีเสพติดให้โทษที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
9.
เป็นผู้มีความประพฤติดี ไม่บกพร่องในศีลธรรม มีอุดมการณ์เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
กำหนดการรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 ทาง internet
-
ระเงินค่าสมัคร 1 สิงหาคม – 4 กันยายน 2551 (ผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารไทยพาณิชย์
)
-
ส่งใบสมัครและเอกสารประกอบ ภายในวันพฤหัสบดีที่ 4 กันยายน
2551
-
สอบวิชาเฉพาะ วันเสาร์ที่ 1 พฤศจิกายน
2551
-
ประกาศคะแนนวิชาเฉพาะ ประมาณ เดือนธันวาคม
2551


วิธีการสมัคร


-
สมัครผ่าน Internet โดยเข้าไปที่ website ของสถาบันที่เข้าร่วมโครงการ click ผ่าน “การรับสมัครเข้าศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตและหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิตของกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย” กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนตามแบบฟอร์ม (กสพท 01) ผู้สมัครมีสิทธิ์เลือก คณะ / สถาบัน ได้รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 4 ลำดับ ตามลำดับความต้องการ ตรวจสอบความถูกต้องก่อน สั่งพิมพ์ และกด ยืนยันข้อมูลใบสมัคร แล้วผู้สมัครสอบจะได้รับ
1.
เลขที่อ้างอิงสำหรับชำระเงิน
2.
แบบฟอร์ม กสพท 01 รายละเอียดข้อมูลผู้สมัครและเอกสารหลักฐานที่ระบุที่จะต้องส่งมายังศูนย์รับสมัครสอบของ กสพท
3.
เอกสารแบบฟอร์ม กสพท 02เพื่อนำไปชำระเงินที่ธนาคารไทยพาณิชย์มหาชนจำกัดได้ทุกสาขา ภายในวัน เวลาที่ระบุ
-
ผู้สมัครที่ต้องการแก้ไขข้อมูลส่วนตัว เช่น ชื่อ-สกุล เลขประจำตัวประชาชนฯลฯ (ไม่รวมถึงลำดับการเลือก) ผู้สมัครต้องแจ้งความจำนงเป็นลายลักษณ์อักษรตามแบบฟอร์ม กสพท. 03 ที่ผู้สมัครลงนามรับรองสำเนาถูกต้องมาด้วยส่งไปยัง สถานที่ประสงค์จะสมัครโดยแนบสำเนาเอกสารบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวนักเรียนและ หลักฐานการชำระเงิน
-
หากผู้สมัครต้องการเปลี่ยนลำดับที่เคยสมัครไว้แล้ว จะต้องสมัครและชำระเงินค่าสมัครใหม่ทุกครั้งที่ขอเปลี่ยนลำดับโดยมีเงื่อนไขคือ
1.
ทำการสมัครเปลี่ยนลำดับใหม่ภายใน 31 สิงหาคม 2551
2.
มีหลักฐานการชำระเงินค่าสมัครครั้งก่อน ก่อนการเปลี่ยนลำดับนี้แล้ว

3.
จะเปลี่ยนลำดับได้ต้องหลังจากการชำระเงินค่าสมัครสอบครั้งก่อนผ่านไปแล้วอย่างน้อย 2 วัน
4.
ชำระค่าสมัครใหม่จำนวน 715 บาท ผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารไทยพาณิชย์
5.
ส่งหลักฐานการสมัครสอบใหม่ทั้งหมดพร้อมสำเนาใบชำระเงินในข้อ 4.4.4 ไปยังฝ่ายรับสมัครภายในวันที่ 4 กันยายน 2551
ข้อมูลการสมัครก่อนหน้านั้นจะถูกยกเลิก โดย กสพท. จะยึดข้อมูลการสมัครครั้งหลังสุดที่ได้มีการชำระเงิน ภายในวันที่ 4 กันยายน 2551 จำนวน 715 บาท เรียบร้อยแล้ว เป็นข้อมูลในการประมวลผล หลังจากนั้น จะไม่อนุญาตให้เปลี่ยนลำดับใดๆทั้งสิ้น

