มาแล้ว!! เนื้อหาการสอบ GAT PAT ครั้งที่1/2556

ลบ แก้ไข

มาแล้ว!! เนื้อหาการสอบ GAT PAT ครั้งที่1/2556

UploadImage

ปีนี้ GAT PAT รอบแรก (ครั้งที่1/2556) ยังไม่เปิดให้รับสมัครกันเลยนะคะ
(เปิดรับสมัครวันที่ 2-30 ก.ค.55) ดูกำหนดการ
>>
GAT PAT ครั้งที่1/2556

แต่เนื้อหาการออกข้อสอบ ออกมาเร็วมากกกกกก ดีใจแทนน้องๆ ด้วยนะคะ จะได้มีรเวลาในการเตรียมตัวอ่านหนังสือกันเยอะๆ เพราะน้องๆมีโอกาสในการสอบ GAT PAT เพียงแค่ 2 ครั้ง และโครงการรับตรงของบางมหาวิทยาลัย ก็ใช้แค่คะแนน GAT PAT รอบแรก เท่านั้นค่ะ เพราะฉะนั้นการสอบครั้งนี้จึงสำคัญมาก เอาล่ะ ไปดูกันว่า น้องๆจะต้องเตรียมตัวอ่านอะไรกันบ้าง ลุย!!!

GAT : ความถนัดทั่วไป วัดศักยภาพการเรียนในมาวิทยาลัยให้ประสบความสำเร็จ ข้อสอบแยกเป็น 2 ส่วน คือ
          
ส่วนที่ 1  การอ่านเชิงวิเคราะห์ เขียนเชิงวิเคราะห์ คิดเชิงวิเคราะห์ และการแก้ปัญหา
ส่วนที่ 2   การสื่อสารทางภาษาอังกฤษ
                      
PAT 1 : ความถนัดทางคณิตศาสตร์
              
เนื้อหาที่ออกสอบ :  1) ตรรกศาสตร์             2) เซต   
                           3) ระบบจำนวนจริง        4) ความสัมพันธ์และฟังก์ชั่น
                           5) ฟังก์ชั่นตรีโกณมิติ      6) เรขาคณิตวิเคราะห์  
                           7) ฟังก์ชั่นเอ็กซ์โปเนนเชียลและฟังก์ชั่นลอกิริทึม                       8) เมทริกซ์ 
                           9) เวกเตอร์                  10) จำนวนเชิงซ้อน  
                           11) กำหนดการเชิงเส้น   12) ลำดับและอนุกรม 
                           13) แคลคูลัสเบื้องต้น     14) การเรียงสับเปลี่ยนและการจัดหมู่
                           15) ความน่าจะเป็น        16) การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น  
                           17) การแจกแจงปกติ      18) ความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชั่นระหว่างข้อมูล

วัดอะไร?? : การคิดและแก้ปัญหาเชิงคณิตศาสตร์
 
 
PAT2 : ความถนัดทางวิทยาศาสตร์
               PAT2 เป็นข้อสอบรวมนะคะ ยังไม่ได้แยกออกมาเป็น 3 วิชา
 
            เนื้อหาข้อสอบ : 1) เคมี         2) ชีววิทยาและสิ่งแวดล้อม                                   3) ฟิสิกส์       4) โลก ดาราศาสตร์ อวกาศ
            วัดอะไร?? :      1) คิดแบบนักวิทยาศาสตร์          
                                  2) แก้ปัญหาแบบนักวิทยาศาสตร์
                                  3) ทักษะการอ่านบทความแบบนักวิทยาศาสตร์
                                  4) ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
 
PAT3 : ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์
            เนื้อหาข้อสอบ :   1) กลศาสตร์(แรง มวล และการเคลื่อนที่)  
                                    2)ไฟฟ้า แม่เหล็กไฟฟ้า คลื่น แสง เสียง
                                    3) เคมี (สาร และสมบัติของสาร)          
                                    4) พลังงาน ความร้อนและของไหล 
                                    5) คณิตศาสตร์ และสถิติประยุกต์เชิงวิศวกรรม
            วัดะไร?? :  1) การคิดวิเคราะห์                      
                            2) ความถนัดเชิงช่าง  
                            3) ความคิดเชิงตรรกะ                
                            4) สามัญสำนึกเรื่องความปลอดภัยกับสิ่งแวดล้อม 
                            5) การแก้ปัญหา                    
                            6) ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
PAT4 : ความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์
            เนื้อหาข้อสอบ :  1) ตรรกศาสตร์ และการคิดแก้ปัญหา
                                   2) วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์พื้นฐานทางสถาปัตยกรรม
                                   3) ความรู้ทั่วไปทางสถาปัตยกรรม และการออกแบบ
             วัดอะไร?? :     1) การรับรู้และการสื่อสารด้วยภาพสองมิติและสามมิติ  
                                  2) การออกแบบ
                                  3) ความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ                            
                                  4) การเขียนทัศนียภาพ
 
PAT5 : ความถนัดทางวิชาชีพครู
               เนื้อหาข้อสอบ : ความรู้ทั่วไปในบริบทของการเป็นครู  ((กว้างมาก!!!))
               วัดอะไร?? :   1) ความสามารถในการเรียนรู้            
                                  2) คุณลักษณะความเป็นครู
 
PAT6 : ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์
               เนื้อหาข้อสอบ :  1) ความรู้ทั่วไปทางศิลปะและวัฒนธรรม    
                                     2) ทัศนศิลป์ และการออกแบบ
                                     3) ดนตรีไทย - ดนตรีสากล                        
                                     4) นาฏศิลป์ไทย - ศิลปะการแสดง    
               วัดอะไร??  :  1) ความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ    
                                  2) การคิดวิเคราะห์ - การสังเคราะห์
                                  3) การรับรู้ อารมณ์ ความรู้สึก และจักษุภาษา
                                  4) ประสบการณ์ทางสุนทรียภาพ การสื่อสาร ภาษาเสียง ภาษาภาพ และการสื่อสารทางการออกแบบ
 
            PAT7.1 : ความถนัดทางภาษาฝรั่งเศส
                 เนื้อหาข้อสอบ : 1) คำศัพท์พื้นฐาน                      
                                       2) ไวยากรณ์และโครงสร้าง
                                       3) สำนวนในสถานการณ์ต่างๆ      
                                       4) วัฒนธรรมฝรั่งเศสและฝรั่งเศสปัจจุบัน  
                                       5) การออกเสียง
                วัดอะไร?? :  1) ความสามารถในการอ่านจับใจความ ตีความ ขยายความและสรุปความ  
                                  2) ความสามารถในการสื่อสาร
                                  3) ทักษะการเขียน
 
             PAT7.2 : ความถนัดทางภาษาเยอรมัน
                 เนื้อหาข้อสอบ : 1) คำศัพท์พื้นฐานระดับมัธยมปลาย        
                                        2) ไวยากรณ์
                                        3) วัฒนธรรม ชีวิตความเป็นอยู่ ขนบธรรมเนียมประเพณี
                 วัดอะไร?? :   1) ความสามารถในการใช้ภาษาเยอรมันและสำนวนในสถานการณ์ต่างๆได้ถูกต้องเหมาะสม
                                    2) ความสามารถในการอ่านจับใจความ ตีความ ขยายความและสรุปความ
 
             PAT7.3 : ความถนัดทางภาษาญี่ปุ่น
                  เนื้อหาข้อสอบ : 1) คำศัพท์ขั้นพื้นฐาน            
                                         2) คันจิขั้นพื้นฐาน  
                                         3) ไวยากรณ์ขั้นพื้นฐาน          
                                         4) สำนวนขั้นพื้นฐานทั่วไปในชีวิตประจำวัน  
                                          5) ญี่ปุ่นศึกษา
                 วัดอะไร?? : ความสามารถในการสื่อสาร การเขียนและการอ่าน
 
               PAT7.4 : ความถนัดทางภาษาจีน
                  เนื้อหาข้อสอบ : 1) คำศัพท์            
                                          2) ไวยากรณ์และโครงสร้าง 
                                          3) สำนวน
                  วัดอะไร?? : ความสามารถในการสื่อสาร การเขียนและการอ่าน
 
                PAT7.5 : ความถนัดทางภาษาอาหรับ
                  เนื้อหาข้อสอบ : 1) ไวยากรณ์          
                                           2) วัฒนธรรมการใช้ภาษาอาหรับ - ไทย 
                                           3) คำศัพท์        
                                           4) ความเข้าใจภาษา
                  วัดอะไร?? :   1) ความสามารถในการสื่อสารตามสถานการณ์  
                                        2) ความสามารถในการแยกแยะ
                                        3) ความสามารถในการวิเคราะห์ สังเคราะห์และตีความ
 
               PAT7.6 : ความถนัดทางภาษาบาลี
                   เนื้อหาข้อสอบ : 1) คำศัพท์พื้นฐาน  
                                         2) ไวยากรณ์และโครงสร้าง 
                                         3) ความเข้าใจภาษา
                   วัดอะไร?? : ความสามารถในการอ่านเขียน แปลความ วิเคราะห์ สังเคราะห์และตีความ

ดูรายละเอียดแบบเต็มๆ >> การสอบ GAT/PAT ครั้งที่1/2556

รู้แล้วว่าจะออกอะไรบ้าง อย่าลืมไปฝึกทำข้อสอบกันเยอะๆนะคะ อย่ามัวแต่เล่น facebook เพลินล่ะ ตุลาคมนี้ก็จะสอบแล้ว
ตั้งใจกันหน่อยนะคะ พี่ชะเอมเชื่อว่า น้องๆต้องทำได้แน่นอน เป็นกำลังใจให้ทุกคนค่ะ สู้ๆ ^ ^ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของ eduzones ได้ที่

ร่วมพูดคุยกับพี่ชะเอมได้ที่นี่ค่ะ


 
 โดย Chaaim Anisada ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 14 มิ.ย. 55 10:35 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 85,919 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 85,919 ครั้ง ตอบ 2 ครั้ง)

ลบ แจ้งลบ
โดย Anong Thai
IP : 125.24.78.***
ติวข้อสอบPAT ศิลปกรรม โดยรุ่นพี่ทีม ป.โท จากคณะศิลปกรรม จุฬาลงกรณ์
สอนตัวต่อตัวที่บ้านของน้องๆ ในเวลาหรือสถานที่ ที่น้องๆสะดวก
รับรองผลสอบติดคณะศิลปกรรมและสถาปัตย์ จุฬาทุกคน กว่า 5 รุ่นเเล้ว
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.tutor-land.com หรือ 083-816-6872 true หรือ 082-672-1222 อื่น

ลบ แจ้งลบ
โดย Tiw Kan
IP : 171.101.196.***
GAT PAT | gatpat | สอบ gat pat | o net | ข้อสอบ gat pat

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง