ออกแล้ว! ระเบียบการ กสพท 55

ลบ แก้ไข

ปธ.ทปอ.เผย กสพท.จัดสอบร่วมกับ ทปอ.ในระบบรับตรง  หลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิตและทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต ปีการศึกษา 2555  โดยจัดสอบวิชาเฉพาะและวิชาการ 7 วิชา  โดยการสอบวิชาการจัดสอบโดยสทศ. เป็นปีแรก
       
       ศ.ดร.ประสาท สืบค้าอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.)  และในฐานะประธาน ทปอ.  เปิดเผยว่า กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท.)  ได้ร่วมมือกับที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ในการจัดสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาระบบรับตรงของ ทปอ.(Clearing House) เพื่อเป็นการลดภาระของนักเรียนและผู้ปกครอง  ลดปัญหาในการมอบตัวเข้าศึกษาซ้ำซ้อนหลายสถาบันในปีการศึกษาเดียวกัน  อันเป็นเหตุให้มีการสละสิทธิ์  และมีที่นั่งว่างในแต่ละสถาบัน โดยมีสถาบันเข้าร่วมในระบบรับตรงนี้ในคณะแพทยศาสตร์ 12 สถาบัน  และคณะทันตแพทยศาสตร์ 5 สถาบัน ได้แก่
       
       คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (20 คน) / คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (200 คน) / คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (50 คน) /  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (72 คน) / คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร (30 คน)/ คณะแพทยศาสตร์  โรงพยาบาลรามาธิบดี ม.มหิดล (156 คน)/ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล (250 คน)/ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต (40 คน) / คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (165 คน) / คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (30 คน)/ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร (70 คน)  / คณะแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า **เพศชาย (60 คน) / คณะทันตแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า **เพศหญิง (40 คน)  / คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (80 คน) / คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (70) / คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (30 คน) / คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (20 คน)  และ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (25 คน)  รวมทั้งสิ้น 1,408 คน โดยประมาณ
** จำนวนที่รับนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้

       ศ.นพ.อาวุธ  ศรีศุกรี  เลขาธิการกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย  กล่าวว่า  จุดประสงค์หลักในการสอบระบบตรงนี้ เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้กับนักเรียน โดยที่จัดสอบให้มีความยุติธรรมมากที่สุดเท่าที่จะมากได้ ในขณะเดียวกันกระบวนการในการจัดสอบ ก็ได้สอดแทรกกระบวนการตรวจสอบคุณสมบัติผู้ซึ่งเหมาะสมที่จะเป็นแพทย์ที่ดีต่อไป ข้างหน้า โดยปีนี้แตกต่างจากปีที่แล้ว คือ เรามีการจัดสอบวิชาทั่วไปหรือด้านวิชาการ 7 วิชา โดย สทศ.เป็นปีแรก ส่วนทาง กสพท.ก็ทำหน้าที่จัดสอบวิชาเฉพาะอย่างเดิม 
             
       ด้าน ศ.พญ. บุญมี  สถาปัตยวงศ์ประธานอนุกรรมการการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2555 ด้วยระบบรับตรงของกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท.) เผยว่า  ในกรณีเรื่องการส่งรูปถ่ายของนักเรียนที่มีปัญหาเมื่อปีที่แล้วนั้น  ในปีนี้ได้มีการปรับเปลี่ยนการส่งเอกสารประกอบการสมัครสอบใหม่ โดย ปีนี้นักเรียนไม่ต้องส่งรูปถ่าย แต่ใช้การสแกนรูปถ่ายเป็นไฟล์นามสกุล .JPG  แล้วแนบไฟล์รูปถ่าย พร้อมไฟล์เอกสารประกอบที่ต้องสแกนเป็นไฟล์นามสกุล .JPG เช่นกัน อัปโหลดแล้วส่งมาทางเว็บไซต์ของ กสพท.  รวมถึงนำเอกสารทั้งหมดที่เป็นเปเปอร์ใส่ซองส่งไปรษณีย์มาที่ กสพท.อีกทางหนึ่งด้วย

       

UploadImage

     กำหนดการในการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2555  ผ่านระบบรับตรง ของกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท.)  มีดังนี้
       
1-31 ส.ค. 2554       สมัครผ่านInternet โดยเข้าไปที่เว็บไซต์ของสถาบันที่เข้าร่วมโครงการฯ
                                  ได้แก่  www9.si.mahidol.ac.th (เว็บ กสพท.) / www.md.kku.ac.th (มข.) /   www.md.chula.ac.th (จุฬาฯ) / www.med.cmu.ac.th (มช.) / www.med.tu.ac.th  (มธ.) / www.med.nu.ac.th    (มน.) / www.ra.mahidol.ac.th  (รามา ม.มหิดล) / www.si.mahidol.ac.th  (ศิริราช ม.มหิดล) / www.rsu.ac.th (ม.รังสิต) / www.med.swu.ac.th (มศว) / medinfo.psu.ac.th (ม.อ.) / www.vajira.ac.th (วชิรพยาบาล) /  www.pcm.ac.th (ว.แพทย์พระมงกุฎ) / www.dent.chula.ac.th (จุฬาฯ) / www.dt.mahidol.ac.th (ม. มหิดล) /www.dent.cmu.ac.th (มช.) / www.dent.psu.ac.th (ม.อ.) / www.dent.swu.ac.th 

1 ส.ค. - 5 ก.ย. 2554          ชำระเงินค่าสมัคร ผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารไทยพาณิชย์

1 ส.ค. - 5 ก.ย. 2554            ส่งใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัคร ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน
       
7 - 15 ก.ย. 2554                  ผู้สมัครตรวจสอบสถานภาพการสมัคร ทางเว็บไซต์

ประมาณ 1 ต.ค.-5 พ.ย.2554     ปริ้นท์แบบฟอร์ม กสพท.11 เพื่อใช้เป็นบัตรเข้าห้องสอบ

วันเสาร์ที่ 5 พ.ย. 2554            สอบวิชาเฉพาะ
       
ประมาณเดือน ธ.ค. 2554           ประกาศคะแนนวิชาเฉพาะ
       
ประมาณเดือน ม.ค. 2555       สอบวิชาการ 7 วิชา   จัดสอบโดยสทศ. ผู้สมัครทุกคน ต้องสมัครสอบและเข้าสอบตามประกาศของ สทศ.(ให้ติดตามประกาศของ สทศ.ที่ http://www.niets.or.th)


        
รายะละเอียดทั้งหมด http://www9.si.mahidol.ac.th/pdf/consort2555_ann01_25540713.pdf
 
 

loading...


โดย Chaaim Anisada ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 19 ก.ค. 54 15:44 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 52,391 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 52,391 ครั้ง ตอบ 25 ครั้ง)

ลบ แจ้งลบ
โดย Dek Doi
IP : 202.12.97.***
ถ้าเราจบ ม.6 แล้วเราจะสมัคร เค้าจะดูคะแนน O-NET เป็นเกณฑ์การสมัครมั้ยคะ
ลบ แจ้งลบ
โดย ผมนาย ทินกร ชูเสน ครับผม
IP : 110.49.233.***
อยากสอบเข้าแพทย์ครับ แต่เกรดเฉี่ลยแค่2.73ครัฟ 4 เทอม แล้วจะสมัครได้ไหมคัฟผม และคุณสมบัติจะผ่านไหมคัฟผม
ลบ แจ้งลบ
โดย dear
IP : 202.60.207.***
และถ้าจะสอบเข้าแพทย์ มีให้เทียบรายวิชาไหมค่ะ พอดีจบวิศวกรรมคอมพิวเตอร์มาค่ะ แต่อยากเรียนแพทย์
ลบ แจ้งลบ
โดย Chatty
IP : 110.168.59.***
ขอบคุณมากๆนะคะ สู้ ">.
ลบ แจ้งลบ
โดย Chaaim Anisada
IP : 58.8.154.***
ยินดีค่ะ น้องChatty
ยังไงก็ขอให้สอบให้ได้นะคะ เตรียมตัวให้พร้อม แต่ไม่ต้องเครียดน๊า
พี่ชะเอมเป็นกำลังใจให้ค่ะ ^ ^
ลบ แจ้งลบ
โดย Chatty
IP : 124.121.235.***
ขอบคุนค่ะ
ลบ แจ้งลบ
โดย Chaaim Anisada
IP : 58.8.154.***
ตอบน้อง Chatty
ถ้าต้องการเปลี่ยนสถาบัน หรือลำดับที่เลือก ไม่ทันแล้วค่ะ
หมดเขต 31 ส.ค. จ้า
ลบ แจ้งลบ
โดย Chatty
IP : 124.121.235.***
ถ้าต้องการเปลี่ยนสถาบัน ตอนนี้เปลี่ยนไม่ทันแล้วใช่ไหมคะ
ลบ แจ้งลบ
โดย Chaaim Anisada
IP : 183.89.155.***
ขอบคุณค่า
ลบ แจ้งลบ
โดย ayeweb
IP : 202.12.97.***
แวะมาเยี่ยมครับ
ลบ แจ้งลบ
โดย Chaaim Anisada
IP : 58.8.153.***
ตอบน้อง Sirirat และ น้อง Kanyanat
หากมีข้อสงสัยหรือคำถามเกี่ยวกับการสมัครสอบ กสพท. ปีการศึกษา 2555 โทรไปที่ 02-4196446, 02-419646 เฉพาะวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 10.00 น.-12.00 น. และ เวลา 14.00 น. - 16.00 น. โทรสาร 02-4114142, 02-4115038
email: cotmes.info@gmail.com
ลบ แจ้งลบ
โดย Kanyanat
IP : 14.207.225.***
สงสัยว่าเด็กซิ่วคิดคะแนนโอเนตไหมคะ พอดีปีที่แล้วคะแนนบางวิชาไม่ถึง60เปอร์เซน อย่างนี้จะมีผลอะไรไหมคะ และมีอะไรที่จะดูเกณฑ์เด็กซิ่วอีกอ่ะคะอย่างเกรดรึอะไรประมานนี้
ลบ แจ้งลบ
โดย Sirirat
IP : 49.49.35.***
แล้วโอนเงินค่าสมัครนี่คือ โอนค่าวิชาเฉพาะรวมกับค่าวิชาสามัญ (7วิชา) พร้อมกันเลยรึเปล่าคะ หรือโอนแค่ 700 บาทค่าวิชาเฉพาะ
ลบ แจ้งลบ
โดย Chaaim Anisada
IP : 27.130.81.***
ตอบน้อง ศิโรเวฐน์ แซะอาหลี
ค่าสมัครวิชาเฉพาะ 700 บาทค่ะ
ลบ แจ้งลบ
โดย Chaaim Anisada
IP : 27.130.81.***
ตอบน้อง 37777
คะแนนโอเน็ตไม่มีค่าน้ำหนักคะแนนในการคิดค่ะ
แต่คิดคะแนน5วิชา ต้องมีคะแนนรวมกันไม่ต่ำกว่า 60% ค่ะ
สรุปคือ คิดแค่ผ่านไม่ผ่าน แต่ไม่ได้มีค่าน้ำหนักของคะแนนค่ะ
ลบ แจ้งลบ
โดย ศิโรเวฐน์ แซะอาหลี
IP : 118.173.165.***
ค่าสมัครเท่าไหรครับ
ลบ แจ้งลบ
โดย กนกพร
IP : 223.205.10.***
เด็กซิ้วเอาคะแนนโอเน็ตไหมคะ
ลบ แจ้งลบ
โดย กนกพร
IP : 223.205.10.***
ปีที่แล้วไม่ได้ ปีนี้จะซิ่วมาสอบอีกคะ
ลบ แจ้งลบ
โดย Abrza
IP : 1.47.165.***
เราก็เป็นคนนึงที่ซิ่วค่ะ แหะๆ ^^
ลบ แจ้งลบ
โดย Abrza
IP : 1.47.165.***
เด็กซิ่วปี1 สมัครได้โดยไม่ต้องลาออกสถาบันค่ะ ^^

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง