รับสมัครสอบ ม.4 มหิดลวิทยานุสรณ์

ลบ แก้ไข

รับสมัครสอบม.4 มหิดลฯ-จุฬาภรณฯ
      มหิดลวิทยานุสรณ์-จุฬาภรณราชวิทยาลัย รับสมัครเข้าเรียนต่อม.4
      Post : 14 สิงหาคม 2551 , View: 1025
 
 
บทความนี้ โพสโดย
 พี่ปาล์ม
 My.iD พี่ปาล์ม
 
    
  
 

น้องๆ ที่กำลังเรียนอยู่ชั้นม.ต้น และอยากเข้าเรียนระดับม.ปลายที่โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์และโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ฟังทางนี้จ้า พี่ปาล์มมีข่าวมาฝาก

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ กำลังเปิด รับสมัครนักเรียนที่กำลังเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 3 หรือเทียบเท่า ปีการศึกษา 2551 เพื่อคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา2552 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ จำนวน 240 คน นักเรียนห้องวิทยาศาสตร์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ทั้ง12 แห่ง อีกจำนวน 288 คน และโครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนโดยการกำกับของมหาวิทยาลัย ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ โรงเรียนดรุณสิกขาลัย โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย โรงเรียนละ 1 ห้องๆ ละ 30 คน รวม 120 คน รวมทั้งสิ้นจำนวน 648 คน เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2551


1.
คุณสมบัติของผู้สมัคร


1.1
กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่า ปีการศึกษา 2551
1.2
มีผลการเรียน ดังนี้
1.2.1
ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรวมทุกรายวิชาในชั้น ม.1 และม. 2 ไม่ต่ำกว่า 3.00
1.2.2
ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานในชั้น ม.1 และม. 2 ไม่ต่ำกว่า 3.00
1.2.3
ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานในชั้น ม.1 และม. 2 ไม่ต่ำกว่า 3.00
1.3
มีสัญชาติไทย (มีเลขประจำตัวประชาชน)
1.4
ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการพักในหอพักของโรงเรียน
1.5
มีความขยันหมั่นเพียร มีความประพฤติดีและมีบุคลิกภาพเหมาะสม
1.6
มีความตั้งใจเข้าเรียนในโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ หรือห้องวิทยาศาสตร์โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยและได้รับการสนับสนุนจากผู้ปกครอง
1.7
สามารถพักอยู่ในโรงเรียนในลักษณะโรงเรียนประจำได้และยินดีปฏิบัติตามระเบียบของโรงเรียน ในปัจจุบัน หรือที่จะได้มีการกำหนดในอนาคต


วิธีการและรายละเอียดการสมัคร


1.1
ให้นักเรียนเปิดเว็บไซต์ http://www.mwit.ac.th พิมพ์ข้อมูลลงในแบบฟอร์มใบสมัคร ในเว็บไซต์ให้สมบูรณ์ พร้อมแนบไฟล์รูปถ่าย เมื่อส่งข้อมูลผ่านเว็บไซต์ได้แล้ว ให้นักเรียนสั่งพิมพ์แบบฟอร์มใบ (1) หลักฐานแสดงผลการเรียนชั้น ม.1 และ ม.2
(2)
ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ 200 บาท
(3)
รูปถ่ายปัจจุบัน (ชุดนักเรียน) ขนาด 1นิ้ว 3 รูป ให้กับผู้อำนวยการโรงเรียนของท่าน ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2551 เพื่อรวบรวมส่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต 1 ของแต่ละจังหวัดต่อไป
1.2
การสมัครตามข้อ 1.1 เป็นวิธีการสะดวกที่สุด ยกเว้นกรณีโรงเรียนของท่าน ไม่มีระบบอินเทอร์เน็ต จึงอนุญาตให้ขอใบสมัครจากโรงเรียน กรอกใบสมัคร พร้อมติดรูปถ่ายปัจจุบัน (ชุดนักเรียน) ขนาด 1 นิ้ว ในใบสมัครและบัตรประจำตัว สอบให้เรียบร้อยแล้วส่งแบบฟอร์มใบสมัครนั้นพร้อม
(1)
หลักฐานแสดงผลการเรียนชั้น ม.1 และ ม.2
(2)
ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ 200 บาท ให้กับผู้อำนวยการโรงเรียน ของท่าน ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2551 เพื่อรวบรวมส่งสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษา เขต 1 ของแต่ละจังหวัดต่อไป
1.3
นักเรียนที่สมัครจากเวปไซต์ให้เข้าสอบ ณ สถานที่ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต 1 ของแต่ละจังหวัดกำหนด
นักเรียนในกรุงเทพมหานครและนักเรียนในต่างจังหวัด ที่ประสงค์จะสอบ ณ สนามสอบในกรุงเทพมหานคร หรือที่โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์


สนใจสมัครได้ดังนี้
-การสมัครผ่านโรงเรียนที่นักเรียนกำลังศึกษาอยู่โดย ให้นักเรียนเปิดเว็บไซต์ http://www.mwit.ac.th พิมพ์ข้อมูลลงในแบบฟอร์ม ใบสมัครในเว็บไซต์ให้สมบูรณ์ พร้อมแนบไฟล์รูปถ่ายไปด้วย เมื่อส่งข้อมูล ผ่านเว็บไซต์ได้แล้ว ให้นักเรียนสั่งพิมพ์แบบฟอร์มใบสมัครดังกล่าว แล้วส่ง แล้วส่งแบบฟอร์มใบสมัครนั้นพร้อม
(1)
หลักฐานแสดงผลการเรียนชั้น ม.1 และ ม.2
(2)
ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ 200 บาท
(3)
รูปถ่ายปัจจุบัน (ชุดนักเรียน) ขนาด 1นิ้ว 3 รูป ให้กับผู้อำนวยการโรงเรียนของท่าน ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2551
-
หากโรงเรียนของท่านไม่มี ระบบอินเทอร์เน็ต ให้ไปสมัครที่โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
-
สมัครที่โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
อนึ่ง ก่อนเดินทางไปยังโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ให้นักเรียนเปิดเว็บไซต์ http://www.mwit.ac.th พิมพ์ข้อมูลลงในแบบฟอร์มใบสมัครในเว็บไซต์ ให้สมบูรณ์ พร้อมแนบไฟล์รูปถ่ายไปด้วย เมื่อส่งข้อมูลผ่านเว็บไซต์ได้แล้ว ให้นักเรียนสั่งพิมพ์แบบฟอร์มใบสมัครดังกล่าว นำไปยื่นที่โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์พร้อม
(1)
หลักฐานแสดงผลการเรียนชั้น ม.1 และ ม.2
(2)
ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ 200 บาท
(3)
รูปถ่ายปัจจุบัน (ชุดนักเรียน) ขนาด 1นิ้ว 3 รูป


สนใจสอบถามข้อมูลได้ที่โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170 โทร 0-2849-7000 แฟ็กซ์ 0-2849-7102 e-mail: school@mwit.ac.th

โรงเรียนที่นักเรียนกำลังศึกษาอยู่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต 1 ของแต่ละจังหวัดที่นักเรียนกำลังศึกษาอยู่

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่อยู่ 239 ถนนห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ. เชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ 0- 5322- 1285, 0- 5394 -4248 โทรสาร 0 5322 1285 เวปไซต์ http://www.satitcmu.ac.th e-mail address satitcmu@hotmail.com

-โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ (โครงการ วมว.) ที่อยู่ ถนนปุณณกัณฑ์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 โทรศัพท์ 0 -7420 -1628 โทรสาร 0 -7420 -1629 เวปไซต์ http://www.psuwit.psu.ac.th, http://www.psuwit.ac.th E-mail address aoijai@psuwit.psu.ac.th

โรงเรียนดรุณสิกขาลัย (โครงการ วมว.) ที่อยู่ ศูนย์จัดการศึกษาสำหรับผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 6 สถาบันการเรียนรู้ 126 ถนนประชาอุทิศ บางมด ทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140 โทรศัพท์ 0 -2470 -8385 - 6 โทรสาร 0 -2470- 8387 เวปไซต์ http://www.kmutt.ac.th/GiftEdE-mail address gifted@kmutt.ac.th

โครงการศูนย์การเรียนรู้ของชุมชน เทคโนธานี (โครงการ วมว.) ที่อยู่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีอาคารสุรพัฒน์ 1 .สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 0 -4422 -4817, 0 -4422 -4819 โทรสาร 0 -4422 -4814 เวปไซต์ http://technopolis.sut.ac.th E-mail address rk@sut.ac.th

 

loading...