เอกสารประกอบใบสมัครสอบวิชาเฉพาะ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตและหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2552
1.
เอกสารใบสมัครที่พิมพ์จากหน้าจอ (หน้าตรวจสอบข้อมูล) พร้อมลายเซ็นผู้สมัคร (กสพท
.01)
2.
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องจำนวน 1 ฉบับ

3.
รูปถ่ายขนาด 1 นิ้วครึ่ง หน้าตรง ไม่สวมหมวกหรือแว่นตาดำ ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน เหมือนตัวจริง และถ่ายในคราวเดียวกันจำนวน 4 รูป เขียนชื่อ-สกุลด้านหลังทุกรูป จัดใส่ซองจดหมายเล็กหรือถุงพลาสติกใส ปิดผนึก เขียนหน้าซองว่า”รูปถ่ายจำนวน 4รูป”
4.
หนังสือรับรอง หรือใบระเบียนที่แสดงว่ากำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2551 หรือเทียบเท่าสำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาแล้วให้ส่งสำเนาใบประกาศนียบัตรหรือใบระเบียนที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

5.
ซองจดหมายขนาดมาตรฐาน หรือ ขนาดไม่เกิน 5 นิ้ว x 10 นิ้ว จำนวน 2 ซอง ที่จ่าหน้าซองถึงตัวเอง โดยใช้ที่อยู่ที่ติดต่อทางไปรษณีย์ที่ถึงมือผู้สมัคร พร้อมทั้งติดแสตมป์หน้าซองๆ ละ 5 บาท เพื่อ กสพท. จะส่งบัตรประจำตัวสอบ และแจ้งผลคะแนนสอบวิชาเฉพาะ
6.
เอกสารอื่นๆที่จำเป็น สำหรับผู้ที่มีคุณสมบัติตามข้อ 2.3 และ2.4 ต้องมีหลักฐานการลาออกจากสถาบันที่เรียนอยู่ก่อนวันสมัคร
7.
ส่งเอกสาร รายการที่ 5.1-5.6 ทั้งหมดพร้อมกันทางไปรษณีย์ลงทะเบียนเท่านั้น สถานที่ส่งเอกสาร
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ (เอกสารสมัครสอบ)ตึกอานันทมหิดลชั้น 4 ณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เลขที่ 1873 . พระราม 4กรุงเทพมหานคร 10330
8.
กำหนด ภายในวันที่ 4 กันยายน พ.. 2551 ถือตามวันที่ประทับตราไปรษณีย์ ไม่รับเอกสารที่นำมาส่งด้วยวิธีอื่นในกรณีที่ส่งโดยไปรษณีย์เอกชน ต้องส่งล่วงหน้าและต้องประทับตราไปรษณีย์ภายในวันที่ 4 กันยายน
2551
การสมัครจะสมบูรณ์ เมื่อดำเนินการตามขั้นตอน และส่งเอกสารครบถ้วน ภายในกำหนดเวลาข้างต้น


การชำระค่าสมัครผ่านธนาคาร


-
นำเอกสารการชำระเงิน (แบบฟอร์มกสพท. 02) ไปชำระเงินที่เคาน์เตอร์ธนาคารไทยพาณิชย์ ได้ทุกสาขาทั่วประเทศธนาคารจะเก็บเอกสารท่อนล่าง และมอบเอกสารท่อนบนคืนให้ผู้สมัครไว้เป็นหลักฐาน
ค่าสมัครสอบวิชาเฉพาะ 700 บาท ค่าธรรมเนียมการโอนเงินผ่านธนาคาร (ตรวจสอบ) 15 บาท รวมเงินที่ชำระผ่านธนาคาร 715 บาท
-
ทางศูนย์รับสมัครสอบจะส่งเลขที่นั่งสอบ และสถานที่สอบให้ผู้สมัครสอบ เมื่อได้รับการยืนยันการชำระเงินจากธนาคาร และได้รับเอกสารประกอบการสมัครครบถ้วนแล้ว
-
ให้ผู้สมัครสอบทุกคน ตรวจสอบสถานภาพการสมัครสอบ โดยคลิกที่ link ตรวจสอบสถานภาพการสมัครสอบและสถานที่สอบ ที่เว็บไซต์ www.si.mahidol.ac.th/consortium ในกรณีที่ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบไม่ได้รับบัตรประจำตัวผู้เข้าสอบและใบแจ้ง
กำหนดการสอบ ฯลฯ ภายในวันที่ 27 ตุลาคม 2551 ให้ Print หน้าจอ ตรวจสอบสถานภาพการสมัครสอบและสถานที่สอบ (กสพท. 06) ส่งโทรสารมาที่ 0 -2411 -5038, 0- 2411- 4142 และนำสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมใบ กสพท. 06 ไปแสดงที่กองอำนวยการสอบในวันสอบเพื่อรับบัตรแทน
-
กสพท.ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าสมัครแก่ผู้สมัคร ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้นสนามสอบวิชาเฉพาะกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล จังหวัดสงขลา จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดขอนแก่น สนามสอบอื่นๆ ที่อาจกำหนดเพิ่มเติม


สิทธิประเภททุนกองทัพบก


-
มีสถานภาพเป็นนักเรียนแพทย์ทหาร ตั้งแต่ชั้นปีที่ 2
-
ได้รับเงินเดือน เบี้ยเลี้ยง เครื่องแต่งกาย

-
ชำระค่าบำรุงการศึกษาและค่าบำรุงทั่วไป ปีละ 24,000 บาทและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามที่กรมแพทย์ทหารบกกำหนด
-
เมื่อสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร จะได้รับแต่งตั้งและบรรจุเป็นนายทหารสัญญบัตร เข้ารับราชการในกองทัพบกสังกัดกระทรวงกลาโหม
-
การชดใช้ทุน สำเร็จการศึกษาแล้วต้องปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 2 เท่าของระยะเวลาการศึกษา (10 ปี)
สิทธิประเภททุนโครงการผลิตแพทย์เพิ่ม

-
มีสถานภาพเป็นนักศึกษาแพทย์ ตั้งแต่ชั้นปีที่ 2
-
ชำระค่าบำรุงการศึกษา และค่าบำรุงทั่วไป ปีละ 24,000 บาทและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามที่กรมแพทย์ทหารบกกำหนด

-
เมื่อสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ต้องปฏิบัติราชการหรือปฏิบัติงานตามที่คณะกรรมการพิจารณาจัดสรรนักศึกษาแพทย์ผู้ทำสัญญา สถาบันพระบรมราชชนก กำหนด
-
การชดใช้ทุนปฏิบัติราชการหรือปฏิบัติงานชดใช้ทุนไม่น้อยกว่า 1 ปี

 โดย เทพเพ้อฝัน ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 28 ส.ค. 51 18:53 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 64,445 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 64,445 ครั้ง ตอบ 6 ครั้ง)

ลบ แจ้งลบ
โดย Narinthon Ja Jah
IP : 118.175.151.***
เท่าที่อ่านมาน่ะค่ะอันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันค่ะ ผู้หญิงเป็ฯนักเรียนทุนไม่ได้ค่ะเป็นได้แต่ผู้ชายน่ะค่ะ ก็ไม่ค่อยแน่ใจน่ะ
ลบ แจ้งลบ
โดย ธัญรดา ธัญญะ
IP : 122.155.5.***
ผู้หญิงเป็นนักเรียนทุนได้ไหมค่ะ ช่วยตอบด้วยค่ะหนูอยากรู้จริง ๆๆค่ะขอร้องได้โปรดเถอะค่ะ
ลบ แจ้งลบ
โดย SP
IP : 118.173.130.***

ถ้าไม่ได้สมัครกับ กศพท มีวิธีอื่นอีกมั๊ยค่ะ

ลบ แจ้งลบ
โดย tus
IP : 61.91.194.***
อยากเรียนแพทย์จัง สู้ๆ
ลบ แจ้งลบ
โดย วรัญญา
IP : 203.144.187.***
ถ้าอยากเป็นแพทย์ต้องทำอย่างไรบ้างคะ
ลบ แจ้งลบ
โดย mastsu
IP : 124.121.6.***

แต่ถ้าคะแนน O-NET ไม่ถึง 60% จะสมัครสอบได้ป่าวค่ะ

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง