วรรณกรรมท้องถิ่นเมืองแพร่

ลบ แก้ไข

วรรณกรรมพื้นบ้าน

วรรณกรรมพื้นบ้าน หมายถึง ผลงานที่เกิดขึ้นจากการใช้ภาษาโดยการพูดและการเขียนของกลุ่มชนในแต่ละท้องถิ่น เช่น วรรณกรรมพื้นบ้านภาคเหนือ วรรณกรรมพื้นบ้านภาคอีสาน วรรณกรรมพื้นบ้านภาคใต้ เป็นต้น ซึ่งในแต่ละท้องถิ่นก็จะใช้ภาษาพื้นบ้านในการถ่ายทอดเป็นเอกลักษณ์
ประเภทของวรรณกรรมพื้นบ้าน
การแบ่งประเภทของวรรณกรรมนั้น สามารถแบ่งได้หลายวิธี เช่น แบ่งตามลักษณะของการถ่ายทอด แบ่งตามรูปแบบคำประพันธ์ แบ่งตามเนื้อหา เป็นต้น ในที่นี้จะมุ่งถึงเฉพาะวรรณกรรมพื้นบ้านภาคเหนือ โดยจัดแบ่งประเภทตามลักษณะของการถ่ายทอดหรือการสื่อสารต่อกัน ซึ่งสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท คือ
1. ประเภทวาจา คือ วรรณกรรมที่ใช้วิธีการถ่ายทอด หรือสื่อสารต่อกันด้วยภาษาพูด โดยการบอกกล่าวเล่าสู่กันฟัง การสนทนาซักถาม การอบรมสั่งสอน รวมถึงการขับร้องเป็นท่วงทำนองต่าง ๆ ได้แก่ นิทาน, บทเพลง เช่น ฮ่ำ จ๊อย และ ซอ, ภาษา สำนวน คำพังเพย หรือคำคมต่าง ๆ, ปริศนาคำทาย, คำเกี้ยวพาราสีของหนุ่มสาว หรือ คำอู้บ่าวอู้สาว หรือ คำค่าวคำเครือ, โวหารหรือคำกล่าวเนื่องในโอกาสต่าง ๆ เช่น คำเวนตาน คำฮ้องขวัญ
2. ประเภทลายลักษณ์ คือ วรรณกรรมที่ใช้วิธีถ่ายทอดหรือสื่อสารต่อกันด้วยภาษาเขียน โดยมีการบันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษร วรรณกรรมพื้นบ้านภาคเหนือในอดีตจะบันทึกด้วย ตัวอักษรธรรม และ ตัวอักษรฝักขาม มีเนื้อหาและรูปแบบคำประพันธ์ที่หลากหลาย การแบ่งประเภทของวรรณกรรมพื้นบ้านภาคเหนือที่เป็นลายลักษณ์ อาจจะแบ่งได้ดังนี้
- แบ่งตามวัตถุที่ใช้บันทึก มี 3 ประเภท ได้แก่ ศิลาจารึก ใบลาน และปั๊บสา (สมุดกระดาษสาหรือสมุดไทย)
- แบ่งตามรูปแบบคำประพันธ์ ได้แก่ วรรณกรรมร้อยแก้วและวรรณกรรมร้อยกรอง ซึ่งเท่าที่พบมี 3 ประเภท คือ โคลง ร่าย และค่าว (หรือค่าวซอ)
- แบ่งตามเนื้อหาของเรื่อง ส่วนใหญ่แล้วเนื้อหาในวรรณกรรมลายลักษณ์มักจะเกี่ยวพันกับพุทธศาสนา แต่ก็มีเนื้อหาที่หลายหลายไม่น้อย แบ่งได้เป็น 5 ประเภทใหญ่ คือ วรรณกรรมประเภทนิทานชาดก, วรรณกรรมประเภทประวัติและตำนาน, วรรณกรรมประเภทคำสอน, วรรณกรรมประเภทตำรับตำราต่าง ๆ เช่น ตำราดูฤกษ์ยาม โหราศาสตร์ กฎหมาย ประเพณีพิธีกรรมต่าง ๆ และ วรรณกรรมประเภทแสดงอารมณ์รัก เช่น ค่าวพญาพรหม เป็นต้น
ต่อไปนี้จะเป็นตัวอย่างของวรรณกรรมพื้นบ้านประเภท ค่าว ฮ่ำ จ๊อย ซอ
ค่าวพญาพรหม แต่งโดยพญาพรหมโวหาร กวีแห่งล้านนา เรียบเรียงโดยนายเอ (ตัวอย่าง บทที่ 4)
ค่าวหงส์หิน แต่งโดยเจ้าสุริยะวงศ์ (คำตัน สิโรรส) พ.ศ. 2444 (ตัวอย่างตอนพระโพธิสัตว์ขี่หงส์ผ่านป่าฝ่าดงไปรับเอาพระเจ้าย่ากลับ)
ค่าวส่งถึงคนฮัก จากหนังสือค่าวของหนุ่มไก่แก้ว แต่งโดยหนานบุญส่วน นาอิ่น อ.แม่จริม จ.น่าน
ค่าวหม่าเก่า แต่งโดยพ่อหนานบัณฑิต ไชยวุฒิ บ้านต้นแหลง ต.ไชยวัฒนา อ.ปัว จ.น่าน
ค่าวหม่าเก่า ไม่ปรากฏผู้แต่ง
ค่าวถ้องกั๋นในกระดานสนทนาสวัสดีน่านครับ โดย นายเอ และ นายคำผง
ฮ่ำบอกไฟขึ้น หรือ ฮ่ำจิ๊บอกไฟ จากป้ออุ้ยศรีก๋อง บ้านท่าน้าว อ.ภูเพียง จ.น่าน
จ๊อย ตอนบ่าวแอ่วสาว (ตัวอย่างตอนอยู่บ้านสาว)
จ๊อย ตอนบ่าวแอ่วสาว (ตัวอย่างระหว่างเดินทางกลับบ้าน)
ซอประวัติเมืองน่าน (ซอดาดน่าน) โดยพ่อครูคำผาย นุปิง ศิลปินแห่งชาติ
ซอพม่า (ตะโตงเตง) โดยพ่อครูคำผาย นุปิง ศิลปินแห่งชาติ
ซอทำนองดาดน่านถ้องกั๋น เรื่อง ปริศนาคำทาย โดย นายเอ และ นายสลุงเงินแก่นหน้อย หรือที่นี่ ซอตอบถ้องปริศนาคำทาย (ฉบับจัดแต่งแล้ว)
ซอกล่อมลูก ทำนองเพลงอื่อ โดยพ่อครูคำผาย นุปิง ศิลปินแห่งชาติ

ซอทำนองดาดน่านถ้องกั๋น เรื่อง ปริศนา

อันว่า “กา” อยู่น้ำมันบ่มักกินปลา.................กาต้มน้ำยา เนิอหนานพี่เจ้า
อัน “กา” ยังนา มันบ่มักกินเข้า......................กาลาฟาดเข้าเนิอตัวชายราม
ส่วน “กา” ๑ นั้นที่ได้ปากถาม.......................ตัวฅนงามจักไขบอกอ้าย
ในบทต่อไป เทิอะนอท่านไธ้
อันว่ากา ๑ นั้นที่เปนปัญหา.............................ถ้าบ่ไขจา ก็กลัวบ่ได้กินเข้า
อันว่ากานั้น อยู่ส่องหน้าพระเจ้า......................มันบ่กินเข้าปู่ชมปู่ชา
มันเปนกาเม เนิออ้ายนายหนาน.......................ร่ำริร่ำพันทวยตัวน้องหน้อย
ถามตามแนวรอยบ้านเมืองก่อนนั้น
ปัญหาข้อสุดแล้วก็ยังซ้อย................................ตัวข้าม่อนน้อยจักแก้สังกา
ที่ว่าอะหยังขึ้นศอกลงวา..................................จักไขขียา บอกไปเช้า ๆ
ว่าเพิ่นทอดแหเนิออ้ายพี่เจ้า.............................ตัวน้องเหล้า ได้ตอบตามลาย
มันบ่หล้างจะขวายในวันนี้แล้ว
ตั๋วหลุงน้องหล้าเข้ามาเอิ้นถาม ปริศนาความต้าตอบบอกถ้อย
ตั๋วอ้ายคำจายปี้หนานบ่น้อย หยังมาต่ำก๊อยน้อยใจ๋ซึงๆ
นั่งกึ๊ดคำตอบ เป๋นใดบ่ถึง นั่งเหงาซึงๆ ตอบต้าบ่ได้
เป๋นดีปวดใจ๋ ตั๋วนายถามขา
บ่ใจ้อ้ายนี้บ่ขวนขวายหนา แต่จ๋นปั๋ญญาแล้วเนอน้องเหน้า
เฉลยมาเหีย จักได้บ่เศร้า คำตอบใดเล่า ขอไขบอกมา
ยอมยกธงขาว ผืนยาวแล้วหนา วันนี้บ่ต้า วันหน้าก่อนเจ้า สลุงคนเลา ไขมาใจ้ๆ
ได้ฟังกำเอ่ยเฉลยจากจาย ดีเป๋นลมตากหงาย โอยหนอน้องหล้า
อัน กา ตัง 3 คำตอบเข้าท่า ถามยังน้องหล้าเอามาตางใด
คำตอบตังหมด ถึงอกถึงใจ๋ ทะลุเถิงใน บ่ขัดบ่ข้อง
บูรีใบต๋อง มวนยาว่าอั้น
ขอบ-อกขอบใจ๋อ้ายนายแว่หา บ่เป๋นหยังกาคนงาม หลุงน้อย
กำปริศนาตอบไปเรียบร้อย บ่มีหมองสร้อย จบถ้อยถ้วนความ
กำถามต่อไปอ้ายจักติดต๋าม ขอหื้อจายงาม ถามไปเป๋นข้อ
กำนี้หล่ะหนอ บ่ยอมแป้ก๊าน
อันว่าเสียมฅมหนาก็ใส่ด้ามหื้อหนัก..........แล้วหัวเปนบัก แม่ยิงชอบกำ ทึงเมือฅืนทึงเมือวัน หัวหยังชาเจ้า
จะว้ายเหลียวถามแถมคำนึ่งก่อน............อย่าไปใจอ่อนเนิออ้ายฅนงาม
ที่ได้ซอถ้องแล้วถามปัญหา............บ่เปนหยังชาบอกมาหื้อได้
ปะเลิ้ดขี้ไถไหนบ่ก้นแช่น้ำ

คติ"สัพพหยิบ" ของมะเก่า

๑. งัวควายจ๊างม้า ต๋ายแล้วเขาหนัง กระดูกมันยังเอาใจ๊ก๋านได้ จ๋าลวงสุด ปุ๋มและไส้ คนยังเอาไปกิ๋นอิ่มต๊อง มนุษย์เฮาต๋ายสหายปี้น้อง ไผบ่ห่วงข้องอาลัย สุดแต่ดูดพั๋วะ ก็ยังขว้างไกล๋ กลั๋วจั๊กเป๋นภัย ผีจั๊กหลอกได้
ความหมาย…วัวก็ดี ช้างก็ดี ม้าก็ดี ตายแล้วกระดูกเขาหนังของมันยังเอาไปทำประโยชน์ได้ แม้ที่สุด กระเพาะไส้หรือเครื่องในของมัน ยังเอาทำอาหารกินได้ แต่มนุษย์เราตาย มีใครบ้างที่เป็นห่วง เก็บเอามากินมาใช้บ้าง สุดท้ายก็เอาไปทิ้งเสียไกล ๆ ถ้าเก็บไว้ในบ้านก็กลัวจะเป็นภัยและผีหลอกได้

๒. หันเปิ้นมี อย่าไปใคร่ได้ หันเปิ้นฮ้าย อย่าไปดูแคลน
ความหมาย…เห็นเพื่อนมีอย่าอยากได้ของเขา เห็นเพื่อนยากไร้อย่าดูหมิ่นเหยียดหยาม

๓. หันว่ามีเงินแสนอย่าอวดอ้าง หันว่าได้ขี่จ๊างอย่าได้ลืมดิน
ความหมาย…หากมั่งมีเงินทองจำนวนมาก ๆ อย่าอวดว่าตัวมีใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่าย และอย่าลืมความเป็นคนทุกข์คนยากหรือคนไม่มีอันจะกินมาก่อน

๔. หันเปิ้นเตียวตี๋น อย่าได้ประมาท จ๊างสี่ตีนยังฮู้พลาดตกขุม
ความหมาย…เห็นเพื่อนเดินเท้าอย่าได้ดูถูก ช้างสี่เท้ายังรู้พลาดตกบ่อตกหลุม

๕. หันคนชุมอย่าไปผ่อ หันเป๋นต่ออย่าได้ไปกล๋าย
ความหมาย…เห็นคนชุมนุมกันอย่าได้ไปดู เพราะกลัวจะเกิดเรื่อง ถ้าเห็นรังต่อรังแตนอย่าย่างกรายเข้าไปใกล้เดี๋ยวมันต่อยเอา

๖. มีลูกมีหลานอย่าไปถามฆ่า มีจ๊างมีม้าอย่าไปถามฟัน
ความหมาย…อย่าเป็นคนใจคอโหดร้ายทารุณ

๗. ผัวเมียกั๋นอย่าอู้นันเมื่อค่ำ อย่าไปปากด่วนจ๋าแข็ง หื้อฮักแปงกั๋นใฝ่ห้อย เหมือนน้ำอ้อนสูนต๋าล
ความหมาย…เป็นคู่ผัวตัวเมียกัน เวลาพูดเจราจากันในเวลากลางคืน อย่าพูดกันเสียงดังมากนักคนอื่นจะรำคาญ ให้รักใคร่ปองดอกกันเอาไว้ ให้มันเกิดความหวานฉ่ำ เหมือนน้ำอ้อยผสมน้ำตาล

๘. อย่าไปด่าหลานขำขันข้าว อย่าไปว่าหื้อเจ้าข้าและครูบา อย่าไปนินทาพ่อแม่ ทั้งเฒ่าแก่และลุงอาว
ความหมาย..อย่าดุด่าหรือสั่งสอนลูกหลานเวลาทานข้าวและเวลาจะนอนหลับ เพราะจะทำให้คนที่ถูกด่าว่ากล่าวนั้นกินไม่ได้นอนไม่หลับเพราะคิดมาก อย่าว่าวิพากษ์วิจารณ์เจ้านายและคนใช้ ตลอดจนถึงพระสงฆ์องค์เจ้า อย่านินทาพ่อแม่และคนเฒ่าคนแก่ พี่ป้า น้าอา มันไม่ดีจะเป็นบาปติดตัว

๙. หื้อหันยาวดีกว่าสั้น หื้อมืนต๋ากว้างผ่อตางไกล๋
ความหมาย…ให้เห็นยาวดีกว่าเห็นสั้น คือเรื่องใดเกิดขึ้นกับตัวเราหรือหมู่คณะที่จะเป็นอันตรายทำให้แตกความสามัคคีกันก็อย่าเห็นดีด้วย ให้ลืมตากว้าง ๆ ดูหนทางหรือดูเหตุการณ์ต่าง ๆ อย่าหลับตา คือ ไม่รับรู้เรื่องราวอะไร

๑๐. ไฟในอย่านำออก ไฟนอกอย่านำเข้า มันจ๊างต๋ายกาลูกแต้ง มันจ๊างแห้งแล้งเมื่อปายหลัง
ความหมาย…เรื่องราวที่มันเกิดขึ้นภายในหมู่บ้านหรือในบ้าน อย่าได้นำไปแฉให้คนอื่นฟัง และเรื่องราวที่เกิดขึ้นข้างนอกหมู่บ้าน อย่าได้นำเอามาเผยแพร่ให้คนภายในบ้านได้รับทราบ มันไม่ดี จะทำให้เกิดการทะเลาะ เกิดการวิวาทกัน จะตายทั้งสองฝ่ายทั้งลูกและแม่ และจะนำความเดือดร้อนมาภายหลัง

๑๑. อย่าตุ้มผ้าลายหื้อหมามันเห่า อย่าไปค้นกำเก่าเอามาเถียงกั๋น
ความหมาย..หมามันเห็นของลาย ๆ มันนึกว่าเสือมันย่อมเห่า อย่าค้นคำเก่าหรือเรื่องล่วงแล้วเอามาวิพากวิจารณ์ ย่อมจะเกิดการทะเลาะถกเถียงกัน หมู่คณะจะแตกร้าวกัน

๑๒. ของกิ๋นบ่มัก บ่จ้างขับจ๋ำ ของกิ๋นบ่ลำ บ่จ้างก๋ำป้อน
ความหมาย…ของกินที่ไม่ชอบ ไม่รู้จะบังคับข่มขืนและจะมาบอกให้กลืนมะพร้าวทั้งกะลาก็เป็นไปไม่ได้ นั่นหมายความว่า เรื่องราวต่าง ๆ ที่เราไม่ชอบ ไม่รับรู้จะมาบังคับให้รับรู้ก็เหมือนกับให้เรากลืนมะพร้าวทั้งกะลา ทั้งเปลือก ย่อมเป็นไปไม่ได้

๑๓. เก็บผักผลไม้ บ่ดีเก็บไกล๋ เก็บต๋มตัวคันได ปอแก๋งปอนึ้ง
ความหมาย..เราจะทำการทำงาน ทำมาค้าขาย อย่าให้เหินห่างจากบ้านมากนัก หรือว่าอย่าโหมงานหนักจนเกินกำลัง จงทำแต่พอเหมาะพอควรกับพละกำลัง เช่นเดียวกับการหาเก็บผักผลไม้ ก็ให้เก็บที่ใกล้บ้านหรือตามรั้วบ้านพอกินอิ่มก็ใช้ได้

๑๔. เปิ้นว่าเสือ ตั๋วว่าพระเจ้า บ่ดีเน้อปี้น้อง
ความหมาย…ท่านเตือนว่าอย่าทำอย่างนั้นนะอย่าทำอย่างนี้นะ เช่น อย่าริเที่ยวสำส่อน ระวังโรคเอดส์เราก็ว่ามันเรื่องเล็ก (อย่าอวดเก่ง) ทำนองที่ว่าเห็นกงจักรเป็นดอกบัว นั่นเอง

๑๕. คนเฮามนุษย์ อย่าไปหัวแข็ง หื้อร่ำเปิดแยง ต๋ามธรรมพระเจ้า
ความหมาย…เราเป็นมนุษย์ชื่อว่าผู้มีจิตใจสูงย่อมมีความรู้สึกนิดคิด อย่าทำเป็นคนหัวแข็งดื้อด้านว่ายาก สอนยากให้พิจารณาดูให้ละเอียดตามธรรมะคำสั่งสอน ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

๑๖. อย่าเคร่งอย่ายาน ป๋านกล๋างเนอเจ้า อย่าได้มัวเมาต่ำจ้า
ความหมาย…การกระทำอะไรสักอย่างหนึ่งอย่าได้ตึงจนเกินไปและอย่าให้หย่อนยานจนเกินไป ทำให้พอดีหรือพอปานกลางเหมือนกับสายพิณ ถ้าหย่อนเกินไป ดีดฟังก็ไม่ไพเราะ ถ้าตึงเกินไปดีดฟังเสียงไพเราะ แต่อาจขาดง่าย ฉะนั้น จึงดีดแต่เพียงพอดี ดีดฟังเท่าไรก็ไม่เบื่อ แถมทนทานอีกต่างหาก

๑๗. เลี้ยงหมาหวังไว้กิ๋นดูก เลี้ยงลูกหวังไว้กิ๋นแฮง ปลูกเต้าปลูกแต๋งหวังไว้กิ๋นหน่วย
ความหมาย…เราทำการอะไรไว้ก็ย่อมหวังผลตอบแทนเป็นธรรมดา เหมือนเลี้ยงหมาไว้ให้มันแทะกระดูกวัวกระดูกควาย เลี้ยงลูกก็หวังไว้ให้ช่วยแรงงาน เหมือนเราปลูกแตงหวังกินลูกกินผลของมันฉันใด คนเราทำอะไรก็ต้องหวังผลเช่นนั้น

๑๘. เปิ้งปี้เจ็บต้อง เปิ้งน้องเจ็บใจ๋ เปิ้งป้าเปิ้งอาไผบ่ได้
ความหมาย…ออกปากพึ่งพี่พี่ก็อ้างว่าปวดท้อง ขอพึ่งน้องก็อ้างว่าปวดหัว พึ่งน้าพึ่งอาพึ่งใครไม่ได้ หลักศาสนาว่าให้พึ่งตัวเอง (อัตตาหิ อัตตะโน นาโถ)

๑๙. กำกึ๊ดดี เหล็กจีย่อมเป๋นพร้าโต้ กำกึ๊ดโล้ พร้าโต้ย่อมเป๋นเหล็กจี๋
ความหมาย…ความคิดดี มีความฉลาดสามารถเอาสว่านซึ่งเป็นของเล็กทำให้เป็นมีดอีโต้ใช้การได้ แต่ถ้าความคิดไม่ดี ขาดความฉลาด ก็จะทำให้มีดอีโต้ กลายเป็นสว่านเล็ก ๆ คือเสื่อมลงนั่นเอง แต่คนฉลาดนักปราชญ์ท่านกล่าวไว้แม้หนูตายตัวเดียว สามารถสร้างฐานะให้เป็นเศรษฐีได้ เพราะรู้ในกรรมวิธี

๒๐. ต๋าอยู่หน้า ผ่อหน้าบ่หัน
ความหมาย…เรื่องของคนอื่นหรือความบกพร่องของคนอื่นนั้น เรามองเห็นได้ชัด แต่เรื่องของตน หรือความบกพร่องของตนแล้วย่อมจะมองไม่เห็น เข้าทำนองที่ว่า โทษคนอื่นแลเห็นเป็นภูเขา โทษของเราแลไม่เห็นเท่าเส้นขน

๒๑. อย่าหายใจฮ่วมฮูดังเปิ้น
ความหมาย…การจะทำอะไรสักอย่างอย่าหวังพึ่งแต่คนอื่นอยู่ร่ำไป เพราะบางครั้งก็พึ่งได้บางครั้งก็พึ่งไม่ได้ เพราะฉะนั้นเราพึ่งตัวของเราดีกว่า (อัตตาหิ อัตตะโน นาโถ)

๒๒. จิ๊กปิ๊กไหนก็ป้อ จ้อหว้อไหนก็ควัก
ความหมาย…คนที่มั่งมีศรีสุข ไม่อดไม่อยากไม่เดือนร้อน การจะทำอะไรก็เป็นดีไปหมด และก็ยิ่งมีเพิ่มทวีคูณ ทั้งนี้ อาจจะเป็นเพราะกรรมเก่าที่ทำไว้ได้มาอุดหนุน ที่ว่าจ้อหว้อไหนก็ควักนั้น ก็หมายความว่า คนที่ไม่มี ก็ไม่มีอะไรเอาเสียเลย จะทำอะไรก็มีอันเป็นไปร้อยแปด พันประการ ทั้งนี้ อาจจะเป็นเพราะกรรมเก่าไม่มาอุดหนุน แถมคอยซ้ำเติมอีกต่างหาก

๒๓. เอาคนอื่นเป๋นดีไปตางหน้า ละป้อแม่ไว้เป๋นหย่อมหญ้าอยู่ตางหลัง
ความหมาย…คนบางคนนั้นไปได้ดิบได้ดี หรือไปเป็นคนมีทรัพย์สมบัติบริวารเจริญงอกงามไพบูลย์ แต่ว่าละทิ้งพ่อแม่ให้ได้รับความทุกข์ยากลำบากอยู่ทางหลังไม่เหลียวดูแลพ่อแม่เป็นอกตัญญูไม่รู้คุณของพ่อแม่

๒๔. ไม้เต้าคนเฒ่า ยังดีกว่าลูกต้าเนรคุณ
ความหมาย…ลูกหลานเนรคุณนั้นร้ายกว่าสิ่งใด ๆ ทั้งสิ้น ยังสู้ไม้เท้าของคนแก่ไม่ได้ เพราะไม้เท้านั้นพึ่งได้กันหกล้ม หรืออันตรายต่าง ๆ ได้ เช่น กันหมาดุจะมาทำร้าย ลูกหลานบางคนเป็นอย่างนี้จริง ๆ

๒๕. เสียมบ่คม ใส่ด้ามหนัก ๆ ความฮู้บ่นัก หื้อหมั่นฮ่ำหมั่นเฮียน
ความหมาย…สิ่งของอะไรก็แล้ว เมื่อว่ามีคมดีแล้วหรือไม่ค่อยมีเท่าไร ก็ต้องพยายามฝนหรือลับบ่อย ๆ ดังนั้น การทำงานจะให้เกิดความชำนาญแล้ว ก็ต้องทำบ่อย ๆ เหมือนกับคนที่ไม่มีความรู้ก็ต้องพยายามศึกษาหาความรู้ อย่ามัวแต่ขี้เกียจขี้คร้านไม่สนใจ และมักอ้างว่าหนาวนัก ร้อนนัก หิวนัก อย่างนี้เป็นต้น ย่อมจะไม่ประสบความสำเร็จ

อ้างอิงจาก

พระมหาโพธิวงศาจารย์

ปริศนาคำทาย

-อะหยัง ยามน้อยนุ่งเตี่ยวเขียว เฒ่ามานุ่งเตี่ยวแดง (พริก)

- อะหยังยิ่งต่อยิ่งสั้น ยิ่งบั่นยิ่งยาว (บุหรี่จุดไฟ , ถนน)

- อะหยัง ต้นเท่าขา ใบวาเดียว (ต้นกล้วย)

- อะหยังต้นเท่าครก ใบปรกดิน (ตะไคร้)

อ้างอิงจาก

ครูมณเฑียร ผาทอง

หากใครหรือกลุ่มบุคคลใดในล้านนา ได้จัดให้มีการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับภูมิปัญญาด้านภาษาล้านนา โดยเฉพาะเกี่ยวกับ "ตั๋วเมือง" และ "ค่าวฮ่ำ" แล้ว นับได้ว่าเขาเหล่านั้นได้เดินมาถูกทางแล้ว เริ่มที่เรียนรู้รากเหง้าแห่งตนในอดีต และปรับใช้ในปัจจุบัน เพื่อสร้างสรรค์อนาคตอันรุ่งเรืองสงบสุขช่วยสืบสานวัฒนธรรมและธรรมเนียมประเพณีสืบต่อไป

 

ถ้าผิดพลาดประการใดก็ขอให้ร่วมแสดงความคิดเห็นด้วยนะครับ

จะอธิบายให้ฟังทำไมไม่มีรูปภาพอะไรเลยก็เพราะมาใช้งานที่ร้านอินเตอร์เน็ตอ่านะ

เขาไม่ให้เอารูปลงหรือก๊อปรูปลงอ่านะ

ปล.ทีมงานของเรากำลังทำการปรับปรุงแก้ไข

ทีมงาน๕๐๖ ๐๑๐๒๐๔๐๘๑๐


 loading...


โดย วรรณกรรมพื้นบ้าน ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 20 ก.ย. 51 17:09 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 41,846 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 41,846 ครั้ง ตอบ 23 ครั้ง)

ลบ แจ้งลบ
โดย เดา
IP : 182.53.113.***
ไม่ค่อยมีเนื้อหา
ลบ แจ้งลบ
โดย ไร้ชื่อ
IP : 117.47.227.***
ลบ แจ้งลบ
โดย ไร้สาระ
IP : 117.47.227.***

ก้อดีอ่านะ

 

ดูดีๆๆก้อมีแหล่งอ้างอิงอ่านะ

ลบ แจ้งลบ
โดย เด็กเรียน
IP : 117.47.227.***

ตอนนี้ทำดีที่สุดแย้ว

 

สมาชิกในกลุ่ม

ลบ แจ้งลบ
โดย เด็กเรียน
IP : 222.123.211.***
ลอกใครมาอ่ะ  อ้างอิงหน่อยดิฮับฅ
ลบ แจ้งลบ
โดย อิสรา
IP : 124.120.39.***

จะอู้เหนือได้แล้วก่ะเจ๊า

ลบ แจ้งลบ
โดย วรรณกรรมพื้นบ้าน
IP : 117.47.219.***
ลบ แจ้งลบ
โดย วรรณกรรมพื้นบ้าน
IP : 117.47.219.***

ใจมากๆๆๆนะ

 

ได้เนื้อหาล่ะ

ลบ แจ้งลบ
โดย วรรณกรรมพื้นบ้าน
IP : 117.47.219.***

เนื้อหาดี

 

แต่ไม่มีแหล่งอ้างอิง

ลบ แจ้งลบ
โดย วรรณกรรมพื้นบ้าน
IP : 117.47.219.***

อิอิอิอิอิอิอิอิอิอิ

 

มาทำให้ของเขาเสียหายดีดีดีดีดีดีดีดีดีดี

ลบ แจ้งลบ
โดย วรรณกรรมพื้นบ้าน
IP : 117.47.219.***

ดีอ่านะ

อยู่โรงเรียนไรกานอ่านะ

ทำแบบนี้ด้วย

ลบ แจ้งลบ
โดย วรรณกรรมพื้นบ้าน
IP : 117.47.219.***

สวัสดีงับ

 เนื้อหานี้ขอก๊อปไปโพสที่อื่นได้มะ

 

 

ลบ แจ้งลบ
โดย วรรณกรรมพื้นบ้าน
IP : 117.47.219.***

--*

 ห่วยมากๆๆๆๆ

ลบ แจ้งลบ
โดย วรรณกรรมพื้นบ้าน
IP : 117.47.219.***

เนื้อหาไม่ค่อยกระชับนะ

 

เดี่ยวพี่ช่วยทำให้มะ

ลบ แจ้งลบ
โดย วรรณกรรมพื้นบ้าน
IP : 117.47.219.***

พี่ว่านะเนื้อหาอ่าดีอยู่แล้ว

 

เป็นกำลังใจให้นะน้องรัก

ลบ แจ้งลบ
โดย วรรณกรรมพื้นบ้าน
IP : 117.47.219.***

น้องเนื้อหามันยาวเกินไปไหม

 

แล้วใครจะอ่าหมด

ลบ แจ้งลบ
โดย วรรณกรรมพื้นบ้าน
IP : 117.47.219.***

อ่านะ

 

 

เยี่ยมๆๆๆค่ะ

 

เอาข้อมูลมากจากไหนค่ะ

ลบ แจ้งลบ
โดย วรรณกรรมพื้นบ้าน
IP : 117.47.219.***

เนื้อหาดีนะค่ะ

ขอบคุณมากจะได้ก๊อปไปส่งครูค่ะ

ลบ แจ้งลบ
โดย วรรณกรรมพื้นบ้าน
IP : 117.47.219.***

แล้วแหล่งอ้างอิงมะเห็งมีเลย

 

 

ข้อบกพร่องตรงนี้งับ

ลบ แจ้งลบ
โดย วรรณกรรมพื้นบ้าน
IP : 117.47.219.***

มีเนื้อหาเกี่ยวกับตัวหนังสือขอมล้านนาไหมครับ

 

ขอบคุณล่วงหน้า

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องล่าสุด
advertisement