โดย เทพเพ้อฝัน ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 28 ส.ค. 51 18:55 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 110,275 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 110,275 ครั้ง ตอบ 11 ครั้ง)

ลบ แจ้งลบ
โดย asbot1 asbot1
IP : 114.109.100.***
พี่เห็นมันมีเว็บเฉลยข้อสอบเก่า ร.ร.มหิดลวิทยานุสรณ์อ่ะ ลองเข้าไปในนี้นะ land2learn.com ลองเรียนผ่านผ่าน Internet ดูก็ได้
ลบ แจ้งลบ
โดย Fluke Sasicha Ketpijit
IP : 223.205.243.***
ต้อง สอบวิชาอะไรบ้างอ่ะค่ะ แล้วต้องจบม.3 จาก ร.ร อะไรค่ะถึจะงสอบเข้าได้ ต้องอ่านหนังสือหนักมากไหมค่ะ อ่านอะไรบ้างอะคะ ช่วยบอกหน่อยนะค่ะ หนูจะได้เตรียมตัวทัน
ลบ แจ้งลบ
โดย จ้าวยุทธภพ สยบเหล่ามาร ล้างผลาญคนชั่ว มั่วสุราเมรัย
IP : 125.27.237.***
อืม
คิดว่าจบจากร.ร.ไหนคงไม่สำคัญหรอกนะ ขอเพียงแค่เรามีความมุ่งมั่นและตั้งใจเรียนก็พอ
ฝึกทำข้อสอบเยอะๆ ทางที่ดีไปกวดวิชาก็น่าจะช่วยได้อีกทาง
น้าของเราเคยบอกว่าอย่าไปกังวลที่คนสอบเยอะ แต่จงให้ความสำคัญกับข้อสอบที่เรากำลังทำดีกว่า
ปีนี้เราก็จะไปสอบเหมือนกัน
ใครจะไปสอบเราเป็นกำลังใจให้นะสู้ๆ
ลบ แจ้งลบ
โดย นัฎฐชัย
IP : 61.90.81.***
สวัดดีครับพีี่่ๆทุกคนผมชื่อเบียร์ปีนี้ขึ้น ม.2 แต่ว่า ม.4 ผมอยากไปต่อที่มหิดลเกี่ยวกับดลตรีท่ามีใครรู้ช่วยโทรมาบอกผมหน่อยนะครับ080-2670265
ลบ แจ้งลบ
โดย สิทธิ
IP : 125.26.35.***
ผมอยากเข้าต้องสอบวิชาอะไรมั้งครับ
ลบ แจ้งลบ
โดย สุนันทา
IP : 118.174.28.***

สวัสดีคะ อยาก ทราบว่า ขั้นตอนการสอบที่พี่สอบเข้าไปได้เป็นยังไงบ้างคะ 

  พี่จบม.3 จาก ร.ร อะไรคะถึงสอบเข้าได้     แล้วต้องอ่านหนังสือหนักมากไหม  อ่านอะไรบ้างอะคะ    

   สอบวิชาอะไรบ้างอะคะ    แล้วค่าใช้จ่ายในการเข้าเรียน  นี่ประมาณเท่าไร หรือคะ    มีการกู้เงินเรียนก่อนไหมคะ    มีเรื่องอยากรู้  รายละเอียดที่ต้องทำอีกมากเลยอะคะ    

          ถ้าพี่ๆว่างตอบก็ขอบคุณอย่างสูงเลยคะ  

ลบ แจ้งลบ
โดย พัชรียา
IP : 124.157.230.***
ปี'53เปิดรับสมัครวันไหนคะ
ลบ แจ้งลบ
โดย ชิดชนก
IP : 124.122.92.***

สมัครสอบเข้ามหืดลทำยังไงบ้างค่ะพี่ๆ

หรือว่าต้องรอให้ถึงวันที่1ก่อน 

ลบ แจ้งลบ
โดย มัลลิกามาศ
IP : 202.143.139.***

สมัครปี 52 สมัครอย่างไรช่วยบอกหน่อยค่า

รุ้นพี่ mwit ที่น่ารักแล้วก็ช่วยบอกแนวทางการอ่านให้ด้วยนะค่ะ

ขอบคุณรุ้นพี่ที่น่ารักสวยด้วยและหล่อที่สุด ๆๆๆๆๆๆๆๆๆ เลยนะค่ะ

ลบ แจ้งลบ
โดย มัทวัน
IP : 61.90.102.***
แล้วปี52ละค่ะรับสมัครเมื่อไร
ลบ แจ้งลบ
โดย --
IP : 118.173.211.***
ห้องวิทย์สอบเมื่อไหร่

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง