ม.ศิลปากร รับป.ตรี วิศวะ

ลบ แก้ไข

ม.ศิลปากร รับป.ตรี วิศวะ

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกนักศึกษาใหม่ตามโครงการรับนักศึกษาเพิ่มพิเศษ สาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุโพลีเมอร์ ประจำปีการศึกษา 2552 (รอบแรกและรอบสอง) โดยการรับนักศึกษาจะไม่กระทบต่อจำนวนรับนักศึกษาภาคปรกติ และงบประมาณแผ่นดินที่ได้รับการจัดสรรเพื่อใช้สำหรับนักศึกษาประเภทปรกติด้วย ดังนั้นจึงเห็นสมควรประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อในคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร ตามโครงการรับนักศึกษาเพิ่มพิเศษ สาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุโพลีเมอร์ ประจำปีการศึกษา 2552 (รอบสอง) รับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 10 ตุลาคม 2551 จำนวน 50 คน ซึ่งมีหลักเกณฑ์และรายละเอียดดังต่อไปนี้
มหาวิทยาลัยศิลปากร

ม.ศิลปากร รับป.ตรี วิศวะ
มหาวิทยาลัยศิลปากรรับป.ตรี วิศวะ

          คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกนักศึกษาใหม่ตามโครงการรับนักศึกษาเพิ่มพิเศษ สาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุโพลีเมอร์ ประจำปีการศึกษา 2552 (รอบแรกและรอบสอง) โดยการรับนักศึกษาจะไม่กระทบต่อจำนวนรับนักศึกษาภาคปรกติ และงบประมาณแผ่นดินที่ได้รับการจัดสรรเพื่อใช้สำหรับนักศึกษาประเภทปรกติด้วย ดังนั้นจึงเห็นสมควรประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อในคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร ตามโครงการรับนักศึกษาเพิ่มพิเศษ สาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุโพลีเมอร์ ประจำปีการศึกษา 2552 (รอบสอง) รับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 10 ตุลาคม 2551 จำนวน 50 คน ซึ่งมีหลักเกณฑ์และรายละเอียดดังต่อไปนี้

          คุณสมบัติของผู้สมัคร
          คุณสมบัติทั่วไป
          1.เป็นผู้ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
          2.เป็นผู้ที่กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายปีที่ 6 ในปีการศึกษา 2551 ในประเทศไทย
          3.เป็นผู้ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคสำคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
          4.เป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อยและรับรองต่อมหาวิทยาลัยได้ว่าจะตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเต็มความสามารถ และจะปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยที่มีอยู่แล้ว หรือที่จะมีต่อไปโดยเคร่งครัดทุกประการ
          5.ต้องเป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
          6.ผู้ที่มีอายุเกิน 15 ปีบริบูรณ์ จะต้องมีบัตรประจำตัวประชาชน
          7.จะต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกลงโทษเนื่องจากกระทำหรือร่วมกระทำทุจริตในการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ในช่วงเวลา 3 ปีที่ผ่านมา หากปรากฏในภายหลังว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติทั่วไปตามข้อ 1 ถึง 7 ข้อใดข้อหนึ่ง และหรือขาดคุณสมบัติเฉพาะอยู่ก่อนทำการสมัครสอบคัดเลือก จะถูกตัดสิทธิ์ในการสอบคัดเลือกครั้งนี้ และแม้จะได้รับการส่งชื่อเข้ารับการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาแล้วก็ตาม จะถูกถอนสภาพจากการเป็นนักศึกษา

          คุณสมบัติเฉพาะ
          1.ต้องสอบได้ในลำดับที่ 1-50 ของสายวิทยาศาสตร์ เมื่อเรียงตามค่าระดับเฉลี่ยสะสม ม.4-ม.5รวม 4 ภาคการศึกษาของโรงเรียน
          2.ต้องได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสม ม.4-ม.5 รวม 4 ภาคการศึกษาในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่อไปนี้รวมกันไม่น้อยกว่า 3.00
          -กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
          -กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
          -กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (เฉพาะภาษาอังกฤษ)
 ทั้งนี้โรงเรียนจะต้องเป็นผู้ดำเนินการจัดทำเอกสารรับรองลำดับที่ของสายวิทยาศาสตร์ของโรงเรียนและแสดงรายละเอียดสาระการเรียนรู้ตามแบบฟอร์มที่คณะกำหนด แนบมาพร้อมหลักฐานการสมัคร
          3.ต้องไม่เป็นผู้พิการหรือมีโรคต่าง ๆ ดังนี้
          -ตาบอดทั้งสองข้าง
          -ตาบอดสี
          -หูหนวกทั้งสองข้าง
          -มีความพิการของมือ แขน หรือขา จนเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน
          -ติดยาเสพติดให้โทษ
          -โรคพิษสุราเรื้อรัง
          -โรคหรือความพิการอื่น ๆ ซึ่งมิได้ระบุไว้ในระเบียบการนี้ ที่คณะกรรมการสอบคัดเลือกเห็นว่าเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและปฏิบัติงานในวิชาชีพ
          4.ต้องไม่เป็นผู้ที่อยู่ในระหว่างตกเป็นจำเลยในคดีอาญา หรือไม่เคยต้องคำพิพากษาของศาลด้วยการกระทำความผิดในคดีอาญา

          ขั้นตอนการสมัคร
          -ผู้สมัครเข้าสู่ Website http://www.eng.su.ac.th เพื่อทำการสมัครสอบกับโปรแกรมการรับสมัครโดยกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
          -ตรวจสอบความถูกต้อง แล้วจึงยืนยันการสมัคร
          -พิมพ์ใบสมัคร และเมื่อการสมัครเสร็จสิ้นแล้ว จะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้ ถ้าสมัครหลายครั้งด้วย ข้อมูลของคนเดียวกัน ระบบจะทำการยกเลิกการสมัครที่ผ่านมาทั้งหมด และใช้การสมัครครั้งล่าสุด
          -ชำระเงินค่าสมัคร โดยธนาณัติ หรือตั๋วแลกเงินไปรษณีย์ หรือการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร หรือชำระเงินโดยตรงที่คณะ ในกรณีที่มาสมัครด้วยตนเอง
          -ผู้สมัครตรวจสอบสถานภาพการชำระเงินทาง Website http://www.eng.su.ac.th หลังจากส่งหลักฐานการชำระเงินแล้ว 5 วัน
          -ส่งเอกสารและหลักฐานการสมัครด้วยตนเอง หรือทางไปรษณีย์ เอกสารที่ส่งถึงฝ่ายรับสมัครแล้วถือเป็นสิ้นสุดการสมัคร ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลใด ๆ ได้อีก
          หมายเหตุ ในกรณีที่มาสมัครด้วยตนเองที่คณะ จะมีเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับให้บริการสมัครสอบ ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

          หลักฐานการสมัคร
          1.ใบสมัคร ที่กรอกข้อความสมบูรณ์ครบถ้วน โดยสั่งพิมพ์ออกจากระบบ ติดรูปถ่ายและลงลายมือชื่อในใบสมัครเรียบร้อยแล้ว
          2.ธนาณัติ ตั๋วแลกเงินไปรษณีย์ หรือเอกสารการโอนเงิน ค่าสมัครสอบ 400 บาท สั่งจ่าย“ประธานโครงการพิเศษสาขาปิโตรเคมีและวัสดุโพลีเมอร์” ปทฝ.สนามจันทร์ 73001 เท่านั้นหรือการโอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) สาขานครปฐม หรือตั๋วแลกเงิน (Draft) นำเข้าบัญชี ดังนี้ ชื่อบัญชี “สมัครสอบโครงการพิเศษ สาขา ปิโตรเคมีฯ”
บัญชีเลขที่ “352-2-25237-2” หรือชำระเงินค่าสมัครสอบโดยตรงที่คณะ ในกรณีที่มาจัดส่งเอกสารหลักฐานการสมัครสอบด้วยตนเอง
          3.ใบระเบียนแสดงผลการศึกษา (ปพ.1:4) 4 ภาคการศึกษา
          4.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัคร (ถ่ายเอกสารให้ชัดเจนและลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง)
          5.หนังสือรับรองลำดับที่ที่แสดงรายละเอียดสาระการเรียนรู้ตามแบบฟอร์มที่คณะกำหนดและรับรองโดยผู้อำนวยการโรงเรียน
          ผู้สมัครที่ส่งหลักฐานไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ตามรายการข้างต้นถือว่าขาดคุณสมบัติ จะไม่มีสิทธิ์ทดสอบความรู้ทางวิชาการ และมหาวิทยาลัยจะตรวจสอบหลักฐานอีกครั้งกับต้นฉบับในวันที่มารายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาในกรณีสอบคัดเลือกได้ หากพบว่าไม่ถูกต้องตามคุณสมบัติทั่วไปจะถูกตัดสิทธิ์เข้าศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร โครงการรับนักศึกษาเพิ่มพิเศษ สาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุโพลีเมอร์
          หมายเหตุ รูปถ่ายที่ใช้ติดใบสมัครใช้ขนาด 1 นิ้ว ที่เหมือนตัวจริงในวันสมัคร หน้าตรงไม่สวมหมวกและแว่นตาดำ ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน
          -การส่งใบสมัคร
          1.ทางไปรษณีย์ แบบลงทะเบียนด่วนพิเศษ (EMS) จ่าหน้าถึงโครงการรับนักศึกษาเพิ่มพิเศษ สาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุโพลีเมอร์ ภาควิชาวิทยาการและวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
          สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.eng.su.ac.th หรือสอบถามที่คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง จ.นครปฐม ในเวลาราชการ โทร.0-3421-9364-6 ต่อ 1707-8

 

loading...


โดย เทพเพ้อฝัน ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 28 ส.ค. 51 19:11 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 11,199 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 11,199 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง