โครงการต่าง ๆ ที่ดำเนินการ

ลบ แก้ไข

โครงการต่าง ๆ ที่ผ่านมาของมูลนิธิอนุบาลเชียงใหม่

โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อช่วยเหลือกิจกรรมการกุศลของโรงเรียนในด้านต่างๆ ดังต่อไปนี้
 
โครงการที่ 1: โครงการรณรงค์อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียน จำนวน 15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
 เพื่อจัดหาอุปกรณ์ในการรักษาความสะอาดในโรงเรียน เช่น ในการจัดซื้อไม้กวาด ถังขยะ ผ้าถูพื้นฯลฯ
และเพื่อมอบรางวัลให้แก่ลูกจ้างประจำของโรงเรียนที่ปฏิบัตงานดีเด่น

โครงการที่ 2: โครงการสร้างหรือผลิตสื่อการสอนวีดีทัศน์ เรื่อง "การรักษาความสะอาดในบริเวณโรงเรียน"
จำนวน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)
 เรื่องที่ 1 การรักษาความสะอาดในห้องเรียน
เรื่องที่ 2 การรักษาความสะอาดในห้องอาหารและมารยาทในการรับประทานอาหาร
เรื่องที่ 3 การรักษาความสะอาดในห้องน้ำและจะมีการประเมินผลโดยการสัมภาษณ์นักเรียนโดยให้นร.อธิบายขั้นตอนการรักษา
ความสะอาดในสถานที่ดังกล่าวมาแล้ว

โครงการที่ 3: โครงการสอนดนตรีให้แก่นักเรียนชั้นอนุบาล จำนวน 50 คน เพื่อเล่นดุริยางค์
 โดยสนับสนุนเงินค่าตอบแทนวิทยากรเป็นรายเดือนๆละ 4,000 บาท เป็นเวลา 1 ปี รวมเป็นเงิน
48,000 บาท (สี่หมื่นแปดพันบาทถ้วน) เพื่อให้นร.ชั้นอนุบาลที่สนใจได้เรียนดนตรีและคัดเลือกให้เล่นในวงดุริยางค์ต่อไป

โครงการที่ 4: โครงการจัดซื้อหนังสือเข้าห้องสมุดของโรงเรียน เพื่อส่งเสริมการอ่าน
จำนวน 50,100 บาท (ห้าหมื่นหนึ่งร้อยบาทถ้วน)
 วัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน

โครงการที่ 5: โครงการจัดสรรทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนที่มีความประพฤติดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์
 ตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่ 1 – ประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 20 ทุนๆ ละ 700 บาท เป็นเงินทั้งหมด 14,000 บาท (หนึ่งหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

โครงการที่ 6: โครงการพัฒนาบุคลากรของโรงเรียน
 มูลนิธิฯ อนุมัติเงิน ปีละ 20,000 บาท(สองหมื่นบาทถ้วน) สนับสนุนให้ครูเข้าร่วมประชุม สัมมนา อบรมต่างๆเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนการสอนของครู
รวมเงินทั้งหมดที่มูลนิธิฯช่วยเหลือโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ปีนี้ 6 โครงการ เป็นเงิน 157,100 บาท(หนึ่งแสนห้าหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)
นอกจากนี้มูลนิธิฯยังสนับสนุนโครงการอื่นๆด้วย ได้แก่
1. งานแสดงมุทิตาจิตต่อบุคลากรโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ เนื่องในโอกาสต่างๆ
2. งานอวมงคล เช่น งานศพ เป็นต้น
 loading...


โดย jarunsak ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 11 ส.ค. 51 13:06 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 11,759 ครั้ง

แชร์หน้านี้


เรื่องที่เกี่ยวข้อง